pravno okru enje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravno okruženje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravno okruženje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Pravno okruženje - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Pravno okruženje. Osnivanje Instituta : 9. s eptemb a r 1993 . godine Pravna form a : Institut, uredjen odredbama Statuta Instituta ( Službeni list R S lovenije, br. 70/01) Sloven ački zakon o reviziji ( Službeni list RS , br. 11/01) – usaglašen sa zakonskim propisima EU -

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravno okruženje' - snana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravno okru enje
Pravno okruženje
 • Osnivanje Instituta: 9. septembar 1993. godine
 • Pravna forma:Institut, uredjen odredbama Statuta Instituta (Službeni listRSlovenije, br. 70/01)
 • Slovenački zakon o reviziji
 • (Službeni listRS, br.11/01) – usaglašen sa zakonskim propisima EU-

http://www.si-revizija.si/o_siru/dokumenti/zakon_o_revidiranju-an.doc

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

zadaci i ovla enja
Zadaci i ovlašćenja
 • Institut obavlja zadatke i sprovodi

ovlašćenja u domenu

  • revizije i
  • drugim profesionalnim domenima vezanim za reviziju
 • Profesionalni domenivezani za reviziju:
  • računovodtsvo
  • poslovne finansije
  • interna revizija
  • revizija informacionih sistema
  • analiza poreza i konsalting
  • procena vrednosti biznisa, nekretnina, mašina i opreme

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

usluge revizije mo e pru ati
Usluge revizije može pružati
 • društvo sa sedištem u Republici Sloveniji koje je dobilo licencu Instituta za pružanje ovih usluga – revizorsko društvo
 • ovlašćeni revizor (koji pruža usluge revizije kao pojedinac u vidu profesije) koji je dobio licencu Instituta za pružanje ovih usluga – revizor-pojedinac
 • Stručno zvanje je zaštićeno zakonom sve dok obezbedjuje adekvatan kvalitet

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide4

Viši savetnici (4)

Pravni savetnik

ODSEK ZA REVIZIJU

Administratori (2)

Direktor

SAVET ZA REVIZIJU

EKSPERTSKI SAVET

ODSEK ZA

RAČUNOVODSTVO

ODSEK ZA PORESKE

SAVETE

ODSEK

ZA REVIZIJU

INFORMACIONIH SISTEMA

ODESEK ZA

POSLOVNE

FINANSIJE

ODSEK ZA

PROCENU VREDNOSTI

ODSEK

ZA INTERNU

REVIZIJU

STRUKTUREA ORGANIZACIJE

ODBOR

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

glavni upravni organi
Glavni upravni organi
 • Odbor
 • Direktor
 • Revizorski savet
 • Ekspertski savet

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

odbor institut a glavni zadaci
Odbor Instituta – glavni zadaci
 • usvaja statut i druga opšta akta
 • usvaja programe rada i razvoja Instituta i prati njihovo sprovodjenje
 • izradjuje poslovne planove i odobrava godišnje izveštaje Instituta
 • utvrdjuje politike za formiranje cena revizorskih usluga
 • utvrdjuje tarife i cene za usluge koje obavlja Institut

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

13 lanova odbora se imenuju sa mandatom od 4 godine
13 članova Odbora se imenuju (sa mandatom od 4 godine):
 • 4 od strane osnivača (Udruženje računovodja, blagajnika i revizora Slovenije)
 • 6 od strane registrovanih članova Instituta
 • 2 od strane ministra finansija
 • 1 od strane zaposlenih u Institutu

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

dire k tor institut a koga imenuje odbor instituta sa mandatom od 4 godin e treba
Direktor Instituta (koga imenuje Odbor Instituta sa mandatom od 4 godine) treba
 • da ima licencu ovlašćenog revizora
 • da poseduje kvalitete i iskustvo potrebno za rukovodjenje Institutom
 • da je državljanin Republike Slovenije
 • da ima potvrdu da nije ranije kažnjavan

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

9 lanova revizorskog saveta biraju sa mandatom od 4 godine
9 članova Revizorskog saveta biraju (sa mandatom od4 godine)
 • 5 članova, koji treba da imaju licencu ovlašćenog revizora, biraju izabrani ovlašćeni revizori
 • 3 predstavnika zainteresovane publike, koji treba da poseduju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo na polju računovodstva i finansija, imenuje ministar finansija (dva člana na predlog Privredne komore Slovenije)
 • direktor Institutaje član po svojoj funkciji

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

11 lanova ekspertskog saveta se imenuju sa mandatom od 4 godine
11 članova Ekspertskog saveta se imenuju (sa mandatom od 4 godine)
 • 9 od strane registrovanih članova Instituta
  • Ovlašćeni revizori, revizori, ovlašćeni procenitelji, interni revizori, računovodje upravljačkog rukovodstva, stručnjaci za poslovne finansije, revizori informacionih sistema, konsultanti za poreze
 • 2 od strane univerzitetskih institucija iz redova profesora univerziteta

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

profesional ni rad institut a
Profesionalni rad Instituta
 • Organizovan po odsecima
  • Odsek za reviziju (pokriven Revizorskim savetom)
  • Drugi odseci (pokriveni Ekspertskim savetom)
   • odsek za računovodstvo
   • odsek za poslovne finansije
   • odsek za savete u vezi poreza
   • odsek za procenu vrednosti (nekretnina, postrojenja i mašina, biznisa)
   • odsek za reviziju informacionih sistema
   • odsek interne revizije

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

odseke
Odseke
 • predstavljaju registrovani članovi Instituta
 • njima rukovode odbori od 5 članova (koje biraju registrovani članovi svakog odseka)

Institut ne dobija nikakve spoljne subvencije

 • Glavni izvor njegovog prihoda su naknade za
  • eksternu kontrolu kvaliteta (koje plaćaju revizorske kuće)
  • razne obrazovne programe
  • konferencije
  • seminare

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

ovla enja za nadzor osiguranje kvaliteta
Ovlašćenja za nadzor – Osiguranje kvaliteta
 • Supervizija revizorskih kuća
  • da bi se utvrdilo da li revizorska kuća poštuje pravila revizije prilikom obavljanja revizije
  • pravila revizije: MSN, kodeksprofesionalne etike eksternih revizora, Osnovni principi revizije, Smernice za revizorske kuće, izveštaji o revizorskoj praksi i preporuke Saveta za reviziju
 • nadzor ovlašćenih revizora
 • nadzor ovlašćenih procenitelja vrednosti

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

profesional ni s tandard i
Profesionalnistandardi
 • Shodno Zakonu o reviziji, Institut je ovlašćen da usvaja i objavljuje sledeće profesionalne standarde:
  • standarde revizije
  • standarde interne revizije
  • standarde za reviziju informacionih sistema
  • računovodstvene standarde
  • biznis i finansijske standarde
  • standarde na polju procene vrednosti biznisa, nekretnina,mašina i opreme

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

ve su usvojeni i objavljeni
Već su usvojeni i objavljeni
 • pravila revizije
 • standardi interne revizije
 • računovodstveni standardi
 • biznis-finansijski standardi
 • biznis-finansijski principi

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

va na odgovornost na polju ra unovodstva
Važna odgovornost na polju računovodstva
 • Shodno Zakonu o preduzećima, Institut je ovlašćen za pripremu Slovenačkih računovodstvenih standarda (SRS) koje treba da odobre Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede
 • Novi SRS su stupili na snagu 1.januara 2002. godine i u postupku su obnavljanja

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

sprovodjenje profesional nih standard a
Sprovodjenje profesionalnih standarda
 • računovodstveni standardi
  • sprovode se Zakonom o preduzećima i drugim posebnim aktima (koji se odnose na banke, osiguravajuća društva, zajedničke fondove, itd.)
 • standardi revizije
  • ISA i druga pravila revizije se sprovode Zakonom o reviziji
 • ostali standardi
  • sprovode se profesionalnim pravilima

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

obrazovni programi
Obrazovni programi
 • Jezik: slovenački
 • Minimalni uslov za formalno obrazovanje: VSS
 • Institut nudi potvrde o ispunjenosti uslova i programe obuke
 • OSNOVNA OBUKAza sve programe obuke (osim za ovlašćene procenitelje vrednosti nekretnina i ovlašćene procenitelje vrednosti mašina i opreme): 76 sati
   • računovodstvo 18 sati
   • revizija 8 sati
   • poslovne finansije 15 sati
   • korporativno i poreskopravo 20 sati
   • matematičke i statističke metode 10 sati
   • poslovna komunikacija 5 sati

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide20
VERIFIKOVAN INTERNI REVIZOR
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • računovodstvo 41 sat
   • računovodstvo i oporezivanje 21 sat
   • poslovne finansije 15 sati
 • VERIFIKOVANIRAČUNOVODJA UPRAVLJAČKOG RUKOVODSTVA
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • računovodstvo i oporezivanje 62 sata
   • poslovne finansije 15 sati
 • VERIFIKOVANI EKSPERT ZA POSLOVNE FINANSIJE
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • poslovne finansije 52 sata
   • računovodstvo i oporezivanje 25 sati

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide21
VERIFIKOVAN PORESKI KONSULTANT
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • poreske procedure iporeskarevizija 47 sati
   • računovodstvo i oporezivanje 25 sati
   • poslovne finansije 15 sati
 • VERIFIKOVAN REVIZOR INFORMACIONIH SISTEMA
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • revizija informacionih sistema 40 sati
   • informatika 37 sati

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide22
OVLAŠĆEN PROCENITELJ VREDNOSTI BIZNISA
  • osnovna obuka 76 sati
  • posebni predmeti
   • procena vrednosti biznisa 52 sata
   • računovodstvo i oporezivanje26 sati
   • poslovne finansije 15 sati
 • OVLAŠĆEN PROCENITELJ VREDNOSTI NEKRETNINA
  • predmeti
   • procena vrednosti nekretnina 132 sata
   • računovodstvo i oporezivanje 15 sati
 • OVLAŠĆEN PROCENITELJ VREDNOSTI MAŠINA I OPREME
  • predmeti
   • procena vrednosti mašina i opreme 132 sata
   • računovodstvo i oporezivanje 20 sati
   • poslovne finansije 15 sati

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide23
Uslovi za prijem (propisani Zakonom o reviziji)
 • Ovlašćeni revizor
  • univerzitetska diploma
  • pet godina radnog iskustva
   • od kojih najmanje tri godine na poslovima revizije nakon dobijanja dozvole za obavljanje zadataka revizora
  • stručni ispit za obavljanje zadataka kao ovlašćeni revizor
  • potvrda da lice nije ranije kažnjavano
  • znanje slovenačkog jezika

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

slide24
revizor
   • univerzitetka diploma
   • dve godine radnog iskustva
    • Na polju revizije ili interne revizije
   • stručni ispit za obavljanje zadataka revizora
   • potvrda da lice nije bilo ranije kažnjavano
   • poznavanje slovenačkog jezika
 • ovlašćeni procenitelj vrednosti
   • univerzitetska diploma
   • pet godina radnog iskustva na polju gde se traži znanje potrebno za obavljanje zadataka procenitelja vrednosti
   • stručni ispit za obavljanje zadataka ovlašćenog procenitelja vrednosti
   • potvrda da lice nije bilo ranije kažnjavano
   • poznavanje slovenačkog jezika

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

uslovi za prijem za druga zvanja koja nisu propisana zakonom o reviziji
Uslovi za prijem (za druga zvanja koja nisu propisana Zakonom o reviziji)
 • internirevizor, računovodja upravljačkog rukovodstva, stručnjak za poslovne finansije, revizor informacionih sistema, poreski konsultant
   • stručne kvalifikacije stečene u završenoj školi
   • odgovarajuće radno iskustvo
   • stručni ispit za obavljanje zadataka odredjene profesije
   • potvrda da lice nije ranije kažnjavano
   • znanje slovenačkog jezika
   • ispunjenost uslova utvrdjenih etičkim kodeksom za dotičnu praksu

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors

zahtevi za kontinuiranu obuku
Zahtevi za kontinuiranu obuku
 • 30 sati obuke godišnje (za sva zvanja)

Meta Duhovnik, Ph.D., Slovenian Institute of Auditors