actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving. Bart Zoete Vlaamse overheid – departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten. Deel I: Het wettelijke kader. Europese regelgeving. Nationale regelgeving. Tussentijds regime.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving' - snana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Bart Zoete

Vlaamse overheid – departement Bestuurszaken

Afdeling Overheidsopdrachten

tussentijds regime
Tussentijds regime
 • Aanpassingen aan de Wet 24.12.1993 en het KB 8.1.1996 middels:
  • KB 12.1.2006 (o.m. nieuwe bekendmakingsmodellen)
  • KB 23.11.2007 (aanvullingen)
  • Wet 8.6.2008 (standstill)
  • KB 31.7.2008 (informatie en motivering)
  • KB 29.9.2009 (aanpassingen ingevolge arresten HvJ)
  • KB 10.2.2010 (rechtsbescherming)
wet van 15 juni 2006
Wet van 15 juni 2006
 • Omzetting Europese richtlijnen
 • Introductie van nieuwigheden, onder meer:
  • Concurrentiedialoog
  • Dynamisch aankoopsysteem
  • Elektronische veiling
  • Raamovereenkomst
  • Onderhandelingsprocedure
wet van 16 juni 2006
Wet van 16 juni 2006
 • Gunning, informatie en wachttermijn
 • Bicamerale aangelegenheid
 • Wordt opgeheven voor inwerkingtreding, wegens nieuwe rechtsbeschermingsregeling ingevolge RL 2007/66/EG
nieuw kb plaatsing
Nieuw KB ‘plaatsing’
 • Omzetting Europese richtlijnen
 • Volledige herziening huidige regelgeving
 • Geen modulaire opbouw werken – leveringen – diensten
 • Overheveling bepalingen KB 26.9.1996
nieuw kb uitvoering
Nieuw KB ‘uitvoering’
 • Eén geheel (AAV maken deel uit van het KB)
 • Leveringen: onderscheid tussen aankoop en andere vormen (huur, huurkoop, leasing)
 • Concessie en promotieovereenkomst: herwerking toepasselijke bepalingen
stand van zaken
Stand van zaken
 • Verplichte bepalingen RL zijn omgezet in de huidige regelgeving
 • Ontwerp-KB ‘plaatsing’ aangepast na advies RVS
 • Ontwerp-KB ‘uitvoering’ in opmaak
 • Wet overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied?
 • Wet rechtsbescherming?
 • Inwerkingtreding nieuwe regelgeving in 201?
nieuwe gunningswijzen
Nieuwe gunningswijzen
 • Concurrentiedialoog
 • Raamovereenkomsten
 • Onderhandelingsprocedures
 • Opdracht in gedeelten
concurrentiedialoog
Concurrentiedialoog
 • Enkel bij bijzonder ingewikkelde opdracht
 • Aanbestedende overheid is objectief niet in staat:
  • de technische middelen te bepalen die aan haar behoefte kunnen voldoen of
  • te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het stuk van technische, financiële of juridische oplossingen
concurrentiedialoog1
Concurrentiedialoog
 • Alle geïnteresseerden mogen vragen om deel te nemen
 • Aanbestedende overheid voert dialoog met geselecteerde kandidaten teneinde oplossingen uit te werken die aan de behoeften voldoen
 • Op grond hiervan worden de gekozen kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen
concurrentiedialoog procedure
Concurrentiedialoog - procedure
 • Aankondiging + beschrijvend document
 • Selectie
 • Uitnodiging tot dialoog: bespreking van oplossingen
 • Beëindiging van de dialoog
 • Uitnodiging tot indienen van offerte op basis van gekozen oplossingen + bestek
 • Keuze op basis van gunningscriteria
 • Mogelijkheid tot toelichten, verduidelijken of aanvullen
 • Ondertekening overeenkomst
raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten
 • Overeenkomst tussen één of meer aanbestedende overheden en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners
 • Vastleggen van voorwaarden inzake te gunnen opdrachten v.w.b. de prijzen en eventueel de hoeveelheden
raamovereenkomsten1
Raamovereenkomsten
 • Normale regels inzake gunning
 • Duur max. 4 jaar tenzij in gemotiveerde uitzonderingsgevallen
 • Sluiting met één of met meerdere (in beginsel minimaal drie) deelnemers
raamovereenkomsten2
Raamovereenkomsten
 • Eén deelnemer
  • Gunning volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden
 • Meerdere deelnemers
  • Hypothese 1: alle voorwaarden in de raamovereenkomst bepaald  gunning volgens die voorwaarden
  • Hypothese 2: niet alle voorwaarden bepaald
   • Alle deelnemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
   • Gunning op basis van gunningscriteria
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Uitbreiding:

 • Bedrag goed te keuren uitgave ≤ [75.000] euro
 • Op grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen
 • Aankoop leveringen tegen gunstige voorwaarden bij:
  • Leverancier die zijn handelsactiviteiten stopzet
  • Curator of vereffenaar
onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Uitbreiding:

 • Leveringen waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen
 • Voorbehouden opdrachten
 • Geraamde bedrag < [600.000 euro] (werken)
 • Geraamde bedrag < [193.000 euro] (lev.+ diensten)²
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • Vorm van OPMB in één enkele fase, zoals bij de open procedures
 • Enkel voor opdrachten die de Europese drempelbedragen niet bereiken
 • Kortere termijnen dan bij OPMB in twee fases
opdracht in gedeelten
Opdracht in gedeelten
 • Opdracht met één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten
 • Sluiting heeft betrekking op de volledige opdracht, maar overheid is enkel gebonden door vaste gedeelten
 • Uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de overheid
nieuwe bepalingen
Nieuwe bepalingen
 • Definities
 • Marktverkenning
 • Varianten, opties en percelen
 • Prijsherziening
 • Bekendmaking
 • Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag
definities
Definities
 • Bestaande definities
 • Nieuwe definities
  • “Opdracht”: alle soorten opdrachten, overeenkomsten en wedstrijden
  • “Opdrachtdocumenten”: documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die uitgaan van de aanbestedende overheid (aankondiging, bestek, …)
  • “Offerte”: verbintenis om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die hij biedt
marktverkenning
Marktverkenning
 • Evolutie van producten en technieken op de markt volgen
 • Voorafgaand aan de gunningsprocedure
 • Mag niet tot een verhindering of vertekening van de mededinging leiden
varianten opties en percelen
Varianten, opties en percelen
 • Verplichte, facultatieve en vrije variante
 • Gewijzigde benadering inzake facultatieve variante:
  • Mogelijkheid om in te dienen voor één of meerdere varianten
  • Basisofferte niet vereist, tenzij verplicht door overheid
 • Verplichte en vrije opties
 • Percelen
  • Inschrijver kan prijskortingen / verbeteringsvoorstellen indienen tenzij opdrachtdocumenten dit verbieden
  • Gunningswijze kan verschillen per perceel
prijsherziening
Prijsherziening
 • Autonoom systeem dat los staat van de voorwaarden van de Wet 30.3.1976
 • Voortaan verplicht voor werken, leveringen en diensten (met uitzonderingen)
 • Prijsevolutie van:
  • Uurlonen personeel en sociale lasten
  • Relevante elementen ifv aard opdracht
 • Weerspiegelt de werkelijke kostprijsstructuur: objectieve en controleerbare parameters
 • Gezondheidsindex, index consumptieprijzen of andere index mogelijk
 • Herzieningsformule moet geen vaste factor meer bevatten
europese bekendmaking
Europese bekendmaking
 • Vooraankondiging is enkel verplicht in geval van termijninkorting (bijzondere termijnen)
 • Nieuwe mogelijkheden voor inkorten van termijn voor ontvangst van offertes:
  • Inkorting met 7 dagen wanneer de aankondiging via elektronische middelen online wordt opgesteld en verzonden
  • Bijkomende inkorting met 5 dagen indien vrije, rechtstreekse, onmiddellijke en volledige toegang tot alle opdrachtdocumenten via internet
belgische bekendmaking
Belgische bekendmaking
 • Het kwalificatiesysteem:
  • Enkel bij beperkte procedure of OPMB
  • Gunnen van gelijkaardige opdrachten
  • Jaarlijkse aankondiging
  • Belangstellenden kunnen op ieder ogenblik vragen om te worden opgenomen
  • Zo nodig, actualisering van de criteria
gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag
Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag
 • Voorrangsorde voor de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten:
  • 1° de plannen
  • 2° het bestek
  • 3° de samenvattende opmeting of inventaris
 • = uitbreiding art. 24 AAV naar alle opdrachten zonder onderscheid
gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag1
Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag
 • Formele regelmatigheid:
  • Afwijking van substantiële vormelijkheden
  • Afwijking van voorgeschreven vormelijkheden
 • Materiële onregelmatigheid:
  • Afwijking van essentiële bepalingen van de opdrachtdocumenten (prijzen, termijnen, technische specificaties)
  • Voorbehoud / bestanddelen die niet met de werkelijkheid overeenstemmen
  • Abnormale prijzen
gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag2
Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag
 • Verbetering van fouten: mogelijkheid tot contactname met de inschrijver bij aanbestedingen
 • Nazicht abnormale prijzen: mogelijkheid om de specifieke regeling voor aanbesteding van werken (15%-regel) ook toepasselijk te maken op offerteaanvragen en op leveringen en diensten
enkele actuele nieuwigheden
Enkele actuele nieuwigheden
 • Bevordering van schone en energiezuinige voertuigen
 • In mededingingstelling van postdiensten
 • E-procurement
bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
 • Richtlijn 2009/33/EG
 • KB van 20.12.2010 ter omzetting van de richtlijn
 • Rekening houden met operationele-, energie- en milieueffecten van voertuigen door middel van:
  • Opname energie- en milieuprestaties in technische specificaties
  • Gebruik energie- en milieueffecten als gunningscriterium
in mededingingstelling van postdiensten
In mededingingstelling van postdiensten
 • Federale omzendbrieven 15.11.2010 + 18.2.2011
 • Liberalisering postdiensten
 • Binnen werkingssfeer universele dienst + vergunning vereist
 • Binnen of buiten werkingssfeer universele dienst + geen vergunning vereist
 • Toepasselijkheid AAV
e procurement
E-procurement
 • Federale applicatie: www.publicprocurement.be
 • E-notification: online bekendmaking
 • E-tendering: indienen van kandidaatstellingen en offertes met elektronische middelen
 • Free-marketplace: uitnodiging geselecteerde deelnemers en indienen van offertes bij OPZB
e procurement in de vlaamse overheid
E-procurement in de Vlaamse overheid
 • Beslissing VR 18.7.2008  4 fasen:
  • Pilootprojecten
  • Opleiding en training
  • Fase van de ‘dubbele procedure’
  • Fase van ‘exclusief e-tendering’
 • Omzendbrief 4.6.2010
  • E-tendering toestaan vanaf 1.9.2010
  • E-tendering verplicht vanaf 1.7.2011