ng n ng c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ngôn ngữ C# PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ngôn ngữ C#

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Ngôn ngữ C# - PowerPoint PPT Presentation

slone
179 Views
Download Presentation

Ngôn ngữ C#

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ngôn ngữ C# Ngôn ngữ C#

 2. Giao diện (Interface) • Như một bản hợp đồng, đảm bảo hoạt động tốt theo hoạch định. • Giống như class nhưng chỉ gồm toàn các hàm trừu tượng. • Khi một class thiết đặt (implement) một giao diện thì phải thi công tất cả các hàm của giao diện này. • Thiết đặt một giao diện. • Truy xuất các hàm giao diện. • Override một thiết đặt giao diện. • Dùng giao diện như thông số • Thiết đặt kế thừa giao diện. • Thiết đặt lại giao diện. Ngôn ngữ C#

 3. Thiết đặt một giao diện • Cú pháp: [access-modifier] interface interface-name [:base-list] { interface body } • Tên giao diện nên bắt đầu bằng chử I hoa. • Các thành viên trong phần thân bao gồm: methods, property, events, indexers. • Không thể chứa: hằng, mục tin, tác tử, constructor, destructor, kiểu dữ liệu. • Các thành viên không thể chứa các từ khóa: abstract, public, protected, internal, private, virtual, override. Ngôn ngữ C#

 4. Thiết đặt một giao diện interface IStorable { void Read( ); void Write( object obj); int Status { get ; set ;} }//End interface Istorable publicclass Document : IStorable{ public void Read( ){ Console.WriteLine( “Thi công hàm Read cùa IStorable” ); } public void Write( object obj ){ Console.WriteLine( obj ); } public int Status { get { return Status; } set { Status = value; } } private int Status; }//End class Document Ngôn ngữ C#

 5. Thiết đặt một giao diện • Thiết đặt cùng lúc nhiều giao diện interface ICompressible { void Compress ( ); void Decompress ( ); }//End interface ICompressible publicclass Document : IStorable , ICompressible { //Thicông giao diện IStorable public void Read( ){…..} public void Write( object obj ){….} public int Status {….} //Thi công giao diện ICompressible public void Compress( ) {….} public void Decompress( ) {….} private int Status; } //End class Document Ngôn ngữ C#

 6. Thiết đặt một giao diện • Phối hợp cùng lúc nhiều giao diện và mở rộng interface IStorableCompressible : IStorable , ICompressible { void LogSavedBytes( ); }//End interface IStorableCompressible publicclass Document : IStorableCompressible { // Istorable public void Read( ){…..} public void Write( object obj ){….} public int Status {….} // ICompressible public void Compress( ) {….} public void Decompress( ) {….} // Mở rộng void LogSavedBytes( ) {….} private int Status; } // End class Document Ngôn ngữ C#

 7. Truy xuất các hàm của Giao diện • Truy xuất các thành viên của giao diện IStorable giống như thành viên của lớp Document. Document doc = new Document ( ); doc.Status = -1; doc.Read( ); //Tạo thể hiện bàng cách ép IStorable iStor = (IStorable)doc; iStor.Status = 0; iStor.Read( ); • Không thể tạo thể hiện giao diện một cách trực tiếp.  Tạo thể hiện của giao diện bằng cách ép (casting) đối tượng Document về kiểu giao diện IStorable. Ngôn ngữ C#

 8. Truy xuất các hàm của Giao diện • Toán tử is: • Cú pháp: expression is type • Kiểm tra xem expression (kiểu dữ liệu qui chiếu) có thể ép an toàn về kiểu type không. Document doc = new Document ( ); if( doc is IStorable ) IStorable iStor = (IStorable) doc; Document doc = new Document ( ); IStorable iStor = doc as IStorable; if ( iStor != null ) iStor.Read( ); • Toán tử as: • Cú pháp: expression as type • Kiểm tra xem expression có thể ép an toàn về kiểu type không. Nếu hợp lệ sẽ trả về type. Ngược lại trả về null Ngôn ngữ C#

 9. Truy xuất các hàm của Giao diện • Interface và Abstract • Abstract cũng có thể thiết đặt một Interface nên cũng phải thi công tất cả các thành viên của các Interface. • Được phép ánh xạ các hàm của Interface thành các hàm trừu tượng. interface IStorable{ void Read ( ); void Write (object obj); } abstractclass AbsClass : IStorable{ public abstract void Read ( ); public abstract void Write (object obj); } Ngôn ngữ C#

 10. Override thiết đặt Giao diện interface IStorable{ void Read ( ); void Write (object obj); } //End IStorable publicclass Note : Document { public override void Read ( ){ ………… } public void Write (object obj){ …………. } } //End Note publicclass Document : IStorable{ public virtual void Read ( ) {……….} public void Write (object obj) {….} } //End Document Ngôn ngữ C#

 11. Thiết đặt Giao diện tường minh interface IStorable{ void Read ( ); void Write (object obj); } //End IStorable interfaceITalk{ void Read( ); void Talk( ); } publicclass Document : IStorable, ITalk{ //Thi công IStorable public virtual void Read ( ){…} public void Write (object obj){…} //Thi công ITalk void ITalk.Read( ){…….} publicvoid Talk( ){…….} } //End Note Document doc = new Document( ); doc.Read ( ); ITalk iTal = doc as ITalk; if( iTal != null) iTal.Read( ); Ngôn ngữ C#

 12. Hết chương Hỏi & Đáp Ngôn ngữ C#