Cvičení - PowerPoint PPT Presentation

sloane-nixon
cvi en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cvičení PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Cvičení
60 Views
Download Presentation

Cvičení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cvičení

  2. Jak se jmenuje způsob zobrazení záporného čísla v exponentu u desetinného čísla v exponenciálním tvaru ? • Z čeho může být složeno tělo programu a čím je ohraničeno? • Pomocí jakého standardního datového typu nadefinujeme číselnou proměnnou na délku 8 bytů , kterou použijeme pro uložení desetinných čísel ? • Jaký je rozdíl mezi = = a = ? a co znamenají ? • Co znamenají klíčová slova signed a unsigned , které uvozující celočíselné typy proměnných ? • Jak se nazývá nejpoužívanější znaková sada (kódová tabulka znaků ) na PC ? • Pomocí jakých znaků uvozujeme , respektive ukončujeme v jazyku C ( ANSI C ) komentář ? • Co je to složený příkaz a čím je ohraničen ? • Jak vypadá hlavička hlavního programu , jak se hlavní program musí jmenovat a jaké může mít parametry ?

  3. Jak se jmenuje standardní datový typ , pomocí něhož nadefinujeme proměnnou typu znak ? • Co znamená relační operátor vyjádřený dvojznakem != ? • Jakými písmeny (tj. malými nebo velkými) musíme v jazylu C psát klíčová slova, aby byly překladačem jako klíčová slova chápány ? • Napište , jak se jmenují příkazy pro formátovaný vstup a výstup ? • Napište , jak se jmenují příkazy pro tzv. terminálový vstup a výstup ( kde vstup=klávesnice , výstup=obrazovka) ? • Jaký je rozdíl mezi složeným příkazem a blokem ? Kde je něco navíc oproti druhému a co ? • Pomocí jakého standardního typu nadefinujeme celočíselnou proměnnou ? • Existuje v jazyku C standardní typ pro definici logické proměnné ?

  4. Pomocí jakého typu nadefinujeme proměnnou v pohyblivé řádové čárce jednoduché přesnosti (obsahující desetinné číslo) • Do jakého typu proměnné v jazyce C můžeme uložit logickou hodnotu ? • Co představuje v jazyce C logickou hodnotu „pravda“ a „nepravda“ ? • Pomocí jakého typu nadefinujeme proměnnou v pohyblivé řádové čárce dvojnásobné přesnosti (obsahující desetinné číslo) • Pomocí jakého typu nadefinujeme znakovou proměnnou • Jakými znaky je ohraničena znaková konstanta ? Uveďte příklad. • Jak je definován v jazyce C řetězec znaků ? • Co musí být v posledním bytu řetězce znaků, aby byla v jazyce C posloupnost znaků chápána jako řetězec?

  5. Jakou matematickou operaci realizujeme pomocí operátoru % ? • Mále nadefinovánu proměnnou int c=6; Jaké hodnoty nabude proměnná c po provedení příkazu a) c <<= 1 b) c >>= 1 • Mále nadefinovánu proměnnou int c=6; Jaké hodnoty nabude proměnná c po provedení příkazu a) c+= 2 b) c *= 3 • Jaké znaky může obsahovat identifikátor proměnné a je omezena jeho maximálně možná délka ? • Realizujte v jazyce C matlabovský příkaz i=input('Požadavek'); • Načítejte v nekonečném cyklupomocíscanf() čísla z klávesnice a přinásobujte je k proměnné součin. Přečtete-li 0 , cyklus načítání skončí a vytiskněte výsledný součin. • Načítejte v nekonečném cyklupomocíscanf() čísla z klávesnice a přičítejte je k proměnné součet. Přečtete-li 0 , cyklus načítání skončí a vytiskněte výsledný součet.

  6. Jak se nazývá součást překladače C-jazyka, která předzpracovává zdrojový text a je ovládána příkazy , které začínají znakem # ? • Pokud proměnná p nabývala před následující operací hodnoty 1, jaký je rozdíl v hodnotách proměnné x po přiřazení x = ++p oproti přiřazení x = p++ • Jsou následující 2 identifikátory proměnných shodné a proč ? pole Pole • Vyjmenujte , jaké znáte 3 druhy příkazů cyklu v jazyku C ? • Popište syntaxi příkazu for ! • Popište syntaxi příkazu while ! • Popište syntaxi příkazu do while ! • Jaký je hlavní rozdíl mezi příkazy cyklu while a do while ? • Jak se jmenuje příkaz pomocí něhož můžeme přerušit provádění příkazu cyklu ? • Jaký význam má uvnitř cyklů v jazyku C příkaz continue ?

  7. Přepište následující cyklus while na cyklus for: int i = 0 ; while( i < 5 ) {printf(" Cislo %d \n " , i+1 ) ; i++ ; } • Jak přečtete pomocí terminálového vstupu znak z klávesnice do proměnné c ? • Jak zapíšete pomocí terminálového výstupu znak na obrazovku ? • Jak se nazývá součást překladače C-jazyka, která předzpracovává zdrojový text a je ovládána příkazy , které začínají znakem # ? • Jak se slovně jmenují relace (potažmo relační operátory) c < a c > a a == b c < a a <= b a != b

  8. Napište program s příkazem cyklu for nebo while , který vytiskne v cyklu čísla 1 až 10 s  krokem 1 na každou řádku jedno číslo • Jakým znakem ukončujeme v jazyce C každý příkaz ? • Pokud s=4 a máme podmíněný příkaz • if (s >= 3) x=1; else x=2; • jakábude výslednáhodnota x a přepište if na ternární operátor ! • Jakou činnost provede speciální znak \n umístěný v řetězci příkazu printfpři výstupu znaku na obrazovku ? • Co provede terminálový výstup putchar(' \n '); • Co udělá terminálový výstup putchar(' \007 '); • Je-li float x = 6.23 , jakou hodnotu bude mít y po provedení operace y = (int) x

  9. Co bude obsahem proměnné z po provedení následující části programu ? • int z=2 , k=4 , i=2 ; • j = 2 + ( i+2 > k) ? 3 : 4 ; • z += j; • Co se vytiskne po provedení následující části programu ? • int i = 5 , j = 6 , k ; • k = ( i + 7) / j ; • printf(" Výsledek %d je %s cislo \n" , • k%2 = = 0 ? "sudé " : " liché" ); • Co dělají přiřazovací operátory += a -= na následujícím příkladu. Jaké hodnoty budou nabývat proměnné i a j pro provedení sekvence příkladů ? • int i=5 , j=6 ; • i += 2; • j -=1;