1 / 14

Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny

Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny. Matěj Štula , Jakub Zárybnický, Zora Venerová , Sebastian Duarte. Proudění tekutin. CDF – Computational Fluid Dynamics. Výpočetní dynamika tekutin Výpočetní technologie – náročnost Přesnost

skyler
Download Presentation

Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny Matěj Štula, Jakub Zárybnický, Zora Venerová, Sebastian Duarte

 2. Proudění tekutin

 3. CDF – Computational Fluid Dynamics • Výpočetní dynamika tekutin • Výpočetní technologie – náročnost • Přesnost • Není náhradou za experimentální metody • Značné snížení počtu pokusů

 4. Náš úkol • Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny • 2D kavita o straně 1 metr • Rychlost vstupního proudění byla 1 ms-1 • OpenFOAM • ParaView

 5. Postup • Nastavení OpenFOAM • Síťování – 160 × 160 × 1 buněk • Viskozita – 10-1 až 10-7 • Čas výpočtu – 10 s a méně • Časový krok řešiče – 0,001 a 0,0001 • Výpočet • Analýza v ParaView • Rychlost, počet vírů, stabilita

 6. Nastavení a výpočet

 7. Analýza

 8. 1. simulace • 𝜈 = 10-1 0,001 0,005 0,01 0,012 0,02 0,015

 9. 2. Simulace • 𝜈 = 10-2 0,001 0,005 0,01 0,02 0,015 0,04

 10. 3. simulace • Re = 105 • 𝜈 = 10-5 1,0 1,5 2,0 3,5 2,5 10,0

 11. 4. simulace • 𝜈 = 10-7 • Re = 107 1,0 3,0 2,0 5,0 10,0 7,0

 12. Závěr • Viskozita ovlivňuje proudění • Reynoldsovo číslo je nepřímo úměrné viskozitě • Se zmenšující se viskozitou roste chaotičnost chování proudění • Ne všechna měření jsou správná (chyba výpočtu, přílišná náročnost)

 13. Poděkování Vítězslav Žabka Tomáš Oberhuber Petr Bauer Vojtěch Svoboda a celé FJFI ČVUT A čínské restauraci 

 14. Zdroje [1] openfoam.org/docs/user/cavity.php#x5-40002.1 [2] V. Daněk, K. Filakovksý: Základy Letu (081 00), Akademické nakladatelství CERM, 2006, str. 89 [3] Prezentace Výpočetní dynamika tekutin – Tomáš Oberhuber [4] www.pilotwings.org/uploads/2/1/9/3/21932436 /7910116.jpg?323

More Related