genetika populac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genetika populací PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genetika populací

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Genetika populací - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Genetika populací. VY-32-INOVACE-BIO-310. AUTOR: Ing . Helena Zapletalová. ANOTACE : Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie . KLÍČOVÁ SLOVA : populace, Hardy - Weinbergův zákon, gen, genotyp, alela, genofond, selekce, migrace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genetika populací' - skylar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genetika populac

Genetika populací

VY-32-INOVACE-BIO-310

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová

ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie

KLÍČOVÁ SLOVA: populace, Hardy-Weinbergův zákon, gen, genotyp, alela, genofond, selekce, migrace

genetika populac1
Genetika populací
 • studuje dědičnost a proměnlivost na úrovni populací
 • studuje změny znaků v průběhu generací
 • cílem genetiky populací je poznat genetickou strukturu populace a příčiny jejích změn
 • či stálosti během generací
populace
Populace
 • skupina jedinců stejného druhu, žijících na určitém území
 • jedinci se mezi sebou mohou volně křížit a pochází ze stejného předka
 • mají společný genofond (soubor alel, které se zde dědičně udržují)
slide4

Velikost populace

 • velká populace: stovky – tisíce jedinců
 • malá populace: desítky
genofond
Genofond
 • soubor alel v populaci
 • alely mají v populaci určitou četnost – tj. zastoupení mezi všemi alelami příslušného

genu

 • četnost vyjadřujeme v % nebo častěji desetinným číslem (A 60% = A 0,6)
druhy populac
Druhy populací
 • 1) Autogamická populace
 • jedinci se rozmnožují autogamií (samooplozením).
 • Každý jedinec produkuje samčí i samičí gamety, nový jedinec vzniká splynutím gamet pocházejících z jednoho jedince.
 • samčí i samičí gamety z téhož jedince
 • samosprašné rostliny, někteří hermafrodité
slide7

při autogamním rozmnožování ubývá v populaci během křížení heterozygotů a přibývá homozygotů = homogenizace populace

 • heterozygoti už po 10 generacích téměř vymizí (v 9. generaci 0,1% heterozygotů), ale nikdy nevymizí úplně!!!
 • Na tomto základě postaveny šlechtitelské metody pro získání čistých linií kulturních rostlin a hospodářských a laboratorních zvířat.
 • V lidské populaci autogamie není, ale příbuzenské sňatky mají určitý homozygotizační význam
slide8

2) Alogamická populace

 • jedinec vzniká splynutím 2 gamet pocházejících od různých jedinců.
 • Zvláštním případem - populacepanmiktická.
 • Rozsáhlá populace, která má ničím neomezenou možnost vzájemného křížení
 • kterákoliv samčí gameta se může spojit s kteroukoliv samičí gametou se stejnou pravděpodobností
 • cizosprašné rostliny, gonochoristé, většina hermafroditů.
panmiktick populace
Panmiktická populace
 • při panmixii se rozdělují alelové frekvence do genotypů podleHardyova-Weinbergova zákona a genetická struktura populace se nemění
hardy weinberg v z kon
Hardy – Weinbergův zákon
 • HW zákon formulovali nezávisle na sobě anglický matematik G. H. Hardy a německý lékař W. Weinberg v roce 1908.
 • Zákon vyjadřuje vztah mezi četnostmi genotypů v populaci za následujících podmínek:
 • populace je panmiktická (alely se v populaci náhodně párují a k pohlavnímu

rozmnožování se spojují jedinci stejné generace = generace se nepřekrývají)

 • jedinci všech genotypů mají stejnou plodnost ⇒ neprobíhá selekce
 • nevznikají mutace
 • nedochází k migraci
 • populace je velká
 • Za těchto podmínek nastává genetická rovnováha
hardyho weinberg v z kon
Hardyho-Weinbergův zákon

platí pro panmiktické populace

četnost dominantní alely určitého genu v genofondu populace

p

platí:

p + q = 1

(100%)

q

četnost recesivní alely

pravděpodobnost setkání dvou dominantních alel (vznik dominantního homozygota)

p x p = p2

pravděpodobnost setkání dvou recesivních alel

q x q = q2

pravděpodobnost vzniku heterozygota

(p x q)+(q x p) = 2pq

Pro celkové genotypové složení populace platí

p2 + 2pq + q2 = 1

hardy weinbergovy rovnice
Hardy-Weinbergovy rovnice

p + q = 1

p2 +2pq + q2 = 1

faktory ovliv uj c genofond populace
Faktory ovlivňující genofond populace
 • Mutace

např. změna dominantní alely na recesivní či naopak

četnost velmi malá

 • Selekce - přírodní výběr

některé alely jsou přednostně reprodukovány, nevýhodné alely postupně ubývají

 • Migrace

obohacení genofondu o nové alely nebo naopak i jeho ochuzení

 • Genetický posun (drift )
 • některé alely mohou být z genofondu vyloučeny zcela náhodně pouze v důsledku nedostatečného množství potomků
probl my mal ch populac
Problémy malých populací
 • omezený výběr partnerů ⇒ inbreeding ⇒ omezený genofond
 • malá variabilita alel ⇒ v populaci klesá zastoupení heterozygotů a přibývá homozygotů, takže po několika generacích se objevují skoro jen čisté linie AA:
 • aa = 1:1
 • heterozygoti však nikdy nevymizí úplně
 • v těchto populacích je pak zvýšená pravděpodobnost výskytu chorobných alel v homozygotní kombinaci aa
slide16

1) V populaci, která je v Hardy – Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 4%. Jaká je relativní četnost heterozygótů v této populaci?

32%

slide17

2) V populaci, která je v Hardy – Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 0,04%. Jaká je relativní četnost dominantních homozygótů v této populaci?

0,64

slide18

3) V populaci, která je v Hardy – Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 75%. Jaká je relativní četnost dominantních homozygótů v této populaci?

25%

slide19

4) V Mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygótů 0,01.Na základě Hardy – Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci recesivních alel.

10%

slide20

5) V Mendelovské populaci je frekvence recesivní alely 0,1.Na základě Hardy – Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygótů.

0,18

rozhodni kter tvrzen jsou pravdiv
Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá
 • Panmiktická populace se vyznačuje nepohlavním rozmnožováním
 • Hardy – Weinbergův zákon platí pouze pro velkou panmiktickou populaci
 • Frekvence alel v populaci se mění v důsledku selekce
 • Frekvence alel v populaci je vždy stálá
 • U příbuzenských sňatků hrozí zvýšené riziko recesivně dědičných nemocí
 • V malých populacích může jedna z alel zcela převládnout
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/VZNIK%20ZIVOTA%20NA%20ZEMI.pdf

Http://genetika.wz.cz/populace.htm. [online]. [cit. 2013-10-13].

Http://www.biomach.cz/genetika/genetika-populaci. [online]. [cit. 2013-10-13].

Orko.cz/Biologie 2010/GenetikaPopulaci04.ppt. In: [online]. [cit. 2013-10-13].

Ucitse.vitej.net/files/biologie/2009_03_14__genetika_populaci.doc. In: [online]. [cit. 2013-10-13].

www.glassschool.cz