ny benzinstationsbekendtg relse revision af bekendtg relse nr 555 af 9 juni 2001 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001

play fullscreen
1 / 10

Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001

330 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny benzinstationsbekendtgørelse - revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ny benzinstationsbekendtgørelse- revision af bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Miljø og Natur

  2. Med forbehold for at den nye bekendtgørelse ikke er færdig ! • og de endelige formuleringer slet ikke er på plads Bekendtgørelsen forventes færdig i år. Miljø og Natur

  3. Arbejdsgruppens sammensætning Miljøstyrelsen – Preben Bruun (tovholder) + jurist Oliebranchen – Miljøchef for EOF + deres rådgiver Kommunerne – 4 sagsbehandlere indenfor henholdsvis virksomhedstilsyn og jordforurening Miljø og Natur

  4. Baggrunden for revisionen • Evaluering af bekendtgørelsen efter 10 år – er reglerne tidssvarende • Tolkningsproblemer ved udvidelser, udskiftninger og ændringer (§ 14) • Behov for præciseringer f.eks. vedrørende overjordiske tanke og udstrækningen af salgspladsen • Nye anlægstyper • MST ønsker forældet tekst (overgangsregler) og regler der i forvejen findes i OTB fjernet. • Kommunerne påpegede svagheder ved tæthedsprøvning af tankanlæg og afløbssystemer, utætte afløbssystemer samt behov for regelmæssigt tilsyn Miljø og Natur

  5. Ændringer af indretningskrav Påfyldningsplads (§ 5): • Det præciseres at kravet om tæt påfyldningsplads med afløb til OBU også gælder ved etablering af overjordiske tanke • Krav om afløb til OBU fra alle påfyldningspladser efter given dato (ny §). • Krav om tæt belægning eller god flisebelægning med passende fald til afløb på alle påfyldningspladser efter given dato (ny §). Salgspladser (§ 9) • Salgspladser defineres (§ 4) – indtil 2,5 m bort fra standerø, i længderetningen 1,5 m på hver side af tankpistolen • Krav om afløb til OBU fra alle salgspladser efter given dato (ny §). • Krav om tæt belægning eller god flisebelægning med passende fald til afløb på alle salgspladser efter given dato (ny §). Overjordiske tanke (§7): • Skal sikres mod tømning ved hævertvirkning Underjordiske tanke med integreret sump, rør og stander • Ikke krav om dobbeltrør – sump udgør sikkerheden Miljø og Natur

  6. Ændringer af § 14 - udvidelser, ændringer Nuværende § 14: § 14. Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kap. 2. Stk. 2…….. Forslag: § 14. Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kap. 2. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan godkende, at kravet i stk. 1 ikke opfyldes, hvis der er tale om uvæsentlige udvidelser, udskiftninger eller ændringer eller hvis opfyldelse af kravet på grund af anlægsspecifikke forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt. Stk. 3…… Miljø og Natur

  7. Ændringer af drifts- og overvågningskrav Egenkontrol: • Kravet til hyppigheden af den visuelle kontrol af dobbeltvæggede rør, der ikke er trykovervågede, reduceres til 1 gang om måneden (§ 10) • Præcisering af beholdningskontrol ved sammenkoblede tanke Alarmer: • Krav til placering af alarmer for fald i væskestand i OBU – de skal virke som kontinuerlig tæthedskontrol • Krav til placering af alarmer for opstuvning i magasinbrønde, så de hurtigt giver alarm Tømning: • Krav om tømning af slamfang ved maks. 10 cm slam • Forslag om at lempe krav til tømning af olieudskillere – eventuelt behovsbestemt (uafklaret) • Forslag om at sløjfe eller lempe kravet om årlig tømning og inspektion af olieudskillere, slamfange og magasinbrønde (uafklaret) Miljø og Natur

  8. Ønsker til ændringer af anden lovgivning Brugerbetaling for tilsyn med benzinstationer Evaluering af metoderne til tæthedsprøvning af tanke og rør. Evaluering af DS455 – normen for tæthedsprøvning af afløbssystemer Generelt krav om sikring af tanke mod hævertvirkning Generelt krav om tætte påfyldnings- og tankningsarealer med afløb til olieudskiller Generelt krav om dobbeltrør Generelt forbud mod ”tanktopventiler” Skærpelse af anmeldepligten ved skader på tankanlæg Miljø og Natur

  9. Afsluttende bemærkninger Får vi mere sikre benzinstationer og mere miljø for pengene? • tja…… • De dårligste belægninger vil blive renoveret eller udskiftet • Nogle tolkningsproblemer løses Hvad kan vi som kommuner gøre i forhold til de forhold vi synes er utilstrækkeligt reguleret? • Presse på for at de ønskede ændringer af anden lovgivning gennemføres • Være kritiske i vores tilsyn med benzinstationer, tankanlæg og afløbssystemer for olie/benzin-holdigt spildevand Min oplevelse af at være med i arbejdet med at lave en bekendtgørelse • Spændende og giver indblik i den måde lovgivning bliver til på • Kommunerne har svært ved at dokumentere behovet, når vi ønsker ændringer • Oliebranchen er en magtfuld spiller Miljø og Natur

  10. Tak for opmærksomheden Miljø og Natur