- PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 4
155 Views
Download Presentation
skyla
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1У той час, як я мал!уся, Тады мне Гасподзь паслау Шчодра усэрца Своё слова ° Духа Святога мне дау. ° ад той ужо хвшшы Смутак зн!к з маёй душы ° цяпер я так шчасл!вы, Радасны з 1м назаужды.

  2. Прыпеу: О, любоу, любоу, любоу! З'явтася для лю-дзей, Як збавщъ нас прыйшоу °icyc наш Назарэй. У любвг Сябе аддау, За нас Ён пастрадау, ° проз Сваю любоу тады Хрысцгу Духам мяне.

  3. 2. 3 таго часу я 1мкнуся Берагчы Яго у душы, Грэх зям-ны каб мог пакшуць ° за Госпадам 1сц1. Будзем шчыра мы малщца, Будзем п!льными заужды i па нас усе пабачаць Як да Госпада прышл!.

  4. Прыпеу: О, любоу, любоу, любоу! З'явтася для лю-дзей, Як збавщъ нас прыйшоу °icyc наш Назарэй. У любвг Сябе аддау, За нас Ён пастрадау, ° проз Сваю любоу тады Хрысцгу Духам мяне.* * *