MYR:N TEHTÄVÄT - PowerPoint PPT Presentation

siusan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MYR:N TEHTÄVÄT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MYR:N TEHTÄVÄT

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Presentation Description
90 Views
Download Presentation

MYR:N TEHTÄVÄT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MYR:N TEHTÄVÄT • YHTEENSOVITTAA EU:n ja valtion rahoituksen kohdentuminen ohjelmaa rahoittaville viranomaisille (MYAK) • MYAK:n tarkistus budjetin hyväksymisen jälkeen • 2. SAA TIEDOKSI MYAK:n yhteydessä raportit ESR:n ja EMOTR:n rahoituksesta ja varmistaa toimenpiteiden yhteensovituksen sekä eri rahastojen osallistumisen laajojen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamisen • 3. VOI MYAK:ssa päättää hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta • 4. VOI käsitellä suoria tai ylimaakunnallisia tai muuten aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkeita • MYR:ssa käsiteltävät hankkeet määritellään työjärjestyksessä • * MYR on valtion sektorihallinnon kannalta harmiton elin, jos MYR ei itse pidä roolistaan kiinni.

  2. MYR:N KOKOONPANO • Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt tasapuolisesti (1/3 kutakin) • Maakuntahallitus asettaa MYR:n • Puheenjohtaja luottamushenkilö, yleensä maakuntahallituksen puheenjohtaja • Paikalliset ESR ja EMOTR –jaostot puheenjohtajina TE-keskuksen a.o. osastopäälliköt • MYR:n jäsenet toimivat virkavastuulla

  3. MYR:N TYÖSKENTELY ETELÄ-KARJALASSA • KOKOONPANO • Maakuntahallitus edustaa kuntia. Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii puheenjohtajana • Työjärjestyksessä, jonka lain mukaan MYR hyväksyy ja maakuntahallitus vahvistaa, on työskentelytavoista todettu: • * MYR:n esittelijänä toimii maakuntajohtaja • * MYR:n sihteeristö valmistelee esitykset MYR:lle. Puheenjohtajana sihteeristössä toimii maakuntajohtaja

  4. HANKKEIDEN KÄSITTELY MYR:SSÄ • Työjärjestyksessä on päätetty, että MYR käsittelee kaikki hankkeet, joiden kustannusarvio on vähintään 167.000 € tai haetun EU-tuen määrä ylittää 33.300 € • Pienemmät hankkeet käsittelee MYR:n sihteeristö • Jatkohankkeissa, jotka ovat sujuneet suunnitellusti, riittää sihteeristön käsittely • MYR:n kokouksia keskimäärin 6 kpl vuodessa • Hankkeita käsitellään 40-50 kpl vuosittain

  5. MYR:N TUOMA LISÄARVO • Vahvistaa yhteistä näkemystä maakunnan kehittämisestä • MYR:n kautta saadaan arvokasta lisätietoa virkamieskunnan ulkopuolelta (sos.partnerit) • Hankekäsittely konkretisoi ohjelmat ja motivoi MYR:n jäseniä • MYR:n kautta saadaan monipuolinen asiantuntemus päätöksentekoon • Rahoittajat saavat MYR:ltä vahvan selkänojan päätöksenteolleen • MYR ei ole EU:n pakkopulla vaan oikein käytettynä merkittävä lisäarvo aluekehitykselle


  6. UUSI OHJELMAKAUSI 2007-2013 • PALJON/LIIKAA PIENIÄ HANKKEITA? • Hankkeiden suuri lukumäärä selittyy pitkälti yksittäisillä yrityshankkeilla. Etelä-Karjalassa n. 50 % on yrityshankkeita • EU-rahan pilkkominen hallinnonaloittain aiheuttaa osaltaan pieniä hankkeita • Niitä hankkeita käsitellään, joita hakemusten myötä tulee • Suuri hanke ei ole välttämättä pientä parempi. Laatuun tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myös kohdistettuja hakuja lisättävä

  7. UUSI OHJELMAKAUSI 2007-2013 • KESKUSHALLINNON VALTAPYRKI-MYKSET UUDELLA OHJELMA-KAUDELLA • Riitaisa virkamiesvalmistelu • EAKR – ESR kiista • Pyrkimys horisontaalisiin ohjelmiin, josta seuraisi päätösvallan keskittyminen ja rahojen jakautuminen suuriin keskuksiin (vrt Tekes) • Unohtuu, että kysymys on aluepolitiikasta • Unohtuu aluekehityslaki ja hallitusohjelma • EU-RAHAT KIINNOSTAVAT • Valtion ja kuntien rahat ovat pitkälti etukäteen lukkoon lyötyjä, vähän liikkumavaraa • EU-rahat harvoja ”liikuteltavia” resursseja