Download
silov inky v magnetick m poli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Silové účinky v magnetickém poli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Silové účinky v magnetickém poli

Silové účinky v magnetickém poli

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Silové účinky v magnetickém poli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_09-02 Silové účinky v magnetickém poli

 2. Silové působení permanentních magnetů Souhlasné póly se odpuzují Nesouhlasné póly se přitahují N S N S S N N S F F F F Obr.1

 3. Silové působení magnetického pole na vodič s proudem B N I Fm l S Obr.2 S

 4. Výpočet síly působící na vodič s proudem v mag. poli • Fm= B I l sin α • Fm – velikost magnetické síly • B-velikost vektoru magnetické indukce • I- el.proud ve vodiči • l- délka vodiče v mag. poli • α – úhel mezi B a směrem proudu I

 5. Flemingovo pravidlo levé ruky • Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak,aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně,ukazuje odtažený palec směr síly,kterou působí magnetické pole na vodič s proudem Obr.3

 6. Aplikace Flemingova pravidla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Doplňte vektor magnetické síly x x x x x x x x x x x x x x x x I Fm Fm I B-vektor mag.indukce -indukční čáry směřují kolmo přednákresnu B-vektor mag.indukce -indukční čáry směřují kolmo za nákresnu Obr.4

 7. Aplikace Flemingova pravidla Doplňte vektor magnetické síly I I Fm Fm B B Vodič je kolmý k nákresně a proudsměřuje za nákresnu Vodič je kolmý k nákresně a proudsměřuje před nákresnu Obr.5

 8. Silové působení rovnoběžných vodičů s proudem Vodiče s opačnými proudy se odpuzují Vodiče se souhlasnými proudy se přitahují Fm Fm Fm Fm I2 I1 I2 I1 Mag.pole se zeslabuje Mag.pole se zesiluje Obr.6

 9. Výpočet magnetické síly rovnoběžných vodičů s proudem Fm Fm I2 l I1 • Fm – velikost magnetické síly • I1 ,I2- el.proud ve vodičích • l- délka vodiče • d- vzdálenost vodičů • μ-permeabilita prostředí d Obr.7

 10. Definice ampéru • Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2.10-7N na 1 m délky vodiče. • Ampér patří mezi základní jednotky v soustavě jednotek SI

 11. Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.JanaBochenková Autor obrázků a fotek 1,2,4,5,6,7: RNDr.JanaBochenková Zdroj obrázků 3:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 146. ISBN 80-85849-47-X.