Ivotn prost ed v konceptu p hl m prahy
Download
1 / 12

Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy. Ing. arch. Martin Říha. Požadavky stavebního zákona.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy' - sitara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Po adavky stavebn ho z kona
Požadavky stavebního zákona

 • § 18 odst. 1- Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro …udržitelný vývoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.


Po adavky stavebn ho z kona1
Požadavky stavebního zákona

 • § 18, odst. 4 – Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území…chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí…zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.


Po adavky stavebn ho z kona2
Požadavky stavebního zákona

 • § 18, odst. 5 – V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof…a zlepšující podmínky využití území pro rekreaci a CR….


Po adavky stavebn ho z kona3
Požadavky stavebního zákona

 • § 18, odst. 6 – Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

 • § 2, odst. 1, písm. e) nezastavitelným pozemkem se rozumí pozemek na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to: pozemek veřejné zeleně a parku sloužící veřejnému užívání, v intravilánu i zemědělský či lesní pozemek nad 0,5 ha (nezahrnují se zahrady do 0,1 ha a pozemky – součásti zastavěných parcel)


Po adavky stavebn ho z kona4
Požadavky stavebního zákona

 • § 19, odst. 1 – Úkolem územního plánování je zejména…..c) prověřovat a posuzovat potřeby změn v území,veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem….na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území…m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů…


Po adavky stavebn ho z kona5
Požadavky stavebního zákona

 • § 19, odst. 2 – Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“), jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vlivů na lokality NATURA 2000


Jak je ochrana p zahrnuta v konceptu p hl m prahy
Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy?

 • Koncept ÚP důsledně vychází z ÚAP a ZÚR Prahy (jako kraje) a reaguje na jimi formulované problémy a úkoly pro navazující ÚPD

 • Pro koncept ÚP bylo u externího zhotovitele zadáno a metodou „ex-ante“ je v současné době zpracováváno VVURÚ

 • Ochrana ŽP prolíná všemi kapitolami textu i grafiky


Jak je ochrana p zahrnuta v konceptu p hl m prahy1
Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy?

 • Zcela nová konstrukce uspořádání obsahu (od přírodních k antropogenním prvkům území)

 • Zcela nová konstrukce regulativů funkčího využití území se stupňovanou regulací hlavní, výjimečně přípustných a nepřípustných funkcí

 • Zpřísněná regulace prostorového uspořádání – předepsána struktura, podlažnost, podíl zeleně a využívána nová metodika pro posuzování umisťování výškových staveb


Jak je ochrana p zahrnuta v konceptu p hl m prahy2
Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy?

Koncept vytváří územní podmínky pro řešení problémů v kvalitě životního prostředí především:

 • zvýšeným podílem transformačních území oproti plochám pro rozvoj na nezastavěném území

 • umisťováním environmentálně příznivějších funkcí do přestavbových území

 • dobudováním silničních okruhů k vyloučení tranzitu, umožnění tangenciálních vazeb mimo centrum, budování parkovišť systému P+R na vjezdech do města, progresivní regulaci IAD a preferenci MHD od periferie k centru

 • ochranou a doplňováním systému městské zeleně a prvků ÚSES a nových vodních ploch a prvků


Jak je ochrana p zahrnuta v konceptu p hl m prahy3
Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy

 • Kromě projednání zadání v souladu s požadavky zákona byl poskytnut MČ a veřejnosti nadstandardní (věcný i časový) prostor pro uplatnění dalších námětů a připomínek do konceptu ÚP, připomínky byly odpovědně vyhodnoceny a přínosné zahrnuty do konceptu

 • V konceptu se prostřednictvím ZÚR promítly i cíle Aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy.


D kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost

 • Ing. arch. Martin Říha

  Vedoucí referátu SEA

  ÚRHMP

  telefon 236004599

  e-mail: [email protected]


ad