Download
dr radomir ali n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr Radomir Šalić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr Radomir Šalić

Dr Radomir Šalić

548 Views Download Presentation
Download Presentation

Dr Radomir Šalić

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr Radomir Šalić BANKARSKI STANDARDI I RIZICI U BANKARSTVU Sarajevo, 09.09.2014.

 2. ZAŠTO RASPRAVLJAMO O: • BANKARSTVU, • RIZICIMA, • STANDARDIMA?

 3. MEĐUNARODNI BANKARSKI STANDARDI

 4. MEĐUNARODNI SPORAZUM O MERENJU KAPITALA I KAPITALNI STANDARDI INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS

 5. BAZELSKI SPORAZUM I BAZELSKI SPORAZUM II BAZELSKI SPORAZUM III

 6. BAZELSKI SPORAZUM I BAZELSKI SPORAZUM II ? BAZELSKI SPORAZUM III ??? ZAKON O BANKAMA ODLUKE

 7. BAZELSKI SPORAZUM 1 1988. Sporazum o kapitalubanaka 25 standarda Opšta pravila (1 - 6) Upravljanjerizicima (7 – 15) Supervizija u bankama(16 - 22) Međunarodnobankarstvo (23 - 25)

 8. BAZELSKI SPORAZUM 1 • Glavnakarakteristika B1 • definisanjeelemenatakapitala • ponderiza utvrđivanje nivoa rizika • odnos kapitala i rizične aktive

 9. BS 1 ELEMENTI KAPITALA I STUB (Tier) obične akcije, viškovi, nekumulativne prioritetne… II STUB konvertibilne i kumulativne prioritetne, rezervisanja … III STUB fiksne pozicije kapitala min 2 godine, CAR < 8%

 10. BS 1 ELEMENTI KAPITALA OSNOVNI KAPITAL - ODBITNE STAVKE + DOPUNSKI K1 - ODBITNE POZICIJE K1 + DOPUNSKI K2 - ODBITNE POZICIJE K2 ∑ NETO KAPITAL

 11. BS 1 KAPITAL banaka

 12. BS 1 RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 13. BS1RIZIČNA BILANSNA AKTIVA

 14. BS 1RIZIČNA VANBILANSNA AKTIVA

 15. BS 1 RIZIČNA AKTIVA

 16. BS1RIZIČNA BILANSNA I VANBILANSNA AKTIVA

 17. BS 1 RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 18. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE ORKG PRKG KREDITNI GUBICI

 19. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE KREDITNE GUBITKE OKR, PKR KLASIFIKACIJA AKTIVE • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • Dobra aktiva • Aktiva sa posebnom namenom • Substandardna aktiva • Sumnjiva aktiva • Gubitak A B C D E

 20. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE OKR, PKR KLASIFIKACIJA AKTIVE % REZERVISANJA 2 % IK KOL 5 – 15 % IK - 90 15 – 40 % IIK-180 40 – 60 % NK-270 100 % NK>270 A B C D E • Dobra aktiva ………………………… • Aktiva sa posebnom namenom…. • Substandardna aktiva …………… • Sumnjiva aktiva …………….......... • Gubitak………………………………..

 21. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE

 22. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE ORKG, PRKG

 23. BS 1 STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 24. BS 1ADEKVATNOST KAPITALA STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA CAR - Capital Adequacy Ratio SAK – Stopa adekvatnosti kapitala

 25. BAZELSKI SPORAZUM 1ADEKVATNOST KAPITALA STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA PREMA NAŠIM PROPISIMA

 26. BAZELSKI SPORAZUM II 2004. Direktive EU „CRD“ 2006/48ES, 2006/49ES Sve članice EU – transponovanje u propise do 2006. Temeljnicilj: razvijanjeokvirazajačanjesigurnosti i stabilnostibankarskogsistema Potrebezapromenama u načinuobračunaCAR

 27. BS II I stub - Minimalni kapitalni zahtevi II stub - Supervizorski nadzor III stub - Tržišna discipina

 28. BS II I Pillar - Minimum Capital Requirements II Pillar - Supervisory ReviewProcess IIIPillar - Market Discipline

 29. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 30. BS II IISTUB SUPERVIZORSKI NADZOR 4 PRINCIPA 1.Princip interne procene kapitala (ICAAP) 2.Princip supervizije (SREP) 3.Princip kapitala iznad minimuma 4.Princip intervencije supervizora

 31. BS II IIISTUB TRŽIŠNA DISCIPLINA Dopuna i podrška stubova I i II Objavljivanje informacija u rokovima Odnos sa računovodstvenim informacijama Formalna politika objavljivanja

 32. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 33. BS II RIZICI UOPŠTE najmanje jedan od mogućih ishoda nepoželjan mogućnost Gubitka – Neizvesnost – Verovatnoćadešavanja nepoželjnog događaja Varijabilnost ishoda neizvesnog događaja ne može se sa sigurnošću znati ishod nekog događaja

 34. BS II RIZICI UOPŠTEFinansijski rizici

 35. BS II RIZICI U BANKARSTVU ZADATAK: Nijeeliminacija,negopreuzimanje rizika CILJ: Optimizacijaodnosarizika i profita ili Maksimalanprofit uzželjeninivorizika

 36. BS II RIZICI U BANKARSTVU • Retka konstantau bankarstvu: • izloženostrizicima! • Zašto? • rizična delatnost • otežaniusloviposlovanja • propast velikogbrojabanaka • Zato bankei regulatori: • povećavajupozornostupravljanjarizicima • regulatornemere:javnebojaznio sigurnosti

 37. BS II RIZICI U BANKARSTVU • Materijalni rizik • Nematerijalni rizik u novčanom obliku Definicije • verovatnoća gubitka • mogućnost nastanka gubitka • opasnost koja može prouzrokovati gubitak • opasni poduhvat • imovina izložena gubitku • gubitak potencijalnog novca • neizvesnost u odnosu na gubitak

 38. BS II RIZICI U BANKARSTVU • 5 faktora • od presudnog uticaja na rizik banaka: • TRICK • T – rizik tehnologije • R – rizik promene propisa • I – rizik kamatne stope • C – rizik korisnika • K – rizik adekvatnosti kapitala

 39. BS II RIZICI U BANKARSTVU • VRSTE RIZIKA • KREDITNI RIZIK • TRŽIŠNI RIZIK • OPERATIVNI RIZIK • Riziklikvidnosti • Rizikzemlje • Zakonskirizik • Rizikreputacije

 40. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 41. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Rizikda u finansijskojtransakciji partner nećeispunitisvojuugovorompreuzetukreditnuobavezu Nemogućnost(nevoljnost)zajmotražioca da odobreni i iskorišćenikreditmože i hoće o rokudospeća da vratibanci Verovatnoćada bankanećebiti u stanju da naplatisvojaukupnapotraživanja od klijenta, kakopoosnovuglavnicetako i poosnovusvihpripadajućihkamata.

 42. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Prema izvorunastanka: riziknaplativosti rizikkreditnepremije rizikpogoršanjakreditnogrejtinga

 43. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Moguće je: • Kontrolisati • Meriti • Upravljati

 44. BS II ISTUB KREDITNI RIZIK BazelII merenjekreditnogrizika Kapitalompotrebnimzapokrićerizika, na 4 načina: 1. Jednostavni standardizovani pristup (SSA) 2. Standardizovanipristup (SA) 3. Pristupinternogmerenjarejtinga (IRB) 4. NapredniIRB pristup (AIRB)

 45. BS II ISTUB KREDITNI RIZIK MerenjeStandardizovanim pristupom (SA - StandardisedApproach) Polaziod kategorisanjapotraživanjabanaka i dodeljivanjaponderatimpotraživanjima BazelII standardipredvideli13 kategorijapotraživanja: • 12 kategorijaizbilansa • 1 kategorijaizvanbilansabanaka