Dr g tai laura
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája. Dr. Gótai Laura. 2012. Nélkülözhetetlen a sikerhez Elvesztett szövetek pótlása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sirvat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr g tai laura

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika TanszékIgazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docensFogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája

Dr. Gótai Laura

2012.


Mi rt kell nekem ezt tudni

 • Nélkülözhetetlen a sikerhez

 • Elvesztett szövetek pótlása

 • Alak és forma meghatározza a funkciót (rágás,esztétika, fonáció, környező szövetek védelme)

 • Tartószerkezeti védelem-okklúzió

 • Céljaim elérése

„Miért kell nekem ezt tudni?”

„Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra!”

/Arisztotelész/

„Annyit érünk, amennyit tudunk!”

/Gracián/


Dr g tai laura

Fogak csoportosítása 1.

 • Difodont fogazat:

 • dentesdecidui/permanentes

 • 5-6 éves korig: 20 (kvadránsonként 5 tejfog-praemoralisok hiányoznak)

 • 5-14 éves kor között: vegyes fogazat (612453/78)

 • felnőtt fogazat: 32 fog,

 • 8 kvadránsonként

 • (2 metsző, 1 szemfog,

 • 2 premoláris,3 moláris


Fogak csoportos t sa 2
Fogak csoportosítása 2.

 • Heterodont fogazat.

  fogívben elhelyezkedő fogak mind alakban mind funkcióban különbözőek→ 4 csoport

 • Dentesincisivi(táplálék leharapása, fonáció, esztétika)

 • Dentescanini(táplálék megragadása, darabolása, gyökerük a leghosszabb)

 • Dentespraemolares(harapási magasság fenntartása, szájzug alátámasztása, igazi rágófelszín)

 • Dentesmolares (dens sapiens, nagy rágófelszín, vertikális dimenzió fenntartása, legnagyobb fogak)

  ILLETVE:

 • Dentesmasticatories(rágófogak: prae-, és molaris)

 • Dentesfrontales(frontfogak: metsző és szemfog)


Fog szati s kok
Fogászati síkok

VERTIKÁLIS

 • Saggitális sík: anteroposteriorsík, jobb-bal

 • Frontális sík: mediolateralissík, első-hátsó

  HORIZONTÁLIS

 • Transverzális sík: anteroposterior, felső-alsó

  Egyéb

 • Mediális: középvonal felé mutat

 • Laterális: középvonaltól oldalra mutat


Sz jban haszn latos ir nyok
Szájban használatos irányok

 • Oralis: fogíven belül, szájüreg felé

 • Palatinalis: felső fogíven belül, szájpad felé mutató írány

 • Lingualis: alsó fogíven belül, nyelv felé mutató irány

 • Vestibularis: a fogíven kívül, pitvar felé mutató irány

 • Labialis: fogíven kívül, frontfogak területén az ajak felé mutató irány

 • Buccalis: fogíven kívül, oldalsó fogak területén az orca felé mutat

 • Approximalis: szomszédos fogak felé mutató irány (mesialis és distalis)

 • Mesialis: fogíven előrefelé, középeső metszők közötti sík felé

 • Distalis: fogíven hátrafelé, középső metszők közötti síktól elfelé

 • Occlusalis: a rágófelszín felé

 • Incisalis: rágóél felé mutató irány

 • Antagonista: az átellenes állcsonton elhelyezkedő

 • Cervikalis: fognyak felé tekintő irány

 • Gingivalis: fogíny felé tekintő irány

 • Apicalis: gyökércsúcs felé tekintő irány

 • Axialis: a fog hossztengelyének megfelelő irány


Fogak jel l se
Fogak jelölése

 • Zsigmondy-féle kereszt jelölés

 • FDI (FederationDentaireInternationale)

 • Európai (Haderup) fogjelölés

 • Amerikai fogjelőlés

  (Universalnotationsystem)
Eur pai haderup
Európai/HaderupMi a k l nbs g a h rom hatos s a harminchatos fog k z tt
Mi a különbség a ‘három-hatos’ és a ‘harminchatos’ fog között?


Ltal nos anat mia
Általános anatómia

Coronadentis: szájüregben szabadon elhelyezkedő, zománccal fedett, színe polikromatikus, zománc-cement határig tart anatómiai értelemben, a szabad ínyszél ettől picit occlusalisabban tapad, klinikai korona: ínyszéllel nem fedett, szájüregben található része (nem feltétlenül egyezik az anatómiai koronával)

Radix dentis: fogmederben elhelyezkedő, cementtel fedett rész, alakja, száma, elhelyezkedése fogcsoportonként változó

Cervixdentis: zománc-cement határvonalat és annak környezete, átmenet a korona és gyökér között, hullámvonalszerű lefutása, koronánál sárgásabb árnyalatú


Ltal nos morfol gia m hlreiter jelek fogfelismer s
Általános morfológia: Mühlreiter-jelek(Fogfelismerés)

 • Görbületi jel: occlusalis irányból a vestibularis felszín mesiális görbülete nagyobb,

 • Élszögleti jel:Metszőél találkozása mesiálisan szögletes, distalisan lekerekített

 • Gyökérdőlési jel: enyhén distalis, oralis irányba dőlő gyökerek

 • Gyökérbarázda jel: gyökér mesialis felszíne domborúbb

 • Fognyaki domburulat: distalis felszín a domborúbb

 • Kopási jel: felső fogak oralis, alsó fogak vestibularis felszíne kopik

 • Csücsükdőlési jel: alsó fogak vestibularis csücske oralis irányba dől (MONSON-görbe)

 • Gyökérgörbületi jel: apicalis harmadban distal felé dőlnek


A fogak ltal nos m rete
A fogak általános mérete

 • KEREKÍTÜNK!!!

 • Molaris: 22 mm

 • Szemfog: 28 mm

 • Kismetszők: 23 mm

 • Nagymetsző: 24 mm

 • DE!!! Számos tanköny táblázat formájában részletezi az egyes fogak pontos gyökér-, korona-, illetve teljes hosszúságát!!!


Fog rintkez sek kontaktpont
Fogérintkezések/kontaktpont

 • Egyik legnehezebb feladat

 • Interproximalis tér védelme (papilla, ínytapadás)

 • Szájhihiéné fenntarthatósága (fogselyem, fogköztisztító kefék)

 • Érintkezés pontszerű, domború felszín legkiemelkedőbb pontjánál (életkor előrehaladtával felszínné válik)

 • Frontfogaknál incisalis harmadba esik, ettől distalisan egyre cervicalisabb irányba kerül


Fels k z ps metsz fog 11 21
Felső, középső metszőfog (11, 21)

 • Lapát alakú, nagy méretű, lapos korona

 • Egyenes gyökér, distalis görbület

 • Nyaki Ø szabályos kör alak

 • Gyökér Ø is, csak kisebb

 • 1 gyökér, 1 csatorna

 • kör alakú, megatartott

 • Nem variábilis fog vagy gyökér


Fels oldals metsz fog 12 22
Felső, oldalsó metszőfog (12,22)

 • Gracilisebb lapát alak

 • Nyaki Ø mesiodistalisan lapított, DE csúcsi ¼-ben kör

 • 1 gyökér, 1 ovális csatorna

 • Gyökér csücsi része palatinalisan görbül

 • Leépülő képlet: rendellenesség, variációk széles skáláját mutatja

 • Retenció: nincs áttörési hajlama

 • Locusminorisresistentie


Als metsz fogak 31 41 32 42
Alsó metszőfogak(31,41,32,42)

 • Legkisebb fogak

 • Veső alakú korona

 • nyaki:Ø lesarkított téglalap

 • 1 gyökér, megtartott lapított forma

 • 1 csatorna

 • Elenyésző variációk, esetleg torlódás


Fels szemfog 13 23
Felső szemfog (13,23)

 • Vaskos, ékalakú korona

 • Leghosszabb gyökér

 • Legnagyobb fog

 • Nyaki Ø lekerekített, egyenlő oldalú háromszög, melynek egyik lapja vestibularis irányba néz

 • Gyökér vége kör Ø

 • Leggyakrabban retineáló fog

 • Variávoókat mutat

 • 1 gyökér, 1 csatorna


Als szemfog 33 43
Alsó szemfog (33,43)

 • Második legnagyobb fog

 • Nyaki Ø: közel szabályos ellipszisz

 • 1 gyökér, 1 csatorna

 • 1,5 százalékban a csúcsi ¼ bifurkál


Fels els praemolaris 14 24
Felső első praemolaris (14,24)

 • Lapos, legömbölyített téglatest

 • Nyaki Ø: piskótaalakú , mesiodistalis behúzódással

 • esetek 2/3-ban 2 gyökér, 1/3-ban 1

 • Bifurkáció bárhol előfordulhat

 • kétcsücskű


Fels m sodik praemolaris 15 25
Felső második praemolaris (15,25)

 • Hasonló a négyesekhez, de vaskosabb és nagyobb

 • 1 gyökér, mely szabálytalanul lapított

 • 1 vagy 2 csatorna


Als praemolaris 34 45 35 45
Alsó praemolaris (34,45,35,45)

 • Lapított tégkatest alakú korona

 • Kisebb, mint a felső

 • Gyökér mesiodistalis irányból lapított

 • 1 gyökér, mely megtartott

 • Több csatorna lehetséges

 • Nincs gyökérvariáció


Fels molaris 16 17 18 26 27 28
Felső molaris (16,17,18,26,27,28)

 • Leghatalmasabb korona a hatosoké

 • Distalsian egyre kisebb

 • Legömbölyített rombusz alapú hasáb

 • Nyaki Ø. Kártyaszív alakú (buccalis behúzódás)

 • 3 gyökér: palatinális(kör Ø)

 • mesiobuccalis (ovális Ø, 2 cs)

 • distobuccalis (kör Ø,pici)

 • Széttérő, összetérő, összefekvő gyökérállás

 • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!


Als molaris 36 37 38 46 47 48
Alsó molaris (36,37,38,46,47,48)

 • Téglalap alapú hasáb alakú korona, melynek sarkai legömbölyítettek

 • Vestibuloraisan lapított

 • 2 gyökér: mesial: erősen lapított, 2 cs

 • distal: szabálytalan kör, 1 cs

 • Összefekvő, szétálló, összetérő gyökerek

 • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!


Aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom

 • Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia

 • Fábián Tibor: Fogpótlástan alapjai

 • Gyerekfogászat

 • Gera István: Parodontológia

  Info: drgotai@gmail.com

  „Sose mondd, hogy gondolod, amikor tudod,

  és sose mondd, hogy tudod, amikor csak gondolod.”

  /QuantinTarantino/