Trained in malaysia competent for the world
Download
1 / 46

TRAINED IN MALAYSIA COMPETENT for THE WORLD - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

SELAMAT DATANG. TRAINED IN MALAYSIA COMPETENT for THE WORLD. www.skillsmalaysia.gov.my/invite. PETA MALAYSIA. Malaysia sebagai Hab Antarabangsa Latihan Kemahiran - TVET. MALAYSIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRAINED IN MALAYSIA COMPETENT for THE WORLD' - siran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trained in malaysia competent for the world

SELAMAT DATANG

TRAINED IN MALAYSIACOMPETENT for THE WORLD

www.skillsmalaysia.gov.my/invite


PETA MALAYSIA

Malaysia sebagaiHabAntarabangsa

LatihanKemahiran - TVET


MALAYSIA

 • Persekutuan Malaysia terdiridaripadaSemenanjung Malaysia (atau Malaysia Barat), dannegeri-negeri Sabah dan Sarawak yang terletakdipulau Borneo. Negara yang mempunyaijumlahkeluasantanah 329,758 km persegidanterdiridaripada 13 buahnegeridantiga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (modal), Putrajayadan Labuan.

 • Dalambidangpendidikandanlatihan, Malaysia telahmenjadidestinasidipercayaiuntukpelajarantarabangsa. Malaysia mempunyaiinfrastrukturmodendansistempendidikan yang baikberstruktur yang memenuhikeperluankedua-duapelajartempatandanantarabangsa. Terdapatlebihdaripadasatujutapelajar Malaysia yang belajardiinstitusipengajiantinggi. Di sampingitu, Malaysia kinirumahkepadalebihdaripada 120,000 pelajarantarabangsa.PENGENALAN KEPADA JPK

 • Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) adalahsebuahagensidibawahKementerianSumberManusia (KSM) bertanggungjawabuntukmengurus, menyelarasdanmenggalakkan program latihankemahirandanpembangunankerjayaberdasarkankompentesikemahiran.

 • JPK beroperasi di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)

 • JPK dahulunyadikenalisebagai;

  • MajlisLatihanVokasionalKebangsaan (MLVK / MLVK)

 • (1989 - 2006)

  • LembagaLatihanPersijilandanPerindustrianPerdagangan Negara (NITTCB / LLPPKK) (1971-1989)


Evolusi latihan kemahiran transuntukmasi
EVOLUSI LATIHAN KEMAHIRAN & TRANSuntukMASI

(RingkasanSejarah)

1971

2007

2006

Toward DKM & DLKM recognition 2010

Skills Dev. Master Plan SDT 2008-2009

Cyberjaya Office

MENGARUSPERDANA

TEVT (10th MP)

6 Regional offices &

CIAST

2008

1989

2005

2009

Department of Skills Development (DSD)

NASDA 2006 (Act 652)

National Dual Training Systems (NDTS/SLDN)

10th

MP

1993

Malaysian Skills Certification Systems (L1-L5)

National Vocational Training Council (NVTC/MLVK)

National Industrial Trade Training and Certification Board (NITTCB)


Pembangunan standard dankurikulum

Akreditasilatihankemahirandanpensijilan

Pembangunan Kepakaran

Latihan didorong olehindustri

FUNGSI UTAMA

3

1

AkreditasiPusatBertauliah

PendaftaranPelatih > Penilaian >Persijilan

Standard KemahiranPekerjaanKebangsaan (SKPK)

4

2

Peningkatankemahiran, pembangunaninstruktor, pembinaankapasiti, penglibatanpakarindustri, PertandinganKemahiran

National Dual Training System – NDTS


STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN

(SKPK)

1

NOSS adalahdokumen yang menggariskanketerampilan yang diperlukanolehseseorangpekerjamahir yang bekerjadi Malaysia bagisesuatubidangdantahappekerjaansertalaluanuntukmencapaiketerampilantersebut.

CIRI-CIRI UTAMA SKPK

Berasaskankeperluanpekerjaan.

Mengikutstrukturkerjayadidalamsesuatubidangpekerjaan.

Dibangunkanolehpakarindustridanpekerjamahir yang menjalankanpekerjaan.


2

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN

(CIAST)

Membangunkan tenaga pengajar bertaraf dunia yang berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif kepada perubahan persekitaran dan teknologi.

Sejak 1984, CIAST telahmelatih 69,582 bilangantenagapengajardanpekerjaindustridalampelbagaibidangkemahiran.


PENTAULIAHAN DAN PERSIJILAN

3

PROSEDUR DI MANA JPK MENILAI DAN MELULUSKAN PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

MEMBOLEHKAN PUSAT BERTAULIAH

MENJALANKAN LATIHAN KEMAHIRAN UNTUK

PENGANUGERAHAN SKM / DKM / DLKM


National dual training system ndts

4

NATIONAL DUAL TRAINING SYSTEM (NDTS)

SistemLatihan Dual Nasionalmerupakansatulatihanberasaskanindustri yang menggabungkanlatihanditempatkerjadaninstitusi.

Industri (70% - 80%)

PusatBertauliah(20% -30%)


JPK SEBAGAI PENYELARAS AGENSI

BERPANDUKAN NOSS

KEPERLUAN LATIHAN

JPK

PEMBANGUNAN NOSS ,

PERSIJILAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN,

PENYELARASAN,

PROMOSI.

INDUSTRI/MAJIKAN

PEKERJAAN

INSTITUSI LATIHAN

LATIHAN

TENAGA KERJA TERLATIH

BERKELAYAKAN / TENAGA KERJA KOMPETEN


Memenuhi keperluan industri
MEMENUHI KEPERLUAN INDUSTRI

AnalisisKeperluan

Polisi

AnalisisPasaran

Pekerjaan

AnalisisPekerjaan

PEMBANGUNAN NOSS

JawatankuasaPenasihat

Pembangunan Kemahiran

Industri &

Perniagaan

Majikan /

Pengamal

'PakarIndustri'

Pembangunan KurikulumLatihan

Pengesahan &

JaminanKualiti

Pelaksanaan

(PengendalianLatihan)

Graduan

Kompeten

&

Pekerja


Tinjauan landskap tevt semasa di malaysia
TINJAUAN LANDSKAP TEVT SEMASA DI MALAYSIA

SISTEM PENYAMPAIAN TEVT (TINJAUAN)

Persijilan yang ditawarkan

MOHR

MOYS

MORRD

MOE

MOHE

MOA

CIDB

States

1

BEng Tech

Universiti Kuala Lumpur

JMTI1

1

Adv Dip Tech

27

Polytechnics

Polytechnic

diploma

KKTM6

9

Diploma

Technology

1

GMI7

IKTBN4

1

4

ADTEC2

DLKM

1

Private

Accredited

Center

MOA institute

(CAM)

DKM

5710

Community

College (KK)

Sijil Kolej Komuniti

ILP3

22

IKM6

12

Sijil Teknologi

6

31

15

5

SKM 1,2,3

IKBN5

MOA Institutes

CIDB

(Private)

States institutes

500-600

212

Private

Accredited

Center

GiatMARA9

SKM 1 & 2

88

SPM- technical, vocat. &skill streams

Technical and Vocational School

* Rujukapendixbagisingkatannama

~1,000 institutes in total: ~45% public, 3% State and 52% Private with 70% of students in public institutes

1. Japan Malaysia Technical Institute 2.Advanced Technology Training Centre 3.Institute LatihanPerindustrian 4.Institute KemahiranTinggiBelia Negara 5. Institute KemahiranBelia Negara. Some of them delivering also DKM but not reclassified yet as IKTBN. 14 institutes + 1 private center Pontian 6. KolejKemahiranTinggi MARA 7. German Malaysia Institute 8. Institute Kemahiran MARA 9. Not all GiatMARA delivering SKM certificates – about 70 out of 202 institutes currently delivering SKM. 10. Community colleges: 42 main campuses + 15 branch campuses = 57 total.

Source: Data request from ministries, JPK, BCG analysisKelayakan kemahiran pekerjaan malaysia

SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

KELAYAKAN KEMAHIRAN PEKERJAAN MALAYSIA


Kerangka kelayakan malaysia mqf kelayakan dan tahap

MQF

LEVEL

Sector

Life Long Learning

Skills

Vocational & Technical

Higher Education (Academic & Professional)‏

Accreditation of Prior Experiential Learning

APEL

8

Doctoral Degree

7

Masters Degree

Postgraduate Cert. & Diploma

6

Bachelors Degree

Graduate Cert. & Diploma

5

Advanced Diploma

Advanced Diploma

Advanced Diploma

4

Diploma

Diploma

Diploma

3

Skills Cert. 3

Vocational & Technical Certificate

Certificate

2

Skills Cert. 2

1

Skills Cert. 1

KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF): KELAYAKAN DAN TAHAP

Source: AkreditasiKelayakan Malaysia (MQA), Akta 655


Kerangka kelayakan kemahiran pekerjaan malaysia
KERANGKA KELAYAKAN KEMAHIRAN PEKERJAAN MALAYSIA

Academic Skill

Qualification Qualification

Management

& Design

SKM L5

( Advanced Diploma )‏

Advanced Diploma

Knowledge

SKM L4

( Diploma )‏

Diploma

Supervisory

SKM L3

Certificate

SKM L2

Operation &

Production

SKM L1

Core Abilities & Supervisory

Knowledge & Technology

Skills & Job abilityBASED ON NOSS


Sistem jaminan kualiti
SISTEM JAMINAN KUALITI

JPK

Ibupejabat PB

PenilaiLuaran

PUSAT BERTAULIAH

(PB)

Pengurus PB

JawatankuasaPenasihatIndustri

PenilaiDalaman

PBA

I V

A

Penilai

A

A

A

Pelatih

T

T

T

T


Strategic alliance development

PERKONGSIAN

STRATEGIC ALLIANCE DEVELOPMENT


Skillsmalaysia partnership
SKILLSMALAYSIA PARTNERSHIP

SkillsMalaysia Partnership

Kerjasamadengan

BadanProfesional

BadanPenerajuIndustri

(ILB)

JawatankuasaPenasihat Pembangunan Kemahiran (JPPK)

17

16

20


Skillsmalaysia
SKILLSMALAYSIA

 • Kerajaan Malaysia telahmemutuskanpada 2 Disember 2005 untukmenjadikan Malaysia sebagaiPusatKecemerlanganPendidikandanLatihanVokasionaldiperingkatserantaudanantarabangsa.

 • Dato’ Seri NajibRazak

 • PerdanaMenteri Malaysia

 • MengarusperdanakanLatihanKemahiran


SKILLSMALAYSIA INVITE - OBJECTIVES

DimensibarudalampembelajarankemahirandalamSistemPersijilanKemahiran Malaysia

Latihan berasaskan kemahiran untuk pekerjaan atau kemahiran keusahawanan

 • OBJEKTIF

Peluanguntukpelatihuntukmendapatkan

pekerjaansebagaipekerjamahir

atauusahawan

CERTIFICATIONS


SKILLSMALAYSIA INVITE - MANFAAT

 • Kelayakan yang diiktirafolehbadan-badanpensijilan Malaysia danAntarabangsa.

 • PusatBertauliahAntarabangsa (PBA) dilengkapikemudahansangatmahirdantenagapengajar yang berpengalaman.

 • Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang dibangunkan oleh pakar-pakar industri.

 • Strukturlatihanindustri yang sistematikdisyarikat-syarikat yang diiktirafdi Malaysia.

 • Hubungan dan kerjasama yang kukuh dengan industri.Kelebihan belajar di malaysia
KELEBIHAN BELAJAR DI MALAYSIA?

Nilaiuntukwang

Negara yang stabil

Sijil yang diiktirafseluruhduniadanberpengalamandalamlatihankemahiran

Program latihankemahiran yang relevendansijil yang diiktirafantarabangsa


5 LANGKAH UNTUK BELAJAR DI MALAYSIA

Permohonan

Hantar program yang diminatimelaluiwww.skillsmalaysia.gov.my/invite. Pemohonperluhantardokumen yang lengkapkepadapusatbertauliahmelaluisuratatauemel.

Visa Pelatih

Permohonan yang berjayaakandiberi visa olehJabatanImegresen Malaysia melaluipusatbertauliah.

Pendaftaran

PusatbertauliahakanmendaftarpelatihkeJabatan Pembangunan Kemahirandalammasa 30 hariselepasketibaan.

Ketibaan

Pelatihakandibantuolehpusatbertauliahberkenaanurusanimegresendan pass pelajar.

Perlepasan

Pusatbertauliahakanmemaklumkankepadapelatihberkenaanmaklumatlengkapsepertitiketkapalterbang, tarikhdanmasaketibaan.

Skillsmalaysia statistics
SKILLSMALAYSIA STATISTICS

FaktaRingkas(sejak 2011)Website skillsmalaysia invite
WEBSITE SKILLSMALAYSIA INVITE

www.SkillsMalaysia.gov.my/INVITESkillsmalaysia invite program
SKILLSMALAYSIA INVITE - PROGRAM

www.SkillsMalaysia.gov.my/INVITE - Progra


Sebarang pertanyaan
SEBARANG PERTANYAAN

www.SkillsMalaysia.gov.my/INVITE


Skillsmalaysia invite acara

ACARA

SKILLSMALAYSIAINVITE - ACARA


Event
EVENT

 • International Education & Training Expo 2012

 • 13th to 15th November 2012

 • Gramedia Expo, Surabaya – Indonesia

See you there !!!