slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KHAÛO BAØI CUÕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

KHAÛO BAØI CUÕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG THPT ĐOÂNG AÙ BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ VAÄT LY Ù10 Bieân Soaïn :GV.BUØI LÖÔNG HUAÂN. KHAÛO BAØI CUÕ. CAÂU 2. CAÂU 1. CAÂU 4. CAÂU 3. OÂN KIEÁN THÖÙC CUÕ COÙ LIEÂN QUAN. CAÂU 1. CAÂU 2. CAÂU 3. BAØI 2:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KHAÛO BAØI CUÕ' - sinjin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINHTRÖÔØNG THPT ĐOÂNG AÙBAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ VAÄT LY Ù10Bieân Soaïn :GV.BUØI LÖÔNG HUAÂN
slide2
KHAÛO BAØI CUÕ

CAÂU 2

CAÂU 1

CAÂU 4

CAÂU 3

slide4
BAØI 2:

CHUYEÅN ÑOÄNG

THAÚNG ÑEÀU

slide5
( + )

o

x

M2

M1

x1

x2

I- CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG ÑEÀU

- Xeùt chuyeån ñoäng thaúng ñeàu cuûa vaät nhö hình veõ.

- Ta coù:Thôøi gian vaät chuyeån ñoäng treân quaõng ñöôøng M1M2 laø:

- Quaõng ñöôøng vaät ñi trong thôøi gian t laø:

t2

t1

s

slide6
1. Toác ñoä trung bình

- Toác ñoä trung bình cuûa moät chuyeån ñoäng thaúng treân moät ñoaïn ñöôøng naøo ñoù ñöôïc xaùc ñònh baèng . . . . . . giöõa ñoä daøi quaõng ñöôøng ( s ) vaø khoaûng thôøi gian ( t ) ñeå ñi heát quaõng ñöôøng ñoù.

- Ñôn vò toác ñoä trung bình . . .

- Toác ñoä trung bình cho bieát ñoä . . . . . . cuûa chuyeån ñoäng.

thöông soá

(2.1)

nhanh, chaäm

C1

slide7
2. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu

D

B

C

A

ñöôøng thaúng

- Laø chuyeån ñoäng coù quõi ñaïo laø . . . . . . . vaø coù toác ñoä trung bình . . . . . treân moïi quaõng ñöôøng.

nhö nhau

sCD = 2m

tCD = 2s

sAB = 1m

tAB = 1s

sBC = 1m

tBC = 1s

slide8
3. Ñöôøng ñi trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu

- Töø bieåu thöùc ( 2.1) suy ra:

(2.2)

- Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu quaõng ñöôøng ñi ñöôïc (s) . . . . . vôùi thôøi gian chuyeån ñoäng (t).

tæ leä thuaän

slide9
II- PHÖÔNG TRÌNH CHUYEÅN ÑOÄNG VAØ ÑOÀ THÒ TOÏA ÑOÄ – THÔØI GIAN CUÛA CÑTÑ1. Phöông trình chuyeån ñoäng thaúng ñeàu

( + )

O

x

s

x

xo

- Choïn heä qui chieáu laø truïc Ox gaén maët ñöôøng, ñieåm O laø goác toïa ñoä, chieàu döông nhö hình veõ.

t0

t

- Choïn goác thôøi gian taïi thôøi ñieåm t0 luùc baét ñaàu khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa vaät ta coù:

(2.3)

- xo, x laø toïa ñoä . . .. . . . .v vaän toác cuûa vaät. t0, t laø thôøi ñieåm luùc . . . vaø luùc . . . .

ban ñaàu vaø sau

ñaàu

sau

slide10
x(km)

25

15

5

o

t(h)

2

1

2.Ñoà thò toïa ñoä – thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu

- Xeùt moät xe ñaïp chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù phöông trình x = 5 + 10t ; ( km,h ). Tìm caùch xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa x vaøo t baèng ñoà thò.

 • Laäp baûng gía trò ( x,t )

t ( h )

x ( km )

b) Veõ ñoà thò toïa ñoä – thôøi gian.

- Ñoà thò toïa ñoä theo thôøi gian bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa . . . chuyeån ñoäng vaøo . . . .

0

2

1

5

25

15

thôøi gian

toïa ñoä

slide11
CUÛNG COÁ

CAÂU 1

CAÂU 2

CAÂU 3

CAÂU 4

slide12
Chuyeån ñoäng cô hoïc laø gì ?
 • Neáu laáy vaät moác laø xe oâ toâ ñang chaïy thì vaät naøo sau ñaây ñöôïc coi laø chuyeån ñoäng .
 • Ngöôøi laùi xe ngoài treân oâ toâ.

A

 • Coät ñeøn beân ñöôøng.

B

 • OÂtoâ.

C

 • Caû ngöôøi laùi xe laãn oâtoâ.

D

slide13
Chaát ñieåm laø gì ?
 • Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi chieác maùy bay laø chaát ñieåm.
 • Chieác maùy bay ñang chaïy treân saân bay.

A

 • Chieác maùy bay ñang bay töø Haø Noäi ñi TP. Hoà Chí Minh.

B

 • Chieác maùy bay ñang bay thöû nghieäm.

C

 • Chieác maùy bay ñang trong quùa trình haï caùnh xuoáng saân bay.

D

slide14
Caàn phaûi laøm gì ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät chaát ñieåm ñang chuyeån ñoäng treân moät ñöôøng thaúng.

Phaûi choïn moät ñieåm O treân moät ñöôøng thaúng laøm moác.

A

Phaûi choïn chieàu döông treân ñöôøng thaúng tính töø ñieåm laøm moác O vaø choïn moät thôøi ñieåm laøm goác thôøi gian.

B

Phaûi duøng thöôùc thaúng ñeå ño khoaûng caùch töø vò trí cuûa chaát ñieåm ñeán ñieåm moác O vaø duøng ñoàng hoà ñeå ño thôøi gian thay ñoåi vò trí cuûa chaát ñieåm treân ñöôøng thaúng.

C

D

Caû ba noäi dung ôû caâu A, B, C neâu treân

slide15
Phaân bieät heä toïa ñoä vaø heä qui chieáu.
 • Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây soá chæ thôøi ñieåm maø ta xeùt truøng vôùi soá ño khoaûng thôøi gian troâi.
 • Moät traän boùng ñaù dieãn ra töø 15 giôø ñeán 16 giôø 45 phuùt.

A

 • Luùc 8 giôø moät xe oâtoâ khôûi haønh töø thaønh phoá Hoà Chí Minh, sau 3 giôø chaïy thì xe ñeán Vuõng Taøu.

B

 • Moät ñoaøn taøu xuaát phaùt töø Vinh luùc 0 giôø, ñeán 8 giôø 05 phuùt thì ñoaøn taøu ñeán Hueá.

C

 • Khoâng coù tröôøng hôïp naøo phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu treân.

D

slide16
Baøi 6 sgk/15: Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Choïn ñaùp aùn ñuùng.
 • Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc s tæ leä thuaän vôùi vaän toác v.

A

 • Toïa ñoä x tæ leä thuaän vôùi vaän toác v.

B

 • Toïa ñoä x tæ leä thuaän vôùi thôøi gian chuyeån ñoäng t.

C

 • Quaõng ñöôøng s ñi ñöôïc tæ leä thuaän vôùi thôøi gian chuyeån ñoäng t.

D

slide17
Baøi 7 sgk/tr15: Chæ ra caâu sai. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù ñaëc ñieåm sau.
 • Quõi ñaïo laø moät ñöôøng thaúng.

A

 • Vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng baèng nhau trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau baát kì.

B

 • Toác ñoä trung bình treân moïi quaõng ñöôøng laø nhö nhau.

C

 • Toác ñoä khoâng ñoåi töø luùc xuaát phaùt ñeán luùc döøng laïi.

D

slide18
x

o

t1

t2

t

 • Baøi 7 sgk/tr15: Ñoà thò toïa ñoä – thôøi gian chuyeån ñoäng thaúng ñeàu cuûa moät chieác xe coù daïng nhö hình veõ. Trong khoaûng thôøi gian naøo xe ch/ñ thaúng ñeàu.

Chæ trong thôøi gian töø 0 ñeán t1.

A

Chæ trong thôøi gian t1 ñeán t2.

B

Trong khoaûng thôøi gian t0 ñeán t2.

C

Khoâng coù luùc naøo ch/ñ thaúng ñeàu.

D

slide19
( + )

x

A

B

O =

vA

vB

 • Baøi 9 sgk/tr15.

- Choïn heä qui chieáu laø truïc Ox gaén maët ñöôøng ;

- Goác toïa ñoä O = A ;

- Chieàu döông töø A ñeán B.

- Goác thôøi gian laø luùc xuaát phaùt.

Coâng thöùc ñöôøng ñi vaø phöông trình ch/ñ hai xe.- Ñöôøng ñi

slide20
(+)

x

A

O =

B

vA

vB

- Phöông trình ch/ñ hai xe.

- Ta coù:

Vôùi

- Ta coù:

 • Vôùi
slide21
x(km)

60

50

30

10

o

t(h)

1

0,5

b) Ñoà thò toïa ñoä – thôøi gian cuûa hai xe.

- Ta coù:

- Laäp baûng gía trò ( x,t )

t ( h )

xA (km)

0

1

0

60

- Ta coù:

- Laäp baûng gía trò ( x,t )

t ( h )

xB (km)

M

0

1

10

50

c) Nhìn ñoà thò ta thaáy chuùng giao nhau taïi M coù:

t = 0,5h ; x = 30 km.

slide22
Veà Nhaø : Ñoïc baøi 3, hoïc baøi vaø laøm baøi taäp töø 1 ñeán 10 sgk/tr15.

NEÀN TAÛNG GIAÙO DUÏC CUÛA MOÄT NGÖÔØI SEÕ QUYEÁT ÑÒNH TÖÔNG LAI CUÛA NGÖÔØI AÁY

Palato

slide23
x

o

 • Caùch xaùc ñònh vò trí cuûa vaät treân ñöôøng thaúng.
 • Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa chaát ñieåm, ta choïn moät vaät laøm moác vaø moät heä toïa ñoä gaén vôùi vaät moác.

Vaät moác

slide24
C1: Döïa vaøo baûng 1.1 .Tính vaän toác trung bình taøu chaïy töø ga Haø Noäi ñeán ga Saøi Goøn. Bieát quaõng ñöôøng 1726 km

Giaûi

Baûng giôø taøu

 • - Haø Noäi
 • - Thanh Hoùa
 • - Vinh
 • - Hueá
 • - Nha Trang
 • - Thaùp Chaøm
 • - Saøi Goøn
 • - 19h00phuùt
 • - 22h31phuùt
 • - 0h53phuùt
 • - 8h05phuùt
 • - 20h26phuùt
 • -22h05phuùt
 • - 4h00phuùt