V rosr gi k
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

VÁROSRÉGIÓK. Dr. Faragó László MTA RKK. BEVEZETÉS HELYETT néhány megjegyzés. A regionalizáció folyamatáról és a kívánatos eredményéről (régió) nincs szakmai konszenzus! Nincs politikai program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sinead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V rosr gi k

VÁROSRÉGIÓK

Dr. Faragó László

MTA RKK


Bevezet s helyett n h ny megjegyz s
BEVEZETÉS HELYETTnéhány megjegyzés

 • A regionalizáció folyamatáról és a kívánatos eredményéről (régió) nincs szakmai konszenzus!

 • Nincs politikai program

  • A pártok a régióhoz, azok központjaihoz, a megyékhez fűződő viszonyukat aktulálpolitikai szempontok szerint változtatják!

  • Egyik politikai oldal/párt sem akar jelentős önállósággal rendelkező régiókat!

 • A jelenleg folyó „regionalizáció” a centralizációt erősíti és nem decentralizációt!

 • A regionális intézmények többsége nem regionális szintű feladatokkal foglalkozik!

 • Megfelelő (regionális) nagyságú/funkciójú város nélkül nincs „régió” sem!

Faragó László • 2007


V lem ny az eur pai j regionalizmusr l
Vélemény azeurópai új regionalizmusról

 • A gazdasági liberalizáció érdekében folytatott politikai harc eredménye (globalizáció  európaizáció)

 • A nemzetállamok befolyásának csökkentését célozta, és nem a régiók megerősítését

 • 2000 után kisebb hangsúlyt kapnak a régiók. Régiók Európája szlogen helyettRégiók és (nagy)városok Európája!

Faragó László • 2007


A magyar regionaliz ci
A magyar regionalizáció

 • Sajátos kettősség:

  • Elméleti, politikai retorika és a közvélekedés szintjén utópiák és pozitív szimbolikák

  • Gyakorlatban rövid távú pártpolitikai érdekeknek megfelelő tettek, a régiók államosítása

 • A 90-es években külső indikáció (európai integráció)

  •  az új tagországok (Tizek) közötti uniformalizálás

  • Változó prioritások

   • Versenyképesség (növekedés, munkahelyteremtés)

   • Nemzetállamok és a nagyvárosok szerepének erősödése

 • A regionális intézmények (pl. RFÜ) szervezeti érdekei a további decentralizáció és a lokalizmus ellen hatnak

 • Tudatosan vagy tudatlanságból összemossák a régióközpontot, a régiószékhelyet és a növekedési pólust és centrumot

Faragó László • 2007


Mi rt nem halad el re a regionaliz ci gye
Miért nem halad előre a regionalizáció ügye?

 • Véleménykülönbség

  • Mi a regionalizáció alapja/mozgatója?

   • Természeti/földrajzi adottságok?

   • Kulturális különbségek?

   • A gazdaságban bekövetkező változások?

   • Politikai tényezők!

  • Mi a regionalizáció célja?

   • Decentralizáció, közigazgatási reform

   • Uniós pénzek felhasználása, fejlesztéspolitika

  • Megyék jövője?

 • Politikai akarat hiánya

Faragó László • 2007


F ldrajzi kis m rt kben
Földrajzi (kis mértékben)

 • Létezik tájtudat!

 • A „természetes régiók” átszelik az ország és az adminisztratív egységek határait, nagyon eltérő nagyságúak stb.

 •  A történetileg kialakult igazgatási besorolásnak nagyobb hatása van, mint a tájszerkezetnek

Faragó László • 2007


Kultur lis nincs alapja
Kulturális (nincs alapja)

 • A „valós regionalizáció” elsősorban a kulturális (etnikai, nyelvi , vallási stb.) különbségeken alapulhat

 • A trianoni békeszerződés után Magyarország e tekintetben homogénnek tekinthető

 • Nincs regionális identitás, a kognitív szférában nem szerepel a régió, vagy nagyon különböző az arról kialakult kép

Faragó László • 2007


Gazdas gi kis m rt kben hat
Gazdasági (kis mértékben hat)

 • Marxizáló felfogások szerint, ha változik a gazdaság  új területi vetület

 • A globalizálódó gazdaság területi szintjei:

  • Világgazdaság

  • Szupranacionális szint, nemzetközi integrációk (pl. EU)

  • Nemzetgazdaság

  • Regionális  nagyvárosi vonzáskörzetek/agglomerációk

  • lokális

 • Az 1990 előtti gazdasági kapcsolatok felbomlottak, az új gazdasági kapcsolatok területi vetületei eltérőek és gyorsan változnak, inkább városi (kistérségi) szinten jelentkeznek tartós agglomeratív előnyök

Faragó László • 2007


Magyarorsz gon f hat er politikai regionaliz ci
Magyarországon fő hatóerő:Politikai regionalizáció

 • A régió nem tőlünk független adottság, hanem társadalmi-politikai diskurzus során létrehozott emberi konstrukció!

 • A regionalizáció eszköz!  Először a célját/funkcióját kell eldönteni!

 • Politikai/hatalmi kérdés!

  • Új határokat húz!

  • A tényleges decentralizáció újraosztaná a hatalmat!

  • Centralizáció–(dekoncentráció)–decentralizáció

 • Az EU szabályozás csak általános keret. Mi magyarok dönthetjük el, hogy az adottságaink függvényében milyen régiókat akarunk!

 • De minden (tetszőleges) döntésnek következményei vannak! Figyelembe veendő a status quo, pl. a meglévő térstruktúra!

Faragó László • 2007


A politikai regionaliz ci tov bbvitel hez kapcsol d n h ny k rd s
A politikai regionalizáció továbbviteléhez kapcsolódó néhány kérdés

 • A régiónak van tetszőlegesen kijelölhető központja, vagy a központi településnek van vonzáskörzete/hinterlandja/régiója? Legalább odáig el kellene jutni, hogy a tyúk és a tojás összetartozik!

 • Hogy hívjuk a kistérségeket? A központi településről nevezzük el azokat!

 • Korábban a régiókat is központjukról neveztük el? Mi változott azóta? A politikai akarat!

 • Min bukott el a 60-80-es években az ellenpólus program? Budapest féltette hegemóniáját és a megyeszékhelyek a hatalmukat.  megyeszékhelyek erősödése

 • Elfogadott, hogy 50 ezer fő feletti, illetve a megyeszékhely funkciójú városok ki lettek emelve a városok közül és „megyei jogot” kaptak. Miért idegenkedünk e megoldás más szintekre való adaptálásától?

Faragó László • 2007


A t rfeloszt s a regionaliz ci m djai
A térfelosztás, a regionalizáció „módjai” néhány kérdés

 • A tér strukturálásának iránya

  • Felülről lefelé dekoncentráljuk az állami feladatokat

  • Alulról a vonzáskörzeti kapcsolatokból építkezünk

  • A közigazgatás próbálja a kettőt integrálni

 • Területi és/vagy települési megközelítés

 • Regionalizmus és/vagy policentrizmus

Faragó László • 2007


A t rszerkezet alapegys gei
A térszerkezet alapegységei néhány kérdés

 • Tértudomány: diszkrét pontok (elfoglalt helyek), több elemet koncentráló csomópontok (települések), ezeket összekötő kapcsolatok/viszonyok és ezek által alkotott téregységek (régiók)

 • EU: ESPON 1.1.1. kutatások: funkcionálisvárosi körzetek (FUA): város és az általa integrált térség (új város-falú kapcsolat)

  • Nagyvárosi növekedési körzetek (MEGA 1+4)

  • Nemzetközi/nemzeti jelentőségű körzetek

  • Regionális/helyi jelentőségű körzetek

 • Minden szintű téregységnek van központja és minden központi helynek van körzete/régiója. Szabályt erősítő kivétel a többközpontú mikro-, mezo-, makrorégió és a vonzáskörzet nélküli város.?

Faragó László • 2007


T rs gi s telep l si megk zel t s integr l sa

TERÜLETI SZINTEK néhány kérdés

Ország

NUTS 1

RégióNUTS 2

Megye NUTS 3

KistérségLAU 1

Mikrotérség

Település LAU 2

VÁROSHIERARCHIA

Főváros (sajnos MEGA3)

Nincs MEGA 4

Nemzeti/nemzetközi jelentőségű nagyváros

Regionális jelentőségű nagy/közepes város

Térségi szerepkört betöltő kisváros

„Törpe” városok

Térségi és települési megközelítés integrálása

Faragó László • 2007


Dilemm k k vetkeztet sek
Dilemmák, következtetések néhány kérdés

 • Az ország nemzetközi szerepe jelentős mértékben függ attól, hogy Budapest milyen nemzetközi feladatokat , milyen színvonalon képes ellátni (MEGA 3  MEGA 2)

 • Hiányzik egy városkategória! Közrejátszik-e abban a MEGA 4 szintű városok hiánya, hogy a gyakorlatban nem működik a NUTS 1 szint?

 • Nagyvárosaink (5–7–8 …) képesek-e nemzeti/nemzetközi (regionális) szerepkört betölteni?

 • Ha a megyék leértékelődnek (esetleg megszűnnek), az milyen hatással lesz a megyeszékhelyekre és a NUTS struktúrára?

Faragó László • 2007


V rosrendszer nk a rang nagys g szab ly alapj n s a val s gban
Városrendszerünk a rang-nagyság szabály alapján és a valóságban

Faragó László • 2007


A nagyv rosok r gi k zpontok kiemelt kezel s nek okai
A nagyvárosok (régióközpontok) kiemelt kezelésének okai

 • Összefügg a nagyságrend és a teljesítőképesség (Globális versenyképesség)

  • „Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki…”

  • A kicsi szép, de gyenge is!

 • Részben a nagyvárosokban lelhetők fel a gazdaság dinamizálásához szükséges potenciálok

 • Méretgazdaságosság: a hatékonysági kritériumokat kielégítő kritikus tömeg (talán) a nagyvárosokban biztosítható

 • További koncentráció előnyei (pozitív lokális externáliák, agglomerációs előnyök, növekvő méretgazdaságosság)

 • Budapesten kívül nemzetközileg még ezek „láthatóak” és megfelelő politikával talán versenyképessé tehetők

Faragó László • 2007


A v rosok megoszl sa n pess g k s a
A városok megoszlása népességük és a okai

Faragó László • 2007


Konkl zi r gi r gi k zpont v rosr gi k
KONKLÚZIÓ okairégió  régióközpont  városrégiók

 • A regionalizmus és a nagyvárosok fejlesztése összetartozó kérdés!

 • Ha működőképes régiókat akarunk, akkor, megfelelő nagyságrendű és fejlettségű, regionális vonzáskörzettel rendelkező nagyvárosokra,régióközpontokra van szükség!

 • Ennek (népszerűtlen) útja: koncentrált decentralizáció

  • regionális hatáskörök régióközpontokba telepítése

  • „Big five” (6-7-…?) kiemelt központi támogatása

  • Határon átnyúló kapcsolataik erősítése/segítése

  • A regionális központok önkormányzataihoz regionális feladatok és hatáskörök telepítése (rang  szerepkör)

Faragó László • 2007


K sz n m figyelm ket
Köszönöm figyelmüket! okai

Várom kérdéseiket!

Dr. Faragó László

MTA RKK

www.rkk.hu

farago@rkk.hu

It is not worth an intelligent man's time to be in the majority.

By definition, there are already enough people to do that. G. H. Hardy

Faragó László • 2007


ad