az 1993 vi xciii t rv ny a munkav delemr l el rja a munkav llal s a munk ltat k telezetts geit
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírja a munkavállaló, és a munkáltató kötelezettségeit:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírja a munkavállaló, és a munkáltató kötelezettségeit: - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírja a munkavállaló, és a munkáltató kötelezettségeit: . A munkavállaló :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírja a munkavállaló, és a munkáltató kötelezettségeit:' - sine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az 1993 vi xciii t rv ny a munkav delemr l el rja a munkav llal s a munk ltat k telezetts geit
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírja a munkavállaló, és a munkáltató kötelezettségeit:

A munkavállaló :

 • csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát, és köteles megjelenni a munkahelyén
slide2
a munkavédelmi oktatásokon köteles részt venni, munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket el kell sajátítania és azokat a munkavégzés során alkalmaznia,
 • az előzetes / munkába állás előtti / valamint az időszakos foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt kell vennie,
 • balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell a közvetlen felettesének,
 • munkaterületén fegyelmet, rendet, tisztaságot kell tartania,
slide3
az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelő módon használni, és tisztítani,
 • önkényesen nem iktathat ki, és nem alakíthat át biztonsági berendezést.
slide4
Fontos még:

baleset, tűz esetén, az elsősegélynyújtó felszerelések és tűzoltó készülékek helyének ismerete,

mindenki csak ott tartózkodhat, ahová beosztották,

ahol egyedül munkát végezni tilos, ott legalább két dolgozónak kell tartózkodnia.

slide5
A munkáltató :
 • köteles munkabiztonsági szakembert alkalmazni,
 • kockázatértékelést végeztetni, és azt értékelve a veszélyek megszűntetéséről gondoskodni.
 • egyéni, és kollektív védőeszközt biztosítani a munkavállalóknak,
 • köteles a védőeszközök rendeltetésszerű használatát biztosítani, és pótolni, és a használatot ellenőrizni,
slide6
köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget,
 • köteles biztosítani a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munka- és védőeszközöket, az előírt védőitalt, valamint tisztálkodószereket és tisztálkodási lehetőséget,
 • felelős azért, hogy a munkavállaló megismerhesse a reá vonatkozó szabályokat.
slide7
Munkavédelmi szabályzat
 • a cég vonatkozásában a törvényi szabályozáson kívül a munkavédelmi rendelkezéseket a munkavédelmi szabályzat tartalmazza,
 • a munkavédelmi szabályzat tartalma a munkavédelmi oktatás keretén belül kell, hogy ismertetésre kerüljön,
 • a szabályzat a cég minden dolgozója részére hozzáférhető kell, hogy legyen,
egy ni v d eszk z
Egyéni védőeszköz:
 • Olyan eszköz, vagy berendezés, amelyet egy személy visel, vagy hord, és ezáltal használóját egy, vagy több egyidejű veszélyforrás hatásától megvédi.
 • az egyéni védőeszközt a munkáltató biztosítja, tisztíttatja, karbantartatja,
 • az egyéni védőeszköz átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni,
 • egyéni védőeszközt természetben, a dolgozó kezébe kell adni
munkabaleset
Munkabaleset
 • A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől.
 • A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás, stb. igénybevétele során éri.
 • Nem tekinthető a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére vagy vissza, menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történik.
 • A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést (ideértve a fokozott expozíciós eseteket) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.
a teher helyes k zi emel se s mozgat sa
A teher helyes kézi emelése és mozgatása

Az ábrán jól látható, hogy a hát előrehajol, ezáltal a porckorongok egyik oldala túlzott nyomást, míg a másik húzást vesz fel. E testhelyzetben emelni veszélyes és káros, a b) eset a helyes.

helyes teheremel s
Helyes teheremelés
 • Az emelendő tárggyal szemben, ahhoz a lehető legközelebb terpeszállásban helyezkedjünk el,
 • Vegyünk fel guggoló állást úgy, hogy a lábszár és a comb között a térdünk 90o- nál nagyobb szöget ne zárjon be (az ennél mélyebb helyzetben felesleges túlterhelés keletkezik),
 • Egyenes felső testtartással fogjuk meg az emelendő terhet,
 • A terhet egyenletes sebességgel, sohasem lökésszerűen emeljük,
 • Emelésnél nem szabad elfordulnunk,
 • Olyan helyen fogjuk meg a terhet, mely a fogás biztonságát lehetővé teszi.
a munkahelyre vonatkoz ltal nos k vetelm nyek
A munkahelyre vonatkozó általános követelmények
 • A telepen történő közlekedés során a külön jogszabály előírásait be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség az útviszonyoktól függően legfeljebb 15 km/óra lehet.
 • Az állattartó telepen a jármű- és személyforgalom útvonala jól láthatóan legyen kijelölve. Az istálló padozata botlásmentes legyen. A csatornaszemek legyenek lefedve.
a munkav gz sre vonatkoz ltal nos k vetelm nyek
A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények
 • Az elszabadult állatok megfékezését legalább két - 18 év és nyugdíjkorhatár közötti életkorú - munkavédelmi oktatásban részesített férfi végezze.
 • Az állattartó telepre - az oda beosztottak kivételével - belépni és ott tartózkodni csak a munkahelyi vezető engedélyével és szakképzett kísérő jelenlétében szabad.
 • Szabadon, kötetlenül lévő nagytestű állatok (szarvasmarha, ló) között egyedül egy személynek nem szabad tartózkodnia.
 • A látogatókat a kísérő köteles kioktatni a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokra, melyeket a látogatók megtartani kötelesek.
slide14
A telepre vonatkozóan el kell készíteni a teleprendet is magába foglaló üzemelési utasítást, melyben meg kell határozni a munkahelyi biztonsági követelmények, a rend és tisztaság megtartásának előírásait is. Az utasítást mindenki számára hozzáférhető helyen kell tartani; tartalmát az új dolgozókkal felvételkor ismertetni kell.
 • Fertőtlenítéshez és takarításhoz a munkavállalók részére biztosítani kell a munkáltató által meghatározott, felhasználásra kerülő vegyszerre az előírt, vagy ennek hiányában, a munkáltató által meghatározott egyéni védőfelszerelést.
slide15
Az állattartó telepen (istállóban) dolgozókat a munkavédelmi oktatás során ki kell oktatni az állatról emberre terjedő betegségek, továbbá a trágya kezelésére és elhelyezésére szolgáló berendezésekben keletkező gázok elleni védekezés módszereire is. A munkavállalókat kötelezni kell a személyi tisztaság (mosdás, fertőtlenítés) szabályainak megtartására; ennek feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania (szociális létesítmény stb.).
llatokkal val b n sm dra vonatkoz rendelkez sek
Állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések
 • Az állatokat nem szabad ütlegelni (fenyíteni), kivéve a veszély elhárításának esetét.
 • Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközökkel (terelőfa, terelőlap, villamos ösztöke, orrcsíptető, vezetőrúd, vezetőkötél stb.) történjen. A vezetőkötelet nem szabad kézre csavarni.
 • Az állatok egyedi kezelésének biztonságos körülményeit ki kell alakítani. Rögzítő berendezésről (kaloda, oltófolyosó, lekötő berendezés stb.) gondoskodni kell.
slide17
A kezelhetetlen és rosszindulatú állatot ki kell selejtezni a külön jogszabályban foglaltak szerint.
 • A kiselejtezés végrehajtásáig, az állat állásánál a következő szövegű figyelmeztető táblát kell elhelyezni: „Vigyázat, harapós” vagy „Vigyázat, rúgós”.
 • Rúgós, illetve harapós állatok állásait védőkorláttal kell egymástól elválasztani.
 • A rúgós, illetve harapós ló farkába vagy sörényébe piros jelzőszalagot kell kötni.
slide18
A harapós állatra mozgatásakor szájkosarat kell helyezni.
 • Az új munkavállalót az állatok szokásairól (természetéről) minden esetben tájékoztatni kell.
l teny szt sre vonatkoz rendelkez sek
Lótenyésztésre vonatkozó rendelkezések
 • Lóistállóban állatgondozóként csak a 18. életévét betöltött, külön jogszabály szerint egészségileg alkalmas, a szükséges szakismerettel rendelkező és a munkavégzés veszélyeire kioktatott személyt szabad foglalkoztatni.
 • A lovasiskolának - 18 éven aluli dolgozó foglalkoztatása esetén - meg kell határoznia a foglalkoztatás feltételeit (szakmunkás-képesítés, orvosi alkalmassági vizsgálat stb.).
slide20
Az istállóban az állatgondozónak a lóállásba történő belépés előtt a lovat nevén kell szólítania, és csak azután szabad belépnie, ha meggyőződött a ló nyugodt viselkedéséről.
 • A ló ápolására vonatkozó főbb szabályok:
  • a) a ló fara mögé még ápolás céljából sem szabad állni;
  • b) a hasi részeket kellő óvatossággal kell csutakolni. Az érzékeny, csiklandós lovaknál ezt a munkát mindenkor a ló állandó gondozójának kell végeznie;
  • c) a hátsó láb felemelése előtt a far irányába fordulva, szorosan a far mellé kell állni, a lábat felülről lefelé végig kell simítani;
slide21
d) a ló úsztatását (úsztatva fürdetés) csak úszni tudó és ezzel a munkával megbízott személy végezheti. Úsztatás közben a ló hátán ülni nem szabad;
 • e) rúgós és harapós ló patkolásához kalodát vagy pipát kell használni. A patkoláshoz durva természetű és erős szájú lovak esetében feszítőzablát kell alkalmazni;
 • f) a patkók tűzi munkálatainak elvégzése során a munkahelyen csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik e munkában részt vesznek. A patkolóvasnyújtó gép közelében idegen személyek nem tartózkodhatnak. A gépen csak az erre betanított munkavállaló dolgozhat;
slide22
g) a harapós lovakat - kiselejtezésig - kétszárú kötőfékkel kell a jászolkarikához kötni.
 • Lovagolni csak nyeregben és olyan csizmában szabad, amelynek talpa a sarokig sima. Lóra felügyelet nélkül csak lovaglásban megfelelő jártassággal rendelkező személynek szabad ülnie. Lovat a nyeregben ülve vezetőszáron a másik ló mellett vezetni nem szabad.
 • A munkalovaglás során elszabadult ló elfogásáig a lovaspályát szabaddá kell tenni. A lóról ledobott lovast elsősegélyben kell részesíteni és gondoskodni kell orvosi ellátásáról.
slide23
Nyergeléskor a hevedert meghúzni csak a lónak az állásból való kifordítása után szabad.
 • Kisebzett, elcsigázott vagy beteg lovat nem szabad megnyergelni.
 • Mén nyergelése és kantározása során ügyelni kell arra, hogy az állat ne érjen a mellette levő ménhez.
 • Fiatal méncsikó nyergelése, szerszámozása, ki- és befogása csak úgy végezhető biztonsággal, ha e műveleteknél segítő személy is jelen van.
slide24
Ha a mén hevederiszonyban szenved, annak hevederét csak megvezetés (járatás) után szabad meghúzni.
 • A mének járatása kétoldali vezetéssel történjen, 3 m-es távköz tartásával.
 • A mén kocsiba tanítása fokozott figyelemmel, közfa és szájkosár használata mellett történjen.
 • Ha a mének összemarakodnak, azok szétválasztása vízzel való leöntéssel végezhető.
slide25
A mént próbáltatásra vagy fedezésre, rövid kantárszáron kell felvezetni.
 • Kancát próbáltatni csak az előírt méreteknek megfelelő próbafal mellett szabad.
 • Ideges mént próbáltatásra vagy fedezésre két személynek kell vezetnie.
ad