slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
І. Въведение

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

І. Въведение - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

?. ?????????. ??????? ?? ???????????? ?? ??????? ? ?????????? ????????????? ????? ?? ????????, ??? ????? ????????? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ? ???? ????? ? ????????? ?? ????????:?????? ? ?????? ?? ???????????????; ???????? ? ??????? ??????????; ?????????? ?? ????????? ?? ????????; ??

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'І. Въведение' - sinclair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕДиана Кюркчиева [1], Веселка Радева [1,2][1] Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"[2] Народна астрономическа обсерватория и планетариум-Варна[email protected], [email protected]
slide2
І. Въведение

Методът на разработване на проекти е съвременна нетрадиционнаформа на обучение, при която учениците са активен партньор на учителя и чрез която у учениците се развиват:

 • знания и умения за комуникативност;
 • словесно и писмено изразяване;
 • способност за поставяне на проблеми;
 • изразяване на аргументирано становище по тях.
slide3
При този метод учениците реализират цялостна самостоятелна учебна дейност, включваща следните етапи:
 • избор на цел (проблем);
 • планиране на задачите за постигане на целта;
 • избор на средствата за изпълнение на задачите;
 • изпълнение на планираните задачи;
 • анализ на получените резултати;
 • оформяне на проекта в необходимата форма;
 • представяне на проекта.
slide4
Разработването на проекти по физика и астрономия изисква:
 • научен подход в процеса на провежданите експерименти (наблюдения);
 • анализ на получените данни;
 • компютърни знания;
 • умения за оформяне на проекта;
 • умения за представяне на проекта.
slide5
През последните години, с широкото навлизане на информационните и комуникационни технологии, в обучението по физика и астрономия в средните училища на много европейски страни все по-широко започва да се използва методът на разработване на проекти [1].

Реализираха се успешно първите европейски образователни програми по астрономия:

 • 1996 г. Astronomy on line [2];
 • 1998 г. Sea and Space [3];
 • 2001 г. Life in the Universe [4];
 • 2002 г. Catch a star [5].

Във всички Европейски образователни програми успешно участваха български проекти.

slide6
Този факт, както и насоките, дадени от работната група "Интернет в обучението по физика и астрономия" на европейската образователна програма "Физика на сцената 1", провокираха идеята за провеждане на конкурс за разработване на проекти по физика и астрономия в България.

През 2002 г. у нас стартира Първата национална образователна програма по физика "Физиката в моите очи" и Първата национална образователна програма по астрономия "Ловци на небесни съкровища".

Досега у нас са проведени четири национални образователни програми, в които са представени над 700 проекта по физика и астрономия.

slide7
ІІ. Реализация на националните програми по физика и астрономия

Организирането и провеждането на националните програми по физика и по астрономия става под егидата на Министерството на образованието и науката, Съюза на физиците в България и Съюза на астрономите в България.

Изискванията към проектите и критериите за тяхното оценяване се разработват от университетски преподаватели и учители с голям педагогически опит.

Критериите за оценка на разработените проекти непрекъснато се усъвършенстват.

В първите години основните критерии за оценка бяха:

 • научно съдържание на текста;
 • ясно и коректно обяснение на явлението (или обекта);
 • добре подбран илюстративен материал.

След това към критериите се добави:

 • включване на активен елемент на обучение;
 • разработване на анимация или клип; качество на дизайна;
 • разработка на урок по избраната тема и
 • тест или задача за проверка на знанията към него.
slide8
Стартирането на националните образо-вателни програми по физика и по астрономия в България започва с обявяването им в традиционните вече сайтове в Интернет:
 • http://www.geocities.com/fizika_bg
 • http://www.geocities.com/astronomiabg .

В първото съобщение се посочват изискванията и сроковете за разработване на проектите, оформлението им и критериите за оценяването им.

slide9
За участие в националните програми по физика и по астрономия учениците по собствена инициатива сформират екип заедно с учителя си по физика и астрономия, избират тема и разработват проект, отговарящ на обявените изисквания.

Дейността по изготвянето на проекта включва:

 • събиране на информация по избраната тема от книги, списания, Интернет, исторически документи;
 • провеждане на собствени експерименти или наблюдения;
 • създаване на илюстрация или анимация по темата;
 • разработване на урок, който се базира на събраната информация по темата;
 • разработване на тест или задача за проверка на знанията по този урок;
 • представяне на проекта във вид на web-страница в Интернет.
slide10
Проектите се оценяват от комисии, в които са включени преподаватели от университети и научни институти.

Ежегодно първите 10 най-добри проекти по физика и по астрономия се представят от авторите им на национални форуми (традиционно във Варна), които се превръщат в празници за учениците.

Авторите на класираните проекти получават награди от утвърдени български учени и грамоти, с които имат право да се запишат студенти по физика и астрономия в университетите без конкурсен изпит.

slide11
IІІ. Анализ на резултатите от прилагането на метода на проектите в обучението по физика и астрономия в България

Анализът на резултатите от прилагането на метода на проектите в обучението по физика и астрономия в България е направен въз основа на:

 • наблюденията на учителите-ръководители на проекти;
 • наблюденията на организаторите на националните програми-конкурси;
 • анализа на анкетите, проведени с участниците в екипите.
slide12
1) Според учителите-ръководители образователният ефект от прилагането на метода на разработване на проекти за учениците е многопосочен:
 • те допълват и разширяват своите знания;
 • усвояват практико-приложни умения за търсене на информация в Интернет;
 • формират умения и навици за експерименти (или астрономически наблюдения);
 • научават се да контактуват с връстници и физици (астрономи)-изследователи;
 • научават се да анализират и интерпретират данни чрез прилагане на знания по физика и математика в конкретна ситуация;
 • придобиват умения да правят компютърен модел на физичен (астрономически) обект;
 • придобиват умения да защитават аргументирано собствено становище по даден проблем;
 • научават се да правят web-страница (графично оформление, дизайн, звук, анимация, включване на вътрешни и външни връзки);
 • научават се да оформят и представят научен текст.
slide13
2) Според учителите-ръководители разработването на проекти има и възпитателно измерение за учениците-участници, тъй като:
 • те се научават да работят заедно в екип,
 • да бъдат толерантни към становището и поведението на участниците в екипа,
 • да поемат отговорност по изпълнението на възложените задачи.

Това е особено важно за възпитанието и развитието на съвременните български ученици, които поради демографските особености растат в семейства почти без братя и сестри и не общуват достатъчно помежду си.

Така чрез прилагане на метода на проектите в обучението в голяма степен се решава проблема за едностранната интелектуализация на училището и приобщаването му към реалните условия на функциониране на обществото.

От друга страна чрез разработването на проекти се преодолява йерархичната бариера между ученици и учители, което също има положително възпитателно въздействие.

slide14
3) Като организатори на провеждането на националните програми по физика и астрономия в България забелязахме следните тенденции:

а) Интересът на учениците към тази форма на обучение непрекъснато нараства, за което свидетелства непрекъснатото увеличение на броя на участващите екипи в програмите.

Според нас причините за това са:

 • естествената любознателност и интерес към физическите и астрономическите обекти и явления;
 • афинитетът към нетрадиционни форми на общуване и обучение;
 • стремежът към самостоятелна изява;
 • възможността за осъществяване на контакти с връстници от други страни;
 • атрактивността на провежданите физични експерименти, астрономически наблюдения и учебни експедиции.

б) Освен традиционните физични и астрономически теми (Слънце, Луна, Юпитер, Сатурн, комети, метеори, променливи звезди, галактики) се забелязва тенденция на нарастване на интереса към теми с интердисциплинарен характер - астробиология, астрохимия, астрономия и география, археоастрономия.

slide15
4) За получаване на обективна оценка за националните програми-конкурси по физика и астрономия проведохме анкети с участниците (учители и ученици), чиито анализ ни доведе до следните заключения:

а) Чрез разработването на проекти се повишава интересът на учениците към изучавания материал, тъй като темите на проектите съответстват на учебното съдържание по дисциплината;

б) Стимулира се творчеството и самостоятелната работа на учениците в динамична работна среда, където обучението става непринудено, в диалог учител-ученици;

в) Състезателният елемент е стимул за постигане на трайно задълбочено знание;

г) Разработването на проекти създава мотивация за разширяване и задълбочаване на знанията не само за учениците, но и за учителите;

slide16
д) Сътрудничеството на учителите по физика и астрономия при разработването на проектите с учители по информатика и други учебни дисциплини създава благоприятна среда за по-атрактивно обучение, което често прераства в бъдещи съвместни уроци;

е) Анкетираните смятат, че изискванията към проектите и критериите за оценката им са ясни, конкретни, изпълними и обективни, което означава, че в резултат на натрупания опит организаторите на националните програми по физика и астрономия са създали критерии за оценка на проектите, изключващи субективизъм при класирането;

ж) Разпределението на отговорите на анкетираните на въпроса коя част от разработката на проекта е била най-интересна, е следното:

 • 15% литературната справка;
 • 33% експериментите (наблюденията);
 • 43% създаването на анимацията;
 • 4% разработката на урока;
 • 5% разработката на теста.

Фактът, че най-голям е интересът към експеримента (наблюденията) и анимацията не е изненадващ, предвид любознателността на младите хора и жаждата им да открият все по-нови и богати възможности на компютрите.

slide17
5) Най-важният резултат от провеждането на националните програми по физика и по астрономия в България е създадената богата електронна библиотека от разработени уроци по физика и астрономия [6, http://www.geocities.com/fizika_bg; http://www.geocities.com/astronomiabg]. В нея сега могат да се намерят над 250 разработени урока, които се използват вече широко в процеса на обучение по физика и астрономия в средното училище. Според потребителите (учителите по физика и астрономия) най-използвани са проектите, съдържащи макети на физически и астрономически обекти, както и компютърна анимация на явления.

6) Националните програми се оформят като виртуално пространство за обмяна на опит и идеи сред учителите по физика и астрономия.

7) Качеството на разработваните проекти зависи от:

 • възрастта на учениците и нивото на тяхната подготовка;
 • възможностите на кабинетите по физика, астрономия и информатика в училищата;
 • наличието на по-висша образователна институция в населеното място (университет или институт) с експериментална база (или астрономическа обсерватория със съответната наблюдателна база);
 • наличието на висококвалифицирани специалисти, използвани като консултанти.
slide18
Въз основа на анализа на резултатите от прилагането на метода на разработване на проекти в обучението по физика и астрономия правим следните предложения:

1) За да се избегне при оценяването на проектите обективния фактор възраст на учениците, класирането на проектите в бъдеще да се осъществява по възрастови групи.

2) Реализацията на някои етапи от разработването на проектите не е възможна в рамките на стандартните учебни часове (за провеждане на астрономически наблюдения, експедиции и др. са необходими цели учебни дни). Затова в настоящия момент методът на разработване на проекти може да се прилага в следните форми на обучение: като курсов или дипломен проект в системата на професионалните училища; в ЗИП по физика и астрономия; в кръжоците; в курсовете и клубовете по астрономия в извънучилищ-ните форми на обучение (например в Народните астрономически обсерватории). Затова предлагаме в учебните планове на българ-ското училище да се предвидят седмици или дни за разработване на проекти, в които всички ученици работят по различни теми (подобна практика има в някои европейски страни [7]).

slide19
V. Заключение

Нашият опит като ръководители на някои проекти в Европейските образователни програми, както и в организацията и провеждането на националните образователни програми по физика и астрономия, показва, че прилагането на метода на разработване на проекти в обучението не само развива мисленето, познавателните способности, практическите умения на учениците, но води и доцялостно разширяване на интелектуалните им възможности и възпитаване на активно и творческо отношение към света.

Поради това считаме, че този метод трябва да се използва по-широко в обучението по физика и астрономия в средното училище. Прилагането на метода изисква голяма инвестиция на време от страна на учителите, но въвеждането му като редовна практика ще доведе до подобряване качеството и ефектив-ността на обучението.

Освен това методът на разработването на проекти има и друго важно измерение - той изисква много добро овладяване и използване на информационните и комуникационни технологии от учениците, които са необходим елемент от функционалната грамотност на всеки съвременен човек.

slide20
Националните програми по физика и по астро-номия в Интернет дават възможност за научна и творческа изява на младите хора.

От друга страна в резултат на тези програми е създадена богата електронна библиотека от разработени уроци по физика и астрономия, които са на разположение на всички потребители (учители и ученици).

Поради положителните резултати от проведе-ните досега национални програми по физика и по астрономия, чрез които се постига и една от главните цели на стратегията на Министерството на образованието и науката за електронното обучение, предлагаме разработването на проекти да се превърне в задължителен елемент на обучениетопо физика и астрономия в българското училище.

slide21
Литература

1. Hacker G, 2001, Symposium "Physics in School and Society"

2. http://www.eso.org/outreach/spec-prog/aol/

3. http://www.eso.org/seaspace/

4. http://lifeinuniverse.org/

5. http://www.eso.org/outreach/eduoff/catchastar/

6. http://www.geocities.com/astronomiabg

7. Frey M., 1994, Physik in Projekten, Kiel

slide22
Илюстрация(проект, разработен от ученик от 7 клас)

ПРОГРАМА „СВЕТЛИНА“

Предназначение

Това е компютърна програма, която е направена, за да помага на учениците да усвоят материала по оптика за седми клас, като я използват в къщи или в училище.

slide23
УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Стартиране: Просто сложете диска в CD-ROM устройството и изчакайте няколко секунди. Програмата се стартира сама!

Бутони и навигация:

Поради интерактивността на програмата, в нея има много бутони, повечето от който се намират в заглавната лента.

Ако бутоните са сиви, то те са забранени и не правят нищо, а ако мигат, Ви подканват да ги натиснете.

slide24
За улеснение на потребителите, ако отидете над бутон от гореспоменатите, след около секунда ще се появи текст с функцията му.

Интерфеъсът е приятен, а със него се свиква лесно. Надявам се и вие да се убедите в това!

Минимални системни изисквания

WINDOWS 98 или по-късна версия, P166, 32 MB RAM, CD-ROM, мишка, sound карта, колонки/слушалки

slide25
ПРОГРАМА „СВЕТЛИНА“

Данни за автора:

Име: Калоян Владимиров ГЕНКОВ

Е-mail: [email protected]

Клас: 7г

Училище: 81СОУ „Виктор ЮГО“

Препoдавател: Андриана Василева

slide26
Резюме

В настоящия доклад се представят резултатите от анализа на прилагането на метода на разработ-ване на проекти в обучението по физика и астро-номия в България. Най-важният резултат от прове-дените национални програми по физика и по астро-номия е създадената богата електронна библиотека от уроци, които вече се използват в процеса на обучение в българското училище.

ad