program operacyjny infrastruktura i rodowisko 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOSCI. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013. Regulamin konkursu 1/POIiŚ / 9.2/2010 Anna Pekar Departament Ochrony Klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Regulamin konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013' - simone-hubbard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program operacyjny infrastruktura i rodowisko 2007 2013

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOSCI

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013

Regulamin konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010

Anna Pekar

Departament Ochrony Klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

regulamin konkursu 1 poii 9 2 2010

Regulamin konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010

Regulamin określa warunki:

uczestnictwa,

naboru wniosków,

zasady przeprowadzania konkursu

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, dla Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

podstawy prawne

Podstawy Prawne

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007r.

Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ zatwierdzony w dniu 25 stycznia 2008r. (zaktualizowany 26.05.2008r., 1.12.2008r., 13.05.2009r., 3.09.2009r., 20.01.2010r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. Nr 72, poz. 461)

system zarz dzania poii 2007 2013

System Zarządzania POIiŚ 2007-2013

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POIiŚ

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki

Instytucja Wdrażająca (IW) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Organizująca Konkurs

Bezpośrednią obsługą konkursu zajmuje się Departament Ochrony Klimatu.

alokacja konkursu

Alokacja konkursu

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 435,5 mln PLN ze środków Funduszu Spójności.

Pomoc finansowa dostępna będzie na terenie całego kraju.

wysoko dofinansowania

Wysokość dofinansowania

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% luki w finansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania – 50 mln PLN

cel dzia ania
Cel działania

Celem Działania 9.2 – zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu:

  • budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które wykażą ograniczenie strat energii co najmniej 30% - wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów,
  • budowy sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych lub zewnętrznych instalacji odbiorczych w miejsce istniejących lub przebudowa istniejących w celu uzyskania największego potencjału obniżenia strat energii

Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN (całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności).

Okres kwalifikowania wydatków 01.01.2007r. – 31.12.2015r.

typy beneficjent w
Typy beneficjentów
  • Przedsiębiorcy
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
podstawy oceny projekt w

Podstawy oceny projektów

Kryteria oceny projektów określone w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIŚ w dniu 05.02.2008 r. i 6.03.2008 r. (zmienione 19.06.2008r. , 23.11.2009r.)

Kryteria formalne podstawowe (wspólne dla wszystkich osi priorytetowych) oraz kryteria formalne dodatkowe (przewidziane dla poszczególnych działań)

Kryteria merytoryczne I stopnia

Kryteria merytoryczne II stopnia

Projekty oceniane są na podstawie list sprawdzających (zał. nr 7 do Regulaminu) w oparciu o Kryteria.

etapy konkursu

Etapy konkursu

Ogłoszenie konkursu, nabór projektów

Preselekcja - Ocena formalna i merytoryczna I stopnia

Lista Rankingowa

Uzupełnienie przez Beneficjentów dokumentacji wniosku niezbędnej do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia

Ocena ostateczna - ocena merytoryczna II stopnia

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

nab r wniosk w w konkursie

Nabór wniosków w konkursie

Konkurs ogłoszony został 12 maja 2010 r.

Okres naboru wniosków 14.06.2010 - 05.0.2010

Sposób i miejsce składania wniosków:

Kancelaria NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15.30

Poczta, kurier

Ostateczny termin składania wniosków 5.07.2010 godz. 15.30!!!!!!

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) w kancelarii NFOŚiGW.

etap i preselekcja
Etap I - preselekcja

Na etapie preselekcji wnioski są oceniane w oparciu o niepełną dokumentację projektową, zgodną z zał. nr4 do Regulaminu, pod kątem kryteriów formalnych, formalnych dodatkowych i merytorycznych I stopnia.

Kryteria formalne 0/1

Kryteria merytoryczne I stopnia – punktowe.

lista rankingowa
Lista rankingowa

W wyniku zakończenia etapu preselekcji powstaje lista rankingowa.

Warunkiem koniecznym do umieszczenia projektu na liście rankingowej jest uzyskanie przez niego minimum 30% maksymalnej liczby punktów.

Wszystkie projekty poniżej tego progu zostaną odrzucone.

Projekty w kolejności od pierwszego do projektu, który wyczerpuje alokację dostępną w ramach konkursu, licząc według miejsc na liście rankingowej, otrzymują status projektów podstawowych. Pozostałe projekty otrzymują status projektów rezerwowych.

deklaracja o dostarczeniu dokumentacji
Deklaracja o dostarczeniu dokumentacji

Wnioskodawca, którego projekt znalazł się na liście rankingowej jako projekt podstawowy, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu, przy czym okres na złożenie pełnej dokumentacji nie może być dłuższy niż określony w § 8 pkt 21czyli

9 miesięcy.

Brak stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem projektu z listy rankingowej.

ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej
Ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej.

Ocena merytoryczna II stopnia dokonywana jest indywidualnie, po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, których wykaz stanowi zał. nr 5 do Regulaminu.

Ocena wniosków według kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1 co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem niespełnienia lub spełnienia danego kryterium.

uzupe nienie poprawa
Uzupełnienie/poprawa

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny wniosek nie spełnia któregoś z kryteriów, a jest w tym zakresie możliwy do uzupełnienia/poprawy, wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania powinien dokonać odpowiedniej korekty.

Wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku precyzuje jakie kryteria nie zostały spełnione oraz zawiera szczegółowe wskazanie zakresu i przyczyn niezgodności i termin dostarczenia NFOŚiGW.

og oszenie wynik w konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu

W przypadku projektów o wartości równej lub poniżej 25*mln euro Beneficjent informowany jest przez Instytucję Organizującą Konkurs o spełnieniu wszystkich kryteriów oceny oraz proponowanym terminie podpisania umowy o dofinansowanie.

og oszenie wynik w konkursu projekty du e
Ogłoszenie wyników konkursu - projekty duże

W przypadku projektów o wartości przekraczającej 25*mln euro NFOŚiGW informuje o zakresie i terminie przygotowania wniosku do KE o potwierdzenie dofinansowania. Dokumentacja wraz z pozytywną rekomendacją przekazywana jest za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, dokonującej weryfikacji przedłożonej dokumentacji, do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rozwoju Regionalnego w celu przedłożenia KE, która podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu.

procedura odwo awcza

Procedura odwoławcza

Protest

pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę dokonaną przez IOK lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego mającą wpływ na wynik oceny,

wnoszony przez Wnioskodawców projektów odrzuconych lub umieszczonych na liście rezerwowej,

wnoszony na piśmie do IOK w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku

protest powinien zawierać zarzuty dotyczące oceny według kryteriów

protest rozpatruje IOK w terminie 1 miesiąca

procedura odwo awcza cd

Procedura odwoławcza cd.

Odwołanie

Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu.

Wnoszone na piśmie do IZ za pośrednictwem IOK w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozpatrzeniu protestu

Zakres odwołania nie może wykraczać poza zakres protestu

umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez beneficjenta informacji o pozytywnym zakończeniu oceny projektu

Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: harmonogram projektu, opis projektu, zestawienie wskaźników monitorowania

W przypadku, w którym na etapie weryfikacji dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie stwierdzone zostaną zmiany w do projektu, które mają wpływ na wynik oceny, IOK dokonuje ponownej oceny w oparciu o Kryteria wyboru projektów, na które zmiana miała wpływ; postanowienia regulaminu odnośnie poszczególnych etapów oceny stosuje się odpowiednia, łącznie z procedurą odwoławczą.

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawa

tel. 22 459 05 12a.pekar@nfosigw.gov.pl