slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย. วันดี ช่วยประยูรวงค์ 28 พฤศจิกายน 2552. ขอบเขต. การขออนุมัติเงินงบประมาณ การเบิกเงินงบประมาณ รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน. การขออนุมัติเงินงบประมาณ. รับเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบ/คำสั่ง/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย' - simone-dodson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายกระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่าย

วันดี ช่วยประยูรวงค์

28 พฤศจิกายน 2552

slide2
ขอบเขต
 • การขออนุมัติเงินงบประมาณ
 • การเบิกเงินงบประมาณ
 • รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
slide3
การขออนุมัติเงินงบประมาณการขออนุมัติเงินงบประมาณ
 • รับเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานในสังกัด
 • ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบ/คำสั่ง/

มติคณะรัฐมนตรี/หลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ(กรณีต้องกันเงินไว้เบิก)
 • บันทึกขออนุมัติอธิการบดี เสนอผู้อำนวยการกองคลังผ่านหัวหน้างานเบิกจ่าย /งานงบประมาณ (เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนแปลงรายการฯ/โอนเงินประจำงวด
 • หัวหน้างานเบิกจ่ายบันทึกตรวจสอบเรื่องขออนุมัติ
slide4
การขออนุมัติเงินงบประมาณ (ต่อ)
 • เสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาเสนออธิการบดี ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี/โอนเงินประจำงวดต้องเสนอผ่านงานงบประมาณก่อน
 • ส่งคืนเรื่องที่พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้หน่วยงาน
slide5
การเบิกเงินงบประมาณ
 • รับเรื่องเบิกจ่ายจากหน่วยงาน หรือ

รับเรื่องเบิกจ่ายล้างสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน หรือ รับเรื่องเบิกจ่ายจากพัสดุ หรือ

งานเบิกจ่ายจัดทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของ ขบ.01 , ขบ.02 และเอกสารประกอบการเบิก
slide6
การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)
 • บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก
 • จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนย่อย (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

 • จัดทำใบขอเบิกเงินงบประมาณ ขบ 01 หรือ ขบ 02
 • จัดทำเอกสารประกอบการเบิก (ถ้ามี)
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 • เสนอเรื่องเบิกให้งานงบประมาณ
 • หัวหน้างานเบิกจ่ายรับเรื่องคืนจากงานงบประมาณ
slide7
การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)
 • ตรวจสอบเรื่องเบิกและลงนามรับรองความถูกต้อง
 • เสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาอนุมัติ(แทนอธิการบดี)
 • จัดทำข้อมูลใน EXCEL
 • แปลงข้อมูลเป็น ACCESS
 • นำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
 • จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS
slide8
การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)
 • บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสาร และจำนวนเงินในสมุดคุมฎีกาของกองคลัง
 • บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสารและจำนวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย
 • เสนอหัวหน้างานตรวจสอบรายการขอเบิก
 • หัวหน้างานเบิกจ่ายตรวจสอบรายการขอเบิก
 • ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
 • ส่งเรื่องเบิกจ่ายให้งานการเงินดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ บุคลากรหรือหน่วยงาน
slide9
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าสอนพิเศษ (อาจารย์ภายนอก)

- แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ

- ตารางสอนของอาจารย์ผู้เบิก

- หลักฐานการจ่ายค่าสอนพิเศษฯ

- หนังสืออนุมัติ/หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ

slide10
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าสอนเกินภาระงานสอน (อาจารย์ภายในสังกัด)

 • แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
 • ใบสรุปการเบิกค่าสอนพิเศษ (กรณีสอนหลายคณะ)
 • ตารางสอนของอาจารย์ผู้เบิก
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
slide11
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าเช่าบ้าน

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ
 • แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
 • แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน
slide12
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 • เรื่องเดิมที่อนุมัติตัวบุคคลปฏิบัติงาน
 • หลักฐานการจ่ายฯ ที่มีผู้รับรองการปฏิบัติงาน
 • ใบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
slide13
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 • รายงานการตรวจการจ้าง/รายงานการประชุม
 • หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน
slide14
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สำเนารายงานการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน
 • หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนฯ
slide15
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าเบี้ยประชุม

 • ใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
 • หนังสือเชิญประชุม(ถ้ามี)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ(ถ้ามี)
 • หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม/ใบสำคัญรับเงิน

กรณีล้างสัญญาการยืมเงิน

slide16
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนการสอบ

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ออกข้อสอบ/ผู้ปฏิบัติงาน
 • หลักฐานการจ่ายค่าออกข้อสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/การสอบสัมภาษณ์
 • หลักฐานการจ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
 • หลักฐานการจ่ายเงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
slide17
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 • หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปราชการ
 • แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 1
 • แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 2(กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน/ใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งรายการค่าที่พัก
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ/ค่าผ่านทางพิเศษ)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินพร้อมแนบกากตั๋วโดยสารเครื่องบิน/ ใบรายการซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ boarding pass
slide18
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนาค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา

หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรมฯ

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งต้องเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้แนบเอกสารเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วย

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)
slide19
ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง

ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/ค่าชมการแสดง/ค่าที่พัก

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)
slide20

ค่าซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างค่าซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งจ้าง (ค่าจ้างทุก 1,000บาท หรือ เศษของ

1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)
slide21
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประชุม(ถ้ามี)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)

แบบขอเบิกค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่ม

ใบสำคัญรับเงิน(กรณียืมเงิน)

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)
slide22
ค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษ

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งจ้าง (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ทะเบียนพัสดุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)
slide23

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีสอบราคา

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

สัญญาซื้อ/จ้าง

เอกสารการจัดจ้างจากงานพัสดุ

ใบสั่งจ้าง (กรณีส่งมอบภายใน 5 วัน) ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือเศษ

ของ 1,000 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท ค่าจ้างตั้งแต่ 200,000 บาท

ขึ้นไป แนบตราสารซื้ออากรแสตมป์

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

ลงทะเบียนพัสดุ

slide24
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน(ต่อ)รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน(ต่อ)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ
 • หนังสือ/หลักฐานแสดงอัตราการเรียกเก็บเงิน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม(กรณียืมเงินทดรองจ่าย/

เจ้าหน้าที่สำรองจ่าย/ตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร)

slide25
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุด้วย วิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษ

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีมีวงเงินตั้งแต่ 5,000บาท ขึ้นไป) ค่าจ้างทุก 1,000 บาทหรือ เศษของ 1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)
 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ
slide26
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าวัสดุวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ
 • ใบเสนอราคา
 • สัญญาซื้อ/จ้าง
 • เอกสารการจัดซื้อ/จ้างจากงานพัสดุ
 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีส่งมอบภายใน 5 วัน) และแนบตราสารอากรแสตมป์ ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

คิด 1 บาท

 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ
slide27
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าสาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งหนี้
 • รายละเอียดการใช้ (ถ้ามี)
slide28
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

รายจ่ายอื่น

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
 • ใบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (กรณีจัดอบรม)
 • เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
 • ใบเสร็จรับเงิน(กรณีจ่ายเงินสด)
 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (กรณีจัดซื้อ/จ้างด้วยเงินเชื่อ)
 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
slide29
รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)

 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบรายงานการเดินทางไปราชการ
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ทุกรายการที่จัดซื้อ/จ้างเป็นเงินสดและเงินเชื่อต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามแล้ว และมีค่าปรับหรือไม่

slide30

จบการนำเสนอ

วันดี ช่วยประยูรวงศ์

โทรศัพท์ 02 282-3846

02 282-0834