OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - PowerPoint PPT Presentation

signa
opera n program z kladn infra trukt ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
82 Views
Download Presentation

OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIORITA 3: Lokálna infraštruktúra Opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky

  2. ČO JE CIEĽOM OPATRENIA 3.3: kreovanie základných východísk efektívneho a vyváženého rozvoja pre ďalšie programovacie obdobie

  3. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky ČO JE CIEĽOM PARTNERSTIEV: • identifikácia relevantných aktérov regionálneho rozvoja v danom regióne, • ich zapojenie do procesu plánovania regionálneho rozvoja, • vytvorenie priestoru na diskusiu,

  4. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky • zintenzívnenie komunikácie medzi aktérmi, • vymedzenie najpálčivejších problémov regiónu, • definovanie priorít pre ďalšie obdobie, • vytvorenie pevných základov pre ďalšiu spoluprácu

  5. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky KTO VYTVÁRA PARTNERSTVÁ: samosprávny kraj iniciuje vznik partnerstva a predkladá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


  6. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky AKÝ JE ÚZEMNÝ ROZSAH PARTNESTIEV: • na úrovni NUTS II – medzi samosprávnymi krajmi v rámci jedného NUTS II regiónu, • na úrovni NUTS III – v rámci jedného samosprávneho kraja

  7. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky AKÉ SÚ OBLASTI ČINNOSTI PARTNESRTIEV: • regionálny rozvoj komplexne, • vzdelávanie • zdravotníctvo, • sociálna oblasť, • kultúra, • rozvoj vidieka.

  8. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky KTO SÚ ČLENOVIA PARTNERSTVA: • organizácie združujúce obce, • mimovládne organizácie, • regionálne rozvojové agentúry, • akademická obec, • profesionálne a odvetvové komory.

  9. Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky Zapojenie do činnosti partnerstva čo najširšieho spektra relevantných aktérov pôsobiacich v regióne je primárnym predpokladom naplnenia cieľov opatrenia 3.3 a úspešnosti samotného projektu.