slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hos Geldiniz ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hos Geldiniz !

play fullscreen
1 / 22

Hos Geldiniz !

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Hos Geldiniz !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VeriTabani ProgramlamaEgitimi HosGeldiniz !

 2. Hakkimda IletisimIcin : Blog : www.sevdanurgenc.com E - Mail : sevdanurgenc@sevdanurgenc.com nanonungunlugu@gmail.com

 3. Oracle V. Egitim

 4. IleriBolumKonulari • TabloIliskilendirme • View • Materialized View

 5. Materialized View Nedir? Materialized View’lartipki View gibiolusturulmaktadir. Kullanimalanlaribenzergibigorunsedebirazdahafarklidir. Materialized View’lerdeView’lergibiiclerindebarindirmisolduklarisqlcumleleriuzerindedahahizlivedahakolaycalisabilmemizicinyapilandirilmisbirobjedir. Materialized View’lerView’lerdenfarkliolarakfizikselyapilaridabulunmaktadir. Her birifarkli hard disk’leruzerindeyeralmaktadir. Normal view’leruzerindecalisirkentable’laruzerindeki o an bulunanverilericekipsorgusonucuolarakgosterecektir. Fakat, Materialized View’leruzerindesorgusonuclari o Materialized View ne zamanolusturulduysaicerisindekisorgusonucuna gore verilerigetirecektir. Yaniolusturulmazamanindakiverilerikullanicilaragostermektedirbunundasebebifarkli hard disk’lerdensonuclaralindigiicindir.

 6. Materialized View SQL CumlesiKullanimi • CREATE MATERIALIZED VIEW GorunumIsmiAS • ( • ……… • SONUCUNU ISTEDIGINIZ • SQL CUMLENIZ • ……… • );

 7. Materialized View SQL CumlesiKullanimi Sql Commands penceresindendahaoncedenolusturmusoldugumuzikitabloarasindabiriliskiolusturaraksadecekullanicilaragostermekistedigimizalanlarigosterelim.

 8. Materialized View SQL CumlesiKullanimi Oncekiolusturdugumuztablolariciniliskilendirmesorgumuzubirmaterialized view olarakkaydedelim. Iliskilendirmesqlcumlelizsusekildeydi ; SELECT Isim, Soyisim, DepartmanIsmi From Tbl_Personel, Tbl_Departman Where Tbl_Personel.Id = Tbl_Departman.Id

 9. Materialized View SQL CumlesiKullanimi Materialized View olusturabilecegimizSqlcumlesiisesoyledir ; CREATE MATERIALIZED VIEW MV_LIST AS( SELECT Isim, Soyisim, DepartmanIsmi From Tbl_Personel, Tbl_Departman Where Tbl_Personel.Id = Tbl_Departman.Id );

 10. Materialized View SQL CumlesiKullanimi Goruldugugibi Create Materialized View koduicerisineistediginizsqlcumlesiniwhere’densonrakisartlarinizolsunolmasintanimlayabilirsiniz. Materialized View objesindengelecekolansonuclariinceleyebilmemizvegorebilmemizicin ne yapmamizgerekiyor; Materialized View’evermisoldugumuzismiherhangibir select sorgusuicerisindekullanaraksonucaulasabilirsiniz.

 11. Materialized View – Object Browser Kullanimi Sql Workshop menusundan Object Browser seceneginiseciyoruz. Karimizagelenekranda Create butonuileMaterializedViewseceneginiseciyoruz.

 12. Materialized View – Object Browser Kullanimi Oncelikle Materialized View’imizaisimveririz. Hemenardindan Query Builder yardimiylahazirlamamizgerekengorunumsorgulariniolusturmayabaslariz.

 13. Materialized View – Object Browser Kullanimi Sol taraftancalisacagimiztable’laritiklayarak sag taraftakibosalanaaktarmisoluyoruz. Iliskilendirilecekalanlardanbirtanesinitutupdigeriliskilendirilecekalaninuzerinesurukleyipbirakiyoruz. Ardindanalanlardanhangisininsorgusonucugozukmesiniistiyorsanbaslarindakikutucuklara tick isaretleriniekliyoruz. Yapilanislemlerin SQL cumlesiasagidakisqlsekmesindebulunmaktadir.

 14. Materialized View – Object Browser Kullanimi Pencereninyukarisindaki RUN butonunutikladiktansonraasagiyatablolaruzerindehazirlamisoldugunuayarlara gore cikansorgusonucunugosteriyorolacaktir. SqlsekmesinebulunanSqlcumlesinikopyalayippencereyikapatalimve Materialized View’imiziolusturmayadevamedelim.

 15. Materialized View – Object Browser Kullanimi KopyalamisoldugumuzSqlcumlesini Create Materialized View penceresindeki Query alaninayapistiriyoruzveardindan Next butonununyardimiyla definition adiminitamamliyorvedigeradimagecmisoluyoruz.

 16. Materialized View – Object Browser Kullanimi Yapilantum Materialized View olusumadimlarininsqlcumlesikarsiligindakicevrilmishallerinikullaniciyagostererekonaybeklemektedir. Onayi Create butonunutiklayarakgerceklestiriyoruz.

 17. Materialized View – Object Browser Kullanimi Object Browser ekranikarsinizagelecektirvebuekranda Materialized View listesindenolusturmusoldugunuz Materialized View’inizeulasipuzerindedegisiklikleryapabilirsiniz.

 18. Materialized View – Object Browser Kullanimi Sorgusonucunaulasabilmenizicin Data sekmesindenyardimalabilirsiniz.

 19. TumEgitimlere KatiliminizdanDolayi TESEKKUR EDERIM !!!

 20. Hadi ! Simdi, SorulariniziYanitlayalim…

 21. ODEV Odevteslim Mail adresi ; nanonungunlugu@gmail.com

 22. KatiliminizIcinTesekkurler BolSorguluGunler Sevdanur GENC Soruveodevteslimlerinizicin mail adresindenulasabilirsiniz… nanonungunlugu@gmail.com