1 / 12

שואת היהודים באירופה

שואת היהודים באירופה. רקע כללי. הכנת המצגת: רוית נשר קזאז. השואה על פני ציר הזמן. 1933 – המפלגה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר עולה לשלטון בגרמניה. 1933-1939 – רדיפת היהודים בתחום גרמניה הנאצית באה לידי ביטוי בכול תחומי החיים.

sierra
Download Presentation

שואת היהודים באירופה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. שואת היהודים באירופה רקע כללי הכנת המצגת: רוית נשר קזאז

 2. השואה על פני ציר הזמן 1933 – המפלגה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר עולה לשלטון בגרמניה 1933-1939 – רדיפת היהודים בתחום גרמניה הנאצית באה לידי ביטוי בכול תחומי החיים ספטמבר 1939 – גרמניה פולשת לפולין, זוהי נקודת ההתחלה של מלחמת העולם השנייה רוית נשר קזאז

 3. 1939-1941 – השנים הראשונות של המלחמה. מדיניות הנאצים כלפי היהודים מופעלת בכול התחומים שבשליטתה היהודים נאלצים לעבור להתגורר בגטאות. הגטאות מוקמים במדינות מזרח אירופה מוקמים מחנות עבודה בהם נאלצים היהודים לעבוד בתנאים קשים למען השלטונות מתרחשים מעשי רצח המוניים של יהודים בעיקר בשטחים שכבשה גרמניה מידי ברית המועצות רוית נשר קזאז

 4. 1941-1945 – מתחיל להתבצע "הפיתרון הסופי" – תהליך השמדה המונית ומאורגנת של יהודים במחנות השמדה במזרח אירופה מאי 1945 – גרמניה הנאצית נכנעת בפני כוחות הברית. מלחמת העולם השנייה מסתיימת 27 בינואר – נקבע כיום הזיכרון הבינלאומי לשואה. זהו היום בו שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו רוית נשר קזאז

 5. הגדרת המונח "שואה" המונח שואה מתייחס לרציחתם של כשישה מיליון יהודים בידי הנאצים ועוזריהם. מיום פלישתה של גרמניהלברית-המועצות, בקיץ 1941, ועד סוף מלחמת העולם השנייה, במאי 1945. • חשוב לדעת שהנאצים רדפו והרגו גם קבוצות אוכלוסייה אחרות כמו: צוענים, הומוסקסואליים, פגועי נפש, נכים ועוד. • אך במושג "שואה" נעשה שימוש על פי רוב רק בהקשר של השמדת היהודים, שכן היהודים היו הקבוצה היחידה אותה רצו הנאצים למחות מעל פני האדמה. • מאחר שאפליית היהודיםבמשטר הנאצי החלה עם עלייתו של היטלר לשלטון בינואר 1933, היסטוריונים רבים רואים בתאריך הזה אתתחילת תקופת השואה. רוית נשר קזאז

 6. השואה התרחשה בכל מקום שאליו הגיעו אליו כוחות הכיבוש של גרמניה הנאצית, גם מחוץ לגבולות אירופה. • מטרת הנאצים הייתה השמדתו של כל מי שמשתייך לעם היהודי –גברים, נשים, ילדים ותינוקות. • בשואה נרצחו גם אנשים שהיו יהודים רק בחלקם • (מצד אבא או מצד אימא) • ואפילו כאלה שהמירו את דתם. • הנאצים בדקו את יהדותם של • אנשים ארבעה דורות לאחור, • מי שאבותיו היו יהודים • נחשב ליהודי. • ערמות של כותנות הפסים – • כל שנותר מעצירי מחנה הריכוז דכאו • שבגרמניה. רוית נשר קזאז

 7. תורת הגזע הנאצית והיחס ליהודי גרמניה במרכז התפיסה הנאצית עמדה הטענה כי ישנם כי גזעי אדם עליונים וגזעי אדם נחותים. הנאצים טענו כי היהודים משתייכים לגזע נחות ואפילו מזיק לחברה שסביבם ולכן יש לבודד אותם מן החברה, ולהרחיק אותם משטח גרמניה. • מיד עם עלייתם לשלטון, החלו הנאצים לפעול למען מימוש מטרתם. • הפעולות האנטי יהודיות היו: חוקים מפלים, קיפוח כלכלי, השמצות, השפלות ונידוי חברתי. • המטרה הייתה "לנקות" את אדמת גרמניה מיהודים. • היו אומנם מעשי אלימות כלפי יהודים אבל בשלב זה עדיין לא הייתה השמדה מכוונת, כפי שנעשה בהמשך. רוית נשר קזאז

 8. הקמת הגטאות • מלחמת העולם השנייה פרצה בשנת 1939 עם כיבושה של פולין ע"י גרמניה הנאצית.בתוך זמן קצר החלו הנאצים להקים גטאות, ולרכז בהם את היהודים. • השלטון הנאצי ראה ביהודים גורמים להפצת מחלות, והצהיר כי על מנת למנוע זיהום והדבקות של אוכלוסיית ה"לא יהודים", יש לבודד את היהודים מן הסביבה, ולהרחיקם מן הציבור. • בהתאם לחשיבה זו, מיקמו הנאצים את הגטאות באזורים הצפופים, העניים והפחות מטופחים בערים. • הגטאות שהוקמו שימשו אמצעי להרחקתם ובידודם של היהודים משאר הציבור. הגטאות גם אפשרו לנאצים לשלוט ולנהל את חיי היהודים המרוכזים בהם. גטאות רבים היו מוקפים חומות או גדרות. רוית נשר קזאז

 9. הנאצים הקימו בסך הכול באירופה כ – 1000 גטאות, כל גטו היה שונה מגטו אחר. לא הייתה תבנית אחת משותפת לכלל הגטאות. אופיו של הגטו והתנהלות חייהם של היהודים בו, הושפעו בעיקר - ממיקום הגטו, זמן הקמתו והמאורעות שקדמו להקמתו. יהודים בדרכם אל גטו קראקוב בפולין רוית נשר קזאז

 10. רוית נשר קזאז

 11. מרגע הקמת הגטו, חייבו הנאצים את יהודי העיר ויהודים מן הסביבה, לעבור להתגורר בתחומי האזור שהוגדר כגטו. היציאה מתחומי הגטו נאסרה ליהודים. היהודים נאלצו לנטוש את בתיהם מאחור ואת מרבית רכושם, הנאצים הגבילו את כמות הציוד שיכול היה כל יהודי להכניס עימו אל תחומי הגטו. היהודים הוחזקו בגטאות בתנאים נוראים. הנאצים החרימו את מרבית רכושם ומנעו מהם את רוב צורכי היום-יום. הייתה צפיפות איומה. רעב קשה ומניעת תרופות בסיסיות הובילו להתפרצויות נרחבות של מגפות קטלניות בגטאות רבים. התנאים הקשים ועבודות הכפייה הממושכות הביאו להיחלשותם של היהודים ולתמותה מרובה. רוית נשר קזאז

 12. סיפורה של מזוודה רוית נשר קזאז

More Related