PAST TENSES - PowerPoint PPT Presentation

past tenses n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAST TENSES PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAST TENSES

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
PAST TENSES
161 Views
sibley
Download Presentation

PAST TENSES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PAST TENSES Minulé časy

 2. TENSES GENERALLY SIMPLE TENSE CONTINUOUS TENSE BE + …ing DO

 3. COMPARE PAST SIMPLE PAST CONTINUOUS WAS + …ING WERE DID

 4. POUŽITÍ I was having lunch when the bell rang. (Právě jsem obědval, ještě jsem neskončil, když zazvonil zvonek.) minulý průběhový čas je pozadím hlavního děje, protože popisuje nekompletní událost, tj. • minulý průběhový – pro pozadí • minulý prostý čas - hlavní děj

 5. Translate the sentences • I broke my leg when I was skating. (Zlomil/ zlomila jsem si nohu, když jsem „byl/byla bruslící“.) • My dad was driving when he saw an accident. (Táta řídil – byl zrovna řídící, nestál - když uviděl nehodu.)

 6. COMPARE • We were sitting in the garden when it started to rain. Právě jsme byli sedící na zahradě, když začalo pršet. Už jsme tam seděli. • We sat in the garden when it was raining. Venku pršelo a my jsme si sedli. Sedli jsme si na zahradu, i když už venku pršelo.

 7. PRACTISE • drink - ring I …………………… coffee when the phone …………. was drinking rang • make – break Mum ……………… a cake when she …………. a cup. was making broke

 8. play – hurt We …………… tennis when Peter ……….. his hand. were playing hurt • talk – fall They…………. when a bird ……..… from a tree. were talking fell

 9. REMEMBER Když 2 děje následují po sobě, oba se tvoří pomocí minulého prostého času

 10. Compare While my mum was cooking, our cat broke the expensive vase. (Máma „byla vařící“, když kočka rozbila vázu. – AKTIVITY SE SETKÁVAJÍ V ČASE) When she broke it, I took a broom and cleaned the floor. (Kočka jí rozbila a já jsem vzal koště a uklidil podlahu – aktivity NAVAZUJÍ, NESETKÁVAJÍ SE)

 11. Translate • Bratr šel nakupovat, když ztratil peníze. My brother was going shopping when he lost money. • Když nenašel peníze, vrátil se bez mléka. When he didn´t find the money, he came back without any milk.

 12. Practise • Dad (work) ……… in the garden when it (start) ………. to rain. • So he (stop) …… his work and (go) ……. to the kitchen. • He (cook) ……. his snack when the phone (ring) …………. • He (answer) ……. the phone and (turn on) …… TV.

 13. Practise • Dad wasworkingin the garden when it startedto rain. • So he stoppedhis work and wentto the kitchen. • He wascookinghis snack when the phone rang. • He answeredthe phone and turned on TV.

 14. While he (eat) ……….. our cat, Smokie, (walk) …….. into the living room. • Smokie (come) ………. to him and (start) ………….. to miaow. • She (miaow) ……………. and dad (get) …….more and more angry. • While she (miaow) …………….., dad (decide) ……….. to give her a small piece of his snack. • While dad (prepare) ……….. her meal, she (jump) ……… and (break) …….. my mum´s favourite bowl.

 15. While he waseating, our cat, Smokie,walkedinto the living room. • Smokiecameto him and startedto miaow. • She wasmiaowingand dad wasgettingmore and more angry. • While she wasmiaowing, dad decidedto give her a small piece of his snack. • While dad waspreparingher meal, she jumpedand brokemy mum´s favourite bowl.