slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO CYKL KONFERENCJI WRZESIEŃ 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO CYKL KONFERENCJI WRZESIEŃ 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 104

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO CYKL KONFERENCJI WRZESIEŃ 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO CYKL KONFERENCJI WRZESIEŃ 2010. ZMIENIONE AKTY PRAWNE U PROGU BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad prawnych .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO CYKL KONFERENCJI WRZESIEŃ 2010' - sian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZMIANY W PRZEPISACH

PRAWA OŚWIATOWEGO

CYKL KONFERENCJI

WRZESIEŃ 2010

slide2
ZMIENIONE AKTY PRAWNE

U PROGU BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO

slide3
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad prawnych.

Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają więc charakteru porady prawnej, a służą jedynie celom informacyjnym.

slide4

Wychowywania i nauczania, z samej ich istoty, nie można zamykać w schematy norm prawnych, nie da się bowiem układać żadnego kodeksu postępowania wychowawczego.(...) Istnienie(...) samodzielności pracy szkół wynika nie tylko z istoty wychowawczo-dydaktycznej działalności, ale także z samej struktury obowiązujących przepisów. Bowiem dyrektywy norm prawnych to sformułowania z reguły ogólne i ramowe, które w zasadzie są w stanie wytyczać nakazywaną działalność, jej cele, zadania, programy, kierunki i organizację, a nie poszczególne czynności (...).

prof. Janusz Homplewicz, Polskie prawo szkolne, s. 52-53.

slide5

Przepisy prawne stwarzają zatem raczej ramy, a działalność zgodna z prawem z reguły oznacza tylko nieprzekraczanie tych norm i ram (secundum et non praeter legem). Wszystko, co się w tych ramach mieści, nie tylko jest zgodne z prawem i nakazane, ale także oczekuje na twórczą i samodzielną inicjatywę oraz gestię organizatorską i pedagogiczną.

prof. Janusz Homplewicz, Polskie prawo szkolne, s. 52-53.

slide6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

slide7
Zgodnie z art.6 (ust. 2 i 3) obowiązującej ustawy o systemie oświaty:
 • Publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach rozporządzenia.
slide8
§ 5 ust. 2 rozporządzenia

Dodano przepis, według którego skreślenie z listy wychowanków przez organ prowadzący nie dotyczy dzieci, które będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w publicznym punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego (wchodzi w życie od 1 września 2011 r.).

Utrzymany został minimalny dzienny wymiar zajęć – 3 godz. Tygodniowy wymiar godzin uzależniony jest od wielkości grupy:

1) w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci - 12 godzin;

2) w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci - 16 godzin;

3) w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci - 20 godzin.

slide9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

slide10

W nowym rozporządzeniu uporządkowano zapisy dotyczące:

 • Kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 • Funkcjonowania szkół i punktów.
 • Zatrudniania dyrektorów szkół, kierowników punktów i nauczycieli.
slide11
I. Kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

1. Rozróżnia się dwa rodzaje nauczania za granicą:

 • szkoły – umożliwiają spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • szkolne punkty konsultacyjne – umożliwiają uzupełnianie wykształcenia.

2. Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie.

3. Określono organizację roku szkolnego.

slide12
4. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki może być spełniany poprzez:
 • uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju;
 • uczęszczanie do szkół europejskich (działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich -1994 r.);
 • spełnianie obowiązku nauki poza szkołą – nauczanie domowe;
 • uczestniczenie w kształceniu na odległość – prowadzone przez Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą;
 • uczęszczanie do szkoły, której działalność koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

5. Procedura tworzenia szkół i punktów:

Punkt może zostać utworzony, jeżeli zgłoszono do niego przynajmniej 30 uczniów.

slide13

II. Funkcjonowanie szkół i punktów

 • Procedura tworzenia szkół i punktów:

Punkt może zostać utworzony, jeżeli zgłoszono do niego przynajmniej 30 uczniów.

 • Zadania szkół i punktów:
 • Szkoły są zobowiązane :
 • realizować ramowy plan nauczania,
 • realizować program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego,
 • prowadzić zajęcia przez pięć dni w tygodniu.
 • Punkty są zobowiązane:
 • realizować uzupełniający plan nauczania,
 • realizować ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, stanowiące załączniki do projektu (1 i 2),
 • Prowadzić zajęcia edukacyjne w rybie stacjonarnym w wybrane dni tygodnia.
slide14
3. Kształcenie na odległość:

kształcenie takie może być prowadzone przez Zespół w zakresie realizacji:

 • ramowego planu nauczania,
 • uzupełniającego programu nauczania

4. Minimalna liczebność klasy:

 • 7 uczniów
 • jeżeli klasa liczy mniej uczniów, zajęcia będą prowadzone w grupach międzyklasowych, chyba, że dyrektor Zespołu wyrazi zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów.

5. Nie przewidziano organizowania oddziałów przedszkolnych w szkołach i punktach konsultacyjnych.

6. Przewidziano możliwość wydawania uczniom i absolwentom szkół i punktów pisemnych informacji o systemie szkolnym w państwie pobytu oraz zakresie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w szkole

slide15
III. Zatrudnianie dyrektorów szkół, kierowników punktów i nauczycieli.

1. Kompetencje dyrektora Zespołu - zapisy o kompetencjach nie odbiegają od poprzednich;

Określono ponadto zasady nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych krajów.

2. Powierzanie stanowisk dyrektorów szkół i kierowników punktów oraz ich odwoływania:

Kompetencje powierzania tych stanowisk i odwoływania z nich posiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Kwalifikacje dyrektorów i kierowników:

Kwalifikacje dyrektorów i kierowników określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

4.Określonozasady zatrudniania i delegowania nauczycieli oraz wymagania, jakie powinni spełniać nauczyciele.

slide16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

slide17
1. Dziennik zajęć przedszkola prowadzony jest także przezoddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Zmieniono nazwę zajęć prowadzonych w przedszkolu – z „zajęć dydaktyczno – wychowawczych” na „zajęcia wychowawczo – dydaktyczne”.

3. Wykreślono zapis o konieczności zamieszczania w dzienniku zajęć przedszkola oznaczenia realizowanego programu wychowania przedszkolnego, natomiast wprowadzonoobowiązek odnotowywania w ww. dzienniku obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć oraz tematy tych zajęć.

4. Wprowadzono zapis o konieczności wpisywania numeru PESEL uczniaw księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, księdze ewidencji dzieci i młodzieży, księdze uczniów oraz w księdze wychowanków.

slide18

5. W przypadku uczniów, którym nie nadano numeru PESEL,wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

6. Wprowadzenie obowiązku uzupełnienia wpisów w księdze ewidencji dzieci o inne formy wychowania przedszkolnego, w których dziecko może spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. Pojęcie: „ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy” zastąpiono pojęciem: „miejsce realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych”.

8. Do księgi uczniów prowadzonej przez szkołę dla dorosłych wpisuje się wyłącznie dane rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich.

slide19

9. Zrezygnowano z obowiązku wpisywania do dzienników lekcyjnych oznaczenia realizowanych programów nauczania.

 • Wprowadzono obowiązek wpisywania w dziennikach lekcyjnych szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej semestralnego planu zajęć edukacyjnych.
 • Obowiązek odnotowywania w dziennikach lekcyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowych programów nauczania dla zawodu ocen uzyskanych przez uczniów z poszczególnych modułów.

12. Zajęcia z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym dokumentuje się w jednym dzienniku zajęć, do którego wpisuje się: plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz podpis wychowawcy świetlicy prowadzącego zajęcia.

slide20
13. Zrezygnowano z dokumentowania prowadzonych przez nauczycieli zajęć i czynności (wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela) w dziennikach: „innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych …” na rzecz nowego dziennika(dla każdego nauczyciela),przeznaczonego szczególnie do dokumentowania

Do ww. dziennika wpisuje się: imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów.

14. Zobowiązano nauczyciela, prowadzącego zajęcia świetlicowe w ramach „godzin karcianych” do wpisywania do dziennika zajęć w świetlicy: tematów przeprowadzonych zajęć, obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz zaznaczania, że są to zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć opieki świetlicowej nauczyciel potwierdza podpisem.

slide21

15. Odstąpiono od obowiązku wpisywania tygodniowych planów zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć pozalekcyjnych.

16.Wprowadzono zapis o obowiązku prowadzeniaodrębnego dziennika dla indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu katalogu dokumentów stanowiących podstawę wpisów w arkuszu ocen ucznia o protokoły sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz o protokoły z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

18. Zrezygnowano z obowiązku wpisywania w arkuszu ocen adnotacjio wydaniu świadectwa dojrzałości i jego odpisu (świadectwa wydają OKE, szkoła tylko je przekazuje).

slide22
19. Rozszerzono możliwość przekazania kopii arkusza ocen ucznia do innej szkoły w sytuacji, gdy uczeń zmienia szkołę. Możliwe jest nie tylko przesłanie kopii do tej szkoły, ale także wydanie jej za pokwitowaniem rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi (kopia musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem).

20. Przyjęto, że wpis tematu zajęć do dziennika elektronicznego stanowipotwierdzenia przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela.

egzamin klasyfikacyjny
Egzamin klasyfikacyjny

Szkoły i placówki mają czas na dostosowanie prowadzonych aktualnie ksiąg ewidencji, ksiąg uczniów i ksiąg wychowanków – w zakresie uzupełnienia o numery PESEL (a w przypadku uczniów i wychowanków nieposiadających numeru PESEL – o serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) do dnia 1 marca 2011 r.

slide24

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)

slide25

1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej nie umieszcza się nazwy zawodu. Na wniosek absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może mu zostać wydane tylko zaświadczenie zawierające nazwę zawodu, w którym kształcenie było prowadzone.

2. Ewidencja wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych powinna zawierać: imię (imiona) i nazwisko, numer Pesel ucznia lub absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia lub absolwenta.

Podobną regulację wprowadzono też w odniesieniu do wydawanych przez szkoły podstawowe i przedszkola legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

slide26
3.  Wprowadzony został nowy wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdają egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 (wzór nr 77).

Dotychczasowy wzór świadectwa dojrzałości (wzór nr 76) dotyczy osób, które do r. szk. 2008/2009 włącznie nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny. Mogą one ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

4. W przypadku, gdy absolwent zdaje na egzaminie maturalnym  przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości jest odnotowywany poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot dodatkowy.

slide27
5. Gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, możliwe jest odtąd wpisywanie na świadectwach nazwy zespołu. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w odniesieniu do szkół wchodzących w skład specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego.

6.  Wprowadzony został jeden wzór świadectwa ukończenia szkoły danego typu, który obowiązuje nie tylko w szkołach dla dzieci i młodzieży, ale też w szkołach dla dorosłych. Prawo stosowania wzoru świadectwaukończenia szkoły z wyróżnieniem nadal ograniczone będzie wyłączniedo szkół dla dzieci i młodzieży.

Określono zasady obowiązujące przy wypełnianiu pismem komputerowym świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły.

7.  We wszystkich wzorach świadectw wprowadza się pozycję przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL ucznia (słuchacza).

slide28
8. We wzorach świadectw wydawanych przez szkoły nie zamieszcza się informacji, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę „na podstawie uchwały rady pedagogicznej”. Informacja o takiej uchwale i dacie jej podjęcia odnotowywana jest w arkuszu ocen każdego ucznia.

9. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, muszą wydać rodzicom „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na druku według dotychczasowego wzoru mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

slide29
10. Uchylony został zapis umożliwiający szkołom wydawanie świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Szkoły, które posiadają własne wzory tych świadectw, mogą je wydać do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

11. W r. szk. 2010/2011 nowe arkusze ocen ucznia (wzory nr 53 – 56 wg zał. nr 3) należało założyć uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I gimnazjum.

12. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej (klasy II – VI), gimnazjum (klasy II – III) i szkoły ponadgimnazjalnej(do czasu wejścia nowej podstawy programowej), założone na drukach wg dotychczasowych wzorów, będą prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

slide30

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

slide31

W rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadzono definicję pojęcia specyficzne trudności w uczeniu się, które odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

Dodano zajęcia edukacyjne (zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne) m.in. w § 7

Nowe brzmienie:

§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

zwolnienie z zaj wychowania fizycznego zaj komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej
Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej

Zmiany wprowadzone w § 8. umożliwiają klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wych. fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w przypadku, gdy okres zwolnienia nie jest zbyt długi. Dotychczasowy nie było takiej możliwości, gdyż niezależnie od okresu zwolnienia ucznia z niektórych zajęć, nakładał on obowiązek wpisywania w dokumentacji „zwolniony" zamiast oceny klasyfikacyjnej.

Nowe brzmienie:

§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

zwolnienie z nauki drugiego j zyka obcego
Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Proponuje się, aby zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego następowało do końca danego etapu edukacyjnego. W obecnie obowiązujących przepisach takie zwolnienie mogło dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

Do powodów uzasadniających zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego zaliczono również afazję oraz zespół Aspergera.

Nowe brzmienie:

§ 10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

roczna ocena opisowa w kl i iii
Roczna ocena opisowa w kl. I-III

Wskazano jakie informacje powinna zawierać ocena opisowa.

Nowe brzmienie

Dodano w § 13 ust. 3a :

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

ocena klasyfikacyjna zachowania
Ocena klasyfikacyjna zachowania

Dopuszczono opinię niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejprzy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe.

Nowe brzmienie:

§15.6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Rada pedagogiczna otrzymała kompetencje w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole. Zrezygnowano z obligatoryjnego niepromowania lub ukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania.

Nowe brzmienie:

§15.8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

egzamin klasyfikacyjny1
Egzamin klasyfikacyjny

Wpisano nowe zajęcia dydaktyczne - zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne. Uściślony został termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą egzaminu nie przeprowadza się z określonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych będzie miał możliwość przystąpienia do niego w dodatkowym terminie.

Nowe brzmienie:

§ 17.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

slide37
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dot. trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej

Określono termin przeprowadzenia sprawdzianu. Dotychczasowe przepisy nie określały tego terminu i dyrektorzy szkół ustalali bardzo różne terminy, które nie zawsze korespondowały z zasadami tego sprawdzianu.

Nowe brzmienie:

§ 19 ust.3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

promocja uczni w
Promocja uczniów

Odstąpiono od obowiązku uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej. Podobnie zrezygnowano z konieczności uzyskiwania takiej opinii, aby rada pedagogiczna mogła postanowić o powtarzaniu przez ucznia klas I-III SP. Objęto uprawnieniami również laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum.

Nowe brzmienie:

§ 20 ust. 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

egzamin poprawkowy
Egzamin poprawkowy

Uczeń otrzymał prawo do dwóch egzaminów poprawkowych. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma mieć formę zadań praktycznych. Nałożono na dyrektora obowiązek wyznaczenia terminu egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uwzględniono szkoły ponadgimnazjalne w przypadku kiedy to rada pedagogiczna może-jeden raz w ciągu etapu kształcenia podjąć decyzję o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nowe brzmienie:

§ 21 ust.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

projekt edukacyjny
Projekt edukacyjny

Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wynika z zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wskazujących na konieczność wykorzystywania przez nauczycieli w procesie kształcenia różnorodnych metod aktywizujących.

Celem wprowadzenia obowiązku realizacji zespołowego projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności uczniów umożliwiających im sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala dyrektor szkoływ porozumieniu z radą pedagogiczną, przy czym zespołowy projekt edukacyjny może być również realizowany przez nauczycieli na prowadzonych przez nich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Proponuje się, aby udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego był brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia. Szkoły będę zatem zobligowane do uwzględnienia w kryteriach oceniania zachowania, zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym, udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

Szkoły powinny dostosować swoje statuty w tym zakresiedo 30 listopada 2010 r.

W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, będą zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających uczniowi udział w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z tego obowiązku.

projekt edukacyjny1
Projekt edukacyjny

Nowe brzmienie:

"§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Zrównano zasady klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej – wszystkie szkoły dla dorosłych powinny klasyfikować słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych (§ 24 ust.1);

Nowe brzmienie:

"§ 24. 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych1
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Wprowadzono dla słuchacza obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych/ konsultacjach oraz wykonania pracy kontrolnej w przypadku otrzymania oceny negatywnej z zajęć edukacyjnych (§ 24 ust. 2-5);

Osoby dorosłe dokonując wyboru kontynuowania nauki w szkole powinny mieć świadomość konsekwencji takiego wyboru. W systemie oświaty, obok kształcenia w systemie szkolnym istnieje możliwość uzyskania wykształcenia również w trybie eksternistycznym. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia do szkoły, mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1273).

Nowe brzmienie:

"§ 24. 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.";

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Skrócono termin przystąpienia do egzaminu semestralnego słuchacza, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do tego egzaminu;

Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin do 31 sierpnia (a nie do 15 września, tak jak było do tej pory), a egzaminu poprawkowego do końca lutego (po zakończeniu semestru jesiennego) i po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia;

Nowe brzmienie:

"§ 24a. 1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1-3 i 5.

2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 1, ustala się według skali, o której mowa w § 13 ust. 2.

3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 24b. 1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.";

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych3
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Zmiana dotyczy zrównania zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie

stacjonarnej i w formie zaocznej – wszystkie szkoły dla dorosłych powinny klasyfikować słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych (§ 24 ust.1).

(dotychczas w formie wieczorowej podstawą klasyfikowania były oceny bieżące)

Nowe brzmienie:

"§ 25. 1. W zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych oprócz egzaminów semestralnych, o których mowa w § 24a ust. 1, słuchacz zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych.

2. W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych.

3. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.

4. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

5. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.

6. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z danego modułu ustala się według skali, o której mowa w § 13 ust. 2.

7. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia oceny z danego modułu, o której mowa w ust. 6, określa statut szkoły."

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych4
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Wprowadzono możliwość powtórzenia semestru przez słuchacza, jeden raz w okresie kształcenia, wyłącznie na jego pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. Natomiast możliwość powtarzania semestru po raz drugi w okresie kształcenia będzie zależna od decyzji dyrektora szkoły poprzedzonej zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej, dzięki czemu jednostkowe przypadki problemów losowych słuchaczy nie zamkną im drogi do ukończenia szkoły, ograniczą jednak nagminne finansowanie słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia (§ 25a ust. 4);

Nowe brzmienie:

"§ 25a. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 24 ust. 2-5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 28, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.";

ocenianie klasyfikowanie i promowanie s uchaczy w szko ach dla doros ych5
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Zrównanie zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej spowodowało również zrównanie zasad zdawania egzaminów poprawkowych.

Nowe brzmienie

§ 28 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy § 24a stosuje się odpowiednio.

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

4. (uchylony)

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z § 24b ust. 1, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński (egzamin z języka ukraińskiego będzie można zdawać od roku szkolnego 2013/2014).

egzamin gimnazjalny1
Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

egzamin gimnazjalny2
Egzamin gimnazjalny

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

slide51

Egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu:

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.

Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

egzamin gimnazjalny3
Egzamin gimnazjalny

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Informacje nt. egzaminu gimnazjalnego opracowano na podst. „Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012” - www.cke.edu.pl

egzamin maturalny 2012
Egzamin maturalny 2012

Lista przedmiotów dodatkowych, z których można zdawać egzamin maturalny w części ustnej została uzupełniona o język mniejszości narodowej. Do tego egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które nie są absolwentami szkół lub oddziałów z nauczaniem danej mniejszości narodowej, gdyż absolwenci ww. oddziałów zdają egzamin z tego języka jako obowiązkowy. (§ 54 ust. 3 pkt 1 lit. b)

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. (§ 55 ust. 2)

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. (§ 55 ust. 2b)

Analogiczna sytuacja dotyczy egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy. (§ 55 ust. 4)

egzamin maturalny 20121
Egzamin maturalny 2012

§ 57.

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.

2. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4-4c.

4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

4a. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

egzamin maturalny 20122
Egzamin maturalny 2012

4b. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, którzy wybrali na egzaminie maturalnym w części pisemnej język mniejszości narodowej jako przedmiot dodatkowy, zdają ten język na poziomie rozszerzonym.

4c. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej.

5. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, mogą przystąpić do egzaminu z tego języka w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 53 ust. 1, zwanym dalej „poziomem dwujęzycznym”.

slide56

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

W ZAKRESIE WSPOMAGANIA INDYWIDUALNEGO

organizacja lekcji religii w szkole
Organizacja lekcji religii w szkole

Podstawa prawna:

Konstytucja RP

 Art. 48. 

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. /…/

Art. 53. 

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. /…/

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

organizacja lekcji religii w szkole1
Organizacja lekcji religii w szkole

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami):

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: pkt. 2 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. /…/

Art. 12. 

1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

organizacja lekcji religii w szkole2
Organizacja lekcji religii w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.z 1992r., nr 36, poz.155 z późn. zm.) jest podstawowym dokumentem regulującym zasady organizowania i nauczania religii w szkole.

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach /…/organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

organizacja lekcji religii w szkole3
Organizacja lekcji religii w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • § 2. 8. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje nauczycieli

Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczyciela określa art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

Zgodnie z ustawowym zapisem stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli były i nadal są określone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (zgodnie z delegacją Ministra właściwego do spraw oświaty zawartą w art. 9 ust. 2 KN).

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50 poz. 400).

kwalifikacje nauczycieli1
Kwalifikacje nauczycieli

Zarówno rozporządzenia obowiązujące wcześniej jak również aktualnie obowiązujące rozporządzenie, określały i określająkwalifikacje do poszczególnych typów szkół a nie do zajmowania konkretnych stanowisk w szkołach.

Przygotowanie zawodowe nauczyciela zatrudnionego na to konkretne stanowisko powinno gwarantować wykonanie zaplanowanych zadań statutowych w konkretnej szkole.

Oceny kwalifikacji nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, gdyż jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Oznacza to, iż dyrektor szkoły, przed zatrudnieniem powinien dokonać oceny kwalifikacji zatrudnianej osoby poprzez porównanie programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów z zadaniami jakie będzie realizować ta osoba na zajmowanym stanowisku.

udost pnianie ocenionych prac uczni w
Udostępnianie ocenionych prac uczniów

Podstawa prawna:

art. 51 ust. 3 Konstytucji RP stanowiący, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może określać wyłącznie ustawa i to wyłącznie w granicach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 83, poz.562) w brzmieniu:

„§ 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)”.

udost pnianie ocenionych prac uczni w1
Udostępnianie ocenionych prac uczniów

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie określa specjalnych zasad udostępniania prac wykonanych przez uczniów w trakcie egzaminów wewnętrznych (poprawkowe, klasyfikacyjne). Należy uznać więc, iż obowiązkiem dyrektora szkoły jest udostępnianie prac wykonanych przez uczniów również w trakcie egzaminów wewnątrzszkolnych.

ucze zmienia szko
Uczeń zmienia szkołę

Uczeń przebywał w szpitalu

§ 12 ust.10.Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w:

1) zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

2) jednostce pomocy społecznej

przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było klasyfikowane.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnościwychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

ucze zmienia szko1
Uczeń zmienia szkołę

Uczeń wraca z zagranicy

a/ przyjmujemy ucznia na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

b/ przywieziona dokumentacja musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) - § 19 ust.1 pkt. 3 i § 22 ust.1 pkt. 1 i 2;

2. Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999) –

art. 4 pkt. 2 i art. 9.

ucze zmienia szko2
Uczeń zmienia szkołę

Uczeń zmienia szkołę

Postępowanie dyrektora wynika z następujących przepisów prawnych:

art. 63 ustawy o systemie oświaty: Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku;

art. 7 ust. 1 pkt 2 - Szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 • Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
zatwierdzanie program w szkolnych
Zatwierdzanie programów szkolnych

Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

2b.  Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

2e.  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

decyzje dyrektora szko y
Decyzje dyrektora szkoły
 • decyzja administracyjna będąca rozstrzygnięciem władczym, zawierającym normy prawa administracyjnego, podlegająca trybowi odwoławczemu i zaskarżaniu;
 • decyzja o charakterze potocznym, nie będącą aktem stosowania prawa administracyjnego ani nie zawierającym norm prawa administracyjnego.
decyzje administracyjne dyrektora szko y
Decyzje administracyjne dyrektora szkoły
 • Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (skreślenia dokonuje dyrektor w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego).
 • Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej – art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 • Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – art. 16 ust 4 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 • Decyzja na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą - art. 16 ust 8 ustawy o systemie oświaty.
decyzje administracyjne dyrektora szko y1
Decyzje administracyjne dyrektora szkoły
 • Decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – art. 66 ustawy o systemie oświaty (na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Decyzja o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
slide72

WNIOSKI Z KONTROLI PLANOWYCH

I DORAŹNYCH

PRZEPROWADZONE PRZEZ WIZYTATORÓW

DS. KONTROLI

W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2010 DO 27 SIERPNIA 2010 R.

slide73
Niepubliczny punkt przedszkolny musi mieć opracowany dokument organizacyjny;

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – organ prowadzący punkt lub zespół ustala jego organizację (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).

slide74
Księgi ewidencji uzupełniać na bieżąco m.in. o wpisy dotyczące danych osobowych dziecka, informację o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, w tym o przedszkolu za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym. Zdarzyło się, że księga nie była prowadzona przez 5 lat.

§ 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 późn. zm.).

slide75

Prowadzić systematyczny nadzór nad realizacją obowiązku przygotowania przedszkolnego.

art. 14 b ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5 b.

slide76

Arkusze ocen uczniów prowadzić na właściwych drukach.

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych – wzory (…) druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

slide77

Wpisy w arkuszach ocen uczniów dokonywać na podstawie danych zawarty w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań radu pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§ 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide78

Miesiąc urodzenia ucznia w arkuszach ocen wpisywać wyrazami w pełnym brzmieniu.

§ 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide79

W wierszach, które nie zostały wypełnione w arkuszach ocen wstawiać poziomą kreskę.

§ 14 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

slide80

Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w arkuszach ocen dokonywać poprzez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora lub osobę upoważnioną na piśmie do dokonania sprostowania.

§ 22 ustęp 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide81

Prowadzić dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen.

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide82

W arkuszach ocen ucznia wpisywać datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

§ 12 ustęp 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide83

Arkusze ocen układać w księgi arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy umieszczać adnotację; „Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w … roku”.

§ 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide84

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego załączać do arkusza ocen.

Do protokołu dołączać pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 19 i 21 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

slide85

Plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników uzupełnić o kody zawodów i wszystkie informacje zgodnie z przepisami prawa.

Rozporządzenie MEN z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 61, poz. 378).

slide86

W szkolnych planach nauczania należy dodatkowo uwzględniać dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne wynikające z programów rewalidacji.

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

slide87

Zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, są zobowiązane zalecać w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

slide88

Opinie psychologiczno-pedagogiczne wydawać na podstawie badań, koniecznych do ich sporządzenia oraz przekazywać rodzicom niezwłocznie po ich wydaniu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradnispecjalistycznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

slide89

Zajęcia rewalidacyjne w szkołach specjalnych planować w wymiarze 10 godzin na każdy oddział klasowy (30 godzin w cyklu 3-letnim).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

slide90

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze organizować w grupach od 2 do 4 wychowanków.

§ 9 ust. 2 rozporządzenia MEM z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76).

slide91

Realizację przebiegu zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dokumentować w dzienniku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w którym zamieszczać m.in. indywidualny program zajęć, a także opis przebiegu zajęć z każdym uczniem.

§ 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

slide92

Na bieżąco dokumentować wszelkie informacje dotyczące przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833).

slide93

Rekrutację do przedszkola prowadzić zgodnie z zapisami statutu.

§ 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

slide94

Dyplomy studiów wyższych uzyskane przez nauczycieli za granicą, zatrudnianych w szkołach/placówkach muszą być nostryfikowane.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255 z późn. zm.).

slide95

Statut szkoły powinien jednoznacznie określać rodzaje kar stosowanych w szkole wobec uczniów i tryb odwołania się od kary.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

slide96

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określać w statucie szkoły.

§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

slide97

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym w szkole niezwłocznie zawiadamiać kuratora oświaty.

Opracować procedury postępowania powypadkowego.

§ 41 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

slide98

Sprawować skuteczny nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania prowadzona przez nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 12708).

slide99

Telefon interwencyjny:- przeprowadzono 48 rozmów, które dotyczyły:

oceniania i klasyfikowania (ocenianie niezgodne z przedmiotowym systemem oceniania, brak jawności ocen, odwołanie od trybu ustalonej oceny, nieinformowanie rodziców o przepisach prawa);

przeprowadzania egzaminów poprawkowych;

przemocy psychicznej (zastraszanie, obrażanie, wyśmiewanie, poniżanie);

braku realizacji zaleceń w opiniach psychologiczno-pedagogicznych;

przemocy fizycznej;

kradzieży na terenie szkoły;

bezradności szkoły wobec dzieci nadpobudliwych;

przenoszenia ucznia z klasy do klasy bez zgody rodziców;

zmiany podręczników na początku roku szkolnego;

opłat w szkole (kartki na ksero, testy do diagnoz);

selekcji dyrektora szkoły w doborze tornistrów;

przy zmianie szkoły przez ucznia brak możliwości kontynuacji języka obcego.

slide100

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI PLANOWEJ PN. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych przeprowadzonej z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli(lata 2007 – 2009)

slide101
Celem kontroli była ocena:

prawidłowości kształcenia uczniów w szkołach publicznych w zakresie wychowania fizycznego i zapewnienia warunków do uprawiania sportu szkolnego;

realizacji zadań Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wspierania wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

slide102
W skontrolowanych szkołach stwierdzono nieprawidłowości w kształceniu uczniów polegające w szczególności na:

Niedostosowaniu w ponad połowie szkół, programów nauczania wychowania fizycznego do posiadanej przez szkoły infrastruktury sportowej oraz do możliwości zdrowotnych i zainteresowań uczniów. Nauczyciele w tych szkołach nie rozpoznawali możliwości ruchowych uczniów i nie formułowali wymagań programowych;

Niewdrożeniu w co piątej szkole podstawowej i gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010, nowej podstawy programowej wychowania fizycznego;

Niepodejmowaniu, w trzech czwartych szkół, działań zapobiegających spadkowej tendencji aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego; jedna trzecia ankietowanych przez NIK uczniów skontrolowanych szkół oświadczyła, że zajęcia wychowania fizycznego nie są dla nich interesujące, a udział w nich nie pomaga w osiąganiu większej sprawności fizycznej;

Niezapewnieniu, w trzech czwartych szkół, bezpiecznych warunków odbywania zajęć wychowania fizycznego. Ponad połowa ankietowanych uczniów uznała, że niezbędne jest lepsze wyposażenie szkół w sprzęt i urządzenia sportowe;

slide103
Nieprowadzeniu, w dwóch trzecich szkół, sprawdzania postępów osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego;

Nieorganizowaniu, w jednej trzeciej szkół, zawodów sportowych takich jak mistrzostwa szkoły lub spartakiady szkolne. Ponadto w 7% szkół nie organizowano żadnych zawodów sportowych;

Nieprowadzeniu w ponad połowie szkół zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wykrytymi wadami postawy;

Nieprzestrzeganiu, w ponad połowie szkół, zasad rekrutacji do klas sportowych oraz zasad ich funkcjonowania;

Niezapewnieniu nauczycielom wychowania fizycznego, w ponad trzech czwartych szkół, odpowiednich warunków do doskonalenia zawodowego oraz nieskutecznym nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektorów w tych szkołach.