1 / 13

Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas

Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Nijolė Kliokienė Direktorė Vilnius 2009 m. kovo 27 d. Kultūros ir gamtos paveldas Verslas Turistai Valstybės turizmo politika Infrastruktūros plėtra Turizmo produktai Savivaldybių veikla.

shufang
Download Presentation

Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Nijolė Kliokienė Direktorė Vilnius 2009 m. kovo 27 d.

 2. Kultūros ir gamtos paveldas • Verslas • Turistai • Valstybės turizmo politika • Infrastruktūros plėtra • Turizmo produktai • Savivaldybių veikla Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 2

 3. Kultūros ir gamtos paveldas • 40 proc. valstybės kultūros ir gamtos paveldo vertybių • UNESCO paveldas (Vilniaus senamiestis, Kernavės istorinė archeologinė vietovė. Perspektyvoje -Trakų istorinis nacionalinis parkas) Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 3

 4. Verslas. Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasVerslas. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 4

 5. Turistai. Apgyvendinta užsienio svečių visose apgyvendinimo įstaigose (tūkst.) Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasTuristai. Apgyvendinta svečių visose apgyvendinimo įstaigose (tūkst.) 5

 6. Valstybės turizmo politika • XV Vyriausybės programa. Turizmo skyrius • Turizmo plėtros strategijų patikslinimas • Pasiekiamumo gerinimas • Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 6

 7. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasViešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-ŪM-03 priemonę „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ Viso - 125,40 milijono litų. Iš jų dvimiesčio projektams - 70 milijonų litų, arba - 55,8 proc. 7

 8. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasViešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-UM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 8

 9. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-UM-01 priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 9

 10. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasKiti projektai turėsiantys didelę įtaką dvimiesčio turizmo plėtraiPagal VP3-1.3-UM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 10

 11. Turizmo produktai • Kultūrinis turizmas. • Vilnius Europos kultūros sostinė- 2009 • Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas • Konferencijų (dalykinis turizmas) • Piligriminis turizmas (Dvimiestyje yra 7 iš 14 objektų, esančių Jono Pauliaus piligrimų kelyje) • Sportinis turizmas - 2011 metai. Europos krepšinio čempionatas Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 11

 12. Dvimiesčio savivaldybių veikla: • Suderintos turizmo plėtros strategijos • Pakankamas finansavimas strategijoms įgyvendinti • Koordinuojama rinkodara • Turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas • Turizmo verslo bendradarbiavimo skatinimas Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 12

 13. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Ačiū už dėmesį 13

More Related