slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โดย … รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล PowerPoint Presentation
Download Presentation
โดย … รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 119

โดย … รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล - PowerPoint PPT Presentation


 • 356 Views
 • Uploaded on

แผนธุรกิจดี ชี้ทางสู่ความสำเร็จ. การวางแผนธุรกิจ เพื่อรองรับ AEC. โดย … รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล. MBA, University of Hawaii at Manoa , U.S.A. (พ.ศ. 2536) ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2532). ประวัติ การศึกษา. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

โดย … รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แผนธุรกิจดี ชี้ทางสู่ความสำเร็จ...

การวางแผนธุรกิจ เพื่อรองรับ AEC

โดย…รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

slide2
MBA, University of Hawaii at Manoa, U.S.A. (พ.ศ. 2536)

ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2532)

ประวัติการศึกษา

2

slide3

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานฝ่ายจัดการตัดสิน ของ Asia Pacific Advertising Festival (AdFest)
 • กรรมการว่าด้วยการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการบริหาร บริษัทมาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด (ที่ปรึกษาและวิจัยตลาด)
 • คอลัมภ์นิสต์ นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • ผู้แต่งหนังสือ Real Estate Real Marketing, Small But Work, พลิกการตลาดเป็นพลัง, Marketing Classroom, The Corporation of Design @Work และตำราหลักการตลาด

3

slide4

ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก

intro
Intro : การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก ที่นำมาสู่การปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก จากแนวคิดการกีดกันทางการค้า สู่ยุคการค้าเสรี
 • การเปลี่ยนแปลงของไทยสู่ยุคการค้าเสรี และตลาดร่วมอาเซียน (AEC)
 • โอกาสและอุปสรรคจาก ตลาดร่วมอาเซียน ที่มีผลต่อการส่งออกไทย เช่น ข้อตกลงยกเลิกภาษีนำเข้า การกำหนดมาตรฐานสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงาน

5

2010 2015
2010 / 2015

0% IMPORT TAX (FTA / AFTA / WTO)

AEC เขตการค้าเสรีอาเชียน

8

asean a ssociation of s outh e ast a sian n ations
ASEAN(Association of South East Asian Nations)

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1967(2510) ก่อตั้ง ASEAN

 • 1967(2510) ก่อตั้งโดย 5 ประเทศ
 • ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

อาเซียน - 6

 • 1984(2527) ขยายสมาชิกบรูไน
 • 1995(2538) ขยายสมาชิกเวียดนาม

CLMV

 • 1997(2540) ขยายสมาชิกลาว พม่า
 • 1999(2542) ขยายสมาชิกกัมพูชา

CAMBODIA

รวมสมาชิก ณ ปัจจุบัน 10 ประเทศประชากร 580 ล้านคน

และกำลังมุ่งสู่…………..

2015(2558)ASEAN Economic Community

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

slide10
2018

80% OF WORK FORCE TODAY

WILL DISSAPPEAR.

10

slide11
2020

CHINA WILL BECOME

WORLD ECONOMIC LEADER.

slide12
5 out of 8 biggest capitals in the world will be in Asia

50% of world GDP will belong to Asia

Chinese language will be the most spoken one.

60+% of world’s population will be in Asia

India will be perceived as the “Intellectual Capital of the World”

2040

12

slide14

FTA ระหว่างอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่ค้า

ระหว่าง ASEAN 10 ประเทศ

AEC

ASEAN 10 : 583 ล้านคน( 9% ของประชากรโลก ) GDP 1,275 พันล้าน US$

( 2% ของ GDP โลก)

FTAกับกลุ่ม

อาเซียน+3

AS-China

AS-China

AS-Japan

AS-Korea

FTAกับกลุ่ม

อาเซียน+6

AS-Japan

AS-Korea

AS-India

AS-Australia

New Zealand

EAFTA

East Asia FTA

ASEAN (10) +China +Japan +Korea +India + Australia + NZ

ASEAN (10) +China +Japan +Korea

CEPEA

Comprehensive Economic

Partnership in East Asia

EAFTA (อาเซียน +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน( 31% ของประชากรโลก )

GDP 9,901 พันล้าน US$ (18% ของ GDP โลก)

CEPEA (อาเซียน +6) : ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )

GDP 12,250 พันล้าน US$ (22% ของ GDP โลก)

slide15
2040

WHAT WILL WE BE?

WHAT WILL WE DO?

15

slide16

CHANGE

OR

DIE

16

the changes of market
The Changes ofMarket

Call In

(Inter Connection Charge)

SMS & MMS

SMS News

by The Nation

Call Out

1900 Fortune Telling

Bug 1113

Need secondary and other sources of income to support the main business

17

slide18

The Changes ofMarket

Lubrication

Services

Car Wash

Gasoline

Convenient Store

Coffee Shop

Need secondary and third sources of income to support

the main business

18

slide19

The Changes of Competitors

Digital Camera

Mobile Phone

Portable MP3

PDA/Organizer

Portable Movie

VDO Camera

Game

e-Book

Portable Computer

Mobile Internet

Portable TV

Credit/Debit Card

19

slide22

ส่วนที่ 2 ภาพรวมกระบวนการวางแผนธุรกิจ

slide23

ประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจ

 • ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจทั่วไป กับ แผนธุรกิจเพื่อเตรียมรับ AEC
 • องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

23

slide24
ถ้าเราต้องออกจากงานประจำไปเป็นทำธุรกิจ เราจะเริ่มอย่างไร
 • ถ้าเราจะเริ่มต้นเปิดร้านกาแฟ เล็กๆ สักร้าน

เราต้องเตรียมอะไรบ้าง?

24

slide25
ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ?ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ?
 • ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่จะทำได้ชัดเจน เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาด
 • ทำให้คนอื่น (ผู้ร่วมลงทุน เพื่อนร่วมงาน ผู้สนับสนุนทุน เป็นต้น) เข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไร
 • เป็นแผนที่นำทางในการทำงานในอนาคต

25

slide26
โครงสร้างแผนธุรกิจ
 • แนวคิดธุรกิจ (Idea)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Analysis)
 • เป้าหมาย (Goals or Objectives)
 • กลยุทธ์ ในการไปสู่เป้าหมาย (Strategies)
 • กลวิธี หรือ เทคนิค (Tactic)
 • แผนปฎิบัติการ และงบประมาณ (Action Plan and Budget)
 • การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation)

26

slide27

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ธุรกิจ

slide28

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)

  • การกำหนดแนวคิดธุรกิจ
  • Key Success Factor
  • การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรทางธุรกิจ
  • การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ ปัจจัยที่ใช้ในการแข่งขัน
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การวิเคราะห์ลูกค้า

28

1 business idea
1.แนวคิดธุรกิจ(BUSINESS IDEA)
 • อธิบายให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร
 • เริ่มจาก ไอเดียที่ชอบ และต้องเป็น ไอเดียที่ใช่
  • ทำเป็นธุรกิจเพื่อหารายได้ กำไรได้
  • เหมาะกับระยะเวลา เงินทุน และความสามารถของทีม
  • ตลาดมีความต้องการ และมองเห็นลูกค้าชัดเจน
  • มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด
  • เลียนแบบยาก

29

business idea
ตัวอย่าง แนวคิดธุรกิจ (BUSINESS IDEA)
 • Dimple Art
 • สาหร่าย เถ้าแก่น้อย
 • เนเจอร์กีฟ

เริ่มจากคำถามว่า ทำไม? และ ทำไมไม่?

30

workshop
Workshop
 • ถ้าท่านเข้าไปรับผิดชอบในการทำแผนธุรกิจให้กับ สินค้าใหม่ 2 สินค้านี้ ท่านจะกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างไร?
  • จะขายใคร (ใครเป็นลูกค้าเป้าหมาย)
  • ขายอย่างไร (ผลิตเป็นสินค้าแล้วขายเอง/ จ้างคนอื่นผลิต แล้วเราขาย/ ขายสิทธิบัตร ฯลฯ)
  • แนวทางการขาย ดังกล่าว ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร อะไรบ้าง และจะหาเงินที่ใหนมาลงทุน คิดว่าต้องขายให้ได้เท่าไรถึงคืนทุน

32

2 business analysis
2. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis)
 • วิเคราะห์เพื่อ ทำความเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ (Key Success and Key Failure)
 • วิเคราะห์จุดแข็ง(STRENGTH), จุดอ่อน(WEAKNESS), โอกาส (OPPORTUNITY) และอุปสรรค ( THREAT )
 • วิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจของท่านว่าเป็นใคร มีดีอย่างไร
 • วิเคราะห์ลูกค้า

35

pocket book
ธุรกิจ Pocket Book
 • ค่าจัดจำหน่าย 40-50% ค่าพิมพ์15-25% ค่าลิขสิทธิ์นักเขียน 10% ที่เหลือเป็นค่าดำเนินการและกำไรของสำนักพิมพ์ 25-30%
 • ค่าพิมพ์ ค่าลิขสิทธิ์ จ่ายภายใน 30 -60วัน หลังออกวางตลาด
 • หนังสือเป็นการฝากขายร้านหนังสือ ขายได้เมื่อไรค่อยจ่าย ตรวจสอบทุก 3 เดือน ถ้ายอดไม่เดินร้านอาจส่งคืน โดยเฉลี่ย 6-12 เดือนถึงได้ทุนคืน (ยกเว้นหนังสือขายดี)
 • หนังสือที่รับคืนมาอาจอยู่ในสภาพไม่ค่อยดี นำไปลดราคาในงานสัปดาห์หนังสือ ซึ่งจะได้รับเป็นเงินสด

36

slide37
ธุรกิจ นิตยสาร
 • รายได้หลักมาจากค่าโฆษณา ไม่ใช้การขาย
 • หนังสือเป็นการฝากขายร้านหนังสือ ขายได้เมื่อไรค่อยจ่าย ตรวจสอบทุกงวด เช่นเดือนละครั้ง
 • มีผู้อ่านเฉพาะ ลักษณะของผู้อ่านจะนำมาสู่การเลือกลงโฆษณา
 • ค่าโฆษณา กว่าจะได้เงิน 60-90 วัน
 • ถ้าหนังสือดัง ติดตลาดจะมียอดโฆษณาสูง
 • ต้นทุนต่อเล่ม สูงกว่าราคาปก
 • แจกฟรียังได้ ถ้ามีโฆษณาเยอะ

37

look out
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : LOOK OUT

ลูกค้า

คู่แข่ง

เศรษฐกิจ

โครงสร้างตลาด

การเมือง / กฎหมาย

เทคโนโลยี

ภูมิประเทศ

วัฒนธรรม / สังคม

38

look in
การวิเคราะห์หาปัจจัยภายใน : LOOK IN
 • ด้านการตลาด
  • ผลิตภัณฑ์
  • ต้นทุน
  • ช่องทาง
  • ภาพลักษณ์ / ความรู้จัก
  • บุคลาการทางการตลาด

** มองหาจุดแข็ง และจุดอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

39

s w o t analysis
S.W.O.T Analysis

S = STRENGTHS จุดแข็ง

W = WEAKNESSES จุดอ่อน

O = OPPORTUNITIES โอกาส

T = THREATS อุปสรรค

เลือกธุรกิจที่มีโอกาส หรือมีปัจจัยบวก

เลือกหรือปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดแข็งที่เรามี

จุดแข็งของเรา ที่คู่แข่งแข็งกว่า ไม่ถือว่าเป็นจุดแข็ง

40

slide41

AEC

โอกาส (Opportunities)

สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกไทย

ขยายส่งออกไปยังตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้น

ภาษีนำเข้า

ระหว่างอาเซียน

ลดลง/หมดไป

นำเข้าวัตถุดิบ / สินค้ากึ่งสำเร็จรูป

จากอาเซียนที่มีคุณภาพ /ราคาถูกได้

ทำให้สินค้าที่ผลิต สามารถ แข่งขันได้ดีขึ้น

มุ่งขายตลาดใหญ่ขึ้น

ผลิตมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ต้นทุนต่ำลง

ตลาด 10 ประเทศ

รวมเป็นหนึ่งตลาด

ขยายฐานการผลิตบางส่วน

หรือทั้งหมดไปในอาเซียนได้

ลงทุนใน

อาเซียน

ได้อย่างเสรี

 • ที่มา: สุภัฒ สงวนดีกุล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,10 มกราคม 2555

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

slide42

AEC

ภัยคุกคาม (Threats)

สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกไทย

ภาษีนำเข้า

ระหว่างอาเซียน

ลดลง/หมดไป

สินค้าจากอาเซียนจะเข้ามาขายแข่ง

 สินค้าไทยอาจเสียตลาด หากคุณภาพด้อย ต้นทุนสูง

คู่แข่งอาเซียนอาจใช้ประโยชน์จากตลาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน ทำให้ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ำลงด้วย

ตลาด 10 ประเทศ

รวมเป็นหนึ่งตลาด

ธุรกิจคู่แข่งจากอาเซียนอาจย้ายฐานเข้ามาผลิตแข่งในไทย

ลงทุนใน

อาเซียน

ได้อย่างเสรี

บริษัทต่างประเทศที่เคยจ้างบริษัทไทยผลิต หรือเคยตั้งในไทย

อาจย้ายไปจ้างบริษัทอื่น หรือย้ายฐานไปในประเทศ CLMV

 • ที่มา: สุภัฒ สงวนดีกุล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,10 มกราคม 2555

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

slide43

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

อะไรคือโอกาสสำหรับสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและหัตถกรรมในAEC ”

สินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม

สินค้าหัตถกรรม

นักท่องเที่ยวจากอาเซียนที่จะเพิ่มขี้น

ตลาดในอาเซียนอื่น โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

ส่งออกไปยังอาเซียน

สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม

การซื้อหาวัตถุดิบจากอาเซียนอื่น

การซื้อหาวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จรูป จากอาเซียนอื่น

การลงทุนในอาเซียนเป็นฐานการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน

การลงทุนในอาเซียนเป็นฐานการผลิตบางส่วน

การหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในอาเซียน

การหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในอาเซียน

โอกาสในธุรกิจบริการใหม่ๆ

โอกาสในธุรกิจบริการใหม่ๆ

slide44

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

อะไรคือภัยสำหรับสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและหัตถกรรมไทยในAEC ”

สินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม

สินค้าหัตถกรรม

สินค้าจากประเทศคู่แข่งในอาเซียนจะเข้ามาขายแข่งในตลาดไทย

สินค้าหัตถกรรมที่คล้ายคลึงกันจากประเทศอาเซียนอื่น หรือ จากประเทศ คู่ค้าอาเซียน (เช่น จีน) อาจบุกเข้ามาแข่งขันในไทย

ต้นทุนวัตถุดิบ - การผลิตอาจเสียเปรียบประเทศอาเซียนอื่น

คู่แข่งจากอาเซียนอื่นอาจเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแข่งในไทย

บริษัทที่รับจ้างผลิต (OEM) อาจเสียลูกค้าซึ่งหันไปว่าจ้างบริษัทในอาเซียนอื่นที่ได้เปรียบกว่า

การซื้อหาวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จรูป อาจยากขึ้นเนื่องจากความต้องการมากขี้น

คู่แข่งจากอาเซียนอื่นอาจเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแข่งในไทย

สินค้าส่งออกไทยที่เคยส่งไปขายในตลาดอาเซียนอยู่แล้ว อาจถูกคู่แข่งจากอาเซียนอื่นไปแข่งขาย

slide45
ฝึกการวิเคราะห์โอกาส
 • น้ำกำลังจะท่วม เราจะหาสินค้าหรือบริการอะไรมาขายดี?
 • แล้วถ้าปีนี้แล้ง และร้อนมากๆ เราจะหาสินค้าหรือบริการอะไรมาขายดี?
 • ต้องเตรียมการนานเท่าไร ถึงจะทันขาย?

45

slide46

Threat

การวิเคราะห์การแข่งขัน(COMPETITIVE FORCE ANALYSIS)

ตอบให้ได้ว่า อะไรเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราแทนที่จะเป็นคู่แข่ง

ถ้าไม่มีเราต้องสร้างให้ได้

Threat of Entry

* Entrants *

Supplier Power

* Suppliers *

Bargaining Power

Industry Competitors

*Intensity of Rivalry*

Bargaining Power

Buyer Power

* Buyers *

Threat

Threat of Substitutes

* Substitutes*

Source: Michel E Porter

46

slide47

วิเคราะห์ลูกค้า

ลูกค้าของเราเป็นใคร

เขาต้องการอะไร

ทำไมถึงต้องมาซื้อของเรา

ใครเกี่ยวข้องบ้างในการตัดสินใจ

ซื้อที่ไหน

ซื้อเมื่อไร

ซื้ออย่างไร

 • WHO ?
 • WHAT ?
 • WHY?
 • WHO PARTICIPATES ?
 • WHERE ?
 • WHEN ?
 • HOW ?

47

slide48
อายุ

เพศ

รายได้

ศาสนา

ชั้นทางสังคม

การศึกษา

อาชีพ

เชื้อชาติ

ขนาดของครอบครัว

วงจรชีวิตของครอบครัว

Old

วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์

48

life style

New

วิเคราะห์ด้วย Life Style
 • A = Activities
 • I = Interest
 • O = Opinion

49

aio framework
การทำงาน

งานอดิเรก

สังคม

วันหยุด

ความบันเทิง

สมาชิกคลับ

ชุมชน

การเลือกซื้อ

กีฬา

ครอบครัว

บ้าน

งาน

ชุมชน

การพักผ่อน

แฟชั่น

อาหาร

สื่อ

ความสำเร็จ

AIO Framework

กิจกรรม

ความสนใจ

ความคิดเห็น

 • การเมือง
 • ธุรกิจ
 • เศรษฐกิจ
 • การศึกษา
 • ผลิตภัณฑ์
 • อนาคต
 • วัฒนธรรม

50

ที่มา : Plummer. J.T. (1974) cited in Gunter, B. &Fumham. A. (1992)

slide51

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ธุรกิจ

slide52

การกำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจการกำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

(Strategic Business Plan Direction)

 • การกำหนดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ
 • การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
 • Business Model
 • แผนกลยุทธ์
 • การวิเคราะห์และกำหนดลูกค้าเป้าหมาย

52

3 goals or objectives
3. เป้าหมาย (Goals or Objectives)

เป้าหมาย

ระยะยาว

Vision and Mission

ระยะสั้น

Objectives

53

slide55

Vision and Mission

 • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพ หรือ ตำแหน่ง ที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต - What we want to be (โตขึ้นเราอยากเป็นอะไร?) เช่น TUF ต้องการเป็นพ่อครัวของโลก
 • พันธกิจ (Mission) คือ การตอบให้ได้ว่าองค์กรของเราเกิดมาและดำรงอยู่เพื่ออะไร – Why we exist(เราเกิดมาทำไม หรือ อยู่ไปเพื่ออะไร?)เช่น TUF เพื่อให้ธุรกิจอาหารทะเลของไทยได้ปักธงเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก

55

slide56

56

วิสัยทัศน์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “พ่อครัวของโลก” เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ภารกิจ- เป็นผู้ผลิตที่คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี พร้อมใส่ใจในเรื่องรสชาติ ความสะดวก และความปลอดภัย ควบคู่กับความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง- รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดต่อลูกค้า- เป็นผู้ผลิตที่มีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ ได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วน พร้อมสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน 

- เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้โอกาสการเติบโตในสายการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน- สร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และตราสินค้า เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ที่มีบทบาทบนเวทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลในระดับโลก

slide57
ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายธุรกิจตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ

57

 • ต้องการยอดขาย 5 ล้านในปี 2555 และขยายเป็น 20 ล้าน ในปี 2558 ในตลาดส่งออกอาเซียน
 • ต้องการ ยอดขายจากลูกค้าใหม่ ไม่ต่ำกว่า 10% ของยอดขายในทุกๆปี
 • ต้องการมีส่วนแบ่งตลาดอย่างน้อย 5% ในตลาด......ในปี 2560
 • ยอมขาดทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทในปีแรก และต้องคืนทุนภายใน 3 ปี หลักจากนั้นต้องการกำไรไม่ต่ำกว่า 5% ของยอดขาย
 • ต้องการให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักในอาเซียน โดยมีอัตราการรับรู้ไม่น้อยกว่า 25% ภายใน 3 ปี
slide58

เป้าหมาย ทางเลือก

ยอดขาย 20 ล้านใน 3ปี 1.ได้มาจากการขายผ่านชายแดน

2.ได้มาจากตัวแทนจำหน่ายใน มาเลเซีย

3.ได้มาจาก E-commerce + Fair

ส่วนแบ่งการตลาด 5% 1.จากการซื้อกิจการคู่แข่งในประเทศนั้น

2.จากการลดราคา เพื่อขยายตลาด

3.น่าจะได้มาจากการเพิ่มจุดจำหน่าย

 • การวิเคราะห์ทางเลือกและกลยุทธ์

การวิเคราะห์กลยุทธ์ คือ การวิเคราะห์ทางเลือก (Alternatives) ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้

58

slide59
ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์ - ชาสมุนไพร
 • ต้องการ เข้าตลาดอาเซียน และมียอดขายต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ประเทศภายใน 1 ปี
 • ต้องการ ยอดขายในอาเซียน (ไม่รวมไทย) ปีแรก 2 ล้านบาท
 • ต้องการให้อัตราการเติบโตในอาเซียน โตปีละ 10%
 • ต้องการขยายไปตลาดต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูง นอกอาเซียนภายใน 3 ปี

59

slide60

การวิเคราะห์ทางเลือกและกลยุทธ์ ชาสมุนไพร

การวิเคราะห์กลยุทธ์ คือการวิเคราะห์ทางเลือก (Alternatives) ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย ทางเลือก

เข้าตลาดอาเซียน 1.มาเลเซีย

2.อินโดนีเซีย

3.พม่า

ต้องการขายปีแรก 2 ล้าน 1. รับจ้างผลิต (OEM) ให้ห้าง

2. ออกบูท ในต่างประเทศ หาตัวแทนจำหน่าย

3. ส่งออกทางอ้อม ผ่านTrader ในไทย

4. เข้าไปเปิดร้านเล็กๆ เช่าที่ขายที่ห้างในต่างประเทศ

60

4 strategies
4. กลยุทธ์ (Strategies)
 • ระยะยาว = Vision and Mission
 • ระยะสั้น = Objectives

61

slide62
กลยุทธ์พื้นฐานในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์พื้นฐานในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์

Overall Cost

Leadership

Customer Focus

Differentiation

Product

Leadership

62

low cost low price strategic lead
Low Cost Low Price Strategic Lead
 • Big C, Tesco Lotus
 • สายการบิน Low Cost
 • ตลาดนัด
 • ร้าน Just25 หรือ ร้าน 100 เยน

63

slide65

5-star beds at a 1-star prices

65

 • 5-star beds
 • Power showers
 • Central & convenient locations
 • Clean environment
 • 24-hour security
pay per use
Pay Per Use

Breakfast Set

Hair Dryer

Air Conditioning

Insurance

Towel Rental & Toiletries

Entertainment Package

Wifi

66

customer focus strategic lead
Baby Mind

โรงพยาบาลยันฮี

อาม่า โฟน R-Ma

Mandarin Oriental DharaDhevi

Customer Focus Strategic Lead

69

product leadership strategic lead
Product Leadership Strategic Lead

กาแฟดอยช้าง/ ดอยตุง

Harnn

โยธกา

70

slide71

ที่มา: อารยะมาอินทร์ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

71

differentiation strategic lead
เพลินวาน (หัวหิน)

อาราบิก้า อีสาน

Anything

Differentiation Strategic Lead

72

anything1
Anything

นี่งัย หน้าตาของเจ้า น้ำ "Anything" ที่เล่าให้ฟังถ้าไปร้านขายน้ำที่สิงคโปร์ แล้วบอกกันคนขายว่า เอาน้ำอะไรก็ได้ ได้เจอเจ้านี่แน่ มันเป็นน้ำที่คนขายเอง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มีน้ำอะไรอยู่ในกระป๋อง ต้องไปวัดดวงกันเอาเอง

74

anything2
Anything

วันก่อนสั่งมา 2 กระป๋อง หน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง แม้กระทั่ง Barcode ยังเหมือนกันเป๊ะ

พอเทน้ำในกระป๋องออกมากระป๋องแรกด้านซ้าย เป็นสไปร์ทอีกกระป๋องด้านขวา เป็นโค้ก สมกับชื่อ Anything ของมันจริงๆ

75

anything3
ที่ข้างกระป๋องยังเขียนไว้ด้วยนะว่าเป็น Anything เป็นเจ้าของเดียวกันกับ Whateverสอบถามเจ้าถิ่นแล้วได้ความว่าAnything จะเป็นน้ำอัดลมWhatever จะเป็นน้ำหวานธรรมดา ไม่อัดลม แต่จะเป็นน้ำอะไรข้างในนั้น ต้องลุ้นตอนเปิดกระป๋องเหมือนกัน ไอ้คนคิด  มันคิดได้ยังไงว๊ะเนี้ย....Anything

76

slide78

เพลินวาน

ที่มา: KarndeeLeopairote, Ph.D. | Thammasat Business School | 2010

78

slide80
กลยุทธ์ที่พัฒนาจากโอกาสบน AEC
 • Low Cost Low Price โดยใช้ประโยชน์จาก วัตถุดิบ และแรงงาน ต้นทุนต่ำ ใน AEC
 • Economy of Scale ขยายตลาดจากไทยสู่ AEC ทำให้ต้นทุนต่ำจากขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้น (แบบเดี่ยวกับในจีน)
 • รับจ้างผลิต(OEM) จากผู้ประกอบการใน AEC เพื่อส่งออก โดยอาศัยการลงทุนโรงงานที่มีมาตรฐานการส่งออกสูง
 • ซื้อหรือขาย แฟรนไซส์ หรือไลเสนส์
 • เปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิต เป็น ผู้นำเข้า สินค้าที่มีต้นทุนต่ำจาก AEC มาจำหน่ายทั้งในไทยและส่งออก

80

slide81
กลยุทธ์ที่พัฒนาจากโอกาสบน AEC
 • ส่งออกทางอ้อม ผ่านนักท่องเที่ยว และผู้คนใน AEC และต่างชาติ ที่เข้ามาในไทยมากขึ้น จาก AEC
 • ร่วมทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติใน AEC เพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกัน
 • Asia Brand สร้างแบรนด์ ในตลาด AEC + เอเชีย สู่แบรนด์ระดับโลก (แบรนด์ที่ดังในเอเชีย อาจเป็นแบรนด์ที่โลกยอมรับ)
 • ขายกิจการให้กับต่างชาติ หรือคนไทยด้วยกัน (ควบรวมเพื่อความเข้มแข็ง หรือขายเพื่อเอาเงินไปทำธุรกิจอื่น)

81

slide82
สรุปกลยุทธ์บน AEC
 • รุก บุก ลุย ไปต่างประเทศ
 • ตั้งรับ ปรับตัวให้แข็งแกร่งพอที่จะแข่งกับต่างชาติที่เข้ามาได้ และสร้างอุปสรรคให้คู่แข่งต่างชาติ (การรุก เพื่อขยายตลาดในประเทศ เพื่อปิดช่องว่างทางการตลาด เป็นการตั้งรับอย่างหนึ่ง
 • ร่วมกันกับต่างชาติ สร้างพันธมิตรเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน หรือ เกาะรายใหญ่ อยู่ใน Supply Chain ของรายใหญ่ (ไปด้วยกันแต่ฉันไม่ออกหน้า )
 • หนี ขายทิ้ง ทำอย่างอื่นดีกว่า

82

workshop1
Workshop

แต่ละกลุ่มทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจฉบับย่อ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการแผนประกอบด้วย (ให้เวลานำเสนอกลุ่มละ 10 นาที)

 • แนวคิดธุรกิจ (อธิบายว่าธุรกิจของเราคืออะไร)
 • คู่แข่งของเราคือใคร และเขาขายกันอย่างไร (ลูกค้าของเขาเป็นใคร เขามีจุดเด่นอย่างไร)
 • จะขายใคร (ลูกค้าเป้าหมาย) และทำไมลูกค้าถึงต้องมาซื้อกับเราแทนที่จะไปซื้อกับคู่แข่ง
 • กลยุทธ์หลักที่จะทำมาใช้ (กลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และอยู่ได้ต่อเนื่อง)

83

slide84

ส่วนที่ 5 แผนดำเนินงานทางธุรกิจ

slide85

การวางแผนการตลาด

 • การวางแผนการผลิต / แผนดำเนินงาน
 • การวางแผนทางการเงินและแนวทางป้องกันความเสี่ยง
 • การวางแผนด้านบุคลากร

85

5 tactic
5. จากกลยุทธ์สู่กลวิธี (Tactic)
 • การตลาด
 • การเงิน
 • การจัดการ
 • ทรัพยากรบุคคล

86

slide87

4Ps and 4Cs of Marketing

4Cs

Customer needs and wants

Cost to the customer

Convenience

Communication

4Ps

Product

Price

Place

Promotion

87

slide88
งบการเงินที่ควรรู้
 • งบลงทุน
 • ต้นทุนคงที่
 • ต้นทุนผันแปร
 • งบกำไรขาดทุน
 • ขาย
 • ต้นทุนขาย
 • กำไรขั้นต้น
 • กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • กำไรสุทธิ
 • เครดิตเทอม

88

slide89
งบลงทุน
 • ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ
 • ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • วิจัยและพัฒนาสินค้าต้นแบบ

89

slide90
ต้นทุนคงที่

ค่าเช่าร้าน

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายดำเนินการเช่น ค่ารถ

ค่าแรง

ต้นทุนผันแปร

วัสดุสิ้นเปลือง

ค่าวัตุดิบ

ต้นทุน

90

slide92
ต้นทุนของร้านกาแฟ มีอะไรบ้างน้า???
 • ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
 • ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)

92

fixed cost
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
 • ค่าเช่าร้าน 5,000 บาท/เดือน
 • ค่าเงินเดือนพนักงานรวม 12,000 บาท/เดือน
 • เครื่องบดกาแฟ 23,500 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ 35,000 บาท
 • เครื่องปั่นน้ำ 1,250 บาท
 • อุปกรณ์การชงอื่นๆ 2,000 บาท
 • ค่าน้ำประปาเหมารวม 216 บาท/เดือน

93

variable cost
ต้นทุนผันแปร(Variable cost)

วัตถุดิบทางตรง (Direct Material)

 • เมล็ดกาแฟ

1 kg. = 330 บาท

1 g.= 0.33 บาท

 • ผงโกโก้

1 kg. = 160 บาท

1 g. = 0.16 บาท

 • ผงชา

1 kg.=142 บาท

1 g. = 0.142 บาท

 • นมสด

1 กระป๋อง 400 ml.= 22.92 บาท

1ml. = 0.057 บาท

94

slide95
น้ำตาลทราย สำหรับทำน้ำเชื่อม

1กก. =28 บาท เอามาทำน้ำเชื่อมได้ 1.5 ลิตร

ตกน้ำเชื่อมมิลลิลิตรละ 28/1,500 = 0.02 บาท

 • ราคาแก้วกาแฟ

กาแฟเย็น + ฝาปิด = 2.7 บาท

กาแฟร้อน + ฝาปิด = 2.9 บาท

 • หลอด

60 หลอด 14 บาท

เพราะฉะนั้น ตกหลอดละ 0.23 บาท

95

slide96
น้ำตาลแบบซอง = 0.32 บาท/ซอง
 • ครีมเทียม = 1.06 บาท/ซอง
 • น้ำแข็ง = 30 บาท/ถุงกระสอบ

ซึ่งใช้ได้ประมาณ 100 แก้ว

คำนวณราคาแก้วละ 0.3บาท

 • นมสด 400ml. ราคา 22.92

1 ml. = 0.057

 • นมสูตรพิเศษ 48.93 ต่อ 1 ลิตร

1 ml. = 0.049 บาท

 • ค่าไฟ =4,000 บาท/เดือน

96

slide97
สรุปราคาต้นทุนวัตถุดิบทางตรงสรุปราคาต้นทุนวัตถุดิบทางตรง

97

slide98
สรุปราคาต้นทุนแรงงานทางตรงสรุปราคาต้นทุนแรงงานทางตรง
 • ค่าเงินเดือนพนักงานรวม 12,000 บาท/เดือน

คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 6.67 บาท/แก้ว

98

slide99
สรุปราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆสรุปราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าเช่าร้าน 5,000 บาท/เดือน

คิดเป็นต้นทุน เฉลี่ย 2.78 บาท/แก้ว

 • เครื่องบดกาแฟ 23,500 บาท

คิดเป็นต้นทุน เฉลี่ย 0.21 บาท/แก้ว

 • เครื่องชงกาแฟ 35,000 บาท

คิดเป็นต้นทุน เฉลี่ย 0.31 บาท/แก้ว

99

slide100
สรุปราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆสรุปราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เครื่องปั่นน้ำ 1,250 บาท

คิดเป็นต้นทุน 0.01 บาท/แก้ว

 • อุปกรณ์การชงอื่นๆ 2,000 บาท

คิดเป็นต้นทุน 0.02 บาท/แก้ว

 • ค่าน้ำประปาเหมารวม 216 บาท/เดือน

คิดเป็นต้นทุน 0.12 บาท/แก้ว

 • ค่าไฟฟ้า 4,000 บาท/เดือน

คิดเป็นต้นทุน 2.22 บาท/แก้ว

**** โดยเฉลี่ยแล้วทางร้านขายเครื่องดื่มได้ 60 แก้ว/วัน

100

slide101
สรุปราคาต้นทุนรวมเฉลี่ยสรุปราคาต้นทุนรวมเฉลี่ย

101

tactic
กลวิธี (Tactic)

104

กลวิธี คือรายละเอียดในการไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์

เช่น ร้าน Cafe LU แนวคิดธุรกิจ เป็นร้านกาแฟที่คนเลือกเพราะ บรรยากาศ มากกว่ารสกาแฟ เลือกใช้กลยุทธ์แบบปากต่อปาก ในคนพูดถึงโดยไม่ต้องโฆษณา

slide105
การแปลงกลยุทธ์สู่กลวิธีในธุรกิจต่างๆ: สินค้าเสื้อผ้า
 • เป้าหมาย
 • กลยุทธ์
 • กลวิธี
 • ต้องการเพิ่มยอดขายกับลูกค้ากลุ่มเดิม ในตลาดบน
 • ทำให้สินค้าเป็นแฟชั่น หรือมีฤดูกาลเพื่อให้สินค้า ตกสมัย
 • ออก Collection ใหม่ทุก 3 เดือน ให้ลูกค้าเบื่อของเก่า ต้องซื้อใหม่ (ตกรุ่น)
 • ทำการโฆษณา สินค้าใหม่นิตยสารระดับบน
 • จัดเดินแฟชั่นโชว์ โดยใช้นางแบบดัง
 • ใช้ ไฮโซ เป็น กลุ่มอ้างอิง

105

slide106
การแปลงกลยุทธ์สู่กลวิธีในธุรกิจต่างๆ: สินค้าเสื้อผ้า
 • เป้าหมาย
 • กลยุทธ์
 • กลวิธี
 • ต้องการระบายสินค้าที่ตกรุ่น
 • ต้องการได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ กำลังซื้อต่ำ
 • ราคาต่ำ
 • ของที่ตกรุ่น นำมาลดราคา
 • เปิดหรือขายผ่าน Outlet Store เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมาย

106

slide107

ส่วนที่ 6 แผนปฎิบัติการและงบประมาณ

slide108

การแปลงกลยุทธ์ให้เป็น แผนปฎิบัติการทางธุรกิจ

 • การจัดทำแผนปฎิบัติการทางธุรกิจ
 • การกำหนดงบประมาณ

108

6 action plan and budget
6. แผนปฎิบัติการ และงบประมาณ (Action Plan and Budget)
 • ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำตลอดทั้งปี
 • ผู้รับผิดชอบ
 • งบประมาณ

109

slide115

ส่วนที่ 7. การควบคุมและประเมินผล

 • (Control and Evaluation)
slide116
การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis)
 • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (Market Share Analysis)
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อยอดขาย (Marketing Expense-to-Sales Analysis)
 • การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control)
  • Sales Force Efficiency
  • Advertising Efficiency
  • Sales Promotion Efficiency
  • Direct Marketing Efficiency
  • Etc.
 • Marketing Audit

116

slide117

ส่วนที่ 8 กรณีศึกษา ตัวอย่างแผนธุรกิจ

workshop2
Workshop
 • แต่ละกลุ่ม ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ ที่ร่างไว้ ใน Workshop ก่อน แล้วปรับจากแผนกลยุทธ์ มาเป็น แผนปฎิบัติการ และงบประมาณ
 • แผนงานการตลาด
 • แผนงานด้านบุคคลากร
 • แผนงานด้านการดำเนินการ (ผลิต หรือ ดำเนินธุรกิจ)
 • แผนงานด้านการเงิน
 • แต่ละกลุ่มมีเวลานำเสนอ 12 นาที

118

slide119
คำถาม ?

สอบถาม หรือติดต่อภายหลัง

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

Email: witawat@tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์