p edn ka 8 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přednáška č. 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přednáška č. 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Přednáška č. 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Přednáška č. 8. Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie. Měření a testování. Měření je přiřazování čísel objektům či událostem podle daných pravidel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přednáška č. 8' - shoshana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edn ka 8

Přednáška č. 8

Základy měření, posuzování a testování

Charakteristiky testů

Testové baterie

m en a testov n
Měření a testování
 • Měření je přiřazování čísel objektům či událostem podle daných pravidel.
 • Základem měření je metrický systém s dekadickými násobky a základní měrné jednotky SI (mezinárodní měrová soustava): metr, kilogram, sekunda, stupeň, ampér, kandela.
 • Testování je standardizovaná zkouška, kde obsah, zkušební postup, pomůcky i způsob skórování je přesně určen.
chyby m en
Chyby měření
 • a) systematické chyby: způsobené přístrojem, osobou (výška, hmotnost, čas) odstranění pomocí cejchování přístroje, několikanásobné kontroly
 • b) náhodné chyby: chyby nestejné velikosti, vyskytující se náhodně (časoměřiči 0,1 s), odstraníme je odhadem vypočteným jako aritmetický průměr z většího počtu opakování, velikost chyby pak zapisujeme jako střední kvadratickou chybu spolu s výsledkem a = [3.94  0.03] m (výsledek na tolik des. míst na kolik je chyba), chyby můžeme vyjádřit i relativně, na cejchovaných přístrojích chyby uváděny
 • c) hrubé chyby: vznikají ze špatného použití přístroje, špatného přečtení výsledků, atd. (měření je nutné opakovat)
m rn k ly
Měrné škály
 • a) škála nominální (klasifikační): číslo nahrazující název objektu (čísla na dresech), nebo označení kvalitativně odlišných kategorií - tříd objektů, které se shodují se v určitém znaku (známky)
 • b) škála ordinální (pořadová): seřazení objektů do pořadí podle kvantitativního znaku (seřazení dle velikosti, výkonů, atd.), můžeme určit , nelze určit odstupy (rozdíly)
 • c) škála intervalová: konstantní měrná jednotka-interval (den, hodina, atd.), můžeme stanovit nejen pořadí, ale i rozdíl (teploměry, kalendáře)
 • d) škála poměrová: stejná jako intervalová, pouze pevně definován nulový bod (cm, kg, počty, frekvence)
posuzov n rating
Posuzování (rating)
 • Posuzování je odhad umístění daného znaku na stupnici (kvantitativní vyjádření kvality pohybu – gymnastika, krasobruslení, skoky na lyžích, karate, skoky do vody, atd.), hodnotí se buď výsledek pohybu, nebo jeho průběh (či držení těla)–pouze pozorovatelné jevy.
 • Techniky posuzování:

A Kontrolní seznam: vypsány pohybové činnosti a testovaná osoba (sebeposuzování) , nebo učitel zaškrtává splněné činnosti ( gymnastické zápočtové požadavky, lyžování)

B Posuzovací škály:

 • numerické: 5-ti, 10-ti, 20-ti stupňová škála. Pohybový ideál je plný počet bodů a pak se podle přesně stanovených pravidel body sráží.
 • grafické: na horizontální, či vertikální přímku se umístí značka

C Uspořádání do pořadí:

 • posuzovatel udělá pořadí ve sledované skupině dle úrovně (jemnější rozčlenění než umožňují škály)
 • kombinované uspořádání do pořadí: při velkém počtu rozdělení do skupin a uvnitř skupin pak stanovení pořadí ( u kvantitativních znaků možno roztřídit pomocí procentilového pořadí na st. velké skupiny)
chyby p i posuzov n
Chyby při posuzování
 • 1) velkomyslnost: nadhodnocení známých (svých) probandů
 • 2) přísnost: opak shovívavosti při posuzování „cizích“
 • 3) chyba centrální tendence: nepoužívání krajních hodnot (špičatost křivky, 1,2 pravostranná, levostranná křivka), záměrné roztažení škály, nebo dodatečná oprava
 • 4) chyba vyplývající z kontrastu (přísní ve svém oboru, benevolentní v ostatních oborech)
 • 5) halo – efekt: chyba podobná velkomyslnosti, kde u sympatických dochází k nadhodnocení a naopak
 • 6) logická chyba: vysoké hodnocení při zdánlivě souvisejících prvcích (brzdění pluhem předvede nejlépe ten kdo nejlépe jezdí snožné oblouky)
testov sk re a normy
Testové skóre a normy
 • 1) Hrubé skóre:

a) skóre vyjádřené v hrubých jednotkách (cm, s, stupně,..)

b) skóre vyjádřené počtem opakování: do úplného vyčerpání, či za určitý čas

c) skóre vyjádřené počtem úspěchů, či počtem chyb (podání)

 • 2) Rozdělení četností:

- variační řada: vzestupně (sestupně) uspořádané hodnoty a jejich počet výskytů (četností, frekvencí)

- skupinové rozložení četností:

hranice intervalu: odhad šíře např. 0,08. R (xmax - xmin)

počet intervalů: 8-15, dle rozsáhlosti souboru

střední hodnota intervalu: „xj“ – hodnota zastupující interval

četnost intervalu: „nj“ – počet hodnot v daném intervalu

kumulativní četnost: „Nj“ = n1 + n2 + n3 + n4 +...+ nj

relativní četnost: „fj“ = nj. 100/ n

relativní kumulativní četnost: „Fj“ = f1 + f2 + f3 + f4 +...+ fj

typy rozlo en
Typy rozložení
 • Normální (Gaussovo)
 • Dvouvrcholové
 • Rozložení typu U
 • Pravostranné asymetrické rozložení
unifittest 6 60
Unifittest (6-60)
 • Somatická měření (výška, hmotnost, podkožní tuk – triceps, scapula, spina)
 • Motorické testy:
 • Skok z místa
 • Leh – sed opakovaně
 • Běh na 12 minut – Vytrvalostní člunkový běh – Chůze na 2 km
 • Člunkový běh 4x10 m
 • Opakované shyby – Výdrž ve shybu
 • Hluboký předklon v sedu
eurofit
Eurofit
 • Testy 1. priority: aerobní zdatnost (chůze na 2 km, VO2 max, vytrvalostní člunkový běh), svalově kosterní zdatnost (leh-sedy, úklony trupu, hloubka předklonu), motorická zdatnost (rovnováhový test).
 • Testy 2. priority: svalově kosterní zdatnost (výška výskoku, výdrž ve shybu, abdukce paže).
 • Testy 3. priority: svalově kosterní zdatnost (ruční dynamometrie), motorická zdatnost (talířový taping)
 • Antropometrie: 4 kožní řasy (biceps, triceps, scapula, spina), hmotnost, výška, obvod pasu a boků.