1 / 21

Sympatyczne

Sympatyczne. pomniki. - ławeczk i. Od niezapomnianej ł awki szkolnej do siedz ą cych na ł aweczce staruszk ó w, powsta wał y w r óż nych miastach Polski „pomniki - ł aweczeki“ po ś wi ę cone wybitnym rodakom. Sympatyczne i niepretensjonalne.

Download Presentation

Sympatyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sympatyczne pomniki - ławeczki

 2. Od niezapomnianej ławki szkolnej do siedzących na ławeczce staruszków, powstawały w różnych miastach Polski „pomniki - ławeczeki“ poświęcone wybitnymrodakom. Sympatyczne i niepretensjonalne. Na takiej ławeczce można odpocząć, pomyśleć, zadać siedzącej obok Ciebie osobie dręczące Cię pytanie na które ona z pewnością zna odpowiedź…

 3. Ławeczka poety Juliana Tuwima w Łodzi.

 4. Ławeczka słynnego astronoma Mikołaja Kopernika w Olsztynie

 5. Fotelteatralny Stefana Jaracza w Łodzi

 6. Pomnik popularnej aktorki Hanki Bielickiej w Łomży

 7. Kielecka ławeczka Jana Karskiego

 8. Ławeczka kryptologa - Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

 9. Międzyzdroje- pomnik ławeczka aktora Gustawa Holoubka

 10. na ławce w Poznaniu– fotografikAdam Drogomirecki

 11. Akiba Rubinstein – polski mistrz szachowy na ławce w Polanicy Zdroju

 12. Fortepian i ławeczka pianisty Artura Rubinsteina na ul Piotrkowskiej w Łodzi

 13. Słynna tarnowska ławeczkapoetów Ławeczka Agnieszki Osieckiej – znakomitej poetki, autorki ogromnej liczby znanych i do dziś chętnie śpiewanych przez Polaków piosenek; Jana Brzechwy – poety, do dziś szczególnie bliskiego dzieciom oraz Zbigniewa Herberta . Na czwartej, pustej jeszcze ławeczce, już niedługo zasiądzie - ktoś znany…

 14. Ławeczka Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie

 15. Biała Podlaska - na ławcepisarzJózef Ignacy Kraszewski

 16. Pomnik - ławeczka Władysława Biegańskiego , lekarza i filozofa wCzęstochowie

 17. Malarz - Nikifor Krynicki w ukochanej Krynicy Górskiej

 18. Staruszkowie na ławeczce. ul. Świętojańska w Gdyni

 19. Ławka gen. Władysława Sikorskiego w inowrocławskim Parku Zdrojowym

 20. Gdynia – Orłowo… ławka parkowa malarza - marynisty Antoniego Suchanka

 21. Na ławce obok A .Suchanka przysiadła bydgoszczanka G i z e l a

More Related