slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011 - PowerPoint PPT Presentation

shiro
97 Views
Download Presentation

Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Harmonizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o IIP z perspektywy opracowywanych schematów aplikacyjnych UML Dr inż. Zenon Parzyński Warszawa 8-04-2011

 2. Harmonizacja I (Dyrektywa) • Artykuł 7 • Przepisy wykonawcze określające rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacjizbiorów i usług danych przestrzennych, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Przy opracowywaniu przepisów wykonawczych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacjizbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści. W przypadkach gdy organizacje utworzone zgodnie z prawem międzynarodowym przyjęły odpowiednie standardy w celu zagwarantowania interoperacyjności lubharmonizacjizbiorów i usług danych przestrzennych, w stosownych okolicznościach, standardy te są uwzględniane w przepisach wykonawczych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz należy odwołać się do istniejących środków technicznych.

 3. Harmonizacja II • zestrojenie poszczególnych elementów w estetyczną całość; • technika tworzenia współbrzmień akordowych (np. do jakiejś melodii). Wg słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

 4. Interoperacyjność I Art 3 Dyrektywy: • 7) „interoperacyjność” oznacza możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;

 5. Interoperacyjność II • PN-EN-ISO 19101 (Geographic information — Reference model) • zdolność do zapewnienia udziału IG w zróżnicowanych środowiskach narzędziowych, przedmiotowych, instytucjonalnych i innych

 6. Propozycja harmonizacji I • W harmonizacji modeli tematycznych w kierunku zapewnienia ich wzajemnej kompatybilności postuluje się sformułowanie krajowego ogólnego modelu geodezyjnego OMG jako abstrakcyjnej podstawy modeli danych referencyjnych (2007r. – artykuł w Rocznikach Geomatyki)

 7. Propozycja harmonizacji II

 8. Harmonizacja w GUGiK I • Propozycja harmonizacji jest realizowana pod postacią Modelu Podstawowego

 9. Harmonizacja w GUGiK II

 10. Harmonizacja w GUGiK III

 11. Harmonizacja w GUGiK IV

 12. Głównym celem jest wyjść z labiryntu krajowych: ustaw, • rozporządzeń, instrukcji, wytycznych, resortowych standardów • I WEJŚĆ DO LABIRYNTU UNII: • - modelowania pojęciowego, UML, schematów pojęciowych UML i GML; • dyrektywy ISNPIRE, Ustawy o IIP, rozporządzeń (np. o interoperacyjności, metadanych), reguł implementacyjnych, specyfikacji danych, międzynarodowych norm ISO serii 19100, • który to labirynt jest znacznie prostszy (jak widać)!

 13. Dziękuję za państwa uwagę