seniorseminar soria moria 20 februar 2014 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014. Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat. Hovedtemaer. Generelt om SOP Særlig om vedtektsendringen i 2011 SOPs pensjonsytelser Engangsstønad ved død Kort om:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014' - shiri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seniorseminar soria moria 20 februar 2014

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014

Generelt om SOP

Spesielt om pensjonsytelser fra SOP

ved Grethe Veiåker Nilsen

rådgiver i Legeforeningens sekretariat

hovedtemaer
Hovedtemaer
 • Generelt om SOP
  • Særlig om vedtektsendringen i 2011
 • SOPs pensjonsytelser
 • Engangsstønad ved død
 • Kort om:
  • Gunstig pensjonssparing
  • Oppsatte pensjonsrettigheter
generelt om sop
Generelt om SOP
 • Opprettet 1.2.1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet
 • SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse
 • SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter
 • SOP ledes av et styre, hvorav fire medlemmer er oppnevnt av Legeforeningens landsstyre og ett av dept.
 • og står under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet
 • Legeforeningens sekretariat er forretningsfører
hva er sop
Hva er SOP ?
 • Sikkerhetsnett for leger
 • ”Alle” leger er medlemmer; alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år
 • Privatpraktiserende leger er målgruppen
 • Et supplement til folketrygden
 • Økonomisk sikring, men ikke forsikring
ytelser
Avbruddsytelser:

Sykehjelp

Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel

Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon

Pleiepenger/opplæringspenger

Pensjonsytelser:

Alderspensjon

Ektefellepensjon

Uførepensjon

Barnepensjon

Engangsstønad ved død

Ytelser
i tillegg til ytelsene
Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Eks.

Legeforeningens forskningsinstitutt

Seniorseminar på Soria Moria

Kollegiale støttegrupper for leger

Ressurssenteret for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning

Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

I tillegg til ytelsene:
sops utvikling
SOPs utvikling
 • Tilnærmet bortfall i overføringene etter 1992
 • Underdekning på om lag 2 mrd – av samlet kapital på ca 4 mrd
 • Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp
 • Behov for tiltak..
vedtektsendringen fra 1 1 2011 bakgrunn
Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn
 • Sviktende økonomisk bæreevne
  • Stadig reduksjon i pensjonsytelsene
  • Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden
  • Økende antall rettighetshavere
 • Pensjonsreform
  • Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger
viktigste endringer
Viktigste endringer
 • Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993.
  • Autoriserte etter 1.1. 1993
   • mister rett til alderspensjon og ektefellepensjon
   • Får lavere sykehjelpsytelse
  • Begrunnelse
   • Autoriserte etter 1.1. 1993 har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP
   • Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før 1.1. 1993
   • Autoriserte etter 1.1. 1993 kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning
vedtektsendringer avbruddsytelser
Vedtektsendringer: Avbruddsytelser
 • Ny modell for avbruddsytelsene
  • SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet
  • Legen må ta større ansvar for dekningen selv
  • Reduserte satser for sykehjelp
  • Særlig for leger autorisert etter 1993 som får lav sats ved beregning av inntektskompensasjon
disse ytelsene skjermes og gis h yeste dekning
Disse ytelsene skjermes og gis ”høyeste” dekning:
 • Fødselsstønad
 • Adopsjonsstønad
 • Pleiepenger
 • Sykehjelp til medlemmer autorisert etter 1.1.1993 som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.
pensjoner i sop
Pensjoner i SOP:
 • Alderspensjon: KUN til leger autorisert FØR 1.1.1993
 • Uførepensjon: ingen avgrensning
 • Ektefellepensjon: kun til ektefeller født før 1.1.1965 og der det avdøde medlem var autorisert før 1.1.1993
 • Barnepensjon: ingen avgrensning
pensjoner generelle vilk r
Pensjoner: generelle vilkår
 • Full opptjeningstid: 35 års heldags legevirksomhet i Norge
 • Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår
 • Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid
 • Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner
pensjonsreferansen p ref
Pensjonsreferansen (p-ref)
 • Beregningsfaktor for alle pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”).
 • Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år.
 • Utgjør i 2014 kr 73 000
 • Tilsvarer livsvarig alderspensjon fra 62 år
alderspensjon
Alderspensjon
 • Ingen fast pensjonsalder -
  • kan starte uttak alt fra 62 år
 • Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes
 • Opptjeningstid stanser ved uttak av alderspensjon
 • Uavhengig av videre arbeid og uttak fra Nav
 • Ytelsen økes med 55 % av p-ref

(i 2014 kr 40 150) for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for

fleksibelt uttak av alderspensjon
Fleksibelt uttak av alderspensjon

Livsvarig alderspensjon

 • Fra fylte 62 år: 100 % av p-ref: kr 73 000
 • Fra fylte 67 år: 137 % av p-ref: kr 100 010
 • Fra fylte 70 år: 170 % av p-ref: kr 124 100

Ti års alderspensjon

 • Fra fylte 62 år: 200 % av p-ref: kr 146 000
 • Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470
 • Fra fylte 70 år: 273 % av p-ref: kr 193 830

Alderspensjon til fylte 77 år:

 • Fra fylte 62 år: 145 % av p-ref: kr 105 850
 • Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470
 • Fra fylte 70 år: 364 % av p-ref: kr 265 720
alderspensjon vilk r
Alderspensjon - vilkår

For rett til uttak av alderspensjon fra SOP:

 • All opptjent tjenestepensjon må søkes om
 • Kan ikke stå i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning, eks KLP, SPK
  • OBS nye innmeldingsregler i KS-området
 • Dersom det ikke foreligger rett til å ta ut opptjent tjenestepensjon – rettighetene må dokumenteres ved serviceberegning (oppsatte pensjoner, rett først fra fylte 67 år)
samordning fradrag
Samordning = fradrag
 • SOPs pensjoner samordnes med tjenestepensjoner: eks. KLP, SPK
 • Med ett eneste unntak:

LP-ordningen i Storebrand

 • Det enkleste er å sammenligne livsvarig alderspensjon fra fylte 67 år:
case hvordan beregnes petters alderspensjon
Case – hvordan beregnes Petters alderspensjon?
 • Petter Hansen
 • 65 år
 • Embetseksamen 1974
 • Autorisert i1976
 • Jobbet i Norge alle år
 • 10 år på sykehus -

resten privat praksis

slide22

Livsvarig fra SOP fra fylte 67 år

Og livsvarig fra KLP fra fylte 67 år

= fradrag krone for krone

alderspensjon samordning
Alderspensjon - samordning
 • Ved valg av uttaksperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon:
  • Tjenestepensjonen omregnes til tilsvarende uttaksperiode:
  • Eks: Tiårig alderspensjon fra SOP
  • Den i utgangspunktet livsvarige alderspensjonen fra KLP omregnes som om den også ble utbetalt over ti år
  • Ergo fradrag for høyere beløp enn det man faktisk får utbetalt
slide24

Tar ut fra SOP fra fylte 70 år

Velger ti års utbetaling

30 000 fra KLP fra fylte 67 år

KLP omregnes før samordning

Årlig pensjon fra SOP i ti år

case 2 hva f r ge i alderspensjon
Case 2– hva får Åge i alderspensjon?

Overlege Åge Normann

67 år

Over 35 år i jobb som lege

30 års fartstid på sykehus

Drevet privat praksis med

20% tilskudd i 15 år

Rett til pensjon fra SOP?

25

alderspensjon for sykehusleger
Alderspensjon for sykehusleger

Bruttogaranti på 66 % av lønn opp til 12 G = kr 1 022 940

(fast lønn + faste avtalte tillegg)

66 % = 675 140

inkl folketrygd = ca 330 000 fra KLP/SPK

Ikke rett til pensjon fra SOP pga samordning –

maks livsvarig alderspensjon fra SOP er kr 100 010 ved 67 år

26

uf repensjon
Uførepensjon
 • Forutsetter minst 50 % uførhet
 • Trer inn etter sykehjelpens opphør
 • Medregning av fremtidig opptjeningstid
 • Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år (2014: kr 100 010)
 • Utbetales til 67 år
 • Kan kombineres med alderspensjon
 • Ved overgang til alderspensjon – får ikke medregnet år med uførepensjon etter 62 år
uf repensjon forts
Uførepensjon - forts
 • Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2014: kr 40 150)

Begrensning:

 • Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet
 • Kan sammen med ytelser fra Nav, arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2014: kr 1 022 940)
ektefellepensjon
Ektefellepensjon
 • Til ektefeller født før 1.1.1965 og der avdød medlem var autorisert før 1.1.1993
 • 75 % av p-ref (i 2014: kr 54 750)
 • Samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger,
 • men uavhengig av pensjon fra Nav og arbeidsinntekt
ektefellepensjon forts
Ektefellepensjon – forts.
 • Fraskilt ektefelle har ingen rettigheter
 • Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap
 • Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall, som følge av kjent sykdom, inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått
barnepensjon
Barnepensjon:
 • Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.
 • 85 % av p-ref (2014: kr 62 050)
engangsst nad ved d d
Engangsstønad ved død
 • Ytelse tilstås med 2 G = kr 170 490 til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år
 • Dersom legen ikke har etterlatte ref. over ytes

1/2 G = kr 42 623 til boet

 • Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening
 • NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet
slide33

Legeforetakenes pensjonsordning (LP)

 • Etablert i oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP og Storebrand
 • Som følge av Lov om OTP (fra 2006)
 • Av SOP vedtatt samordningsfri i forhold til SOP-pensjoner – hjemlet i nye vedtekter fra 2008
 • Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten)
 • Over 2500 har etablert ordningen
 • 1000 ordninger har knytter til seg uføredel
 • God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital
lp ordningen forts
LP - ordningen forts
 • Gjennom egen sparing fikk næringsdrivende leger mulighet til å øke egen pensjon.
 • Innehaver uten ansatt i foretaket kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. ca 37.500 kr/år) – satsene er foreslått økt – men dessverre ikke per 1.1.2014
 • Innehaver med ansatte isamme foretak – kan spare adskillig mer – men må ha tilsvarende profil på de ansatte –

Ny tjenestepensjonslov fra 1.1.2014

offentlige tjenestepensjonsordninger
Offentlige tjenestepensjonsordninger
 • Mange privatpraktiserende leger har lang opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger
 • Avslutning av karrieren i offentlig tjenestestilling kan være lønnsomt for pensjonen:
  • Bedre opptjeningstid
  • Unngår beregning etter regler for oppsatt pensjon
  • Opphevelse av knekkpunktet kan få virkning
informasjon om sop internett www sop no e post sop@legeforeningen no

Informasjon om SOPInternett: www.sop.noe-post: sop@legeforeningen.no

Legeforeningens sekretariat:

Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: 23 10 92 10

Rådgiver: Tone Houge Holter: 23 10 92 09

Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen: 23 10 92 07