prospekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROSPEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROSPEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PROSPEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

PROSPEKT. Javne ponude i uvrštenja Sandra Opačić, Željko Kopčić. OBVEZA OBJAVE. Prije javne ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, ponuditelj, izdavatelj ili podnoitelj zahtjeva za uvrštenje obvezan je objaviti prospekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROSPEKT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prospekt

PROSPEKT

Javne ponude i uvrštenja

Sandra Opačić, Željko Kopčić

obveza objave
OBVEZA OBJAVE
 • Prije javne ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, ponuditelj, izdavatelj ili podnoitelj zahtjeva za uvrštenje obvezan je objaviti prospekt
 • Prospekt prethodno mora biti odobren od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
javna ponuda definicija
JAVNA PONUDA - DEFINICIJA
 • ponuda vrijednosnih papira javnosti ili javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim vrijednosnim papirima, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na kupnju odnosno upis tih vrijednosnih papira. U ovu definiciju uključen je i plasman vrijednosnih papira putem financijskih posrednika
iznimke od primjene zakona
IZNIMKE OD PRIMJENE ZAKONA
 • Članak 342. određuje situacije na koje se Zakon ne primjenjuje, za istaknuti su sljedeće odredbe:
 • st. 1. točka 4. - vrijednosni papiri kod kojih ispunjenje obveze iz vrijednosnog papira bezuvjetno i neopozivo jamči država članica ili tijelo lokalne ili regionalne uprave države članice,
 • St. 1. toč. 6. vrijednosni papiri koji su predmet javne ponude, a ukupni iznos naknade u ponudi je manji od 2.500.000 eura, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od 12 mjeseci,.
iznimke od obveze javna ponuda
IZNIMKE OD OBVEZE(javna ponuda)

1. ponude vrijednosnih papira isključivo kvalificiranim ulagateljima,

2. ponude vrijednosnih papira koja je upućena prema manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba koje nisu kvalificirani ulagatelji

3. ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 50.000 eura po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu,

4. ponude vrijednosnih papira pojedinačne nominalne vrijednosti od najmanje 50.000 eura,

5. ponude vrijednosnih papira s ukupnom naknadom za vrijednosne papire koja je manja od 100.000 eura, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od dvanaest mjeseci,

6. ponude dionica izdanih u zamjenu za ranije izdane dionice istog roda, ako se njihovim izdavanjem ne povećava temeljni kapital društva,

iznimke od obveze javna ponuda1
IZNIMKE OD OBVEZE(javna ponuda)

7. ponude vrijednosnih papira koji su ponuđeni kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je za te vrijednosne papire dostupan dokument koji sadrži informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu,

9. ponude vrijednosnih papira koji će biti dodijeljeni u postupku pripajanja ili spajanja društava, pod uvjetom da je za te vrijednosne papire dostupan dokument koji sadrži informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu,

iznimke od obveze javna ponuda2
IZNIMKE OD OBVEZE(javna ponuda)

10. dionica koje se:– izdaju postojećim dioničarima, po osnovi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva, ili– u drugim slučajevima nude ili će biti dodijeljene postojećim dioničarima besplatno, ili kao isplata dividende, pod uvjetom da su te dionice istog roda kao i dionice koje daju pravo na nove dionice te da je dostupan dokument s informacijama o broju i karakteristikama ovih dionica te o razlozima i detaljima ovakve ponude,

11. vrijednosnih papira koje izdavatelj, čiji su vrijednosni papiri već uvršteni na uređeno tržište, ili društvo koje je povezano s izdavateljem, nudi ili će ponuditi bivšim ili sadašnjim članovima uprave ili zaposlenicima izdavatelja, pod uvjetom da je dostupan dokument s informacijama o broju i karakteristikama ovih dionica te o razlozima i detaljima ovakve ponude,

iznimke od obveze uvr tenje
IZNIMKE OD OBVEZE(uvrštenje)

1. dionice koje, u razdoblju od 12 mjeseci, predstavljaju manje od 10% ukupnog broja dionica istog roda koje su već uvrštene na isto uređeno tržište,

2. dionice izdane u zamjenu za već postojeće dionice istog roda, a koje su već uvrštene na isto uređeno tržište, pod uvjetom da izdavanjem ovih dionica nije povećan temeljni kapital izdavatelja,

3. vrijednosne papire koji su ponuđeni kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je za te vrijednosne papire dostupan dokument koji sadrži informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu,

4. vrijednosne papire koji će biti dodijeljeni u postupku pripajanja ili spajanja društava, pod uvjetom da je za te vrijednosne papire dostupan dokument koji sadrži informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu,

iznimke od obveze uvr tenje1
IZNIMKE OD OBVEZE(uvrštenje)

5. dionice koje se:– izdaju postojećim dioničarima, po osnovi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva, ili– u drugim slučajevima nude ili će biti dodijeljene postojećim dioničarima, besplatno ili kao isplata dividende, pod uvjetom da su te dionice istog roda kao i dionice koje daju pravo na nove dionice te da je dostupan dokument s informacijama o broju i karakteristikama ovih dionica te o razlozima i detaljima ovakve ponude,

6. vrijednosnih papira koje izdavatelj, ili društvo koje je dio istog koncerna, nudi ili će dodijeliti bivšim ili sadašnjim članovima uprave ili zaposlenicima, pod uvjetom da je dostupan dokument s informacijama o broju i karakteristikama ovih vrijednosnih papira te o razlozima i detaljima ovakve ponude te da su vrijednosni papiri istog roda već uvršteni na isto uređeno tržište,

7. dionice koje su nastale zamjenom drugih vrijednosnih papira ili ostvarivanjem prava koje daju drugi vrijednosni papiri, pod uvjetom da su te dionice istog roda kao i dionice izdavatelja koje su već uvrštene na uređeno tržište.

prospekt1
PROSPEKT
 • Prospekt mora sadržavati informacije o izdavatelju, informacije o vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti, odnosno uvršteni na uređeno tržište te sažetak prospekta.
 • Informacije u prospektu moraju biti točne i potpune, a prospekt dosljedan
 • Prospekt mora biti pregledan i razumljiv, a informacije u prospektu moraju biti prikazane na način koji omogućuje njihovu jednostavnu analizu.
 • Minimalni sadržaj prospekta uređen je Pravilnikom o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom (“Narodne novine” br. 05/09)
sa etak prospekta
SAŽETAK PROSPEKTA
 • ukratko i uporabom uobičajenih pojmova prikazane najbitnije osobine i rizici povezani s izdavateljem, jamcem i samim vrijednosnim papirima
 • Mora sadržavati upozorenje:

- da ga se smatra uvodom u prospekt,

- da svaka odluka o ulaganju mora biti temeljena na ulagateljevoj procjeni prospekta kao cjeline,

- da će ulagatelj, u slučaju tužbe i sudskog postupka u svezi s informacijama sadržanim u prospektu, izraditi prijevod prospekta na službeni jezik suda pred kojim se vodi postupak, o vlastitom trošku,

sa etak prospekta1
SAŽETAK PROSPEKTA

- da osobe koje su izradile samo sažetak, uključujući i prijevod istog, te koje su zatražile njegovu notifikaciju, solidarno i neograničeno odgovaraju samo za štetu nastalu zbog toga što sažetak dovodi u zabludu, netočan je, ili je nedosljedan kad ga se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta.

valjanost prospekta
VALJANOST PROSPEKTA
 • Prospekt je valjan 12 mjeseci od dana objave, pod uvjetom da je redovno dopunjen novim informacijama o izdavatelju ili vrijednosnom papiru
odgovornost
ODGOVORNOST
 • Osobe odgovorne za točnost i potpunost informacija u prospektu su:

1. izdavatelj i njegovi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora,

2. ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje, ako su te osobe različite od izdavatelja,

3. jamac u svezi s izdavanjem, kad je to primjenjivo i

4. osobe koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u prospektu ili dijelovima prospekta.

odgovornost1
ODGOVORNOST
 • Odgovorne osobe odgovaraju za štetu koja ulagatelju bude prouzročena zbog netočnih ili nepotpunih informacija u prospektu ili dijelu prospekta za koji su preuzele odgovornost
 • Osobe koje su izradile samo sažetak odgovaraju samo za štetu nastalu zbog toga što sažetak dovodi u zabludu, netočan je ili je nedosljedan kad ga se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta
odobrenje
ODOBRENJE
 • Prospekt odobrava HANFA
 • Rok za odobrenje je 10 dana, odnosno 20 dana za “čisti” IPO, od primitka urednog zahtjeva
 • Kada je zahtjev neuredan HANFA će u roku od 10 dana zatražiti uređivanje zahtjeva
objava prospekta
OBJAVA PROSPEKTA
 • objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske,
 • objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području druge države članice u kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni javnosti ili u kojoj će biti podnesen zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište te države članice,
 • u tiskanom obliku, besplatno stavljen javnosti na raspolaganje u službenim prostorijama u kojima posluje uređeno tržište na koje će vrijednosni papiri biti uvršteni ili u službenim prostorijama u sjedištu izdavatelja i svim poslovnicama financijskih posrednika koji obavljaju poslove u svezi provedbe upisa, odnosno prodaje vrijednosnih papira, uključujući i platne agente,
objava prospekta1
OBJAVA PROSPEKTA
 • u elektroničkom obliku na internetskim stranicama izdavatelja te na internetskim stranicama financijskih posrednika, ako su uključeni u postupak ponude vrijednosnih papira javnosti,
 • u elektroničkom obliku na internetskim stranicama uređenog tržišta na koje se traži uvrštenje,
 • u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Agencije, ako Agencija pruža ovakvu uslugu.
objava u elektroni kom obliku
OBJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU
 • Kad je prospekt objavljen u elektroničkom obliku, izdavatelj, ponuditelj i podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, obvezni su na zahtjev ulagatelja besplatno dostaviti tiskani prospekt ulagatelju. Ista obveza postoji i za mogućeg financijskog posrednika (agent/pokrovitelj)
obveze vezane uz objavu
OBVEZE VEZANE UZ OBJAVU
 • prospekt u elektroničkom obliku dostaviti HANFI, te izvijestiti HANFU o načinu objave
 • Sljedeći radni dan od objave u jednim dnevnim novinama objaviti obavijest o načinu na koji je prospekt objavljen i gdje ga je moguće pribaviti (sadržaj obavijesti propisan člankom 11. Pravilnika o minimumu informacija…)
 • Dopuna prospekta u slučaju promjene neke od informacija sadržanih u prospektu, do završetka ponude
dopuna prospekta
DOPUNA PROSPEKTA
 • Ulagatelji koji su se, prije objave dopune prospekta, obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire u javnoj ponudi, imaju pravo odustati od kupnje ili upisa tih vrijednosnih papira, i to u razdoblju određenom u dopuni prospekta, a koje ne smije biti kraće od dva radna dana od objave dopune prospekta
 • Dopuna prospekta mora sadržavati uputu ulagateljima o ovom pravu
izostavljanje informacija
IZOSTAVLJANJE INFORMACIJA

Odobrava HANFA pod uvjetom da:

 • bi razotkrivanje ove informacije bilo protivno javnom interesu, ili
 • bi razotkrivanje ove informacije moglo nanijeti značajnu štetu izdavatelju, a nije vjerojatno da bi izostavljanje ove informacije dovelo javnost u zabludu u pogledu činjenica odlučnih za utemeljenu procjenu izdavatelja, ponuditelja, jamca ili prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, ili
 • se radi o informaciji manjeg značaja za konkretno izdanje ili uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, koja ne bi mogla utjecati na procjenu financijskog položaja i razvojnih mogućnosti izdavatelja, ponuditelja ili jamca.
izvori
IZVORI
 • Zakon o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08)
 • Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom(NN 5/2009)
 • Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN 5/2009)