Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu. Gejza Blaas Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. Obsah. Predpoklady budúceho vývoja Východiská a možnosti Slovenska Strednodobé vládne stratégie Otázniky nad budúcnosťou. Globálne trendy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

Gejza Blaas

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava


Obsah
Obsah

 • Predpoklady budúceho vývoja

 • Východiská a možnosti Slovenska

 • Strednodobé vládne stratégie

 • Otázniky nad budúcnosťou


Glob lne trendy
Globálne trendy

 • Rast dôchodku, najmä v rozvojových krajinách, v dôsledku toho rast dopytu po potravinách

 • Len skromný rast produkcie (1-2%)

 • Vyššia konkurencia na svetových trhoch (posun produkcie hromadných komodít do rozvojových a bývalých tranzitívnych krajín

 • Cenová stagnácia, až pokles (rast produktivity)

 • Neistota: výsledky WTO

 • Zmiernenie rastu populácie (1,1% ročne)

  Pramene: OECD-FAO Agricultural Outlook 2005-2014, EC Prospects for agriculrural markets and income 2005-2012


Eur pske trendy
Európske trendy

 • Rast populácie v EÚ 25 0,2 %, pokles v NČS

 • Hospodársky rast v EÚ 15 cca 2 %, v EU 10 okolo 4-5 %

 • EU25: Rast dôchodku na AWU reálne 12,5% medzi 2004-2012

 • Poľnohospodárske politiky zamerané na kompenzácie produkcie verejných statkov

 • Ďalšia reforma SPP


Slovensko ak ekonomick rast zdroj konvergen n program na roky 2005 2010 ministerstvo financi sr
Slovensko čaká ekonomický rast(Zdroj: Konvergenčný program na roky 2005-2010. Ministerstvo financií SR)Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu
Adaptácia poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku znamená stagnáciu produkčnej výkonnosti(Produkcia v mil. Sk, stále ceny)


Odvetvie ije na kor podstaty pr jmy pracovnej sily rast jej produktivita sa zvy uje
Odvetvie žije na úkor podstaty... stagnáciu produkčnej výkonnostiPríjmy pracovnej sily rastú, jej produktivita sa zvyšujeZhrnutie poznatkov o v voji nie ve mi optimistick
Zhrnutie poznatkov o vývoji – nie veľmi optimistické úloha transferov rastie

 • V období posledných desiatich rokoch stagnovala produkcia a medzispotreba.

 • Farmárske ceny mierne klesali.

 • Dôchodok faktorov na 1 pracovnú silu sa mierne zvyšoval.

 • Zdrojom rastu boli dotácie na produkciu a ostatné dotácie.

 • Tvorba fixného kapitálu sa znižovala


Implement cia spp zdroj zmeny
Implementácia SPP – zdroj zmeny? úloha transferov rastie

 • Podľa podnikových údajov v roku 2005:

  - Zvýšili sa investície oproti 2004 o 43%

  (najvyšší nominálny objem od roku 1990)

  - Stúpla výrobná spotreba (110%)

  - Zlepšila sa kapitálová vybavenosť, stúpol majetok (111 %), vlastné imanie (103,5 %)

  - Rástli bankové úvery (135 %)

  - Zisk odvetvia: 2003 – 2 500 mil, 2004 +1 500 mil, 2005 + 500 mil. Sk


Vstup do eu dynamizoval obchod
Vstup do EU dynamizoval obchod úloha transferov rastie


Agropotravin rsky obchod

Čistý dovozca úloha transferov rastie

Krytie dovozu vývozom sa po vstupe do EÚ zvýšilo z 63% (2003) na 68% (2004) a 67% (2005).

Trvale pozitívna bilancia na úrovni 2-miestneho kódu HS:

- 01 Živé zvieratá

- 04 Mlieko, mliečne výr., vajcia,med

- 10 Obilie

- 11 Mlynské výrobky, slad,škroby,inulín

Agropotravinársky obchod


Scen r bud ceho v voja je ot zkou vo by modelu hospod renia

Produkcionistický model úloha transferov rastie

Socioekologický model

Scenár budúceho vývoja je otázkou voľby modelu hospodárenia


Pr rodn podmienky po nohospod rskej v roby s relat vne nepriazniv
Prírodné podmienky poľnohospodárskej výroby sú relatívne nepriaznivé

 • 65 % UAA (LPIS 1875 786 ha) je LFA

 • Katastrálna výmera je 2439408 ha

 • 26 % UAA je horská oblasť

 • 27 % pôdy sú lúky a pasienky


Preva uj znev hodnen oblasti
Prevažujú znevýhodnené oblasti relatívne nepriaznivé
Mali by plati v hody ekon mie z ekon mie rozsahu
Mali by platiť výhody ekonómie z ekonómie rozsahu platby

 • Podľa Štrukturálneho prieskumu fariem z roku 2003:

  - priemerná veľkosť korporátnych fariem (družstvo, s.r.o. a.s.) bola 1185 ha

  - Priemerná veľkosť fariem individuálnych roľníkov bola 42 ha


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia
Vládne stratégie – platbyStratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Úloha: Vytvoriť podmienky pre rýchly a dlhodobý hospodársky rast

  Prioritné oblasti:

  - informačná spoločnosť

  - veda, výskum a inovácie

  - podnikateľské prostredie

  - vzdelávanie a zamestnanosť


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do roku 2010 n rodn lisabonsk strat gia
Vládne stratégie- platbyStratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Dôraz na dokončenie štrukturálnych reforiem (fiškálna politika, sociálna oblasť, zdravotníctvo a dôchodkové zabezpečenie)

  Ciele makroekonomickej a fiškálnej politiky:

  - minimalizovať zásahy do voľného fungovania trhu

  -znižovať deficit verejných financií

  -nezvyšovať mieru prerozdeľovania v ekonomike

  -transparentná a neutrálna daňová politika


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia1
Vládne stratégie – platbyStratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

FINANCOVANIE

„financovanie (rozvojových priorít) presúvaním verejných výdavkov z oblastí, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľom tejto stratégie“

„navyšovanie verejných financií v prioritných oblastiach a znižovanie výdavkov v iných oblastiach“

Plné využitie fondov EU

Zapojiť súkromné financovanie

 • Kde vziať peniaze? – obmedziť transfery do poľnohospodárstva


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 2013
Vládne stratégie – platbyKoncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Udržateľné využívanie pôdy je základný dlhodobý cieľ


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20131
Vládne stratégie – platbyKoncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

Ciele:

Vidiek

Spotrebiteľ

Životné prostredie


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20132
Vládne stratégie – platbyKoncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority podpory životaschopného vidieka:

  Konkurencieschopné poľnohospodárstvo

  Rozvoj produkcie alternatívnych zdrojov energie

  Zlepšenie kvality života


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20133
Vládne stratégie – platbyKoncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti ponuky zdraviu neškodných a kvalitných potravín pre spotrebiteľa

  Konkurencieschopný potravinársky priemysel

  Dostatočná ponuka potravín

  Dozor nad zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravín


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20134
Vládne stratégie – platbyKoncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti zachovania prostredia a krajiny

  Podpora environmentálnych a krajinotvorných funkcií poľnohospodárstva vrátane biodiverzity a ekologického hospodárenia

  Zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi

  Zmierňovanie dosahu klimatických zmien


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • V poslednom desaťročí vývoj odvetvia smeroval k extenzite – po vstupe do EÚ môže nastať zmena (výrazný rast investícií a vlastného imania v roku 2005 – dôsledok politík)

 • Európske fondy významný faktor budúcej konkurencieschopnosti – význam II. Piliera SPP

 • Predpoklady pre konkurencieschopnú výrobu sú v určitom segmente: v produktívnych oblastiach, vo veľkých priemyslovo organizovaných farmách

 • Duálne politiky? Je to dôvod pre čiastočné viazanie platieb?


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky1
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Projekcie počítajú s rastom faktorového dôchodku predovšetkým v dôsledku rastu podpôr

 • Vo farmovej štruktúre budú prevládať korporátne farmy a veľké individuálne hospodárstva

 • Podľa súčasných očakávaní, niektoré výrobkové odvetvia budú konkurencieschopné aj pri poklese podpory trhovej ceny (odstránenie intervencie, zrušenie výrobných kvót (mlieko)

 • Úplne oddelená platba od roku 2009 – pravdepodobne diferencovaný produkčný efekt (produkčné verzus marginálne oblasti)


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky2
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Perspektíva: výrobky s geografickýmoznačením pôvodu, produkty s pridanou hodnotou (živočíšne výrobky)

 • Úloha potravinárstva: výrobky s vyšším stupňom spracovania, kvalita, nové trhy

 • Hromadné výrobky: malá perspektíva do budúcnosti


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky3
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Budú oblasti s nepriaznivými výrobnými podmienkami produkovať len netrhové statky?

 • Trhové aktivity: Diverzifikácia do turistických a rekreačných služieb

 • Environmentálne limity produktivity v intenzívnych regiónoch???