1 / 17

Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU

Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU. Přednáška 23.9.2008 Ing.Václav Hrabák Předseda Energetické sekce HK ČR. Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU byla projednána a schválena na představenstvu HK ČR 17.září 2008. Vážené dámy a pánové,

shika
Download Presentation

Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU Přednáška 23.9.2008 Ing.Václav Hrabák Předseda Energetické sekce HK ČR

 2. Hlavní orientace HK ČR na energetiku ČR a EU byla projednána a schválena na představenstvu HK ČR 17.září 2008. Vážené dámy a pánové, dovolte mi , abych Vás s tímto materiálem dnes seznámil. Hospodářská komora ČR dlouhodobě monitoruje vývoj světové energetiky, energetiky v EU a energetiky v ČR. Musíme vyslovit značné znepokojení nad postupy v EU, ale i nad některými trendy a názory v ČR. Musíme konstatovat, že energie a energetika jsou nejen jedním ze základů podnikatelského prostředí, ale je i základem fungování České republiky a v podstatě každého státu. Zásadně nesouhlasíme s postupným oddalováním řešení české energetiky, která při otevřeném trhu je i součástí energetiky EU, a proto požadujeme zodpovědný přístup všech zemí EU tak, aby některé „zeleně“ orientované země nežily na úkor těch ostatních. Jsme přesvědčeni, že každá členská země EU musí převzít dle svých možností zodpovědnost za vlastní energetiku a energetickou spotřebu. Česká republika musí energetickou bezpečnost vzhledem ke své důležitosti povýšit na úroveň státní bezpečnosti. Hospodářská komora vnímá energetiku, jako obor provozovaný ve veřejném zájmu To znamená, že energetika má být provozována tak, aby nediskriminačně uspokojovala oprávněné zájmy koncových odběratelů paliv a energie.

 3. Státní energetická koncepce České republiky Státní energetická koncepce ČR (SEK) musí být dlouhodobě platný  a stabilní strategický dokument, který mimo jiné stanoví konkrétní a jasná pravidla pro rozvoj energetiky, zejména pak pro rozvoj strategických investic. Energetika musí zajistit spolehlivý a nediskriminační  přístup k energiím a musí být řešena zejména s ohledem na konečného uživatele, především na občany a drtivou většinu podnikatelů, pro které je základem konkurenceschopnosti nejen v rámci EU, ale zejména v globální ekonomice. Základem pro snižování produkce skleníkových plynů musí být jaderná energetika, efektivní obnovitelné zdroje a  ekonomicky průhledné efektivní  snižování energetické náročnosti. V oblasti úspor energie vidíme velký potenciál, avšak zásadně  nesouhlasíme s vytěsňováním energeticky náročných výrob mimo území ČR a EU, je to cesta, která je environmentálně a hospodářsky nepřijatelná.

 4. Dopad všech navrhovaných opatření, zejména v souvislosti s globálními změnami klimatu, musí být posuzován s ohledem na konkurenceschopnost ČR nejen v EU, ale zejména v globální ekonomice. Jsme připraveni k diskusi nad způsobem stabilizace SEK. Stávající stav je velmi závislý na politické situaci a jistá současná dvojkolejnost (platná SEK a s ní nekompatibilní koaliční smlouva) nevytváří pro rozvoj energetiky vhodný rámec. Jistým východiskem je schválení SEK, případně zásad tvorby SEK formou zákona.

 5. Surovinové zabezpečení V rámci přijetí zodpovědnosti za vlastní spotřebu a životní úroveň podporujeme, aby v optimální míře a co nejšetrnějším způsobem byly čerpány a využívány tuzemské energetické zdroje s cílem docílit maximální energetickou „nezávislost“. V tomto smyslu podporujeme dotěžení všech tuzemských zásob fosilních paliv v České republice, včetně prolomení ekologických limitů a rozvoj těžby uranu, obojí za environmentálně přijatelných podmínek. Požadujeme důsledné využívání odpadních energetických zdrojů a energeticky využitelných odpadů včetně komunálních, které jsou v převážné míře neekologicky skládkovány.

 6. V žádném případě nesouhlasíme s plošným  přechodem české energetiky na zemní plyn. Bez technicky a ekonomicky podloženého  posouzení takového kroku    by následně došlo k dalšímu navýšení ceny el. energie a především tepla z centrálních zdrojů a k nepřijatelnému zvýšení dovozní závislosti ČR. Podporujeme těžbu tuzemských zásob zemního plynu. Preferujeme využívání zemního plynu tam, kde za něj není náhrada. Jedná se především o oblast lokálního vytápění a využívání zemního plynu v dopravě, kde environmentální přínosy do čistoty ovzduší jsou maximální. Mělo by dojít k omezení využívání zemního plynu ve výtopnách bez kogeneračního režimu. Pro výrobu elektrické energie by měl být plyn využíván pouze ve špičkových zdrojích s krátkodobým chodem. Energetické suroviny, které musí být nezbytně dováženy, by měly být z alespoň relativně bezpečných oblastí a s přiměřenou mírou diverzifikace zdrojů. Je pro nás nepřijatelné, aby energetické suroviny byly nástrojem ovlivňování hospodářské soutěže a ovlivňování konkurenceschopnosti v globální ekonomice.

 7. Další privatizace české energetiky Hospodářská komora  prosazuje, aby případná další privatizace energetických celků probíhala tak, aby nebyla narušena úloha státu možnou regulací, v případě negativního vývoje v energetice a to tak, aby byly minimalizovány  nepříznivé dopady do podnikatelské sféry a životní úrovně. Pokud nebude spolehlivě fungovat trh v oblasti energetiky, nejen v ČR, ale i v EU, nedoporučujeme privatizovat další podíly ČEZ a.s..

 8. Energetická bezpečnost státu Česká republika musí energetickou bezpečnost vzhledem ke své důležitosti povýšit na úroveň státní bezpečnosti. Se znepokojením sleduje růst závislosti ČR a EU na dodávkách paliv a energie ze zahraničí, konkrétně mimo území EU, většinou z velmi nestabilních teritorií. Jsme si plně vědomi složitosti této situace, zejména v souvislosti s reálnou  kapacitou domácích zásob a s plánovaným vývojem ve spotřebě paliv a energie. Přes tuto skutečnost jsme však přesvědčeni, že zejména pro výrobu elektrické energie a v teplárenství je nutné v maximální míře využívat domácí energetické suroviny, zejména pak uhlí a uran. V tomto smyslu musí sehrát významnou úlohu i další rozvoj jaderné energetiky ČR. Hospodářská komora vyslovuje vážné obavy, že v opačném případě bude stoupat hospodářská a tím pádem i politická závislost našeho státu na hlavních dodavatelích paliv a energie.

 9. Cenový vývoj paliv a energií Hospodářská komora s velkým znepokojením sleduje neustálý růst cen paliv a energie, které již dnes mají prakticky nekontrolovatelný průběh. Přibývá stále více podnikatelů, kteří v důsledku těchto nárůstů ztrácejí svojí konkurenceschopnost. Přitom vývoj v energetice ČR, EU, ale i  u zahraničních dodavatelů plynu a ropy nedávají naději, že se tato situace v nejbližším období změní. Hospodářská komora ČR požaduje na vládě ČR, aby k této situaci zaujala jasné stanovisko s návrhy opatření, která sníží negativní vlivy cen do podnikatelské sféry.

 10. Energetika a její ekologické dopady Hospodářská komora ČR  i nadále prosazuje realizovatelná opatření, která zabezpečí pozitivní vývoj v oblasti ochrany životního prostředí. Velký problém vidíme v boji s tzv. klimatickými změnami. Jelikož se jedná o globální problém, musí být tento řešen globálně se všemi důsledky. Například produkce CO2 v EU není dána produkcí nad územím EU, ale její spotřebou včetně všech dovozů po odečtení vývozů. Rozhodně nesouhlasíme se systémem lokálního omezování CO2, který výrazným způsobem zhorší konkurenceschopnost našich podnikatelů v globální ekonomice.Vyvezeme –li elektřinu z uhlí vyrobenou s nízkou účinností- tedy s vysokou produkcí CO2, musíme ušetřit CO2 např. na produkci tepla, ač toto je vyrobeno s účinností 3x vyšší, tedy s produkcí CO2 z téhož paliva třetinovou. Podporujeme zejména růst účinnosti při výrobě i spotřebě energií, čisté energetické technologie, energetické úspory a další efektivní opatření.

 11. Obnovitelné zdroje energie musejí sehrávat významnou úlohu. Jsme přesvědčeni, že stanovení směrných čísel procentuálního podílu OZE z energetické bilanci ČR a stanovení výše a rozsahu podpor na jejich zavedení, musí odpovídat reálným možnostem našeho státu, nesmí ohrozit bezpečnost dodávek energie a nesmí ohrozit  jak konkurenceschopnost většiny podnikatelů, tak i snížení životní úroveň  obyvatel ČR, zejména pak nejslabších sociálních vrstev. Nemalý význam v této oblasti je i využívání druhotných zdrojů a surovin pro energetické účely. Obnovitelné zdroje musí být posuzovány jako doplněk základních  energetických zdrojů a jejich rozšiřování musí být posuzováno komplexně ve vazbě na soulad hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů nejen v tuzemsku, ale zejména v celosvětovém měřítku. Při posuzování efektivnosti úspor a užívání obnovitelných energetických zdrojů, toto musí být provázeno komplexně a ve všech vazbách, nepřipusťme situaci s výrobou a přidáváním biolihu do benzínu. Nemalý význam v této oblasti je i využívání druhotných zdrojů pro energetické účely.

 12. Hospodářská komora ČR se  aktivně účastní na tvorbě ekologické daňové reformy a na tvorbě novely zákona o ochraně ovzduší. V této souvislosti plně prosazuje taková opatření, která pozitivně budou motivovat podnikatele k zavádění ekologických opatření. Hospodářská komora nesouhlasí s tím, aby v rámci druhé etapy ekologické reformy, či při návrzích další legislativy, došlo k daňovému, či jinému nákladovému zatížení podnikatelské sféry.

 13. Jaderná energetika Rozvoj jaderné energetiky je nezbytný. Jsme plně přesvědčeni, že v současném stavu, ve kterém se nachází energetika ČR a EU, je další Vzhledem k pozitivnímu vlivu jaderné energetiky na ovzduší a i cenu vyrobené energie, na disponibilní zásoby jaderného paliva i potenciál vyhořelého paliva, které v budoucnosti bude možno dále využívat, je jaderná energetika nezbytnou součástí energetického výrobního portfolia ČR. Hospodářská komora se plně staví za další rozvoj jaderné energetiky v ČR.

 14. Úspory paliv a energií Značný potenciál vidíme oblasti úspor paliv a energií. Prosazujeme taková opatření, která pomohou podnikatelům ČR s jejich realizací a systémová, která budou podporovat vyšší účinnost primární přeměny paliva (zejména výroba elektřiny a doprava). Jedná se zejména o plnou podporu metod EPC,EC a PPP, dále pak další rozšiřování podpor a dotací a to jak státních, tak i evropských. Významnou úlohu v tomto smyslu musí sehrát plošná osvěta, vzdělávací programy a v nemalé míře i tlak na dodržování již dnes platné legislativy. Měl by být posílen význam energetických auditů - zejména pak vlastní realizace navržených optimálních variant. Obdobná situace je při aplikaci a zejména pak následné kontrole přijaté legislativy, která řeší snížení energetické náročnosti.

 15. Vztah Hospodářské komory ČR k vývoji a stavu energetiky v Evropské unii Uvědomujeme si, že česká energetika je nedílnou součástí energetiky Evropské unie. To však neznamená, že nebudeme hájit národní zájmy ČR. Do současné doby, přijímaná legislativa v rámci evropského parlamentu, v mnoha případech oslabovala konkurenceschopnost podnikatelů a to zejména vůči těm zemím, kde obdobné zákony přijímány nebyly. Hospodářská komora bude vyvíjet takovou činnost, která bude prosazovat využívání národních zdrojů paliv a energie, národní odpovědnost za řešení energetické situace v zemi a takových návrhů a opatření, která nepovedou k dalšímu snižování konkurenceschopnosti podnikatelů v rámci EU. Budeme dále prosazovat, aby další vývoj v energetice nezpůsobil zhoršení postavení sociálně slabých vrstev.

 16. Centrálního zásobování teplem (CZT) Vnímáme CZTjako nedílnou a významnou součást energetiky ČR. Další rozvoj CZT by měl pomoci řešit efektivní využívání paliva a vytvářet předpoklady i pro další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. CZT, zejména ve spojení s kogenerační výrobou tepla a elektřiny, má i ve většině případů velmi  pozitivní vliv na životní prostředí.Cenový vývoj tepla však musí být i sociálně přijatelný pro obyvatelstvo.  V tomto smyslu prosazujeme další rozvoj CZT, jeho legislativní, případně i dotační podporu. Dále  prosazujeme  podporu CZT cestou plošné osvěty. Významnou úlohu při rozvoji CZT a ochrany koncových zákazníků, musí sehrávat Energetický regulační úřad (ERÚ), který pro další rozvoj CZT je prakticky nezastupitelný.

 17. Vážené dámy , Vážení pánové, na závěr svojí přednášky bych chtěl znovu zdůraznit, že oblast energetiky zasahuje do života každého podnikatele a každého obyvatele, a pokud k řešení problému nebudeme přistupovat radikálně a urychleně , může to mít velmi negativní dopady nejen do podnikatelské sféry,ale i do životní úrovně každého z nás. Děkuji za pozornost

More Related