Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Урок 2. Тема: Історичний аспект виникнення держави та права PowerPoint Presentation
Download Presentation
Урок 2. Тема: Історичний аспект виникнення держави та права

Урок 2. Тема: Історичний аспект виникнення держави та права

276 Views Download Presentation
Download Presentation

Урок 2. Тема: Історичний аспект виникнення держави та права

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Урок 2.Тема: Історичний аспект виникненнядержави та права

  2. Мета: розкрити причини виникнення держави і права, теорії виникнення, продовжити формування вміння сприймати лекцій­ний матеріал, виховувати поважне ставлення до держави. Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

  3. Основні поняття: • держава, право, цивілізація • План уроку: • Теорії виникнення держави. • Історичні типи держав.

  4. Аристотель К. Маркс Л. Гумлович Т. Аквінський Т . Шарден Г. Спенсер Л. Петражицький Т. Гоббс

  5. Суспільство Первісне стадо Звичаї Закони Так Так Кровно-родиннізв’язки Територіаль ний Рада старійшин, народні збори Державний апарат

  6. Історичний тип держави— цесукупністьнайсуттєвішихознак, притаманнихкільком державам, у різніперіодиісторіїлюдства Типології держав Формаційний Індустріальний Цивілізаційний

  7. Науковцівиділяютьперехіднітипи держав, щоперебувають на шляху до соціальноїдержави. Перший — капіталістичнідержави, щоорієнтуються на соціальнудемократію, другий— державиколишньогосоціалістичного табору, в економіціякихвідбуваєтьсяперехідвіддержавної (колективної) до приватноївласності, у державобудівництвівідтоталітарного ладу до демократичного.

  8. Визначтеісторичний тип держав, їхніхарактерніознаки, та наведітьприклади держав, яківідповідали б зазначеним типам: а) Все населеннядержавиділилосякласирабовласників і рабів, порядізякимиіснувавпрошарокторгівців, ремісників, вільних селян тощо. Рабовласники, які становили меншість, мали у власності землю, засобивиробництва, рабів. На їхньомубоцібулизакони. Рабибулилише товаром, якийкупували, продавали, обмінювали.... Раби не були членами держави. Раби не мали майна. Необхідністьпроведеннямасштабнихробітвимагалавеликоїкількостіробочоїсили, щообумовилозначну роль держави; б) держави, в якихвідбуваєтьсяперехід в економіцівіддержавної ( колективної) до приватної власності, у державобудівництвівідтоталітарного ладу до демократичного.

  9. Визначте до якого історичного типу держав належать Росія, Єгипет, Білорусія, Україна, Литва, Молдавія…

  10. Домашнєзавдання: п. 1,відповіді на питання: 1) Проаналізуйте, як розвитокформаційпризвів до зміниорганізаціївлади. 2) Сформулюйтеосновні причини змінформацій. 3) Визначтеякий і з підходівкласифікації держав, на вашу думку, є найбільшактуальнимсьогодні.