1 / 41

ASLAN SÜTÜ: HAYAT SUYU

ASLAN SÜTÜ: HAYAT SUYU. Beş Kısım… “Tekmili Birden”. Birinci Bölüm “her yerde hazır ve nazır aslan sütü”. Rakıya Girizgâh Aslan sütü cümle derde devâdır, Kuzu aslan olur onu içtikçe; Ömür tez bitecek âb-ü havadır, Bâdeden bıkılmaz yıllar geçtikçe . Sohbetin koyusu her daim hazır,

sherman
Download Presentation

ASLAN SÜTÜ: HAYAT SUYU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ASLAN SÜTÜ: HAYAT SUYU Beş Kısım… “Tekmili Birden”

 2. Birinci Bölüm “her yerde hazır ve nazır aslan sütü”

 3. Rakıya Girizgâh Aslan sütü cümle derde devâdır, Kuzu aslan olur onu içtikçe; Ömür tez bitecek âb-ü havadır, Bâdeden bıkılmaz yıllar geçtikçe. Sohbetin koyusu her daim hazır, Pür-lezzet mezeler emre muntazır; O baş köşededir sofraya nazır, Gelir dolusu boşalıp gittikçe. Hamza Erol (2010)

 4. ayrılmaz ikili

 5. Üç Silahşorlar

 6. İkinci Bölüm “yeni bir iletişim devi”

 7. Dünyada cevr-ü cefâyı safâya tahvildedir hüner İnsan bu dünyaya ağlayarak gelir, inleyerek gider!”

 8. Üçüncü Bölüm “adı aslan sütü olunca”

 9. Dördüncü Bölüm “bezm-i meyden inleyen nağmeler”

 10. Bir Hüseynî Şarkı[Beste: Yesârî Âsım Arsoy] Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden Yüz çevirmem nâfile peymâneden Bezmedikçe hâlet-i mestâneden Çıkmam Allah etmesin meyhaneden

 11. “Beyitler” Bezm o bezm, ahbâb o ahbâb, işret ol işret değil Mey o mey, sâkî o sâkî, hâlet ol hâlet değil [Pertev] Öyle sermestem ki idrâk itmezem dünyâ nedir Ben kimem sâkî olan kimdir mey-ü sahbâ nedir [Fuzûlî] Ayağın sâkınarak basma aman sultânım Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun [Nedim]

 12. Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr Kıldı bir katresi mestâne beni [Dertli] Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde İşret güher-i âdemi temyize mihenktir [Ziya Paşa] Bâki yine mey içmeye and içti demişler Divâne midir bâde dururken içe andı [Bâki]

 13. Rakınâme[Necip Mirkelamoğlu] Al kadehi eline Dokun gönül teline Muhabbet âlemine Bir merhabadır rakı Âdabı erkânı var Zamanı, mekânı var Kimin ki izânı var O’na şifadır rakı Gönül dargınlarına Vefâ kırgınlarına Hayat yorgunlarına Hâza devâdır rakı Mirkelamoğlu der ki Had bilmezsen eğer ki Öyle rüsva eder ki Başa belâdır rakı İçmesini bilene Zevk-u sefâdır rakı İçmeyi bilmeyene Cevr-ü cefâdır rakı Bir münâsip miktarı Muhabbet anahtarı Kaçırırsan ayarı Cana ezâdır rakı Ne dert kalır ne keder İçeni mes’ut eder İçebilirsen eğer Ruha cilâdır rakı Dost bezminde sohbete Neş’e-i muhabbete Her manevî lezzete Bir vasıtadır rakı Nükte cinas anlayan Aheng-i bezme uyan İçip zırvalamayan İşte O’nadır rakı Eşek içince zırlar Köpek içerse hırlar Kedi içse tırmalar İnsanlaradır rakı

 14. Beşinci Bölüm “meyhane duvarlarından felsefî kırıntılar”

 15. Zirveye çıkarken herkese selam ver çünkü inerken onlarla karşılaşacaksın. *** İnsanlar topraktan yaratılmıştır, her an çamurlaşabilirler. *** Dal rüzgârları affetmişse de kırılmıştır bir kere. *** Madem dünya hiç; gece de iç, gündüz de iç. *** Softa nereden bilecek ki zevk-ü sefayı, sor bakalım hiç çekmiş mi kafayı? ***

 16. Bittiiii…

More Related