slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :* PowerPoint Presentation
Download Presentation
Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :*

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :* - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :* Sinh nhaät vui veû >:D< Yeâu choàng nhaát quaû ñaát luoân :X

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :*' - sherlock-jairo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Choàng :X Ñang coi ñuùng heâm? Vaäy thì coi tieáp ñi, nhaaa :*

Sinh nhaät vui veû >:D< Yeâu choàng nhaát quaû ñaát luoân :X

Tuoåi môùi, laø theâm moät haïnh phuùc môùi, chæ laø khoâng phaûi haïnh phuùc vôùi ai môùi thoâi :)) Luùc naøo cuõng vui veû, cuõng laïc quan, vaø cuõng yeâu em heát ñoù :”> Hiehie. Yeâu choàng :* Sinh nhaät vui veû >:D< :* Love you so much, husbie :*** Love you, no matter what :X

Choàng thaáy em ngoan heâm? Noùi laøm diary cho choàng laø laøm lieàn ñoù ;;) Ngoan ha :X Caùi diary naøy coi nhö laø quaø möøng 1 naêm 2 thaùng ñi :* Yeâu choàng :* Vôùi caùm ôn, vì ñaõ beân caïnh em tôùi baây giôø. Yeâu. :***

Maø em noùi roài í, coi roài ñöøng coù cöôøi em :-” Khoâng moát em khoâng laøm nöõa ñaâu :> :***

slide2

16/5/2011 làaø gaëp choàng neø :”> Thaáy em nhôù kó heâm?:> Toái qua luïc laïi ñoáng tin nhaén löu tröõ, môùi nhôù laø luùc tröôùc em coøn keâu laø sis ñaøng hoaøng =)) Theá maø baây giôø :”> Nhanh ha :X

Luùc tröôùc môùi gaëp, ngaøy naøo cuõng caõi nhau heát :)) Cuõng ñaâu nghó laø nhö baây giôø ñaâu ha choàng ha ;;)

Luùc tröôùc coù ngöôøi nhöùc ñaàu roài ñi oâm nhaàm ngöôøi khaùc neø [-( Baây giôø maø vaäy ñi, roài anh bieát tay em :-w :>

ÖØ thì luùc tröôùc vui, nhöng thích baây giôø hôn nhieàu :”> Yeâu laém :*

Roài laø muøng 6 teát gaëp choàng neø :X Maø gaëp em cuõng khoâng theøm noùi gì vôùi em heát aù :-< Maø thoâi, qua roài, heâm nhaéc laïi nöõa :”>

slide3

ÖØøa thì qua 2012 môùi coù nhieàu caùi ñeå noùi, ha choàng ha :”> Thaùng 1 2 3 thì raát laø yeân bình, cuõng heâm coù gì heát :)) Coù thaùng 4 thoâi :”> Maáy ngaøy thaùng 4 coù ngöôøi giaän doãi em vì em ñi theo trai treû neø, ñuùng heâm? ;;) Maø luùc ñoù coù ngöôøi cuõng huù hí vôùi gaùi treû tröôùc maët em ñoù thoâi [-( Taïi luùc ñoù coù ngöôøi khoâng chòu noùi vôùi em, sao maø bieát ñöôïc chöù ;;) Maø möøng laø cuoái cuøng ngöôøi ta cuõng chòu noùi ra, ha :-” ;;) Chöù khoâng ñaâu ñöôïc nhö baây giôø :X Anh hoûi caâu maø luùc tröôùc anh twt khieán em nghó vaäy laø gì haû? Em khoâng noùi ñaâu :”> Caùi ñoù ñeå mình em bieát thoâi :X

slide4

Toái hoâm böõa 19/4 thì em ñang meät trong ngöôøi cho neân böïc, cho neân anh nhaén tin em môùi rep nhö vaäy.:”> Vôùi laïi laø em ñang giaän, taïi coù ngöôøi huù hí vôùi gaùi tröôùc maët em [-( Em cuõng bieát ghen maø :-< Hoâm ñoù cuõng laø ngaøy maø nhaén tin xin loãi tôùi 2 laàn :-< Cô maø cuõng toaøn laø taïi em sai :”> Saùng thì em ñi mua ñoà ñeå anh ôû nhaø ;;) Roài laïi rep tin nhaén raát ö laø khoâng bình thöôøng khieán anh giaän, anh buoàn :-< Roài toái anh baûo ñi aên cuõng khoâng nghe :-< Maø cuõng nhôø vaäy, anh môùi chòu noùi ra heát vôùi em :)) Chöù khoâng chaéc anh cuõng khoâng noùi luoân roài :-< Khoâng bieát laø anh coøn nhôù khoâng, chöù em coøn nhôù nhöõng gì anh noùi toái ñoù luoân aù :)) Em gioûi :X Vôùi laïi nhöõng caùi ñoù, cuõng khoâng heà muoán queân ñi tí naøo :P Yeâu anh laém :*** Baây giôø noùi ra roài, thì anh coù hoái haän cuõng khoâng ñöôïc :> Em khoâng buoâng ñaâu :* Em höùa :*

slide5

Quen vui laém, maø cuõng ñaâu coù luùc naøo yeân bình hoaøi ha. :-< Cuõng coù caõi nhau, giaän nhau, cho neân môùi bieát quyù nhöõng luùc yeân bình :X Maø hoâm böõa 10/5 ñoù laø em noùi em giaän laém laém laém luoân ñoù [-( Anh khoâng nghe em noùi. Roài em baûo chia tay. Maø may, laø luùc aáy, coù anh níu em laïi, chöù khoâng, em buoâng roài, thì baây giôø em chaû vui nhö theá naøy ñaâu. :) Caùm ôn anh. <3 Caùm ôn, vì ñaõ khoâng buoâng em ra, ñaõ níu laáy em khi em muoán ra ñi, ñaõ giöõ em laïi, ñeå roài baây giôø em bieát em choïn ñuùng. :) Yeâu anh. :*

Toái ñoù em khoùc ñoù, vì töùc ñoù, buoàn nöõa ñoù. Em ñaõ nghó, öø thì chia tay, cuõng seõ khoâng sao ñaâu, cuõng nhö moïi laàn thoâi…Nhöng maø, khoâng phaûi vaäy. Neáu laàn ñoù maø em buoâng, thì baây giôø, em chaúng bieát seõ ra sao nöõa. :)

slide6

ÖØ thì toái ñoù em bieát em ñang giaän, anh cuõng vaäy, caû hai ñeàu noùng, cho neân moïi thöù môùi trôû neân nhö vaäy. Vaø luùc ñoù em quaù kieâu haõnh ñeå coù theå chaáp nhaän nhöõng caâu noùi nhö theá. Luùc ñoù caùi toâi cuûa em quaù lôùn. Cô maø, baây giôø, thay ñoåi roài, vì anh. <3

Nhôù luùc ñoù anh coù noùi vôùi em laø neáu meät moûi vaäy sao em khoâng buoâng ñi, cöù naém laïi duø bieát raèng meät moûi laø sao? Vaäy, neáu nhö luùc ñoù em buoâng, thì baây giôø, seõ khoâng coù caùi diary naøy ñaâu :)) Seõ khoâng coù nhöõng luùc vui veû nhö theá naøy ñaâu. :P Baây giôø, nghó laïi, em thaáy, quyeát ñònh khoâng buoâng cuûa em laø ñuùng. :P Vì buoâng anh ra roài, ai chòu ñöïng em, ai yeâu thöông em, ai baét naït em :-” Cho neân, em naém, em giöõ, chöù em khoâng buoâng. Vaø anh cuõng ñöøng nghó laø buoâng, em khoâng cho ñaâu. :P Yeâu laém. :*

slide7

Thaùng 4 vôùi thaùng 5 soùng gioù baäp buøng vaäy ñoù, cô maø thaùng 6 thì yeâu laém, anh ha :”> Yeâu nhaát laø 18/6, vì coù ngöôøi laøm em baát ngôø ñeán möùc khoâng bieát noùi theá naøo, noùi ra laøm sao :P Cöù nhö vaäy, chaû phaûi toát hôn sao? <3 Yeâu anh. Yeâu anh. Yeâu anh. :X Chæ muoán noùi vaäy thoâi, chöù noùi gì khaùc baây giôø nöõa? :P Maø noùi, cuõng chaû bieát noùi bao nhieâu laø ñuû :P ÖØ thì yeâu anh nhieàu quaù roài :P :*

Choàng ôi, choàng aø, yeâu choàng :*

Choàng ôi, choàng aø, thöông choàng :*

Choàng ôi, choàng aø, nhôù choàng :*

Choàng ôi, choàng aø…

Choàng ôi, choàng aø, choàng ôi, choàng aø…

Chæ muoán keâu vaäy thoâi. :P :***

slide8

ÖØ thì ngay ngaøy ñaàu, em khoâng nghó laø seõ coù moät baét ñaàu môùi nhö theá naøy, seõ khoâng nghó seõ laø thaät, nhöng chaúng phaûi baây giôø laø nhö vaäy hay sao? :P Taïi coù ngöôøi khoâng chòu noùi ra vôùi em sôùm hôn, neáu khoâng ñaõ khoâng buoàn, khoâng khoùc gì roài ;;) :P Nhöng maø, baây giôø, höùa roài, seõ khoâng laøm anh buoàn hay gì nöõa ñaâu :P

Duø laø bieát nhieàu khi em hay giaän doãi lung tung, hay suy nghó naøy noï, hay ghen linh tinh, nhöng cuõng chæ vì yeâu anh neân sôï maát anh maø thoâi. :-< Ai baûo choàng em gaùi theo nhieàu quaù laøm gì chöù, khoâng lo sao ñöôïc :-< Cô maø, chæ caàn choàng em ngoan, khoâng coù nhìn ngöôøi khaùc, chæ bieát coù vôï thoâi thì em khoâng lo gì nöõa heát. Tin choàng em maø ha :*

slide9

Em bieát daïo naøy em cöù hay thay ñoåi thaát thöôøng, cöù khieán anh lo, anh giaän, anh buoàn naøy noï, em xin loãi. Em khoâng tin töôûng anh, em xin loãi. Nhöng maø, em höùa roài, em seõ taäp tin töôûng anh hoaøn toaøn, seõ khoâng nghi ngôø, khoâng ghen lung tung, khoâng suy nghó naøy noï, khoâng giaän doãi voâ côù :P Choàng thaáy em ngoan heâm? Em ngoan quaù ñi ha :X Em ngoan, thì phaûi yeâu em, phaûi cöng em, phaûi lo cho em, chöù khoâng phaûi laø boû em yeâu ngöôøi khaùc, cöng ngöôøi khaùc, lo cho ngöôøi khaùc. :P Luùc ñoù em khoâng ngoan ñöôïc ñaâu :> :))

slide10

Choàng ôi, choàng aø <3 Höùa vôùi em, seõ nhö baây giôø hoaøi, nheù? Seõ chæ nhìn veà em thoâi, nheù? Seõ chæ yeâu em thoâi, lo cho em thoâi, cöng chieàu em thoâi, nheù? Seõ khoâng buoâng em, nheù? Vì neáu anh buoâng, nhìn veà moät ngöôøi khaùc, yeâu moät ngöôøi khaùc, lo cho moät ngöôøi khaùc, cöng chieàu moät ngöôøi khaùc, thì em seõ chaúng coøn bieát tin vaøo ai, baáu víu vaøo ai nöõa ñaâu. Ai baûo em tin anh, yeâu anh heát roài laøm gì. :-< Taïi anh ñoù. Cho neân, lo maø chòu traùch nhieäm vôùi em ñi :>:* Yeâu anh :*

slide11

Aaaa :( Töï thaáy caùi diary naøy cuõng seán suùa khoâng keùm gì cuûa anh ñaâu :”> Cho neân, coù ñoïc, cuõng ñöøng coù cöôøi em ñoù, bieát chöaaa :*** Khoâng thì sau naøy anh muoán coi thì töï laøm maø coi, em seõ khoâng laøm nöõa ñaâu :>

Nhö em noùi ñoù, taát caû caùi gì em vieát cho anh cuõng laø raát thaät, raát deã thöông :”> raát seán =)) Maø em laøm cho choàng em, cho neân em keä :”> Coøn choàng em maø nghó vaäy ñi, roài choàng em sau naøy khoûi coi nöõa chöù khoâng coù gì ñaâu :”>

slide12

Choàng ôi, choàng aø, baây giôø ñaõ laø 1 naêm 2 thaùng roài í, nhanh ha choàng ha <3 Em muoán nhieàu hôn nhö vaäy nöõa, choàng coù muoán heâm? ;;) Coù thì ñöøng coù buoâng em, maø phaûi caøng yeâu em, caøng cöng em nöõa, vaäy thì môùi nhieàu hôn nhö baây giôø, ha choàng ha. <3 Em cuõng seõ laø vôï ngoan, vôï toát, vôï hieàn neø :”> Seõ tin choàng nhieàu hôn neø :* Seõ yeâu choàng nhieàu hôn neø :* Seõ beân caïnh choàng nhieàu hôn neø :* Em coá gaéng, thì choàng cuõng phaûi coá gaéng vôùi em, vaäy môùi coù gia ñình haïnh phuùc ñöôïc :”> Chồng noùi choàng khoâng hoái haän :”> Choàng coù hoái haän baây giôø em cuõng khoâng buoâng :> Hiehie :”> Yeâu choàng :* Yeâu nhaát quaû ñaát :* Yeâu nhieàu ôi laø nhieàu :* Yeâu thieät ôi laø thieät :* Thaáy vôï ngoan chöa? Thöôûng vôï ñi :X :***

slide13

Choàng :* Yeâu choàng :* Thöông choàng :* Nhôù choàng :* Caàn choàng :*

Sinh nhaät vui veû, choàng em <3 Luoân vui veû, choàng em <3 Luoân yeâu em nöõa :”> Vôùi laïi, haïnh phuùc nhieàu hôn, cöôøi nhieàu hôn, maø laø vôùi em, chöù khoâng phaûi laø ñöùa con gaùi naøo khaùc heát :-w Yeâu :*** Choàng sinh nhaät vui veû >:D<

Love you, husbie :*** Sweetie :* Love you :*** Love you :*** Love you :*** Hiehie :***