program operacyjny kapita ludzki stan wdra ania n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRAM OPERACYJNY KAPITA? LUDZKI stan wdra?ania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA? LUDZKI stan wdra?ania - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania. Plan prezentacji:. Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5. Konkursy ogłoszone w 2008 r. Harmonogram konkursów na 2008 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM OPERACYJNY KAPITA? LUDZKI stan wdra?ania' - sheri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan prezentacji
Plan prezentacji:

Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5

Konkursy ogłoszone w 2008 r.

Harmonogram konkursów na 2008 r.

Wyzwania w procesie wdrażania PO KL

Planowane Działania

dzia ania po kl wdra ane przez urz d marsza kowski wojew dztwa warmi sko mazurskiego w olsztynie
Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy

PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty

konkursowe

PODDZIAŁANIE 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjności – projekty systemowe

dzia ania po kl wdra ane przez urz d marsza kowski wojew dztwa warmi sko mazurskiego w olsztynie1
Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

– projekty konkursowe.

PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe .

PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty

systemowe.

DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

slide6
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

OBSZARY WSPARCIA:

 • tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,
 • projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,
 • działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.
slide7
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło

419 wniosków

I miejsce w kraju

pod względem największej liczby złożonych wniosków

slide8
Skąd wpłynęły wnioski?
 • woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków
 • spoza województwa – 49 wniosków

Kto wnioskował?

 • gminy,
 • centra kultury,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • szkoły,
 • firmy konsultingowe,
 • biblioteki.
najcz stsze b dy
Najczęstsze błędy:
 • nieprawidłowo potwierdzone załączniki;
 • partner nieupoważniony do podpisania listu intencyjnego i współrealizacji

projektu;

 • brak pliku XML/PDF lub plik źle zapisany na nośniku;
 • brak wymaganych załączników finansowych;
 • nie uzupełnione wszystkie wymagane pola wniosku;
 • wnioskodawca nieupoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego;
 • wniosek nie został podpisany przez osobę upoważnioną (brak podpisu lub

wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną);

najcz stsze b dy c d
Najczęstsze błędy c.d.:
 • projekt skierowany do niewłaściwej grupy docelowej;
 • brak tożsamej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej

wniosku;

 • projekt nie stanowi odpowiedzi na konkurs (projekt innowacyjny bądź

ponadnarodowy);

 • brak drugiego egzemplarza wniosku aplikacyjnego;
 • przekroczona górna granica wartości finansowej projektu;
 • brak listu intencyjnego;
 • okres realizacji dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wniosek złożony na niewłaściwym formularzu.
dzia ania informacyjno promocyjne
Działania informacyjno – promocyjne:
 • 11 Październik 2007 r. – odbyła się Konferencja otwierająca PO KL, w której uczestniczyło ok. 400 osób;
 • Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono cykl konferencji we wszystkich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, informujących i promujących PO KL, a w szczególności Działanie 9.5. Łącznie wzięło w nich udział ok. 1200 osób;
 • Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach (prasa, TV, radio);
 • Maj – czerwiec 2008 r. – zaplanowano wydanie 1 numeru Biuletynu informacyjnego dotyczącego PO KL oraz materiały reklamowe.
lokalny system informatyczny
Lokalny System Informatyczny
 • Założenia – obsługa całego „cyklu życia” wniosku aplikacyjnego
 • Pełny monitoring poszczególnych etapów wdrażania wniosku, automatyczna zmiana statusu po upływie ustalonego terminu, identyfikacja „wąskich gardeł”, generowanie pism do Beneficjentów
 • Integracja z Krajowym Systemem Informatycznym oraz Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i Płatniczych (eksport/import)
 • Zakończenie wdrożenia LSI – do 31 sierpnia 2008 r.
 • Wykonawca – OMEGA SOFTWARE Sp. z. o. o.