1 / 26

VBA voor Word door Lenny Hoeks

VBA voor Word door Lenny Hoeks. Onderwerpen. Sjablonen systemen gegevens bewaren in een ini-file macro’s in een externe file beveiliging sjablonen Sjablonen systemen gekoppeld aan databases invulvelden invoegen vanuit platte tekst velden verwijderen, koppeling normal

shepry
Download Presentation

VBA voor Word door Lenny Hoeks

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VBA voor Worddoor Lenny Hoeks Nationale Officedag

 2. Onderwerpen Sjablonen systemen • gegevens bewaren in een ini-file • macro’s in een externe file • beveiliging sjablonen Sjablonen systemen gekoppeld aan databases • invulvelden invoegen vanuit platte tekst • velden verwijderen, koppeling normal • custom document properties, ranges • naam document instellen Documenten beheer • macro buttons Functies in Word overnemen Standaarlettertype instellen, werken met klassen • autoexec, autoclose • DocumentBeforeClose Nationale Officedag

 3. Gegevens in Ini file (1) • [AANTAL] • aantal=6 • [OFFICIEEL] • officieel1=mevrouw Van den Berg • officieel2=mevrouw Demmers • officieel3=mevrouw Stuivenberg • officieel4=mevrouw Schermer • officieel5=mevrouw Van der Willik • [TELEFOON] • telefoon1=5 94 • telefoon2=6 03 • telefoon3=5 95 • telefoon4=6 18 • telefoon5=5 93 Nationale Officedag

 4. Gegevens in Ini file (2) • Public Const strConsulenten1 As String = "\DetacheringsConsulenten.txt" • Dim strConsulenten As String • Dim intI As Integer • Dim strKeuze As String • Sub ConsulentenLijst() • strKeuze = “officieel" • On Error Resume Next • strConsulenten = ActiveDocument.AttachedTemplate.Path & strConsulenten1 • ActiveDocument.FormFields(strKeuze).DropDown.ListEntries.Clear • With ActiveDocument.FormFields(strKeuze).DropDown.ListEntries • For intI = 1 To System.PrivateProfileString(strConsulenten, "AANTAL", "aantal") • .Add Name:=System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) • Next intI • End With • End Sub Nationale Officedag

 5. Gegevens in Ini file (3) • Sub Telefoonlijst() • On Error Resume Next • strConsulenten = ActiveDocument.AttachedTemplate.Path & strConsulenten1 • strKeuze = "consulent" • For intI = 1 To System.PrivateProfileString(strConsulenten, "AANTAL", "aantal") • If ActiveDocument.FormFields(strKeuze).Result = System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) Then Exit For • Next intI • strKeuze = "telefoon" • ActiveDocument.FormFields("telefoon").Result = System.PrivateProfileString(strConsulenten, UCase(strKeuze), LCase(strKeuze) & CStr(intI)) • ActiveDocument.Fields.Update • End Sub Nationale Officedag

 6. Beveiliging sjablonen • Public Const PASWOORD As String = “Lynx" • Sub BeveiligenDocument() • ActiveDocument.Protect wdAllowOnlyFormFields, True, PASWOORD • End Sub • Sub BeveiligingErAf() • ActiveDocument.Unprotect PASWOORD • End Sub Nationale Officedag

 7. Sjablonen met database • Public dbMain As New ADODB.Connection • Public rsTeksten As New ADODB.Recordset • Public SQL As String • Denk hierbij aan de ActiveX verwijzing • welke verwijzing!!! Nationale Officedag

 8. Sjablonen met database (2) • 'Briefgegevens ophalen • dbMain.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ • "Persist Security Info=False;" & _ • "Data Source=" & PLAATS_DATABASE • SQL = "SELECT * FROM Teksten WHERE Briefnummer=" & _ • CInt(TekstInCell(docGegevens.Tables(2).Cell(2, 2).Range.Text)) & ";" • rsTeksten.Open SQL, dbMain, adOpenStatic, adLockReadOnly • strTekst = rsTeksten("Tekstfragment") • strBijlage = rsTeksten("Bijlage") • strOndertekening = rsTeksten("Ondertekening") • blnAanhef = rsTeksten("Aanhef") • rsTeksten.Close • dbMain.Close Nationale Officedag

 9. Tekst in Database • <b>Artikel 1>>3,0>>Aanstelling</b> • <n>De aanstelling wordt gewijzigd met ingang van [wijzigingsdatum] . • [PlaatsWerkzaamheden] is de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Werkgever houdt zich het recht voor genoemde plaats te wijzigen.</n> Nationale Officedag

 10. Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (1) • Dim strTekst As String • Application.ScreenUpdating = False • InstellingenBehEnGebrui.ZoekinstellingenResetten • 'TekstvakkenInvoegen • ActiveDocument.Bookmarks("BeginDocument").Select • Do While Zoeken("\[*\]", , True) = True • strTekst = Mid$(Selection.Text, 2, Len(Selection.Text) - 2) • Selection.FormFields.Add Range:=Selection.Range, Type:= _ • wdFieldFormTextInput • Selection.PreviousField.Select • Selection.FormFields(1).TextInput.EditType Type:=wdRegularText, Default:=strTekst • Loop Nationale Officedag

 11. Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (2) • Function Zoeken(Optional strZoekTekst As String = "", _ • Optional strVervangTekst As String = "", _ • Optional blnJokers As Boolean = False, _ • Optional blnFormat As Boolean = False, _ • Optional varWrap As Variant = wdFindStop, _ • Optional varReplace As Variant = wdReplaceNone) As Boolean • With Selection.Find • .Text = strZoekTekst • .Replacement.Text = strVervangTekst • .Wrap = varWrap • .Format = blnFormat • .MatchWildcards = blnJokers • End With • Zoeken = Selection.Find.Execute(Replace:=varReplace) • End Function Nationale Officedag

 12. Invulvelden invoegen vanuit platte tekst (3) • Sub ZoekinstellingenResetten() • Selection.Find.ClearFormatting • Selection.Find.Replacement.ClearFormatting • With Selection.Find • .Text = "" • .Replacement.Text = "" • .Forward = True • .Wrap = wdFindStop • .Format = False • .MatchCase = False • .MatchWholeWord = False • .MatchWildcards = False • .MatchSoundsLike = False • .MatchAllWordForms = False • End With • Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceNone • End Sub Nationale Officedag

 13. Velden verwijderen • Sub BeveiligingErafEnOntkoppelen() • On Error GoTo ErrHand • ActiveDocument.Sections(3).Range.Fields.Unlink • ActiveDocument.Unprotect • ActiveDocument.AttachedTemplate = Normal • Exit Sub • ErrHand: • MsgBox Err.Number & vbNewLine & _ • Err.Description, , TITLE • End Sub Nationale Officedag

 14. Custom Document Properties • Sub CDPsMaken(strNaamDocument1 As String, • strNaamCDP As String, varWaardeCDP As Variant, _ • Optional varTypeCDP As Variant = msoPropertyTypeString) • Documents(strNaamDocument1).CustomDocumentProperties.Add _ • Name:=strNaamCDP, LinkToContent:=False, Value:=varWaardeCDP, _ • Type:=varTypeCDP • End Sub • CDPsMaken DocumentNaam, "Datum", "1-1-2000", msoPropertyTypeDate • Documents(DocumentNaam).CustomDocumentProperties("Datum") = Date • CDPsMaken DocumentNaam, "Kenmerk", strKenmerkAchternaam • Documents(DocumentNaam).CustomDocumentProperties("Kenmerk") = rsTeksten("Omschrijving") Nationale Officedag

 15. Ranges • Dim rngDocument As Range • Set rngDocument = objDoc.Content • rngDocument.SetRange Start:=objDoc.Tables(objDoc.Tables.Count).Range.End, _ • End:=rngDocument.End • objSjabloon.Paragraphs(objSjabloon.Paragraphs.Count).Range.InsertAfter _ • vbNewLine & vbNewLine & Trim$(rngDocument.Text) Nationale Officedag

 16. Documentnaam voorstellen • Als een document nog niet is opgeslagen, kun je eensuggestie geven voor de file naam in Bestand, Eigenschappen. • ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) = “DocNaam" • With Dialogs(wdDialogFileSummaryInfo)    .Title = “Titel Document"    .ExecuteEnd With • ‘om het pad te bepalen • With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)     .Name = "c:\windows\temp\"     .Show End With Nationale Officedag

 17. Documentbeheer • With Application.FileSearch • .NewSearch • .LookIn = strMapnaam • .SearchSubFolders = False • .FileName = "*.doc" • If .Execute > 0 Then • For intI = 1 To .FoundFiles.Count • msgbox .FoundFiles(intI) • Next intI • Else • MsgBox "Geen documenten gevonden." • End If • End with Nationale Officedag

 18. Waarschuwingen uitzetten • With Application • .DisplayAlerts = wdAlertsNone • ‘code • .DisplayAlerts = wdAlertsAll • End With Nationale Officedag

 19. Wordopdrachten ondervangen • Sub FileClose() • MsgBox "wordt afgesloten" • End Sub Nationale Officedag

 20. Pad vastleggen • Sub FileSave() Dim UserSaveDialog As Dialog Set UserSaveDialog = Dialogs(wdDialogFileSaveAs) ‘als het document al ooit is opgeslagen, wordt het opgeslagen If ActiveDocument.Path <> "" Then     ActiveDocument.Save     Exit Sub End If With UserSaveDialog     .Name = "C:\My Documents"     If .Display Then        If LCase$(Left$(CurDir, 15)) <> "c:\my documents" Then            MsgBox “U kunt het document hier niet opslaan.“, vbCritical, TITEL •             Exit Sub        End If        ‘opslaan van het document        UserSaveDialog.Execute    End IfEnd WithEnd Sub Nationale Officedag

 21. Klasse declareren • In Klasse Module: (GebeurtenisKlasse2) • Public WithEvents appWord as Word.Application Nationale Officedag

 22. Event declareren • In een module: • Dim X As New GebeurtenisKlasse2 • Sub Register_Event_Handler() • Set X.App = Word.Application • End Sub • Sub Autoexec() • Register_Event_Handler • End Sub Nationale Officedag

 23. DocumentBeforeClose • Private Sub App_DocumentBeforeClose(ByVal Doc As _ • Document, Cancel As Boolean) Select Case MsgBox("Het document " & Doc.Name & " wordt gesloten" & vbNewLine & "wilt u dat? ", vbYesNo, “VBA Word") Case Is = vbNo Cancel = True Case Is = vbYes ActiveDocument.Saved = True ‘SendKeys "N" End Select • End Sub Nationale Officedag

 24. Lettertype instellen • Private Sub App_NewDocument(ByVal Doc As Document) • Private Sub App_DocumentChange() • ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Font.Name = "Comic Sans MS" • End Sub Nationale Officedag

 25. AutoClose • Public Sub AutoClose() ‘geef aan dat het document nog opgeslagen dient te worden ‘er verschijnt dan een venster om het document op te slaan •    ActiveDocument.Saved = False    ‘het document wordt niet opgeslagen of gesloten als er op annuleren wordt gedrukt... •    SendKeys "{ESC}" End Sub Nationale Officedag

 26. De Rooie Zebra • Red Zebra denkt met u mee als het gaat over het vereenvoudigen en stroomlijnen van uw administratieve handelingen. • Red Zebra realiseert dit middels de MS Office omgeving. Dat varieert van het professioneel opmaken van Word documenten en PowerPoint presentaties, tot het maken van sjablonen en huisstijl systemen in Word, bedrijfsspecifieke tools in Excel, documentbeheersing middels VBA. • Het maken van databases en de koppeling hier naartoe kan ook gerealiseerd worden. • Tevens verzorgt Red Zebra onderwijs in bovengenoemde disciplines. Nationale Officedag

More Related