handlingskompetens handlingserfarenhet och p verkanshandlingar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handlingskompetens , handlingserfarenhet och påverkanshandlingar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handlingskompetens , handlingserfarenhet och påverkanshandlingar

play fullscreen
1 / 37

Handlingskompetens , handlingserfarenhet och påverkanshandlingar

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Handlingskompetens , handlingserfarenhet och påverkanshandlingar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Handlingskompetens, handlingserfarenhetochpåverkanshandlingar Ellen Almers Nätverksträff Malmö 28 oktober

 2. Vilja, mod, engagemang Kunskaper om problem - konsekvenser Kunskaper om problem - strukturella orsaker Kunskaper om och i påverkansmöjligheter Förmåga att kritiskt värdera alternativ Aspekter av Handlingskompetens

 3. Hållbar utveckling? Välbefinnande? Moralisk utmaning? Avståndsmoral Intergenerationelltansvar Globalt ansvar Foto: Magnus Apelqvist

 4. Vad har påverkat ungdomarna att utveckla handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor? Händelser och relationer? Drivkrafter och motiv? Handlingskompetens för hållbar utveckling – Tre berättelser om vägen dit

 5. Resultat Karins levnadsberättelse Carls levnadsberättelse Matildas levnadsberättelse Gemensammaochskildateman

 6. Känslomässigareaktioner • Upplevdkompetens • Kontrasterandeperspektivochvärdemässiggrund • Handlingsimpregnering • Tillit till vuxnaochtillitfrånvuxna • Social gemenskapkontrautanförskap Vadbidrog till attutvecklaaspekteravhandlingskompetensför hut?(Almers, 2009, ss. 228)

 7. Inte attityder • Inte värderingar • utan • Upplevd kompetens att handla/agera • Perceivedcompetencetoact Det allra viktigaste för handlingsbenägenhet?

 8. [12] H A N D L I N G S K O M P E T E N S [13] Förstärkningav upplevdkompetens [11] Handlings- erfarenhet [6] Ta ställning/ omdömeskraft [9] Ansvars- tagande [5] Jämföra perspektiv • [7] Handlings- impregnering [4] Kontrasterandeperspektiv [10] Utanförskapochgemenskap • [2] Värdemässig GRUND [1] FÖREBILDER [3] Känslomässigareaktioner [8] Tillitfrånvuxna

 9. Energi i överskott • Tid till eftertanke förutsättningar

 10. Känslorsominitierarönskanomförändringochvilja till handling • Längtaneftermeningsfullhet • Önskanomattkomma till sin rätt • Längtaneftergemenskap Motivochdrivkrafterförattageraiavståndsmoraliskafrågor(Almers,2009)

 11. Tankeverktygochmodeller? • Rättvistmiljöutrymme? • Planetary boundaries? Didaktisk utmaning 1: Konkretisera Hållbarhet Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University

 12. Engageradviljaattagera • Kritiskdistansering Didaktiskutmaning 2

 13. Ännu orealiserade möjligheter http://www.youtube.com/watch?v=N9tAXdFOhzM ( ca 2 min) http://www.youtube.com/watch?v=rtrB82YObXw ( ca 4 min)

 14. För att undvika att undervisning för hållbar utveckling leder till handlingsförlamning och onödig pessimism måste kritikens språk som bidrar till att identifiera problemställningen, kompletteras med möjligheternas språk som istället bidrar till att göra lösningar och handlingar synliga, meningsfulla och genomförbara ( Sören Breitings. 46) The language of possibilityMöjligheternas språk

 15. Tydliggörastrukturellaorsaker Lösningar Handlingsalternativ Didaktiskutmaning 3 - kunskaper

 16. http://www.svd.se/nyheter/stockholm/grafik-sparbundet-farligast-i-kollektivtrafiken_7867238.svdhttp://www.svd.se/nyheter/stockholm/grafik-sparbundet-farligast-i-kollektivtrafiken_7867238.svd Svenska dagbladet 29 januari 2013 OBS! Sårtaxi, Morgantown syns inte annat än i pappersversionen av tidningen men den visar 0 skadade och 0 döda!

 17. Utgå från det önskvärda tillståndet och arbeta baklänges. • Hur kom vi hit? Back-casting som metod

 18. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-kottproduktion-bor-oka_7862654.svdhttp://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-kottproduktion-bor-oka_7862654.svd När det gäller totala klimatutsläpp ligger vi i västvärlden i dag runt tio ton koldioxidekvivalenter per person och år och en hållbar nivå anses vara någonstans mellan ett och två ton. Av dagens tio ton kommer ungefär två från livsmedel och av dessa kommer ungefär hälften från kött. Vi kan förstås välja att fortsätta öka vår köttkonsumtion och dra ned på annat som är klimatstörande. Men, då finns inte mycket utrymme kvar till bostäder eller transporter.

 19. http://www.youtube.com/watch?v=J8X_Lb2i6GU Bubbles ofgrowthOm historiska perspektiv på pengar och resurser

 20. Utveckla känsla av att vara handlings-kompetent för hållbar utveckling Didaktisk utmaning 4 Ellen Almers, School of Education and Communication Jönköping University

 21. Bärfisprojektet • Holma skogsträdgård • Miniprojekt: anlägga torräng, fjärilsrabatt, stenmur för insekter och värmelagring mm.

 22. Förkolat organiskt material, framställt för att användas som jordförbättringsmedel Biokol – en pedagogisk fullträff?

 23. Tusenårig erfarenhet av jordar med biokol FG FG Oxisol(normal rain forest soil) Terra Preta(anthrosol: charcoal enriched oxisol) ”…about three times crop yield” Holon Ecosystem

 24. Grävned 3 påsargrillkol /dag såkompenserar du ettårsutsläpppå 11 ton koldioxid. (1 kg träkolinnehållerlikamångakolatomer som 3,7 kg koldioxid) • Jordenblirluckerochbördigpåköpet www.holon.se/folke • www.ecosera.se • http://worldstoveitaly.com/ Terra preta-metoden

 25. Pocketanila Se instruktion i ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen”av Staffan Lindberg

 26. Biochar production To industry • Ammonia Danny Day, Eprida FG FG FG Heat 40 % Charcoal production plant Holon Ecosystem

 27. http://www.biochar-international.org/ • Video ombiochar • http://www.youtube.com/watch?v=nzmpWR6JUZQ • Risker? (se uppförimpregneratträ!) Internationell organisation

 28. Vilken typ av handlingserfarenheter bör skolan erbjuda eleverna? ’ • Individuella? • Kollektiva? • Inriktade på livsstil? • Inriktade på att ändra levnadsförhållanden? • Privatliv – samhälleligt, politiskt liv?

 29. http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-stuff/ • http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-change/ Story of stuff och story ofchange

 30. Vem kan påverka? • FN – internationella överenskommelser • Nationella, regionala och kommunala nivån och individen som medborgare • Folkrörelser och organisationer • Individen, som konsument • Yrkesrollen • Mer?

 31. Erbjudmånganischer • Görolikakompetensersynliga • Diskuterahurolikatyperavhandlingarkankompletteravarandra Hurfrämjahandlingskompetensförhållbarutveckling?

 32. http://www.youtube.com/watch?v=aBTZOg6l6cA Beds • http://www.youtube.com/watch?v=-kRP5x2MsAw The big ask • http://www.youtube.com/watch?v=qa_Hf0jHct4&feature=player_embedded • http://www.youtube.com/watch?v=Rxi4wvN4yzU&feature=player_embedded# Berättelserochmetaberättelser

 33. http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/21/v-r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i-offren-f-r-klimatf-r-ndringarnahttp://www.newsmill.se/artikel/2012/09/21/v-r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i-offren-f-r-klimatf-r-ndringarna Psykologiska barriärer