1 / 20

Автоматизирана инвентаризация за броени дни

Автоматизирана инвентаризация за броени дни. Традиционна инвентаризация. Характеристики : Всяка инвентаризация е различна в зависимост от спецификата на фонда (видовете библиотечни документи, които подлежат на инвентаризация). Методически указания за всяка инвентаризация;

sheng
Download Presentation

Автоматизирана инвентаризация за броени дни

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Автоматизирана инвентаризация за броени дни

 2. Традиционна инвентаризация Характеристики : Всяка инвентаризация е различна в зависимост от спецификата на фонда (видовете библиотечни документи, които подлежат на инвентаризация) • Методически указания за всяка инвентаризация; • Обучение на персонала; • Работни групи; • Специален режим за обслужване на читатели или спиране на обслужването ;

 3. Традиционна инвентаризация Ежегодна инвентаризация на целия фонд на големи библиотеки? Практически невъзможна Автоматизирана инвентаризацияза броени дни Мечта или реалност ?

 4. Автоматизирана инвентаризация Част от Интегрирана библиотечно-информационна система : Електронни каталози Статистика на библиотечния фонд Статистика на обслужването (заемна и читални) Контрол на достъпа (движение на книги и читатели) Инвентаризация

 5. Автоматизирана инвентаризация Проектиране и разработка на софтуер-електронни каталози Проектиране-статистика, инвентаризация Проектиране и разработка на софтуер-електронни каталози, статистика, инвентаризация Проектиране, инсталиране, монтаж и настройкана: Хардуер – инвентаризация (RFID четци, етикетите) Хардуер - контрол и защита на библиотечните фондове (RFID антени, автоматични врати, турникети)

 6. Автоматизирана инвентаризация Предпоставки : RFID етикети RFID четец (настолен и ръчен) RFID антени на входно-изходните пространства на помещенията Софтуер Наблюдавани обекти : Движение на библиотечните документи Контрол на движението на читателите

 7. Цели : • Опазване на фонда • 100 % контрол на движение на библиотечните единици и читателите • Инвентаризация Опазване – охраняваща техника на изхода. Връзка с модулите за обслужване на читатели. Светлинен, звуков сигнал. Затваряне на вратите. Движението на БЕ –пълен контрол на местонахождението на документите по стелажите и помещенията във всеки момент-разместване, падане на книги. Наблюдава се статута на документите-книги, които не могат да бъдат изнасяни от определено помещение или от библиотеката.

 8. Контролни точки в цялата библиотека : RFID антените следят всяко събитие : коя книга къде се намира, кой читател къде се намира Пълна картина за движението и местонахождението на библиотечни единици и хора

 9. Предпоставки за пълна автоматизирана инвентаризация: Софтуер : Хардуер (нови): • Пълен електронен каталог (или с БЕ от съответния фонд); • Електронно заемане на книгите (БД “Обслужване на читатели”) • Модул “Инвентаризация” - НОВ • Използват се съществуващите бази данни. Не се налага ново въвеждане на описанията. • Настолен RFID четец ; • Ръчен RFIDчетец ; • RFID антени ; • RFID етикети. (Из опита на ЛТУ-залепване и въвеждане в базата данни-1000 БЕ на ден от две работни места) ;

 10. Автоматизирана инвентаризация Реалност в действие!

 11. Автоматизирана инвентаризация Технически характеристики : • Скорост на “изчитане” на етикети :3000 - 6000 книги за около 1 час (зависи от модела на четеца )(100 000 БЕ за около 5-10 дни); • Обем на данните в четеца :10 000 -100 000 БЕ (след това се прехвърля в компютъра и започва ново изчитане); • Батерията :работи без презареждане до 8 часа (има индикация, че трябва презареждане); • Тегло на ръчния четец : 500-800 гр. Характеристиките са в голям диапазон поради бързите темпове на развитие на техника!

 12. Автоматизирана инвентаризация: Технология • С ръчния четец се “изчитат” етикетите по стелажите в хранилището (фонда), на който сме избрали, да правим инвентаризация (Издава звуков сигнал и може да се проследи на екрана колко книги са изчетени във всеки момент. Веднъж “изчетен“ етикет не се “прочита” втори път. Няма опасност от дублиране).Не е необходимо книгите да се свалят от стелажите. • Прехвъряне на “изчетените” инвентарни номера в компютъра

 13. Резултати от автоматизираната инвентаризацията : • Налични на място-книгите, които са на мястото си в избраното хранилище (фонд).Идеалният вариант е целият фонд да бъде в тази позиция.) ; • Налични, разместени - книги, които са в това хранилище (фонд), но мястото им не е там; • Липсващи, заети- книги, които са от това хранилище (фонд), но са заети от читатели до датата на инвентаризацията ; • Заети след инвентаризацията– книги, които са заети от читатели след започване на инвентаризацията. Мобилност на фонда ; • Липсващи– книги, които очакваме да са в това хранилище (фонд), но не са открити ;

 14. Резултати от Автоматизирана инвентаризация 6.Грешки - етикети, които липсват в базата данни (книги от друга библиотека, книга, която е изтрита от базата данни защото е липсвала в предишна инвентаризация ) 7. Открити БЕ при инвентаризацията, но липсващи в електронната БД - дава информация дали тази книга е била намерена в предишна инвентаризация (например в друг фонд). Печатни изходи : Няма ограничение за разпечатване на всички резултати от инвентаризацията

 15. Автоматизирана инвентаризация Документи, които съществуват в електронната база данни, но липсват при инвентаризацията • Причини : • Не са прочетени от RFID четеца • Не са на мястото си в това хранилище (фонд) • Отчислени, но неизтрити електронни записи от базата данни (инвентарни номера)

 16. Документи, които съществуват в електронната база данни, но липсват при автоматизираната инвентаризацията • Технологияза тяхното откриване : • Липсващите номера с кратко описание на книгите се зареждат в четеца; • Избираме фонда, в който ще ги търсим (първо в същия фонд, ако случайно са пропуснати), след това обхождаме с четеца останалите помещения на библиотеката; • В случай, че се намерят (част или всички): на дисплея се показва: инв. номер, автор и заглавие на откритата БЕ; • След всеки проверен фонд (помещение) “изчетените данни” се прехвърлят в компютъра. Резултатът ще се появи в графите: “Налични на място”, “Налични разместени”, “Липсващи”. Останалите липсващи се зареждат отново в четеца и се обхожда следващото помещение или фонд т.е. цикълът се повтаря от т.1

 17. При намиране : на дисплея се показва текст : инв. номер, автор, заглавие на откритата книга.

 18. Може ли автоматизираната инвентаризация да замени напълно ръчната ? ДА! Изключение :Ежегодната ръчна инвентаризация остава единственият начин за проверка на физическо състояние на документите и особено при старопечатни, редки и ценни издания!

 19. Автоматизирана инвентаризация Още една мечта : Да си намерим липсващите книги като обходим с четеца коридорите на организацията, в която се намира библиотеката и улиците на населено място?

 20. І-ва Международна конференция "Библиосвят : Технологии, ресурси, практики" Любомир Стоянов, Асеновци ЕООД 0878 52 37 25 asenovci@abv.bg София, 27 септември 2013 г.

More Related