1 / 26

Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu?

Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu?. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

shelly
Download Presentation

Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

 2. „...Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom społeczeństwa...” Konwencja o korupcji ratyfikowana przez Polskę w 2002 r.

 3. Definicja korupcji Korupcja to nadużywanie urzędu publicznego lub pozycji zawodowej do osiągania prywatnych lub osobistych korzyści. Uczestniczy w nim każdy, kto daje lub przyjmuje korzyść majątkową (pieniądze czy kosztowny prezent) oraz korzyść osobistą (awans lub przyjęcie znajomego bądź krewnego do pracy) w związku z funkcją, którą pełni.

 4. Definicja korupcji inaczej Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić przez 10 minut

 5. Dlaczego zajmujemy się problematyką korupcji Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, czyli podstawowego mechanizmu rynkowego

 6. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

 7. 28 wymagań dodatkowychbędących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

 8. Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja ! Oznacza, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać.

 9. Cel systemu Kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania

 10. Wymagania systemu Organizacja powinna przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, zidentyfikować procesy w których występują elementy, w odniesieniu do których takie ryzyko jest istotne

 11. Wymagania systemu • Zaangażowanie kierownictwa • Uświadamianie pracownikom wagi działań antykorupcyjnych • Systemy motywacyjne: środowisko wewnętrzne, komunikacja i kultura organizacji • Kodeks Etyki Zawodowej

 12. Wymagania systemu Kierownictwo powinno ustanowić procedury określające zasady współpracy z otoczeniem (społeczność lokalna, samorząd terytorialny, partnerzy i dostawcy itp.), co zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo powstania działań korupcyjnych.

 13. Schemat procesu: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożenia korupcyjnego

 14. Korzyści z wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym • Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej • Poprzez zastosowanie analizy ryzyka, pomoc w znalezieniu miejsc w organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia, • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, • Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami korupcyjnymi i ich skutkami • Zdefiniowane postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia korupcją

 15. Instytucje, które wdrożyły i certyfikowały • w Krajowej Izbie Gospodarczej • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym • między innymi: • Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu • Urząd Miejski Wrocławia • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy • „KM - Koleje Mazowieckie” Spółka z o.o.

 16. Hasło pożegnalne Daj przykład: nie bierz Bierz przykład: nie dawaj

 17. Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? Dziękuję za uwagę System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

More Related