2011 ante portas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011. ante portas! PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011. ante portas!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

2011. ante portas! - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

2011. ante portas!. Világtendencia. Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdek Fosszilis energia Gáz van….! Víz Globális felmelegedés (Barroso: gyorsabb mint vártuk!!) Föld Egészséges (egészségtelen) környezet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2011. ante portas!' - shelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vil gtendencia
Világtendencia
 • Uralom, hatalom, befolyás, monopólium,állami szerepvállalás, nemzeti, vagy nemzetek feletti érdek
  • Fosszilis energia
   • Gáz van….!
  • Víz
   • Globális felmelegedés (Barroso: gyorsabb mint vártuk!!)
  • Föld
   • Egészséges (egészségtelen) környezet
   • Lakóhely, élőhely, migrációs célpont
   • Gazdálkodási, vállalkozási környezet
   • Az élelmiszertermelés alapvető termelési tényezője
ensz tanulm ny
ENSZ tanulmány
 • Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi konvenciója : emberi jog az egészséges élelmiszerhez való jog
 • Az utóbbi 3-4 évben megnövekedett a föld iránti érdeklődés a fejlődő országokban (Afrika)(tulajdon, hosszú távú bérlet) 15-20 millió hektár
 • Olcsó költség, vízhez közeli terület
 • Meghatározó az állami tulajdon, nincs szerződéses kapcsolat a földhasználóval, kiszolgáltatott munkavállalók
 • Élelmiszerelőállítási monopólium lehetősége
a gy kerek
A gyökerek
 • Állam és föld, hatalom és szuverenitás gazda: honfoglalás, hűbérbirtok juttatás, egyházi kegyes adomány, ősiség, vitézi telek juttatás, államosítás, földosztás, földfelajánlás, földmegváltás, kiosztás (kimérés),kárpótlás, árverés (licit), vagyonnevesítés, magánosítás, privatizáció, pályázat, vagyonkezelés.
 • 1990. Kiskunmajsa, Normafa, politikai megállapodás
  • Föld magántulajdona
  • Jogi személy, külföldi nem
 • 1991-1992. Kárpótlás
  • AB döntés: kárpótlási jegy korlátlanul felhasználható föld vásárlásra
   • Új földtulajdonosi réteg, sok kicsi tulajdonos, 1947-es viszonyok
   • Földtulajdon, földhasználat elválik
   • Kárpótlási elemek a termelőszövetkezeti vagyon nevesítésénél
 • 1993. évi I. törvény a földrendező, földkiadó bizottságokról
  • Osztatlan közös tulajdon,
  • A szövetkezeti földhasználat csak a nevesítést követően szűnik meg.
 • 1994. évi LV. törvény a termőföldről
 • Az alap politikai megállapodást érintő változások később nem léptek hatályba, bár volt kezdeményezés
 • 2011-től az alap politikai megállapodást érintő változások indulhatnak be.
f ldtulajdon f ldhaszn lat nemzeti jogi szab lyoz si alapjai
Földtulajdon, földhasználat nemzeti jogi szabályozási alapjai
 • Áttételesen segíti a birtokkoncentrációt
 • Birtokmaximum (kivételekkel)
 • Jogi személy, külföldi tulajdonszerzési korlátozásai
 • Elővásárlási jogok (NFA is)
 • Előhaszonbérlet
 • Nincs vagyonadó (földadó)
 • 5 évet meghaladó haszonbérlet adómentessége
 • Öröklésnél, vagyonátruházásnál illetékfizetési kedvezmény
 • Öntözési szolgalom
 • Őstermelői adókedvezmény, a kapott támogatás nem adóalap
parlamenti konszenzus
Parlamenti konszenzus
 • Az állami erdőtulajdon mértékének megőrzése, erdőforgalom korlátozása
 • Három éves szabály ellenőrzési feltételeinek a szigorítása
 • A jogi személy tulajdonszerzését, a haszonbérleti idő minimumának, maximumának meghatározását nem veszik napirendre
 • Viziközművek állami tulajdona
vit s k rd sek
Vitás kérdések
 • Gazdaságpolitikai értékválasztásból erednek
 • Elővásárlási, előhaszonbérleti jog
 • Üzemi szintű birtokmaximum
 • Föld és a vagyoni értékű jogok (SPS)
 • A haszonbérlet minimális, maximális időtartama
 • Tulajdonszerzési korlátozások terjedelme
bizonytalans gi t nyez k
Bizonytalansági tényezők
 • WTO-EU megállapodás az agrárkereskedelemről (liberarizáció, protekcionizmus)
 • Lisszaboni szerződés, EU nemzetek feletti szerepének keretei, határai
 • KAP reform iránya
 • Mezőgazdaság hazai jövőképe
  • Mezőgazdaság multifunkcionális szerepe
  • Üzemstruktúra (nem homogén)
  • Növénytermesztés-állattenyésztés aránya
  • Agrárfoglalkoztatás- magas kézi munka igényű termelés (zöldség, gyümölcs, dohány)- speciális foglalkoztatási szabályok hiánya
  • Élelmiszerlánc rövidítése mint igény
 • Föld mint hitelfedezet??
 • Földhasználat stabilitása, annak hiánya
 • Spekulatív tőke-föld mint befektetés
 • Nincs hiteles adatbázis a valódi folyamatokról
 • Gyenge a civil kontrol
f ld s a t mogat s
Föld és a támogatás
 • WTO termelési tényezőhöz (föld) a támogatás nem kapcsolható (kék doboz)
 • EU: támogatás a földhasználót illeti
 • A Tanács 73/2009/EK rendelete

28. cikk (2) A tagállamok 2010-től kezdődően objektív, megkülönböztetésmentes kritériumokat határozhatnak meg annak biztosítására, hogy ne részesülhessenek közvetlen kifizetésben az olyan természetes vagy jogi személyek,

a) akik, illetve amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenység csak elenyésző részét teszi ki a gazdasági tevékenység egészének; vagy

b) akik, illetve amelyek elsődleges üzleti tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység.

a morat rium 1
A moratórium (1)
 • (2) Az Európai Unió alapját képező szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenére Magyarország a csatlakozás időpontjától számított hét éven keresztül fenntarthatja az ezen okmány aláírása időpontjában hatályos jogszabályaiban foglalt, a nem Magyarországon lakó vagy nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalmat. Valamely tagállam állampolgára, illetve egy másik tagállam jogszabályai szerint létrehozott jogi személy a mezőgazdasági földterület megszerzése vonatkozásában nem részesíthető kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben a csatlakozási szerződés aláírása napján részesült. Valamely tagállam állampolgárára nem vonatkozhatnak szigorúbb korlátozások, mint a harmadik országok állampolgáraira.
 • Egy másik tagállam azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Magyarországon, és legalább három évefolyamatosan jogszerűen Magyarországon laknak és folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, nem tartoznak az előző albekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint amelyet Magyarország állampolgáraira kell alkalmazni.
a morat rium 2
A moratórium (2)
 • A csatlakozás időpontjától számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. Ennek érdekében a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag a (2) bekezdés első albekezdésében megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.
 • Amennyiben az átmeneti időszak alatt Magyarország a mezőgazdasági földterület megszerzését engedélyhezköti, az engedélyezési eljárásnak objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumokon kell alapulnia. A kritériumokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és azok nem tehetnek különbséget a tagállamok Magyarországon lakó állampolgárai között.
 • Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Magyarországon a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavaraalakul ki vagy ennek kialakulása fenyeget, a BizottságMagyarország kérelmére határozatot hoz az átmeneti időszak legfeljebb három évre történő meghosszabbításáról.
a konszenzus keres s krit riumai
A konszenzus keresés kritériumai

Magyarország egy jó hely!!!

Nemzeti érdek, Közérdek – az EU által biztosított nemzeti szabályozási szuverenitás kereteinek kihasználása

 • Diszkrimináció mentesség
 • Arányosság
 • Objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumok (transzparencia)
 • Komplexitás (földtulajdon-földhasználat- adó- illeték-öröklés- támogatáspolitika)
 • Spekulációt kizáró, korlátozó rendelkezések
 • Generációkon átnyúló hatás vizsgálata!!!!
 • Konszenzus?
 • Stabilitás!!!!
d nt si helyzet van
Döntési helyzet van!!!

Tárgy: A földtulajdon, a földhasználat rendje

Felelős: Magyarország

Határidő: 2011. május 1.