Topografie van de Noordzee - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Topografie van de Noordzee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Topografie van de Noordzee

play fullscreen
1 / 19
Topografie van de Noordzee
286 Views
Download Presentation
shelley
Download Presentation

Topografie van de Noordzee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Topografie van de Noordzee

 2. Inleiding De Noordzee behoort tot de kleinste zeeën ter wereld. Ze wordt naargelang de gebruiker in verschillende districten opgedeeld, met elk hun typische morfologische kenmerken. Dit algemene deel van het pakket ‘topografie van de Noordzee’ bespreekt de Noordzeeregio in zijn geheel. Detailkaarten van kusten en eilanden zijn in de andere presentaties terug te vinden.

 3. Inhoud 1. Aangrenzende zeeën 2. Territoriale verdeling 3. Havens 4. Rivieren 5. Een continentale zee 6. Vorming van de Noordzee 7. Meteorologische districten 8. Bathymetrische indeling 8.1 Bathymetrische kaart 8.2 Noorse geul 8.3 Duivelse gaten 8.4 Doggersbank 8.5 Zuidelijke Bocht 8.6 Belgische zandbanken

 4. Noorse Zee Waddenzee 1. Aangrenzende zeeën Noord Atlantische Oceaan Skagerak Kattegat Ierse Zee Oostzee Keltische Zee Nauw Van Calais Het Kanaal

 5. 2. Territoriale verdeling De Noordzee werd verdeeld onder de buurlanden. Deze territoriale grenzen werden in verdragen vastgelegd. Ieder land kreeg een deel waarover men soevereine rechten heeft over de exploratie en exploitatie van levende en niet-levende rijkdommen en andere economische gebruiken in een zone voor de kust. Toch bezitten en beheren de landen niet hun volledige deel. Op grond van internationaal zeerecht en andere internationale verdragen kunnen andere landen ook gebruik maken van de zee. Noorwegen Verenigd Koninkrijk Denemarken Duitsland Nederland België

 6. 3. Havens Havens zijn steeds een heel belangrijke economische motor voor landen rond de Noordzee geweest: -vestiging industrie en dienstverlening -aanvoer en uitvoer grondstoffen en goederen -vervoer passagiers -organisatie distributienetwerken naar hinterland -overslagfunctie De Vlaamse havens zijn belangrijke bron voor onze welvaart. Door hun centrale ligging in Europa zijn zij voorbestemd om een poort naar de rest van de wereld te vormen. HAVEN ZEEBRUGGE

 7. BERGEN STAVANGER ABERDEEN EDINBURGH ESBJERG NEWCASTLE HAMBURG BREMER HAVEN HULL AMSTERDAM IPSWITCH ROTTERDAM LONDON ANTWERPEN DOVER ZEEBRUGGE CALAIS SCHEEPVAARTROUTES FERRY VEEL VERKEER = HOGER RISICO CONTAINERSCHEPEN VISSERIJ TANKERS

 8. 4. Rivieren ZOETWATER AANVOER -smeltwater (Scandinavië). -rivieren Rivieren hebben naast de havens ook een grote economische waarde. Ze verbinden de Noordzee met het hinterland. Rivierwater bevat zowel voedingsstoffen als chemicaliën die samen met rivierslib in zee uitmonden. Deze reageren met stoffen in zeewater en kunnen schade toebrengen aan het milieu

 9. 5. Een continentale zee De Noordzee is een ondiepe randzee van Altantische oceaan en ligt nog op continentale deel van Euraziatische plaat. Dit heet het continentaal plat. Oceanisch NCP – Nederlands Continentaal Plat Continentaal Plat BCP – Belgisch Continentaal Plat Continentale helling

 10. 6. Vorming van de Noordzee De Noordzee is niet altijd een zee geweest. Er liepen ooit mammoeten over de bodem en een netwerk van rivieren stroomde doorheen de weidse vlakten. Na de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, begon de laatste zeespiegelstijging. Het Noordzeeland daalde en overstroomde met gesmolten landijs uit Scandinavië. De zee drong verder landinwaarts. De huidige kustvormen werden door een continue proces van afzetting en erosie gevormd.

 11. 7. Meteorologische districten • Het weer is niet overal gelijk. • Meteorologen geven aan de • scheepvaart berichten per • district. De benaming verwijst • telkens naar een plaats in het • gebied. • Dover • Theems (rivier) • Humber (rivier) • Doggersbank (zandbank) • Fladen gronden (visgronden) • Vikingbank (zandbank) • Vissersbank (zandbank) • Duitse Bocht Bron: KNMI

 12. Noordelijke Noordzee Centrale Noordzee Zuidelijke Noordzee 8. Bathymetrische indeling De Noordzee is een ondiepe zee Gemiddelde diepte is +/- 95 m Indeling volgens de diepte: 1. Zuidelijke Noordzee tussen 0 - 50 m 2. Centrale Noordzee tussen 50 - 100 m 3. Noordelijke Noordzee tussen 100 - 200 m met enkele uitschieters zoals geulen van 300 diep en een trog voor de Noorse kust die tot 700 m diep reikt.

 13. 8.1 Bathymetrische kaart van de Noordzee Diepte in meters 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-200 200-500 500-700 NOORDELIJKE NOORDZEE SKAGERRAK NOORSE GEUL HOE NOORDELIJKER HOE DIEPER DUIVELSE GATEN CENTRALE NOORDZEE DOGGERSBANK ZUIDELIJKE NOORDZEE ZUIDELIJKE BOCHT

 14. 8.2 Noorse Geul is een langwerpige depressie langsheen de rand van de Noorse en Zweedse zuidkust. Deze trog is de diepste regio in De Noordzee. De zeebodem daalt vanaf de Noorse kust recht naar beneden tot een diepte van ongeveer 700 m. ontstaan: door tektonische krachten gevormd en verder door landijs uitgeslepen. DOORSNEDE NOORSE GEUL

 15. 8.3 Duivelse Gaten (Devil’s Holes) verraderlijke geulen van zo’n 350 m diep die menig visser enkele netten tot zelfs het leven hebben gekost. ligging: in het midden van de Noordzee ter hoogte van Dundee. ontstaan: door smeltwater uitgeschuurde tunneldalen

 16. 8.4 Doggersbank Doggersbank is een ondiepe, uitgestrekte zandbank lengte: bijna 300 m lang diepte: ondiepst op 18 m, aflopend naar 40 m langs de randen. bodem: fijn tot grof zand, aan de randen meer slib. Oase van leven met hoge biodiversiteit

 17. 8.5 Zuidelijke Bocht diepte: gemiddeld 20 à 30 m - max +/- 50 m reliëf: typisch is zandbankenstructuur met ruggen tot 30 m hoog W/ZW of N/NO gericht bodem: vooral zandbodem met weinig grind op grotere diepte en ophoping slib aan kust

 18. Hinderbanken Zeelandbanken Vlakte van de Raan Vlaamse Banken Kustbanken 8.6 Belgische zandbanken