Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Download
1 / 22

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013' - shelley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez:

 • wspieranie projektów o dużym znaczeniudla gospodarki

 • wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności


Cele szczeg owe po ig
Cele szczegółowe PO IG:

1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce


Podzia rodk w ue na programy operacyjne
Podział środków UE na programy operacyjne


Beneficjenci programu operacyjnego innowacyjna gospodarka planowanego wsparcia
Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka(% planowanego wsparcia)

 • Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%)

 • Jednostki naukowo – badawcze (23,05%)

 • Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%)

 • Obywatele i jednostki administracji centralnej (16,96%)

  (w zakresie dofinansowania dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT)


Alokacja na program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013
Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

ogółem

9 711 629 740 EURw tym 8 254 885 280 EURz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013

Alokacja na PO IG w podziale na osie 2007-2013priorytetowe(% planowanego wsparcia)


Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 w stosunku do wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.


Konsultacje spo eczne
Konsultacje społeczne Gospodarka, 2007 - 2013

 • czas trwania: od maja do połowy października 2006 r.

 • uczestnicy: przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, strony samorządowej i rządowej oraz potencjalnych beneficjentów PO IG

 • przebieg: posiedzenia grupy roboczej ds. PO IG, cykl konferencji – ogólnych i tematycznych, spotkania, seminaria, wywiady

 • podsumowanie: konferencja w dniu 20 grudnia br.


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 1
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 (1)

 • Wyjaśniono pojęcie innowacyjności i wskazano na specyfikę innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w PO IG (zgodnie ze standardami wspólnotowymi):

  • innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej

  • posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację

  • jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna

  • innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 2
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 (2)

 • dokonano przesunięć środków z EFRR pomiędzy osiami priorytetowymi – zwiększono alokację na 4. oś priorytetową Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • doprecyzowano wskaźniki monitorowania PO IG


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 3
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 (3)

 • doprecyzowano, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, typy przewidzianych do realizacji projektów:

  • stworzono spójny instrument umożliwiający prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorców lub na ich zlecenie oraz wdrożenie ich wyników w ramach jednego projektu

  • zrezygnowano z finansowania badań realizowanych we współpracy międzynarodowej

  • rozszerzono zakres 7. osi priorytetowej o instrumenty dla przedsiębiorców i szeroko pojętych e-usług


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 7 o priorytetowa 1
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 7. oś priorytetowa (1)

 • zwiększono alokację 7. osi priorytetowejz 700 mln EUR do 1 949 mln EURz EFRR

 • uzupełniono analizę SWOT o elementy społeczeństwa informacyjnego

 • dodano 6. cel szczegółowy odnoszący się do społeczeństwa informacyjnego: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 7 o priorytetowa 2
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 7. oś priorytetowa (2)

 • zmieniono nazwę 7. osi priorytetowej z Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw na Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

 • rozszerzono zakres wsparcia osi priorytetowej o instrumenty na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 7 o priorytetowa 3
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 7. oś priorytetowa (3)

 • instrumenty na rzecz przedsiębiorców:

  • wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach

  • wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B)

  • wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych


Zmiany wynikaj ce z konsultacji 7 o priorytetowa 4
Zmiany wynikające z konsultacji Gospodarka, 2007 - 2013 7. oś priorytetowa (4)

 • instrumenty na rzecz obywateli:

  • wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej

  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe

  • możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego


Ewaluacja ex ante szacunkowa
Ewaluacja Gospodarka, 2007 - 2013 ex-ante (szacunkowa)

 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – ma na celu optymalizację alokacji finansowych w ramach PO IG i poprawę jakości programowania

 • Wykonana w terminie 11.09 – 30.11 br. przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego– CASE-Doradcy Sp. z o.o.

 • Zakres ewaluacji – ocena spójności PO IG, racjonalności obranej strategii i instrumentów, ocena przewidywanych rezultatów PO IG, wskaźników oraz systemu wdrażania


Zmiany wynikaj ce z ewaluacji ex ante 1
Zmiany wynikające z ewaluacji Gospodarka, 2007 - 2013 ex-ante(1)

 • zweryfikowano część diagnostyczną – uaktualniono dane statystyczne, uzupełniono o tematykę usług, zagadnienia w obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz odnośnie do wpływu wykorzystania środków przedakcesyjnych i strukturalnych na poszczególne obszary gospodarki

 • uzupełniono analizę SWOT, w szczególności o elementy z zakresu społeczeństwa informacyjnego

 • doprecyzowano 5 cel szczegółowy – zgodnie z charakterem programu, zwiększanie zatrudnienia odniesiono do sektorów-nośników innowacji

 • zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG


Zmiany wynikaj ce z ewaluacji ex ante 2
Zmiany wynikające z ewaluacji Gospodarka, 2007 - 2013 ex-ante(2)

 • przeformułowano układ części diagnostycznej PO IG w celu przedstawienia w sposób bardziej kompleksowy wybranych obszarów służących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy – ukazano współzależności między analizowanymi obszarami,

 • zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG – doprecyzowano definicje wskaźników, ograniczono liczbę wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


Zmiany wynikaj ce z oceny oddzia ywania po ig na rodowisko
Zmiany wynikające z oceny oddziaływania PO IG na środowisko

 • PO IG uzupełniono o elementy środowiskowe, m. in. dodano informację o wspieraniu projektów koncentrujących się na zmianach modeli produkcji/konsumpcji oraz takich, które zmniejszają presję na środowisko naturalne


Harmonogram dalszych prac nad po ig
Harmonogram dalszych prac nad PO IG środowisko

 • Po zaakceptowaniu przez RM PO IG zostanie niezwłocznie przekazany do KE,

 • data graniczna - złożenie kompletnego PO IG (tzn. zawierającego wszystkie wymagane elementy),

 • ocena formalna PO IG (tzw. admissibility) – przeprowadzana przez KE w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia poprawnego PO

 • ocena pod względem merytorycznym – przeprowadzana przez KE w terminie 2 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO, weryfikacja komplementarności PO IG z celami strategicznymi wspólnotowych dokumentów strategicznych oraz ocena jakości dokumentu,

 • zakończenie negocjacji - w terminie 4 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO


Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007 2013

Dziękuję za uwagę środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl