Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: • wspieranie projektów o dużym znaczeniudla gospodarki • wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

 3. Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

 4. Podział środków UE na programy operacyjne

 5. Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka(% planowanego wsparcia) • Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%) • Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) • Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%) • Obywatele i jednostki administracji centralnej (16,96%) (w zakresie dofinansowania dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT)

 6. Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogółem 9 711 629 740 EURw tym 8 254 885 280 EURz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 7. Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe(% planowanego wsparcia)

 8. Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 w stosunku do wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.

 9. Konsultacje społeczne • czas trwania: od maja do połowy października 2006 r. • uczestnicy: przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, strony samorządowej i rządowej oraz potencjalnych beneficjentów PO IG • przebieg: posiedzenia grupy roboczej ds. PO IG, cykl konferencji – ogólnych i tematycznych, spotkania, seminaria, wywiady • podsumowanie: konferencja w dniu 20 grudnia br.

 10. Zmiany wynikające z konsultacji(1) • Wyjaśniono pojęcie innowacyjności i wskazano na specyfikę innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w PO IG (zgodnie ze standardami wspólnotowymi): • innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej • posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację • jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna • innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania

 11. Zmiany wynikające z konsultacji(2) • dokonano przesunięć środków z EFRR pomiędzy osiami priorytetowymi – zwiększono alokację na 4. oś priorytetową Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia • doprecyzowano wskaźniki monitorowania PO IG

 12. Zmiany wynikające z konsultacji(3) • doprecyzowano, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, typy przewidzianych do realizacji projektów: • stworzono spójny instrument umożliwiający prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorców lub na ich zlecenie oraz wdrożenie ich wyników w ramach jednego projektu • zrezygnowano z finansowania badań realizowanych we współpracy międzynarodowej • rozszerzono zakres 7. osi priorytetowej o instrumenty dla przedsiębiorców i szeroko pojętych e-usług

 13. Zmiany wynikające z konsultacji7. oś priorytetowa (1) • zwiększono alokację 7. osi priorytetowejz 700 mln EUR do 1 949 mln EURz EFRR • uzupełniono analizę SWOT o elementy społeczeństwa informacyjnego • dodano 6. cel szczegółowy odnoszący się do społeczeństwa informacyjnego: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

 14. Zmiany wynikające z konsultacji7. oś priorytetowa (2) • zmieniono nazwę 7. osi priorytetowej z Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw na Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego • rozszerzono zakres wsparcia osi priorytetowej o instrumenty na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli

 15. Zmiany wynikające z konsultacji7. oś priorytetowa (3) • instrumenty na rzecz przedsiębiorców: • wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach • wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) • wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych

 16. Zmiany wynikające z konsultacji7. oś priorytetowa (4) • instrumenty na rzecz obywateli: • wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe • możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego

 17. Ewaluacja ex-ante (szacunkowa) • Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – ma na celu optymalizację alokacji finansowych w ramach PO IG i poprawę jakości programowania • Wykonana w terminie 11.09 – 30.11 br. przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego– CASE-Doradcy Sp. z o.o. • Zakres ewaluacji – ocena spójności PO IG, racjonalności obranej strategii i instrumentów, ocena przewidywanych rezultatów PO IG, wskaźników oraz systemu wdrażania

 18. Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante(1) • zweryfikowano część diagnostyczną – uaktualniono dane statystyczne, uzupełniono o tematykę usług, zagadnienia w obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz odnośnie do wpływu wykorzystania środków przedakcesyjnych i strukturalnych na poszczególne obszary gospodarki • uzupełniono analizę SWOT, w szczególności o elementy z zakresu społeczeństwa informacyjnego • doprecyzowano 5 cel szczegółowy – zgodnie z charakterem programu, zwiększanie zatrudnienia odniesiono do sektorów-nośników innowacji • zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG

 19. Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante(2) • przeformułowano układ części diagnostycznej PO IG w celu przedstawienia w sposób bardziej kompleksowy wybranych obszarów służących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy – ukazano współzależności między analizowanymi obszarami, • zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG – doprecyzowano definicje wskaźników, ograniczono liczbę wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

 20. Zmiany wynikające z oceny oddziaływania PO IG na środowisko • PO IG uzupełniono o elementy środowiskowe, m. in. dodano informację o wspieraniu projektów koncentrujących się na zmianach modeli produkcji/konsumpcji oraz takich, które zmniejszają presję na środowisko naturalne

 21. Harmonogram dalszych prac nad PO IG • Po zaakceptowaniu przez RM PO IG zostanie niezwłocznie przekazany do KE, • data graniczna - złożenie kompletnego PO IG (tzn. zawierającego wszystkie wymagane elementy), • ocena formalna PO IG (tzw. admissibility) – przeprowadzana przez KE w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia poprawnego PO • ocena pod względem merytorycznym – przeprowadzana przez KE w terminie 2 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO, weryfikacja komplementarności PO IG z celami strategicznymi wspólnotowych dokumentów strategicznych oraz ocena jakości dokumentu, • zakończenie negocjacji - w terminie 4 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO

 22. Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl