orehoved havn p falster n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
orehoved Havn på falster PowerPoint Presentation
Download Presentation
orehoved Havn på falster

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

orehoved Havn på falster - PowerPoint PPT Presentation

shelby
72 Views
Download Presentation

orehoved Havn på falster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. orehoved Havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

 2. Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder • Et funktionsdygtigt areal på 8 ha med en optimal beliggenhed i Storstrømmen ved Orehoved Havn med direkte udskibningsfaciliteter fra produktionsstedet og plads til betonværk m.m. • Et teknisk egnet havneareal med gode besejlingsforhold, der kan håndtere de produktionsmetoder, der er forudsat i skitsedesignet • Et areal, der kan forsynes med nødvendig el og vand samt afledning af spildevand • Et areal med optimal tilgængelighed via en ny omfartsvej syd om Orehoved by til Orehoved Havn

 3. Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder • Et areal på op til 20 ha med plads til skurby, opholdsarealer, lagerplads, parkeringspladser m.m. • Et havneanlæg der ikke skal fjernes efter anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af gammel Storstrømsbro • Et havneanlæg der efterfølgende kan anvendes i forbindelse med udvikling af Orehoved Havn til en regional erhvervshavn • Et areal tæt på Business Park Falster og Sydmotorvejen

 4. Orehoved Havnden optimale placering af produktionssted

 5. Produktionssted Der kan tilvejebringes et 8 ha stort produktionssted i forlængelse af Orehoved Havn med: • Optimal beliggenhed i Storstrømmen • Vanddybde på 8-10 meter • Gode besejlingsforhold • Ca. 400 meters afstand til linjeføring for ny Storstrømsbro • God afstand til boliger

 6. Forsyning Vandforsyning • Produktionsstedet kan forsynes med de nødvendige mængder vand i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt 100.000 m3 vand. Vandværket har kapacitet ti 25m3 i timen. Strømforsyning • Produktionsstedet kan forsynes med den nødvendige strøm i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt 680.000 kWH over 2 år. Seas leverer strøm til produktionsstedet.

 7. Naturundersøgelser - tilgængelig viden Der er i perioden 2010-2011 i forbindelse med en igangsat VVM-undersøgelse af en udvidelse af Orehoved Havn foretaget en række naturundersøgelser med henblik på at skabe den nødvendige dokumentation for en havneudvidelses eventuelle påvirkning af naturen i området omkring Orehoved Havn indeholdende: • Fugle-tællinger – rastende fugle • Kortlægning af ynglefugle • Sæl-tællinger • Kortlægning af flagermus • Øvrige beskyttede arter (bilag IV) • Kortlægning af muslingebanker, ålegræs og anden bundvegetation Guldborgsund Kommune kan stille disse informationer til rådighed for Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.

 8. Ny omfartsvej til produktionssted Guldborgsund Kommune tilbyder at planlægge en ny omfartsvej syd om Orehoved by til produktionsstedet.

 9. Areal til skurby, parkering, lager m.m. Guldborgsund kommune kan planlægge for et areal på op til 20 ha tæt på produktionsstedet, med plads til bl.a. skurby, parkering, opholdsarealer, lagerplads, servicefaciliteter m.m.

 10. Produktionsstedet skal ikke fjernes Guldborgsund Havne er interesseret i at overtage produktionsstedet efter anlægsfasen. Produktionsstedet ønskes anvendt i forbindelse med udviklingen af Orehoved Havn som en fremtidig regional erhvervshavn.

 11. Fremtidig regional erhvervshavn Guldborgsund Havne er i gang med udvikling af Orehoved Havn fra en mindre lokal havn, til en fremtidig større regional erhvervshavn, der tilbyder maritime løsninger til hele Sydsjælland og Lolland-Falster. I det perspektiv er en havneudvidelse nødvendig.

 12. Tæt på Business Park falsterog Sydmotorvejen Produktionsstedet er placeret 7 km fra Business Park Falster tæt på Sydmotorvejen, der råder over arealer til under-leverandører, samt Transportcenter Cargo Syd der råder over servicefaciliteter og er godkendt til modulvogntog.