l nies de treball en atenci a la diversitat l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. DIRECCIÓ GENERAL DE L’EDUCACIÓ BÀSICA I EL BATXILLERAT Febrer 2009. Principis bàsics de l’atenció a la diversitat. OBJECTIUS: EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT PRINCIPIS D’ACTUACIÓ: PREVENCIÓ I INCLUSIÓ Eixos de treball:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT' - sheera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l nies de treball en atenci a la diversitat
LÍNIES DE TREBALL EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE

L’EDUCACIÓ BÀSICA I EL BATXILLERAT

Febrer 2009

principis b sics de l atenci a la diversitat

Principis bàsics de l’atenció a la diversitat

 • OBJECTIUS:EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT
 • PRINCIPIS D’ACTUACIÓ:PREVENCIÓ I INCLUSIÓ
 • Eixos de treball:
 • Èxit (progrés) de tot l’alumnat.
 • Potenciar l’autonomia de centres, equips directius i professorat.
 • Evitar tràmits administratius innecessaris.
 • Promoure mesures considerant el caràcter sistèmic de l’educació.
distribuci poblaci escolar catalunya

DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ ESCOLAR CATALUNYA

Alumnat

70 % (83 % OCDE)

25 % (12 % OCDE)

5 % (5 % OCDE)

 • Mesures:
  • 5 % personalitzades
  • 25 % específiques (suports i reforços)
  • 70 % generals

3

on s ha d incidir per millorar l atenci diversitat

ON S’HA D’INCIDIR PER MILLORAR L’ATENCIÓ DIVERSITAT?

Alumnat

70 % ha d’incrementar

25 % ha de disminuir

5 % possiblement no variarà

Per millorar l’èxit de tot l’alumnat (finalitat de l’atenció a la diversitat)

s’ha d’incidir prioritàriament en l’organització i metodologia a l’aula,

en segon lloc en les mesures de reforç o suport, per últim amb plans individualitzats.

4

marc normatiu de refer ncia per a l atenci a la diversitat de l alumnat

MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • Decrets de currículum:
  • - Objectius
  • fites per a tot l’alumnat
  • - Desenvolupament competències bàsiques
  • es pot ser competent en diferent grau.
 • Ordres d’avaluació (articles d’atenció diversitat):
  • Programacions de centre i d’aula.
  • Suports i reforços.
  • - Plans individualitzats.
 • Normativa derogada: ordres de modificacions del currículum.
 • Previsió de desenvolupament d’instruccions específiques.

5

plantejament de mesures d atenci a la diversitat de l alumnat

PLANTEJAMENT DE MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • El primer nivell d’atenció són els contextos ordinaris i la programació d’aula.
 • Cal preveure mesures de reforç, recuperació i ampliació per a un grup o per a alumnes individuals.
 • Per a alguns alumnes caldrà programar de forma personalitzada.

6

slide7

P

L

A

D

I

V

E

R

S

I

T

A

T

Organitzatives i

metodològiques

Programacions d’aula

Multinivell

Treball cooperatiu

Agrupaments

Adaptacions

Gestió /priorització de recursos

Avaluació

“Flexibilitzacions”

Acció tutorial / orientació

CONSTRUCCIÓ DE XARXA

slide8

Unitats docents

Centres JJ

HdA

UEC

Aules hospitalàries

Llits de pediatria

Aula oberta

Pla

Atenció a la

diversitat

Atenció educativa domiciliària

PI

Projectes singulars

USEE

Aula Acollida

TERRITORI

slide9

PLA ATENCIÓ

A LA DIVERSITAT

PLA

ATENCIÓ

DIVERSITAT

plans individualitzats
PLANS INDIVIDUALITZATS

MESURES EXCEPCIONALS

pla individualitzat pi

PLA INDIVIDUALITZAT - PI

Caracterització.

Destinataris.

Procediment.

Contingut.

Avaluació i acreditació.

pi caracteritzaci

PI - CARACTERITZACIÓ

 • Mesura excepcional: esgotades les altres mesures.
 • 2. Document on es recull la programació personalitzada.
 • 3. Proposta de treball contextual, funcional i concreta.
 • Les propostes generals d’aula per a tot l’alumnat són el referent de les decisions sobre la planificació personalitzada.

12

pi destinataris

PI- DESTINATARIS

Alumne/a que per les seves condicions o circumstàncies personals les mesures d’atenció a la diversitat previstes a la programació general del grup classe són insuficients per al seu progrés.

Les situacions de l’alumnat que ha de cursar els estudis amb PI són molt diverses.

Inclouen també situacions d’alumnat nouvingut.

Aquest pla pot comportar, de forma extraordinària i justificada, que no cursi determinades àrees o matèries curriculars.

En el cas del batxillerat, per a l’exempció d’una matèria caldrà l’autorització de la direcció general competent.

13

pi procediment

PI - PROCEDIMENT

 • La CAD promou el pla individualitzat.
 • El tutor/a és el coordinador/a del pla i responsable de l’elaboració i el seguiment.
 • Col·laboren l’equip docent, altres professionals del centre i els serveis educatius.
 • Si el centre docent ho considera necessari poden participar altres professionals d’altres àmbits (social, salut, etc.).
 • Participació de pares o mares i l’alumne/a, si la seva edat i les circumstàncies personals ho aconsellen. Acord de la família.
 • El pla individualitzat l’aprova el director/a del centre.

14

pi orientacions sobre el contingut

PI – ORIENTACIONS SOBRE EL CONTINGUT

 • DADES IDENTIFICATIVES
 • JUSTIFICACIÓ
 • COMPETÈNCIES BÀSIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • QUADRE HORARI SETMANAL DE L’ALUMNE/A. SUPORTS
 • SEGUIMENT DEL PLA INDIVIDUALITZAT
 • PROFESSIONALS QUE HI PARTICIPEN
 • CONSTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ DE LA FAMÍLIA I DELS SEU CONEIXEMENT DEL PLA

15

pi avaluaci i acreditaci

PI – AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ

El referent de l’avaluació per a un alumne/a és el Pla Individualitzat.

Per a l’obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, l’avaluació de l’alumnat que cursi amb PI ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, i també els criteris d'avaluació específics del pla individualitzat.

16

escolaritat compartida ordin ria cee

ESCOLARITAT COMPARTIDA: ORDINÀRIA-CEE

 • Les orientacions pel contingut d’un PI per a un alumne/a, en règim d’escolaritat compartida, són les de caràcter general.
 • El tutor/a del centre on està matriculat l’alumne/a és el coordinador/a del PI.
 • La comissió de seguiment garanteix la coherència i complementarietat de les actuacions d’ambdós centres docents envers l’alumne/a. Està formada, com a mínim, per un professional de cada centre, un d’ells ha de ser el coordinador/a del pla, i el professional de l’EAP corresponent.
 • L’aprova el director/a del centre on està matriculat l’alumne/a a proposta de la comissió de seguiment.

18

flexibilitzaci de la durada etapes educatives

FLEXIBILITZACIÓ DE LA DURADA ETAPES EDUCATIVES

CARACTERITZACIÓ

 • Mesura excepcional: reduir o augmentar la durada d’una etapa educativa del que s’estableix en caràcter general.
 • 2. Aplicació a educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, amb les particularitats corresponents.
 • 3. Procediment: la proposa l’equip docent a la comissió d’avaluació, l’aprova el director/a del centre amb l’acord de la família. Caldrà comunicar-ho al director/a dels Serveis Territorials.

20

flexibilitzaci educaci infantil

FLEXIBILITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL

Un alumne/a pot:

 • Romandre un curs més a l’etapa
 • Fer en dos cursos el segon cicle.
 • Les decisions de retenció o d’avançament es podran replantejar en qualsevol moment, abans de la incorporació de l’alumne/a a l’educació primària.

Si un alumne/a no inicia la primària amb l’edat establerta amb caràcter general caldrà establir en quins casos es necessària una d’autorització del director/a dels Serveis Territorials corresponents.

21

flexibilitzaci educaci prim ria

FLEXIBILITZACIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Un alumne/a pot romandre un curs més a l’etapa, de forma ordinària, en qualsevol dels cicles.

Amb pla individualitzat, pot ampliar un curs més la permanència a l’etapa (segona retenció). Caldrà comunicar-ho al director/a dels Serveis Territorials.

- Reduir la permanència en un cicle. Mesura que solament es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’etapa. Caldrà comunicar-ho al director/a dels Serveis Territorials.

22

flexibilitzaci eso

FLEXIBILITZACIÓ ESO

L’alumnat pot romandre:

A l’etapa amb règim ordinari fins els 18 anys.

Una sola vegada al mateix curs. Excepte, dues vegades a 4rt curs sinó ha repetit prèviament i no supera el límit d’edat.

Dues vegades al llarg de l’etapa.

Excepcionalment, un curs més, amb PI o en el marc dels programes de diversificació curricular, si es preveu que pot obtenir el títol de GESO.

b) L’alumnat amb rendiment escolar excepcional podrà:

Cursar l’etapa en tres anys i obtenir el GESO. Caldrà comunicar-ho al director/a dels Serveis Territorials.

Cursar matèries corresponents a un curs superior.

c) L’alumnat que per circumstàncies excepcionals es preveu que pot obtenir el títol de GESO podrà flexibilitzar l’etapa amb PI.

23

flexibilitzaci durada etapes educatives alumnat incorporaci tardana

FLEXIBILITZACIÓ DURADA ETAPES EDUCATIVES alumnat incorporació tardana

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO

 • L’alumnat d’incorporació tardana amb desfasament de més d’un cicle educatiu en el seu nivell de competència curricular pot escolaritzar-se amb un pla individualitzat un o dos cursos per sota al que li correspon per edat cronològica, sempre que això sigui per afavorir el seu procés d’aprenentatge.
 • En cas que l’alumne/a superi el seu desfasament s’incorporarà al curs que li correspongui per edat cronològica.

24

flexibilitzaci batxillerat 1

FLEXIBILITZACIÓ BATXILLERAT (1)

El pla individual pot referir-se a:

 • Temporització i/o suports.
 • Activitats d’aprenentatge i/o d’avaluació.
 • Criteris d’avaluació, poden recollir matèria aprovada = matèria superada.
 • Exempció de matèries, molt excepcionalment i de manera estrictament proporcional als problemes o dificultats d’aprenentatge: alumnat amb trastorns d’aprenentatge, discapacitats, problemes de salut o altres circumstàncies singulars que cursen amb pla individualitzat.
 • Caldrà l’autorització de la direcció general competent.

25

flexibilitzaci batxillerat 2 a ltes capacitats

FLEXIBILITZACIÓ BATXILLERAT (2)Altes capacitats

 • Alumnat de 1r de batxillerat que manifesta una maduresa intel·lectual i un ritme d’aprenentatge molt superior: pot ser avaluat d’una o més matèries amb caràcter extraordinari i, si superen, pot cursar matèries de 2n.
 • Alumnat de 2n de batxillerat amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic: es pot promoure, des del centre educatiu, que puguin cursar determinats continguts d’altres ensenyaments a la universitat o altres centres docents amb el consegüent reconeixement d’aquests a l’avaluació de la corresponent matèria al Batxillerat. Cal comunicar-ho al director/a dels serveis territorials.

26

centres d educaci especial

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

 • El projecte educatiu dels CEE inclou el currículum de les etapes que imparteix.
 • No cal cap autorització de modificació curricular global.
 • Es pot programar per àmbits.
 • Mateixos documents oficials que els altres centres, amb les adaptacions que convingui.
 • Pla individualitzat per a l’alumnat amb possibilitats d’obtenir GESO.

27

centres d educaci especial28

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

 • Procediment per sol·licitar els títols de GESO:
 • El centre docent tramet als serveis territorials d’educació corresponents la sol·licitud d’expedició del títol acompanyada d’una còpia autenticada de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i fotocòpia del DNI.
 • Informe de la inspecció d’educació.
 • Resolució del director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.

28

modificacions del curr culum

MODIFICACIONS DEL CURRÍCULUM

 • Alumnat que cursa ensenyaments amb modificacions del currículum autoritzades en cursos anteriors:
 • Són vigents i són, a tots els efectes, plans individualitzats.
 • Formen part de l’expedient i de l’historial acadèmic de l’alumne/a.
 • En cas de revisió i/o modificació es convertiran en PI.

29