Ikt og organisasjoner
Download
1 / 37

IKT og organisasjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

IKT og organisasjoner. Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi. Kapittel 5 og 6 i læreboka. Kommunikasjon i organisasjoner. Utviklingen preget av ”Internetworking” Essensielt å forstå brukerne før man lager et nytt informasjonssystem i organisasjonen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT og organisasjoner' - sheena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ikt og organisasjoner

IKT og organisasjoner

Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi

Kapittel 5 og 6 i læreboka


Kommunikasjon i organisasjoner
Kommunikasjon i organisasjoner

 • Utviklingen preget av ”Internetworking”

 • Essensielt å forstå brukerne før man lager et nytt informasjonssystem i organisasjonen

 • Hvordan vil innføring av nye systemer påvirke organisasjonen?

  • Hvem snakker med hvem?

  • Hvordan fungerer ting i dag?

  • Hva skal endres for å gjøre ting bedre?

 • Det handler om respekt for menneskene som skal bruke systemene


Arbeidstakernes medinnflytelse
Arbeidstakernes medinnflytelse

 • Arb.miljøloven sier at arbeidstakerne skal være med på utforming av systemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet – og også ved planlagte endringer i slike systemer.

 • Arbeidstakerne har karv på nødvendig opplæring

 • Utviklere står derfor ikke fritt til å bestemme hvordan en gitt oppgave skal utføres


Organisasjon
Organisasjon

For å kunne vurdere IT-behovet i en organisasjon/bedrift, er det viktig å vite hvordan organisasjonen er oppbygd og virker.

Kjennetegn ved organisasjoner er:

 • arbeidsdeling

 • hierarkisk beslutningsstruktur

 • bestemte regler og prosedyrer for hvordan oppgaver skal utføres.


Organisasjoner
Organisasjoner

Ulike organisasjoner har ulike IKT behov

Eksempler på organisasjoner:

 • småbedriften

  • enkel organisatorisk oppbygging.

  • IKT funksjonen rel. lite utbygd

 • funksjonsorientert organisasjon

  • mellomstore og store bedrifter

  • sentrale organisatoriske IKT anvendelser innen økonomi, adm., planlegging, personal osv.


Organisasjoner1
Organisasjoner

 • kunnskapsorganisasjonen

  • læresteder, advokatbyråer osv.

  • rel. liten bruk av IKT til adm. formål

  • mye bruk til avanserte IKT anvendelser som støtter opp om faglig bruk, tilgang til databaser, spesialverktøy osv.

 • divisjonsorganisasjonen

  • storbedrifter delt opp i divisjoner og datterselskaper

  • rekke IKT anvendelser som støtter bedriftens ulike tjenesteområder.


Organisasjoner2
Organisasjoner

 • Ad hoc organisasjonen

  • typisk prosjektorganisasjon: forskningsorganisasjoner, ekspertbaserte bedrifter osv.

  • tyngden av IKT ligger på intensiv og avansert bruk innenfor spesialområder

  • relativt liten bruk av IKT i administrativ sammenheng


Faktorer som p virker organisasjonens bruk av ikt
Faktorer som påvirker organisasjonens bruk av IKT

 • Omgivelser: marked, bransje, konkurranse, politiske osv.

  • Enkelte bransjer krever høyere IT- innsats enn andre

   • Innenfor bank og forsikring er IT- innsatsen spesielt høy fordi den gir effektivitetsfordeler i forbindelse med forvaltning og disposisjon av finansielle tjenester, samt forvaltning av kundedata

 • Hvilke virksomhetsprosesser skal det fokuseres på?

  • Kan IKT forbedre produktiviteten i virksomhetsprosesser (produktutvikling, ordrebehandling, produksjonsstyring og kundeforvaltning)

 • Arbeidsgrupper, komiteer og prosjektgrupper

  • slike oppdelinger fører gjerne til høyere IKT bruk

   • IT anvendelser som støtter arbeidet til slike grupper har fått økt oppmerksomhet i senere tid


Arbeid i grupper
Arbeid i grupper

 • På mange områder er det aktuelt å gjennomføre et prosjektarbeid

 • Dette stiller store krev til gruppen som skal samarbeide, med et felles ansvar for resultatet

 • Resultatet er avhengig av at gruppen kan samarbeide godt og har samme mål

 • Ofte er det nødvendig å utarbeid en ”kontrakt” som fastsetter regler for gruppens arbeidsform


Konsekvenser for organisasjoners ikt strategi
Konsekvenser for organisasjoners IKT strategi

Behovet for IKT er avhengig av to primære forhold:

 • strategisk betydning og produktivitetspotensiale (oppnå fordeler?)

 • Organisatoriske rammebetingelser

  • Hvilke organisatoriske kriterier må vi ta hensyn til for å vurdere produktivitetsfordeler gjennom IT-innsats?

   På bakgrunn av analyse av disse faktorene kan en utarbeide organisasjonens IKT-strategi


It strategi
IT strategi

Mange spørsmål må avklares når IT strategien skal utarbeides:

 • Hvilken strategisk betydning og rolle skal IT anvendelsene ha?

 • Hvilken organisasjonstype er det og hvilke rammebetingelser gir dette for bedriftens bruk av IT?

 • Hvilke krav stiller markedet og bransjen til bruk av IT?

 • Hvilke prosesser setter fokus på bedriftens totale produktivitet?

 • I hvor stor grad skal IT anvendelsene støtte samarbeidsprosesser i arbeidsgrupper, komiteer og andre uformelle organisasjonsstrukturer?


It strategi1
IT strategi

IT strategiprosessen består i å:

Planlegge forretningssystemer

 • Vurdere eksisterende systemer

 • Designe systemer som støtter fremtidige behov

 • Utvikle business case

  Infrastruktur

 • Vurdering av eksisterende infrastruktur

 • Infrastrukturplanlegging

 • Utvikle business case (kostnader og fordeler/inntekter for ny infrastruktur)

  IT organisasjon

 • Vurdering av eksisterende

 • Organisasjonsplanlegging

 • Utvikle business case


Informasjonssystemenes rolle
Informasjonssystemenes rolle

 • Informasjonssystemene skal støtte organisasjonens mål og møte kundenes krav og konkurranse fra andre

 • Vi deler gjerne organisasjonen i flere nivå:

  • ledelsesnivå

  • kunnskapsarbeid

  • operasjonelt nivå

 • Informasjonssystemene må støtte alle disse nivåene - og flere informasjonssystemer er vanlig.

 • Noen organisasjoner har disse nivåene atskilte, mens andre har mer integrerte nivå

 • Uansett bør informasjonssystemene være knyttet opp mot hverandre. Høyt nivå av integrering har sine fordeler, men er dyrt og teknisk komplekst


Ledelsesniv
Ledelsesnivå

 • IT som støtte for langtidsplanlegging

  • hva skjer om 5 år?

 • Overvåking, systemkontroll, beslutningsstøtte

 • Ledelsesinformasjonssystemer (LIS)

  • planlegging

  • kontroll

  • rapportering

 • Beslutningsstøttesystemer (BSS)

  • hjelpe ledere med å ta beslutninger (analysere, simulere, estimere)


Niv for kunnskapsarbeid
Nivå for kunnskapsarbeid

 • Systemer for kunnskapsarbeid støtter

  • designprosesser

  • spredning av informasjon i organisasjonen

  • hjelpe til med gjenfinning av kunnskap

  • integrering av ny kunnskap/nye ideer


Operasjonelt niv
Operasjonelt nivå

 • Prosesseringssystemer skal sørge for

  • støtte for dag-til-dag-aktiviteter

   • salg

   • lageroversikt

   • betaling

   • timelister etc

  • bestillingssystemer

  • reservasjonssystemer (hotell, billetter etc)

  • lønnsutbetalingssystemer


Bransjen ytrale informasjonssystemer
Bransjenøytrale informasjonssystemer

Bransjenøytrale informasjonssystemer er systemer som finner anvendelse i organisasjoner uavhengig av hvilken bransje den tilhører:

 • kontorautomatisering (tekstbehandling, samarbeidsverktøy)

 • salg og markedsføring (ordrebehandling,nettbutikker,statistikker, databaser)

 • økonomi

 • personaladministrasjon (lønnssystem, tidsavregningssystem)

 • virksomhetsportaler


Virksomhetsportaler
Virksomhetsportaler

Virksomhetsportaler er et nett (intranett,ekstranett) som deler og foredler informasjon og kunnskap internt i en bedrift eller på tvers av samarbeidende bedrifter.

 • Den norske dataforening har utviklet sjekkliste i forb. med innføring av virksomhetsportaler. Flere faktorer spiller inn for at innføringen skal bli vellykket:

  • evne til å frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning

  • skape kultur som stimulerer og belønner deling av kunnskap i portalen

  • involvering av ansatte og samarbeidspartnere

  • dialog og interaktivitet – ansattes kjennskap og bruk av portalen

  • osv.


Bransjespesifikke informasjonssystemer
Bransjespesifikke informasjonssystemer

 • Oftest skreddersydd til bedriften

 • knyttes gjerne til kjerneprosessen i verdiskapningskjeden

 • eksempler finnes innenfor:

  • bank (regningsbetaling)

  • transport (logistikksystemer, e-pass)

  • undervisning (nettverksuniversitetet)

  • handel, vareproduksjon m.fl.


Hvordan ikt p virker organisasjonen
Hvordan IKT påvirker organisasjonen?

Organisasjonens arbeidsmåter og informasjonssystemer henger nøye sammen

Elementer i organisasjonen påvirker utformingen av de teknologiske løsningene:

 • sosial kontroll

 • plassering av makt og autoritet

 • konflikthåndtering

 • arbeidsprosesser og privilegier


Ikt og arbeidsprosesser
IKT og arbeidsprosesser

IKT påvirker arbeidsprosessene med hensyn til:

 • Automatisering (mest vanlig etter innføring av IKT)

 • Rasjonalisering (brukes gjerne for å oppnå produktivitetsfobedringer)

 • Endring av virksomhetsprosesser (utnytter potensialet IKT til å omstrukturere prosesser)


Ikt og organisasjoner

Paradigmeskifte

i utdanning og næringsliv

Reelt til stede

klasserom/auditorier

kurs

konferanser, møte

bibliotek

praksis, lab.øving

Virtuelt til stede

Virtuelle klasserom

ODL

Telekonferanser m/u video/lyd

Virtuelle bibliotek, Internett

Simulering/ 'Virtual reality'

Lettere

tilgang


Organisatoriske konsekvenser
Organisatoriske konsekvenser

Teknologien som grunnlag for forandring.

 • Filtreringsteknologi

  • la lederne motta mindre, men mer relevant informasjon

 • Overvåkingsteknologi

  • overvåke organisatoriske operasjoner, industri, markedstrender og konkurrenter

  • gir mulighet for ’management by exception’

 • Koordineringsteknologi

  • koordinering av ressurser - lokaler, utstyr og mennesker (bruk av konferansesystemer etc.)

 • Beslutningsteknologi

  • forbedre produktivitet og kvalitet av beslutninger tatt av enkeltpersoner og grupper


Organisatoriske konsekvenser1
Organisatoriske konsekvenser

 • Downsizing

  • reduserer størrelsen på arbeidsstyrken og antall hierarkiske nivå i organisasjonen

  • mellomledere mest utsatt

  • etter downsizing vil det være behov for:

   • kommunikasjonsteknologi

   • filtreringsteknologi

   • overvåkingsteknologi


Organisatoriske konsekvenser2
Organisatoriske konsekvenser

Outsourcing

 • en slags downsizing hvor for eksempel la bedrift A overta enkelte av bedrift Bs funksjoner

 • bedrift A antas å være dyktig på de funksjonene den nå overtar, mens bedrift B sitter igjen med ansvaret for de funksjonene som er deres hovedoppgaver.


Outsourcing
Outsourcing

Outsourcing har en rekke potensielle fordeler:

 • økonomisk (kan få tjenesten til lavere pris)

 • kvalitet

 • forutsigbarhet

 • fleksibilitet

 • frigjøre ressurser

 • (mennesker, kapital)


Outsourcing1
Outsourcing

Mulige ulemper:

 • tap av kontroll

  • for avhengig av samarbeidspartner

 • sårbar strategisk informasjon

  • forretningshemmeligheter kan lekke ut

 • avhengighet

  • hvis samarbeidspartneren kommer i øk. vansker kan dette også ramme org.


Outsourcing av ikt n r
Outsourcing av IKT- når?

 • Når IKT ikke lenger er et konkurransefortrinn

 • Når det ikke er vesentlig å ha datasystemet tilgjengelig hele tiden

 • Når det ikke tømmer bedriften for nøkkelpersonell

 • Når organisasjonens IKT-system er begrenset, ineffektivt eller teknisk underlegent


Gruppearbeid i organisasjoner
Gruppearbeid i organisasjoner

 • Stadig mer vanlig (til sammen har vi bedre kompetanse enn alene)

 • Noe mer tidkrevende

 • Godt grunnlag for kreativitet

 • Øker fellesfølelsen i bedriften

 • Krever evne til å akseptere andres styrke og svakheter


Gruppearbeid i organisasjoner1
Gruppearbeid i organisasjoner

Faser:

 • Orienteringsfasen (problemet blir definert)

 • Diskusjon (innhenter info, identifiserer og evaluerer alternativ)

 • Løsning (gruppen velger en løsning)

 • Implementasjon og konsevensanalyse


Internett og organisasjoner
Internett og organisasjoner

 • Innenfor downsizing, outsourcing og gruppearbeid kan Internett spille en stor rolle

 • Elektronisk handel - nye muligheter for organisasjoner

 • Forbrukerne bruker nettet mer og mer :

  • krever sikkerhet og godt personvern

  • sammenligner priser, tilgjengelighet og service

  • kjapp informasjon - tid er valuta på Internett


Produsent og forhandler
Produsent og forhandler

Netthandel setter forhandlere i en usikker situasjon

To forløp:

Kunden kjøper direkte hos produsent. Produsenten får en slags forhandlerrolle og kunden må gjøre utvalgsjobben selv

Produsenten gjør det han er best til: Produsere.

Outsourcer salg til en forhandler som gjør det han er god på: Markedsføre og selge. Meglerfunksjon


Forbrukerne p nettet
Forbrukerne på nettet

Fordeler med å handle på nettet:

 • Døgnåpne butikker

 • Handle når du selv vil

 • Uavhengig av lokal forhandler

 • Flere varer og forretninger å velge mellom


Forbrukerne p nettet1
Forbrukerne på nettet

 • Kunden krever sikkerhet og godt personvern

 • Lojalitet blir overført fra lokalforretningen til produktet

 • Kundene får ikke ta og ’se’ varene

 • Service og tillit er viktig

 • Lover og regler for internetthandel er ennå ikke satt i tilstrekkelig system . spesielt mellom land

  Det arbeides med saken.


Nettverksorganisasjoner
Nettverksorganisasjoner

Bedrifter/organisasjoner kan organisere seg i nettverksorganisasjoner eller virtuelle organisasjoner.

Eksempler på dette er:

 • Nettverksuniversitetet

 • Realfagsuniversitetet

 • Virtual Learning Institutions


Utfordringer ved utvikling og innf ring av informasjonssystemer
Utfordringer ved utvikling og innføring av informasjonssystemer

 • La brukerne av informasjonssystemet få en ’eier’følelse

 • Være oppmerksom på forskyvning av arbeids-belastning

 • Bruk av pilotgrupper til uttesting av informasjons-systemet før det tas i bruk av alle

 • Opplæring

 • Brukernes prioriteringer i fokus