rasismus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rasismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rasismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Rasismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Rasismus. Rasismus. Jinak také rasová nesnášenlivost. Jeden z nejhorších a nejnebezpečnějších projevů netolerance. Vychází z falešné a zrůdné představy, možnosti dělby lidí podle rasy na lepší a horší.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rasismus' - shea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rasismus2
Rasismus
 • Jinak také rasová nesnášenlivost.
 • Jeden z nejhorších a nejnebezpečnějších projevů netolerance.
 • Vychází z falešné a zrůdné představy, možnosti dělby lidí podle rasy na lepší a horší.
 • Rasismus je politická teorie a ideologie, která vznikla v souvislosti s rozvojem biologie a Darwinovy teorie boje o přežití.
 • Rasismus zatím nebyl nikde přesně definován.
rasismus3
Rasismus
 • Spektrum definic je velmi rozsáhlé.
 • Jedna z nich tvrdí, že rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase.
 • Silným motivem netolerance je často neznalost druhého národa.
 • Častým projevem rasismu je slovní útok fotbalových „fanoušků“ na hráče tmavé pleti.
rasismus4
Rasismus
 • K rasově motivovaným skupinám patří hnutí skinheads, ale často se tato ideologie objevuje i u „obyčejných“ lidí, kteří jí hlasitě neprojeví.
 • Tito lidé popustí uzdu svým emocím, když se mohou „skrýt v davu“.Právě k těmto lidem patří fotbalový „fanoušci“, o kterých jsem se již zmínil.
rasismus5
Rasismus
 • Vstoupil do evropské politiky v druhé polovině devatenáctého století. Jako politická síla vystoupil do popředí v podobě antisemitismu na přelomu století, aby se pak stal intelektuální základnou nacismu, projevil se i v době studené války.
rasismus6
Rasismus
 • Dělí se na několik dalších forem a to jsou:
 • nacismus
 • fašismus
 • šovinismus
 • sexismus
 • nacionalismus
 • xenofobie
rasismus7
Rasismus
 • antisemitismus
 • fanatismus
 • antislavismus
 • antigermanismus
 • antiamerikanismus
 • O těchto odvětvích rasismu pohovořím podrobněji v následujících snímcích.
nacismus
Nacismus
 • Národní socialismus, zkráceným výrazem nacismus.
 • je totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933-1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem.
 • Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy), fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu) a eugeniky.
nacismus9
Nacismus

Adolf Hitler - německý národně socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu.

Německý hákový kříž – znak nacismu.

fa ismus
Fašismus
 • Ve svém nejužším pojetí (definovaném Benitem Mussolinim) totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření. Fašistická ideologie vychází z nacionalismu, často bývá charakterizována jako záměrně iracionální. Fašistická politická teorie a praxe se poprvé výrazně prosadila v meziválečné Itálii vedené Benitem Mussolinim.
fa ismus11
Fašismus
 • Pojem „fašismus“ či „fašistický“ je dnes často vnímán v mnohem širším smyslu, v průběhu dějin 20. století se stal ofenzivním nástrojem boje různých ideologií, za fašistické či k fašismu směřující se taktéž označují formy vlády, které naplňovaly cíle původního fašistického programu jen zčásti, např. diktatury nespějící k totalitě.
fa ismus12
Fašismus

Benito Mussolini - italský politik, zakladatel a tvůrce ideologie fašismu.

Mussolini (uprostřed) pochoduje v čele fašistických černých košil 28.10.1922 vítězně Římem a přebírá moc.

nacionalismus
Nacionalismus
 • Ideologie, která je založena na nadměrné vyzdvihování významu vlastního národa.
 • Má své historické kořeny a zejména v dějinách slabých a utlačovaných národů.
 • Mohl sehrát i kladnou roli a to ve formě národního obrození.
 • Má krajní podobu a to šovinismus.
nacionalismus14
Nacionalismus
 • Ideologie vycházející z patriotismu, je založen na pojmech národ, etnikum a etnická příslušnost a národní identita. Nacionalismus vznikl jako vědomí příslušnosti k jednomu národu (většinou zejména vymezením se vůči národu jinému).
ovinismus
Šovinismus
 • Nebezpečná podoba nacionalismu.
 • Klade důraz na vlastní národ, jeho hodnot a potřeby provázen znevažování jiných národů a snahou získat pro svůj národ výhody na úkor druhých.
 • Slepá víra v nadřazenosti svého národa a přesvědčení o méněcennosti ostatních národů.
 • Může to být obrana, proti národnostnímu útlaku.
sexismus
Sexismus
 • Nevědecká teorie o nerovnosti pohlaví, nenávist k lidem (popř. všem živočichům) určitého pohlaví a její projevy.
 • Za sexismus lze považovat několikero různých názorů nebo chování, např. misandrie(nenávist k mužům), mysogynství(nenávist k ženám) apod., nedůvěra k ostatním pohlavím (nejčastěji podvědomá), víra, že jedno pohlaví je nadřazeno ostatním nebo je cennější než ostatní.
sexismus17
Sexismus

Čokoládová tyčinka snižující důstojnost žen.

Petice proti volebnímu právu žen.

xenofobie
Xenofobie
 • Odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců.
 • Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře.
 • Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy.
antisemitismus
Antisemitismus
 • Nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase.
 • Tento termín je často používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům.
 • Jde o formu xenofobie.
 • Krajním příkladem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie, která vedla ke genocidě evropských židů.
antisemitismus20
Antisemitismus

Žlutá Davidova hvězda, kterou museli židé nosit na oděvu v době druhé světové války, aby tak byli na první pohled odlišitelní od ostatního obyvatelstva.

fanatismus
Fanatismus
 • Obecně je to vášnivá slepá zaujatost pro něco(nějakou myšlenku, národ, náboženství a podobně), spojená s nenávistí a s nesnášenlivostí ke všemu odlišnému a ke všem, kteří mají jiné názory a jiné přesvědčení.
 • Obvykle vyplývá z nepevné víry.
 • Nejextrémnější forma a zároveň ta nejnebezpečnější je terorismus.
fanatismus22
Fanatismus

Pohled na zasažené věže WTC od Sochy Svobody.

Pohled na zničené věže Světového obchodního centra 11.září 2001

antislavismus
Antislavismus
 • Nenávist vůči Slovanům.
 • Kořeny antislavismu lze klást do poloviny 19. století, kdy se začínají projevovat velkoněmecké ideje, při nichž dochází zejména v Rakousku-Uhersku k negativnímu vztahu Němců vůči slovanským národům.
 • Další vlna antislavismu již v drsnější podobě přichází po první světové válce v Československu, kdy někteří Němci přichází s úvahami o vystěhování Čechů.
antislavismus24
Antislavismus

Původní rozšíření Slovanů

antigermanismus
Antigermanismus
 • Označuje nenávist nebo ostrý nesouhlas, vyjádřený vůči Němcům nebo Německu.
 • Do jisté míry se jednalo o reakci na ostrý antislavismus.
 • Rozšířený byl a dnes v mnohem menší míře je v zemích s Německem sousedícími, hlavně ve Francii, Česku a Polsku.

Vlajka Německa

antiamerikanismus
Antiamerikanismus
 • Forma ostrého nesouhlasu až nenávisti s kulturou anebo (zejména zahraniční) politikou Spojených států amerických.
 • Antiamerikanismus se objevil již krátce po vzniku USA, a to v Evropě. Významnější roli získal až po 2. světové válce a hlavně během Studené války, kdy ho podporovaly evropské země spolu se SSSR.

Vlajka Spojených států amerických

antiamerikanismus27
Antiamerikanismus

Antiamerikanistická stěna v Teheránu v Íránu.

Protiamerická demonstrace v Brazílii

rasismus u n s
Rasismus u nás
 • V našich podmínkách se rasismus vztahuje především na vztahy bílého obyvatelstva a Romů.
 • Začaly následovat střety mezi hnutím PUNK a SKINHEADS na jedné straně a romskými občany na straně druhé. Začalo se hovořit o bílém a černém rasismu.
rasismus u n s punk
Rasismus u násPUNK
 • Za název hnutí PUNK mohou vlastně hudební kritici, kteří tímto slovem(mizerný, nesmyslný) označovali rock, provozovaný v New Yorku v polovině 60. Let. Právě z příznivců této hudby se vytvořil celý proud, který se později rozšířil v Anglii a koncem 70. let se objevil také ve východoevropských zemích.
rasismus u n s punk30
Rasismus u násPUNK
 • Přestože má toto hnutí největší slávu za sebou, stále imponuje jisté části mládeže svými ideami, jako je individualismus, anarchismus, odmítání autorit.
 • Tradiční anarchistický punk se nikdy nechoval násilnicky, pouze tzv. nacipunks přijímají prvky rasismu a sblížili se s skinheady, kteří jsou vůdčí silou v rasistických konfliktech a často se účastní společných akcí.
rasismus u n s skinheads
Rasismus u násSKINHEADS
 • Skini se odlišují tvrdým, agresivním chováním, sklonem k určité organizovanosti a odporem k drogám.
 • často i hlášení se k dělnické třídě, vlastenectví a patriotismu.
 • Hnutí SKINHEADS se rozštěpilo na několi proudů: původní skinheads, RASH, SHARP, Kališníci a White Power Skinheads.
rasismus ve sportu
Rasismus ve sportu
 • Projevuje se velmi často, pokřikováním rádoby fanoušků na hráče tmavé pleti.
 • Nejčastěji se tento velmi špatný čin projevuje ve sportu nazývaným fotbal.
 • V minulosti jsme se již setkali i z fyzickými útoky na tyto hráče.
rasismus ve fotbale
Rasismus ve fotbale
 • Mezi jedny z nejradikálnějších a nejnebezpečnějších rasisticky orientovaných skupin patří „fanoušci“ ve Velké Británie. Jejich slepá víra o nadřazenosti lidí bílé pleti je tak silná, že pro ni neváhají spáchat trestný čin.
 • Anglie, jako jedna z velmi malého počtu zemí se ovšem s tímto nešvarem dokázala vypořádat.
 • Agresivní a rasističtí fanoušci mají zákaz vstupu na stadion.
rasismus ve fotbale35
Rasismus ve fotbale
 • U nás to ovšem takto zatím nevyřešil nikdo.
 • Rasističtí fanoušci mají stále povolen vstup na stadiony a z jejich agresivitou, která pramení z jejich rasistického myšlení si žádná z odpovědných organizací zatím nic nedělá.
 • Tento přístup k tak závažnému problému se musí změnit, ale Českomoravský fotbalový svaz, jako jedna z odpovědných organizací nic nečiní.
rasismus ve fotbale36
Rasismus ve fotbale
 • Rasismu „vyhlásili válku“ jako jedni z mála fotbalisté pražské Bohemians 1905.
boj proti rasismu
Boj proti rasismu
 • V současné době se snaží rasismu postavit značná část organizací, zatím s ne moc velkým úspěchem.
 • V boji proti rasismu se začali používat letáky, ukazující problémy rasismu nebo se snaží na něj upozornit.
 • Organizují se i protestní akce.
boj proti rasismu38
Boj proti rasismu

Po vládní kampani Tolerance přichází Liga etnických menšin s novým protirasistickém apelem.

shrnut
Shrnutí
 • Čím více poznáváme druhé národy, čím více s nimi spolupracujeme, tím větší blízkost mezi sebou nacházíme.
 • My všichni jsme obyvatelé jedné Země a naše problémy, starosti i radosti jsou si velmi blízké.
 • Nesmíme žádného člověka posuzovat podle barvy kůže nebo podle jazyka, kterým mluví, ale jen podle jeho činů.
shrnut43
Shrnutí
 • Bohužel příklady rasismu se stále množí a je jen na nás s tím něco udělat.
 • Nesmíme nechat skupiny jako je hnutí SKINHEADS ničit integritu naší společnosti a vnášet do ní strach, neklid a nesnášenlivost.