1 / 5

ELI: projekt nejvýkonnějšího laseru na světě

ELI: projekt nejvýkonnějšího laseru na světě. Liblice – 29. října 2008. JUDr. Pavel Musil, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR. Charakteristika projektu ELI.

shea
Download Presentation

ELI: projekt nejvýkonnějšího laseru na světě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ELI: projekt nejvýkonnějšího laseru na světě Liblice – 29. října 2008 JUDr. Pavel Musil, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR

  2. Charakteristika projektu ELI • Základní element infrastruktury: nová generace vysokorepetičních laserů poskytujících extrémně intenzivní pulsy s celkovým výkonem na úrovni exawattu (1018W) • ELI bude stokrát silnější než lasery využívané v současnosti

  3. ELI vs. ERI • ČR usiluje o pozici hostitelské země ELI • V rámci kandidatury ČR byla rozpracována otázka nejvhodnější právní formy • ERI byla uvedena jako jedna z možností • Další eventuální právní formy: vnitrostátní formy jako společnost s ručením omezeným, nadace

  4. Otázky k zamyšleníočekávání od právní formy ERI • Možnost přemístění sídla v rámci EU, sjednocení právního režimu • Vznik známé a identifikovatelné právní normy všem státům EU • Daňové výhody (osvobození od DPH)

  5. Náměty k dořešenínevýhody právní formy ERI • Členy ERI budou „členské státy“, resp. jejich zástupci – kdo bude iniciovat vznik? • Příliš velká kontrola ze strany EK • Jak bude možno spolupracovat se soukromým sektorem (průmysl. podniky)? Jak zabezpečit aplikovaný výzkum? Jak budou sdíleny výsledky výzkumu s odbornými institucemi a univerzitami? • Jak zatraktivnit účast na projektu pro zahraniční odborný personál? • Jak zabezpečit efektivní vynakládání peněz? • Legal solutions to address the transfer of Intellectual Property from pre-ERI to ERI, e.g from HILASE to ELI • Human Resources • Industry’s and other non-state actors’ involvements

More Related